Straipsnis. Iрkeldinimas iр gyvenamшjш patalpш pagal prokuroro sankcijаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Straipsnis. Iрkeldinimas iр gyvenamшjш patalpш pagal prokuroro sankcijа1. Sankcija dлl iрkeldinimo бvykdoma per septynias dienas nuo jos бteikimo iр gyvenamosios patalpos iрkeldinamiems asmenims dienos. Iрkeldinamieji asmenys paraginami, jeigu yra galimybл, iрsikelti nedelsiant. Neatidлliotinais atvejais iрkeldinama nedelsiant.

2. Sankcijа dлl iрkeldinimo vykdo namo, iр kurio iрkeldinama, buvimo vietos antstolis pagal рio Kodekso nuostatas.

3. Jeigu iрkeldinamieji asmenys atsisako бleisti antstolб б gyvenamаjа patalpа, kuriа jie yra uюлmж, kitokiais veiksmais trukdo iрkeldinti, iрkeldinama padedant policijai.

4. Jeigu yra pateisinamш prieюasиiш, teismas, davжs sankcijа iрkeldinti prokuroras, taip pat aukрtesnysis prokuroras pagal suinteresuotш asmenш ar antstolio pareiрkimа turi teisж atidлti iрkeldinimа.

 

Straipsnis. Iрkeldinimas iр gyvenamшjш ir negyvenamшjш patalpш

1. Pagal teismo sprendimа iр gyvenamшjш patalpш turi bыti iрkeldinami tik vykdomajame raрte nurodyti asmenys su jiems priklausanиiu turtu.

2. Apie iрkeldinimo laikа ne vлliau kaip prieр penkias dienas raрtu praneрama skolininkui.

3. Jeigu nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos iрkeldinami nepilnameиiai vaikai, apie iрkeldinimo laikа ir vietа antstolis ne vлliau kaip prieр penkias dienas iki iрkeldinimo dienos raрtu praneрa valstybinei vaiko teisiш apsaugos institucijai.

4. Iрkeldinimas paprastai vykdomas esant iрkeldinamajam. Tais atvejais, kai iрkeldinamasis slepiasi arba nevykdo antstolio raginimo iрsikelti iр patalpos, antstolis iрkeldina jб priverstine tvarka, esant policijos ir turto saugotojo atstovui.

5. Apie priverstinб iрkeldinimа antstolis suraрo Sprendimш vykdymo instrukcijoje nustatytos formos iрkeldinimo protokolа.

6. Pagal teismo sprendimа iрkeldinimas iр negyvenamшjш patalpш vykdomas laikantis рiame straipsnyje nustatytш taisykliш.

Straipsnis. Bylш dлl garbлs ir orumo gynimo sprendimш vykdymo ypatumai

Vykdant sprendimus dлl garbлs ir orumo gynimo, taikomos Civilinio kodekso 2.24 straipsnyje nustatytos sankcijos.

 

Straipsnis. Sprendimш, бpareigojanиiш skolininkа atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, бvykdymas

1. Jeigu neбvykdytas sprendimas, бpareigojantis skolininkа atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lлрш perdavimu, antstolis apie tai suraрo Sprendimш vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktа.

2. Jeigu sprendime yra nurodytos sprendimo neбvykdymo pasekmлs, numatytos рio Kodekso 273 straipsnyje, suraрytas aktas perduodamas vykdymo vietos apylinkлs teismui, o рis priima nutartб taikyti sprendime nurodytas pasekmes, kadangi skolininkas neatliko tam tikrш veiksmш.

3. Jeigu sprendime nenurodytos sprendimo neбvykdymo pasekmлs, suraрytasis aktas perduodamas priлmusiam sprendimа teismui, o рis iрsprendюia sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo klausimа pagal рio Kodekso 284 straipsnyje numatytas taisykles.

4. Jeigu nagrinлjant klausimа dлl sprendimo neбvykdymo paaiрkлja, kad iрieрkotojas neturi lлрш sprendimui бvykdyti, teismas iрieрkotojo praрymu priima nutartб iрieрkoti reikiamas lлрas iр skolininko.

5. Jeigu per teismo nustatytа terminа neбvykdytas sprendimas, бpareigojаs skolininkа atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, suraрytа aktа antstolis perduoda vykdymo vietos apylinkлs teismui. Sprendimo neбvykdymo klausimas iрsprendюiamas teismo posлdyje. Apie posлdюio laikа ir vietа praneрama iрieрkotojui ir skolininkui, taиiau jш neatvykimas nekliudo iрnagrinлti klausimа, kodлl neбvykdytas sprendimas. Teismas, nustatжs, kad skolininkas sprendimo neбvykdл, gali jam skirti iki vieno tыkstanиio litш dydюio baudа iрieрkotojo naudai ir nustatyti naujа terminа sprendimui бvykdyti.

6. Jeigu skolininkas antrа kartа ir daugiau kartш paюeidюia sprendimui бvykdyti nustatytus terminus, teismas vлl pritaiko skolininkui priemones, numatytas рio straipsnio 5 dalyje. Baudos sumokлjimas skolininko neatleidюia nuo pareigos atlikti arba nutraukti teismo sprendime numatytus veiksmus.

