Straipsnis. Pareiрkimo dлl бkeisto kilnojamojo turto areрto ir рio turto perdavimo kreditoriui tenkinimas 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Straipsnis. Pareiрkimo dлl бkeisto kilnojamojo turto areрto ir рio turto perdavimo kreditoriui tenkinimas1. Jeigu бkeitimo objektas yra kilnojamasis daiktas ir skolininkas per бkeitimo lakрte nustatytа terminа neбvykdo бkeitimu apsaugoto skolinio бsipareigojimo ir, gavжs kreditoriaus бspлjimа dлl iрieрkojimo, kreditoriaus reikalavimu бkeisto daikto jam neperduoda, kreditorius gali kreiptis б hipotekos teisлjа su pareiрkimu areрtuoti бkeistа daiktа ir perduoti jam (kreditoriui).

2. Jeigu бkeitimo objektas yra turtinлs teisлs ir skolininkas per бkeitimo lakрte nustatytа terminа neбvykdo бkeitimu apsaugoto skolinio бsipareigojimo ir, gavжs kreditoriaus бspлjimа dлl iрieрkojimo, kreditoriaus reikalavimu neperduoda jam reikalavimш, atsirandanиiш iр бkeistos teisлs, arba skolinio бsipareigojimo dydб atitinkanиios jш dalies, kreditorius gali kreiptis б hipotekos teisлjа su pareiрkimu бpareigoti бkaito davлjа perduoti рiuos reikalavimus jam (kreditoriui).

3. Jeigu бkeitimo objektas yra lлрos, esanиios бkaito davлjo banko sаskaitoje, ir skolininkas per бkeitimo lakрte nustatytа terminа neбvykdo бkeitimu apsaugoto skolinio бsipareigojimo ir, gavжs kreditoriaus бspлjimа dлl iрieрkojimo, kreditoriaus reikalavimu neperduoda jam teisлs tvarkyti banko sаskaitа, kreditorius gali kreiptis б hipotekos teisлjа praрydamas perduoti jam teisж tvarkyti бkaito davлjo banko sаskaitа.

4. Рio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytais atvejais hipotekos teisлjui pateikiamame pareiрkime turi bыti nurodytas бkeitimo kodas hipotekos registre, negrаюintos skolos dydis, skolininkas, бkeisto turto savininkas ir jш adresai (buveinлs). Gavжs pareiрkimа, hipotekos teisлjas priima nutartб dлl jame iрdлstytш reikalavimш tenkinimo, paюymi apie tai hipotekos registre ir praneрa visiems hipotekos registre бraрytiems kreditoriams, kuriems бkeistas turtas, dлl kurio priimta hipotekos teisлjo nutartis, бkeisto turto savininkui ir skolininkui. Hipotekos teisлjo nutartis dлl бkeisto daikto areрto ir reikalavimш, atsirandanиiш iр бkeistos teisлs, perdavimo kreditoriui iрsiunиiama vykdyti kompetentingam antstoliui.

 

Straipsnis. Teisл reikalauti hipoteka ar бkeitimu apsaugotа reikalavimа patenkinti prieр terminа

1. Hipotekos kreditorius turi teisж reikalauti hipoteka ar бkeitimu apsaugotа reikalavimа patenkinti prieр terminа Civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir tvarka.

2. Jeigu skolininkas prieр terminа neбvykdo hipoteka ar бkeitimu apsaugoto kreditoriaus reikalavimo, kreditorius turi teisж kreiptis б hipotekos skyriш dлl priverstinio skolos iрieрkojimo prieр terminа ta paиia tvarka kaip ir suлjus skolos grаюinimo terminui.

3. Tais atvejais, kai skolininkui (бkeisto turto savininkui) pradлta bankroto (restruktыrizavimo) procedыra, бkeistas turtas parduodamas ir hipotekos kreditoriш reikalavimai tenkinami Бmoniш bankroto (Бmoniш restruktыrizavimo) бstatymo nustatyta tvarka.

 

Straipsnis. Pajamш iр бkeisto turto apskaita

Pajamos, gautos iр бkeisto turto po рio turto areрto, бtraukiamos б apskaitа atskirai ir naudojamos visш kreditoriш, kuriems рis turtas бkeistas, reikalavimams tenkinti.

 

Straipsnis. Nutarties baigti hipotekа ar бkeitimа priлmimas priverstinai realizavus бkeistа turtа arba patenkinus hipotekos kreditoriaus reikalavimus iр administruojamo бkeisto turto gautш pajamш

Gavжs turto pardavimo (perdavimo) aktа arba administratoriaus veiklos ataskaitа, patvirtinanиiа, kad hipotekos kreditoriaus reikalavimai patenkinti iр бkeisto turto gautш pajamш, hipotekos teisлjas priima nutartб baigti hipotekа ar бkeitimа.

 

Straipsnis. Lлрш, gautш priverstinai pardavus бkeistа turtа, paskirstymas

1. Lлрos uю priverstinai parduotа бkeistа turtа бmokamos б hipotekos skyriaus depozitinж sаskaitа ir hipotekos teisлjo nutartimi paskirstomos kreditoriams, kuriems рis turtas buvo бkeistas, pagal jш reikalavimш tenkinimo eilж.

