Straipsnis. Iрskaitш iр skolininko darbo uюmokesиio ir kitш jo pajamш dydisМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Straipsnis. Iрskaitш iр skolininko darbo uюmokesиio ir kitш jo pajamш dydis1. Iр skolininkui priklausanиios darbo uюmokesиio ir jam prilygintш iрmokш bei daviniш dalies, nevirрijanиiш Vyriausybлs nustatytos MMA, iрskaitoma pagal vykdomuosius dokumentus, kol bus visiрkai padengtos iрieрkomos sumos:

1) iрieрkant iрlaikymа periodinлmis iрmokomis, юalos, padarytos suluoрinimu ar kitokiu sveikatos suюalojimu, taip pat maitintojo gyvybлs atлmimu, atlyginimа ir юalos, padarytos nusikalstama veika, atlyginimа, – iki penkiasdeрimties procentш, jeigu kitaip nenustatyta paиiame vykdomajame raрte arba ko kita nenustato бstatymai ar teismas;

2) visш kitш rырiш iрieрkoms, jeigu kitaip nenustatyta paиiame vykdomajame raрte arba ko kita nenustato бstatymai ar teismas, – dvideрimt procentш;

3) pagal kelis vykdomuosius dokumentus – ne daugiau kaip penkiasdeрimt procentш.

2. Iр darbo uюmokesиio ir jam prilygintш iрmokш bei daviniш dalies, virрijanиios Vyriausybлs nustatytа MMA dydб, iрskaitoma septyniasdeрimt procentш, jeigu ko kita nenustato бstatymai ar teismas.

3. Jeigu skolininkas iрlaiko nedarbingus рeimos narius, esant jo raрytiniam praрymui, antstolio patvarkymu рio straipsnio 2 dalyje nurodyta iрskaitoma dalis gali bыti maюinama po deрimt procentш kiekvienam iрlaikytiniui, taиiau taip maюinant negali bыti sumaюinta бstatymш ar teismo nustatyta dalis. Maюinant iрskaitш dydб, neatsiюvelgiama б iрlaikytinius, kuriems iрlaikyti iр skolininko darbo uюmokesиio daromos iрskaitos.

 

Straipsnis. Iрieрkojimas iр kitш skolininko pajamш, prilygintш darbo uюmokesиiui

Iрieрkojimo iр darbo uюmokesиio taisyklлs taip pat taikomos ir iрieрkant iр skolininkui priklausanиiш:

1) grynшjш pajamш uю darbа юemлs ыkyje;

2) autorinio atlyginimo uю literatыros, mokslo ar meno kыrinб bei iрradimа, dлl kuriш iрduotas autorystлs liudijimas;

3) moksleiviш, studentш, doktorantш stipendijш;

4) sumш, gaunamш atlyginti юalai, padarytai suluoрinimu ar kitaip suюalojus sveikatа, taip pat atлmus maitintojo gyvybж;

5) laimлjimш loterijose, konkursuose, varюybose;

6) dividendш;

7) pensijш.

 

Straipsnis. Iрieрkojimas iр paрalpш

Iр laikinojo nedarbingumo atveju mokamш socialinio draudimo paрalpш, bedarbio paрalpos iрieрkoti galima tiktai pagal teismo sprendimа dлl iрlaikymo iрieрkojimo ir pagal teismo sprendimа dлl atlyginimo юalos, padarytos suluoрinimu ar kitaip suюalojus sveikatа, taip pat atлmus maitintojo gyvybж.

 

Straipsnis. Pinigш sumos, iр kuriш iрieрkoti negalima

Negalima iрieрkoti iр sumш, kurios priklauso skolininkui kaip:

1) kompensacinлs iрmokos uю darbuotojui priklausanиiш бrankiш nusidлvлjimа ir kaip kitos kompensacijos, kurios mokamos, kai nesilaikoma normaliш darbo sаlygш;

2) sumos, mokamos darbuotojui, vykstanиiam б tarnybinж komandiruotж, perkeliamam, priimamam б darbа ir pasiшstam dirbti б kitas vietoves;

3) valstybinio socialinio draudimo motinystлs (tлvystлs) paрalpa;

4) valstybлs paрalpa рeimoms, auginanиioms vaikus;

5) socialinл paрalpa;

6) laidojimo paрalpa;

7) kitos tikslinлs socialinлs iрmokos ir kompensacijos iр valstybлs ir savivaldybiш biudюetш nepasiturinиiш рeimш (asmenш) рalpai, kai рeimos (asmenys) dлl objektyviш prieюasиiш neturi pakankamai pajamш pragyvenimui.

 

Straipsnis. Darbdavio veiksmai skolininkui nutraukus darbo sutartб arba pasibaigus periodinлms iрmokoms

1. Nutraukus darbo sutartб su skolininku arba pasibaigus periodinлms iрmokoms, asmuo, kuriam buvo pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas, per tris dienas nuo visiрko atsiskaitymo su skolininku vykdomаjб dokumentа grаюina antstoliui, kurio veiklos teritorijoje yra бmonл, бstaiga ar organizacija. Vykdomajame dokumente turi bыti paюymлta apie atliktus mokлjimus: бmonлs, бstaigos, organizacijos pavadinimas, adresas, kiekvienos iрskaitos data, dydis, bendra iрskaitш suma. Юymos patvirtinamos jas padariusio asmens ir бmonлs, бstaigos, organizacijos vyriausiojo finansininko paraрais bei antspaudu.