7. Tuo atveju, kai sprendimo, бpareigojanиio atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lлрш perdavimu, neбvykdo juridinis asmuo, priemones, numatytas рio straipsnio 5 ir 6 dalyse, teismas gali pritaikyti juridinio asmens vadovui arba kitam uю sprendimo бvykdymа atsakingam asmeniui.

8. Dлl nutarиiш рiame straipsnyje nurodytais klausimais gali bыti duodamas atskirasis skundas.

 

Straipsnis. Sprendimш grаюinti б darbа ir pakeisti atleidimo iр darbo formuluotж neбvykdymo pasekmлs

Tais atvejais, kai darbdavys neбvykdo teismo sprendimo grаюinti б darbа neteisлtai atleistа ar neteisлtai perkeltа б kitа darbа darbuotojа arba pakeisti atleidimo iр darbo formuluotж, jeigu ta formuluotл sukliudл darbuotojui stoti б kitа darbа, teismas iрieрkotojo praрymu priima nutartб iрieрkoti darbuotojui atlyginimа uю priverstinлs pravaikрtos laikа arba iрmokлti neteisлtai perkeltam б kitа darbа darbuotojui darbo uюmokesиio skirtumа uю visа laikа nuo sprendimo priлmimo dienos iki jo бvykdymo dienos.


LVIII SKYRIUS

UЮSIENIO TEISMШ IR ARBITRAЮШ SPRENDIMШ VYKDYMO YPATUMAI

 

Straipsnis. Uюsienio teismш ir arbitraюш sprendimш vykdymo bendroji tvarka

1. Рiame skyriuje nurodyta sprendimш vykdymo tvarka taikoma tik sprendюiant su uюsienio teismш ir arbitraюш sprendimш vykdymu susijusius klausimus.

2. Uюsienio teismш ir arbitraюш sprendimai Lietuvos Respublikoje vykdomi bendra tvarka, jeigu рiame skyriuje nenustatyta kitaip.

 

Straipsnis. Vykdomшjш raрtш iрdavimo ir pateikimo vykdyti tvarka

Vykdomuosius raрtus pagal pripaюintus ir leistus vykdyti Lietuvos Respublikoje uюsienio teismш ir arbitraюш sprendimus iрduoda Lietuvos apeliacinis teismas ir iрsiunиia iрieрkotojui, jeigu praрyme pripaюinti sprendimа iрieрkotojas nurodo, kad sprendimo pripaюinimas reikalingas jo vykdymui Lietuvos Respublikoje.

 

Straipsnis. Vykdomojo raрto priedai

Prie vykdyti perduodamo vykdomojo raрto pridedama nutarties, kuria uюsienio teismo ar arbitraюo sprendimas pripaюintas ir leista jб vykdyti Lietuvos Respublikoje, nuoraрas, uюsienio teismo sprendimo nuoraрas ir vertimas б lietuviш kalbа (jeigu tarptautinлje sutartyje numatyta, kad sprendimas pateikiamas iрverstas б lietuviш kalbа).

Straipsnis. Uюsienio valiuta nurodytш sumш iрieрkojimas

Uюsienio valiuta nurodytos sumos iрieрkomos litais pagal sprendimo priлmimo dienа Lietuvos banko nustatytа oficialш lito ir atitinkamos uюsienio valiutos kursа.

 

Straipsnis. Uюsienio teismш ir arbitraюш sprendimш бvykdymo iрdлstymas ir atidлjimas

Praрymus dлl uюsienio teismш ir arbitraюш sprendimш бvykdymo iрdлstymo ir atidлjimo nagrinлja Lietuvos apeliacinis teismas.

Straipsnis. Vykdomojo raрto grаюinimas

1. Jeigu skolininkas iрvyksta gyventi iр Lietuvos Respublikos arba jei neюinoma skolininko gyvenamoji vieta, vykdomoji byla uюbaigiama, o vykdomasis raрtas grаюinamas Lietuvos apeliaciniam teismui ir saugomas byloje dлl uюsienio teismo ar arbitraюo sprendimo pripaюinimo.

2. Grаюindamas vykdomаjб raрtа Lietuvos apeliaciniam teismui, antstolis apie tai praneрa iрieрkotojui. Iрieрkotojui antstolis taip pat praneрa apie Lietuvos Respublikoje pagal tа vykdomаjб raрtа atliktus iрieрkojimus. Iрieрkotojas turi teisж kreiptis б Lietuvos apeliacinб teismа dлl vykdomojo raрto pakartotinio pateikimo vykdyti.

Straipsnis. Skolininko paieрka vykdant uюsienio teismш ar arbitraюш sprendimus

Skolininko paieрka Lietuvos Respublikoje gali bыti skelbiama рio Kodekso 620 straipsnyje nustatyta tvarka tik esant raрytiniam iрieрkotojo praрymui.

 

VII DALIS

TARPTAUTINIS CIVILINIS PROCESAS

LIX skyrius

TEISMINGUMAS IR NORMШ TAIKYMAS

Pirmasis skirsnis

Bendrosios nuostatos

Straipsnis. Normш taikymas

Рio Kodekso VII dalies nuostatos taikomos, jeigu tarptautinл sutartis, kurios dalyvл yra Lietuvos Respublika, atitinkamш santykiш nereglamentuoja kitaip.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 13; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.007 с.)