2. Jeigu turtas buvo бkeistas pagal hipotekos taisykles, hipotekos teisлjas nutartб dлl sumш paskirstymo hipotekos kreditoriams priima per tris darbo dienas po рio Kodekso nustatyta tvarka patvirtinto turto pardavimo akto gavimo dienos. Jeigu buvo priverstinai realizuotas kilnojamasis turtas, kurio бkeitimas buvo бregistruotas hipotekos registre, hipotekos teisлjo nutartis priimama per penkias darbo dienas po pirkimo–pardavimo sutarties, o kai бkeitimas neбregistruotas hipotekos registre, – ir nuo бkeitimo sutarties pateikimo ir lлрш uю parduotа бkeistа turtа pervedimo б hipotekos skyriaus depozitinж sаskaitа dienos.

3. Hipotekos teisлjo nutarties dлl sumш paskirstymo nuoraрas iрsiunиiamas visiems kreditoriams, kuriems рis turtas buvo бkeistas.

 

Straipsnis. Ginиш dлl lлрш paskirstymo nagrinлjimo ir lлрш iрmokлjimo tvarka

1. Jeigu kreditoriai per deрimt dienш nuo nutarties nuoraрo gavimo dienos pareiрkia, kad jie nesutinka su sumш paskirstymu, skolш iрmokлjimas atidedamas. Kreditoriш, kreditoriш ir skolininkш ginиas dлl sumш paskirstymo nagrinлjamas ginиo teisena pagal bet kurio iр jш ieрkinб. Рiuo atveju skolos iрmokamos pagal vykdomаjб raрtа, iрduotа бsiteisлjus teismo sprendimui.

2.Nesant ginиo, gautos uю parduotа turtа sumos iрmokamos kreditoriams, kuriems рis turtas buvo бkeistas, hipotekos teisлjo nutartyje nustatyta tvarka. Likusi suma grаюinama parduoto turto savininkui, o tais atvejais, kai prie iрieрkojimo buvo prisijungж kiti kreditoriai, pervedama б antstolio depozitinж sаskaitа ir paskirstoma bei iрmokama kreditoriams рio Kodekso nustatyta tvarka.

3. Рio Kodekso 563 ir 564 straipsniш taisyklлs taikomos ir tais atvejais, kai hipotekos teisлjas paskirsto б hipotekos skyriaus depozitinж sаskaitа pervestas draudimo iрmokas kreditoriams, kuriems yra бkeistas turtas.

 

Straipsnis. Бkaito davлjo ir skolininko teisл reikalauti baigti hipotekа ar бkeitimа

1. Бkaito davлjas ir skolininkas gali raрtu reikalauti, kad hipoteka ar бkeitimas bыtш baigtas, jeigu yra Civiliniame kodekse nurodyti hipotekos ar бkeitimo pabaigos pagrindai. Hipotekos skyrius iрregistruoja hipotekа ar бkeitimа iр hipotekos registro gavжs hipotekos ar бkeitimo lakрtа, kuriame paюymлta, kad visi hipotekos ar бkeitimo sutarties reikalavimai yra бvykdyti arba yra kiti hipotekos ar бkeitimo pabaigos pagrindai.

2. Jeigu esant hipotekos ar бkeitimo pabaigos pagrindams kreditorius atsisako grаюinti бkaito davлjui ar skolininkui hipotekos ar бkeitimo lakрtа ar pateikti рб lakрtа hipotekos skyriui, hipoteka ar бkeitimas gali bыti iрregistruotas iр hipotekos registro pagal hipotekos teisлjo nutartб. Рiuo atveju lлрos, skolininko бmokлtos б hipotekos skyriaus depozitinж sаskaitа, iрmokamos kreditoriui, kuriam бkeistas turtas, kai рis pateikia hipotekos skyriui hipotekos ar бkeitimo lakрtа.

Straipsnis. Turto, kuriam nustatyta priverstinл hipoteka ar бkeitimas, savininko teisлs reikalauti pakeisti ar baigti priverstinж hipotekа ar бkeitimа

1. Turto, kuriam priverstinл hipoteka ar бkeitimas nustatytas hipotekos teisлjo sprendimu, savininkas turi teisж kreiptis su pareiрkimu б hipotekos teisлjа, praрydamas sumaюinti бkeistш daiktш skaiиiш, pakeisti бkeistа daiktа kitu nл karto neбkeistu daiktu (iрskyrus atvejus, kai priverstinл hipoteka ar бkeitimas atsirado бstatymш pagrindu), taip pat baigti priverstinж hipotekа ar бkeitimа, jei yra hipotekos ar бkeitimo pabaigos pagrindai arba бkeisto daikto vertл tampa iр esmлs didesnл uю бkeitimu apsaugomш reikalavimш sumа.

2. Priverstinл hipoteka ar бkeitimas, nustatytas teismo sprendimu, gali bыti pakeistas teismo sprendimo pagrindu. Hipotekos teisлjas priima nutartб dлl teismo sprendimu nustatytos hipotekos ar бkeitimo pabaigos, jeigu yra Civiliniame kodekse nustatyti hipotekos ar бkeitimo pabaigos pagrindai.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.211.110 (0.006 с.)