Straipsnis. Бteikimas atstovui 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Straipsnis. Бteikimas atstovui1. Tais atvejais, kai рalis ar tretysis asmuo veda bylа per atstovа, su byla susijж procesiniai dokumentai бteikiami tik atstovui.

2. Atstovas, gavжs atitinkamus dokumentus, privalo nedelsdamas apie tai informuoti atstovaujamаjб ir sudaryti jam galimybж susipaюinti su gautais procesiniais dokumentais.

 

Straipsnis. Бteikimas advokatams

Jei abiem ginиo рalims atstovauja advokatai, vienos рalies advokatas su byla susijusб procesinб dokumentа persiunиia tiesiogiai kitos рalies advokatui. Apie рб persiuntimа yra paюymima рio procesinio dokumento, skirto teismui, egzemplioriuje. Рiame straipsnyje nurodytas бteikimo bыdas yra negalimas, jei nuo dokumento бteikimo pradedamas skaiиiuoti naikinamasis procesinis terminas.

 

Straipsnis. Dokumentш бteikimas procesinio bendrininkavimo atveju

1. Procesinio bendrininkavimo atveju, kai nлra bendrininkш paskirto vieno atstovo, teismas turi teisж prieрingos рalies praрymu arba savo iniciatyva pasiыlyti bendrininkams, kad jie paskirtш vienа iр bendrininkш arba kitа subjektа бgaliotu asmeniu su byla susijusiems procesiniams dokumentams gauti.

2. Jeigu bendrininkai nepaskiria рio straipsnio 1 dalyje nurodyto бgalioto asmens, teismas turi teisж kitos рalies praрymu arba savo iniciatyva bendrininkш lлрomis ir rizika бgaliotа asmenб nutartimi paskirti pats, jeigu tuo bыdu bus pagreitinta ir supaprastinta proceso eiga. Рioje dalyje nurodyta nutartis teismo pakeiиiama arba panaikinama, jeigu bendrininkai pareiрkia, kad jie turi teisinб suinteresuotumа nebыti atstovaujami vieno asmens.

3. Рio straipsnio nustatyta tvarka paskirtas бgaliotas asmuo procesiniams dokumentams gauti privalo, jeigu susitarimu nenustatyta kitaip, nedelsdamas informuoti asmenis, kuriems atstovauja, apie gautus procesinius dokumentus, sudaryti jiems galimybж susipaюinti su gautais procesiniais dokumentais. Procesiniш dokumentш бteikimas bendrininkш бgaliotam asmeniui prilyginamas jш бteikimui visiems asmenims, kuriems jis atstovauja.

 

Straipsnis. Pareiga informuoti

1. Dalyvaujantys byloje asmenys privalo nedelsdami informuoti teismа ir kitus byloje dalyvaujanиius asmenis apie kiekvienа procesiniш dokumentш бteikimo vietos pasikeitimа.

2. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys nesilaiko рio straipsnio 1 dalyje nurodytos pareigos, procesiniai dokumentai siunиiami paskutiniu teismui юinomu adresu ir yra laikomi бteiktais.

3. Uю рio straipsnio 1 dalyje nurodytos pareigos nevykdymа teismas dalyvaujantiems byloje asmenims turi teisж skirti iki vieno tыkstanиio litш baudа.

 

Straipsnis. Бteikimo vieta

1. Procesiniai dokumentai yra бteikiami fizinio asmens gyvenamojoje ar darbo vietoje arba kitoje vietoje, kurioje jis yra.

2. Juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai бteikiami juridiniш asmenш registre nurodytu buveinлs adresu, iрskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitа adresа.

 

Straipsnis. Бteikimo tvarka

1. Jeigu dalyvaujantis byloje asmuo yra fizinis asmuo, procesiniai dokumentai бteikiami jam asmeniрkai, o jeigu jis neturi civilinio procesinio veiksnumo, – atstovui pagal бstatymа.

2. Juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai бteikiami рio juridinio asmens vadovui, valdymo organams arba raрtinлs darbuotojui.

3. Jeigu procesinб dokumentа pristatantis asmuo neranda adresato jo gyvenamojoje ar darbo vietoje, dokumentas yra бteikiamas kuriam nors iр kartu su juo gyvenanиiш pilnameиiш рeimos nariш, iрskyrus atvejus, kai byloje рeimos nariai turi prieрingа teisinб suinteresuotumа bylos baigtimi, o jeigu ir jш nлra, – namo (bendrijos) administracijai, butш eksploatavimo organizacijai, seniыnijos seniыnui ar darbovietлs administracijai.