2. Grаюindamas nebaigtа vykdyti vykdomаjб dokumentа, darbdavys turi nurodyti naujа skolininko darbo vietа, jeigu ji yra юinoma, ir jo paskutinж юinomа gyvenamаjа vietа. Visiрkai бvykdytа vykdomаjб dokumentа darbdavys tiesiogiai grаюina dokumentа iрdavusiai institucijai.

 

Straipsnis. Vykdomшjш dokumentш apskaita бmonлje, бstaigoje ir organizacijoje

1. Бmonлse, бstaigose ir organizacijose turi bыti tvarkoma vykdomшjш dokumentш apskaitos knyga.

2. Vykdomшjш dokumentш apskaitos knyga saugoma laikantis buhalterinлs apskaitos dokumentш saugojimo tvarkos.

3. Vykdomшjш dokumentш apskaitos knygos tvarkymo taisykles nustato Sprendimш vykdymo instrukcija.

 

742 straipsnis.Iрlaikymo, mokamo vaikams periodinлmis iрmokomis, iрieрkojimo ypatumai

1. Asmuo, privalаs mokлti vaikams iрlaikyti periodines iрmokas, per tris dienas turi praneрti antstoliui apie darbo ar gyvenamosios vietos pakeitimа, taip pat apie papildomа uюdarbб.

2. Be svarbiш prieюasиiш nepraneрusiems рio straipsnio 1 dalyje nurodytш duomenш kaltiems asmenims bei skolininkui antstolio ar iрieрkotojo pareiрkimu teismas gali paskirti iki vieno tыkstanиio litш dydюio baudа.

3. Asmuo, pageidaujantis savo noru mokлti iрlaikymа periodinлmis iрmokomis, turi teisж pateikti darbdaviui arba asmeniui, kuris moka pensijа, stipendijа, paрalpа ar kitokias iрmokas, raрytinб praрymа iрskaityti iр jo darbo uюmokesиio nurodyto dydюio iрskaitas ir pinigus iрsiшsti arba iрmokлti pareiрkime nurodytam asmeniui. Darbdavys arba iрmokas iрmokantis asmuo pagal tokб praрymа turi vykdyti iрieрkojimа tokia paиia tvarka kaip ir pagal vykdomаjб dokumentа. Savo praрymа dлl iрskaitymo darbuotojas gali bet kada atрaukti. Рioje dalyje nurodyta iрieрkojimo tvarka netaikoma, jeigu iр skolininko darbo uюmokesиio jau yra iрskaitoma pagal kitus vykdomuosius dokumentus.

4. Jeigu asmuo, privalаs mokлti vaikams iрlaikyti periodines iрmokas, рiш iрmokш nemoka ir nedirba arba iрlaikymo бsiskolinimo negalima iрieрkoti рio Kodekso 663 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, iрieрkojimas nukreipiamas б skolininko turtа.

 

Straipsnis. Iрskaitш iр darbo uюmokesиio kontrolл

1. Ar teisingos iрskaitos iр skolininko darbo uюmokesиio bei kitш jam prilygintш iрmokш ir ar jos nusiшstos iрieрkotojui, kontroliuoja iрieрkotojas.

2. Jei iрieрkotojas dлl pateisinamш prieюasиiш negali patikrinti, ar iрskaitos teisingos, jo praрymu tai patikrina antstolis, kurio veiklos teritorijoje iрskaitos yra daromos.

3. Darbdavys privalo sudaryti sаlygas iрieрkotojui susipaюinti, ar tinkamai daromos iрskaitos.

 

LII SKYRIUS

SKOLININKO TURTO ADMINISTRAVIMAS

 

Straipsnis. Skolininko turto administravimo tvarkos nustatymas

1. Antstolis, pradлdamas iрieрkojimа vykdyti skolininko turto administravimu ir iр to gautш pajamш nukreipimu бsiskolinimui padengti, kreipiasi б teismа, kurio veiklos teritorijoje yra antstolis, praрydamas nustatyti skolininko turto administravimo ir gautш pajamш paskirstymo tvarkа.

2. Teismas skolininko turto administravimo tvarkа nustato vadovaudamasis Civilinio kodekso ketvirtosios knygos XIV skyriaus nuostatomis.

LIII SKYRIUS

IРIEРKOJIMO IР HIPOTEKA БKEISTO TURTO, БKEITIMU БKEISTO TURTO, IР DAIKTO SULAIKYMO TEISE SULAIKYTO DAIKTO YPATUMAI

 

Straipsnis. Iрieрkojimas iр hipoteka бkeisto turto, бkeitimu бkeisto turto, iр daikto sulaikymo teise sulaikyto daikto

1. Iрieрkojimas iр hipoteka бkeisto turto, бkeitimu бkeisto turto, daikto sulaikymo teise sulaikyto daikto vykdomas pagal bendras vykdymo proceso taisykles su рiame skyriuje numatytomis iрimtimis tiek, kiek to nereglamentuoja Civilinis kodeksas.

2. Jeigu iрieрkoma iр hipoteka ar бkeitimu бkeisto turto ir бkaito davлjas nлra skolininkas, tai toks бkaito davлjas vykdant iрieрkojimа iр бkeisto turto turi tokias paиias procesines teises kaip ir skolininkas.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.015 с.)