4. Jeigu procesinб dokumentа pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinлs vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas бteikiamas bet kuriam kitam бteikimo vietoje esanиiam juridinio asmens darbuotojui. Jeigu juridiniш asmenш registre nurodytoje juridinio asmens buveinлs vietoje procesinб dokumentа бteikti рiame skirsnyje nustatyta tvarka nлra galimybлs, tinkamu procesinio dokumento бteikimu laikomas бteikimas juridiniш asmenш registre nurodytiems administracijos vadovui arba valdymo organo nariams, kaip fiziniams asmenims, taip pat ir pilnameиiams jш рeimos nariams рio straipsnio 3 dalyje numatytu atveju.

5. Procesinio dokumento бteikimo diena laikoma jo бteikimo рio straipsnio
1–4 dalyse numatytiems asmenims diena. Jeigu procesinis dokumentas бteikiamas ne paиiam adresatui, priлmжs dokumentа asmuo privalo esant pirmai galimybei perduoti jб adresatui.

6. Dalyvaujantiems byloje asmenims yra бteikiami procesiniш dokumentш nuoraрai, iрskyrus teismo рaukimus ir praneрimus.

 

Straipsnis. Teismo рaukimo, praneрimo ir kito procesinio dokumento бteikimo patvirtinimas

1. Teismo рaukimas ir ieрkinio (pareiрkimo, skundo, atsiliepimo б pareikрtа ieрkinб, dubliko) nuoraрas adresatui yra бteikiamas pasiraрytinai. Kai teismo рaukimа ar ieрkinio nuoraра бteikia paрtas, teismo kurjeris ar antstolis, adresatas pasiraрo teisingumo ministro nustatytos formos paюymoje, kurios viena dalis lieka adresatui, o kita su paraрu bei nurodyta бteikimo data grаюinama teismui. Kai teismo рaukimas ar ieрkinio nuoraрas бteikiamas ne paиiam adresatui, jб priлmжs asmuo privalo paюymoje бraрyti savo vardа, pavardж, taip pat savo ryрб su adresatu arba einamas pareigas. Jeigu teismo рaukimas ar ieрkinio nuoraрas бteikiamas telekomunikacijш galiniais бrenginiais, apie бteikimа patvirtinama бstatymш ar kitш teisлs aktш nustatyta tvarka.

2. Atsisakymas priimti рaukimа ar ieрkinio nuoraра arba pasiraрyti apie jш gavimа paюymoje prilyginamas jш бteikimui, iрskyrus atvejus, kai бteikiama рio Kodekso 117 straipsnio 2 dalyje numatytu bыdu. Юymа apie atsisakymа priimti рaukimа ar ieрkinio nuoraра ir atsisakymo prieюastis padaro бteikiantis asmuo. Kai рaukimai, ieрkinio nuoraрai бteikiami telekomunikacijш galiniais бrenginiais, laikoma, kad asmuo atsisakл priimti рiuos procesinius dokumentus, jeigu per tris dienas nuo бteikimo dienos nepasiraрo elektroniniu paraрu nustatytos formos paюymos arba kitokia forma nepatvirtina, kad dokumentai jam yra бteikti. Рios nuostatos taip pat taikomos, kai atsisakoma priimti kitus procesinius dokumentus.

3. Kai nлra galimybлs teismo рaukimа ar ieрkinio nuoraра adresatui бteikti asmeniрkai pasiraрytinai, рie procesiniai dokumentai pasiraрytinai бteikiami рio Kodekso 123( )straipsnio 3 ir 4 dalyse ar 129, 130 straipsniuose nustatyta tvarka.

4. Praneрimai ir kiti procesiniai dokumentai рio Kodekso nustatytais bыdais ir tvarka бteikiami be grаюintinos teismui paюymos apie jш бteikimа adresatui. Apie praneрimo, kito procesinio dokumento бteikimа adresatui paрto darbuotojai, antstoliai ar kurjeriai paюymi atitinkamose knygose, nurodydami adresatа, procesinio dokumento бteikimo datа, procesinб dokumentа priлmusб asmenб ir jo ryрб su adresatu arba einamas pareigas, jeigu бteikiama ne paиiam adresatui.

5. Рio straipsnio 1 dalies nuostatш dлl teisingumo ministro nustatytos formos paюymos uюpildymo ir grаюinimo turi bыti laikomasi, kai procesinб dokumentа бteikia dalyvaujantis byloje asmuo (117 straipsnio 2 dalis).

 

Straipsnis. Procesiniш dokumentш бteikimas sukarintoms organizacijoms

Procesiniai dokumentai sukarintoms organizacijoms рio Kodekso nustatyta tvarka бteikiami atitinkamos organizacijos ar jos padalinio vadui arba budлtojui.

 

Straipsnis. Procesiniш dokumentш бteikimas бkalintiems asmenims

Бkalintiems asmenims procesiniai dokumentai бteikiami per atitinkamos бkalinimo бstaigos administracijа.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 16; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.215.230 (0.005 с.)