Тема. Процесуальні строки і судові витрати. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Процесуальні строки і судові витрати.1. Поняття, види та значення процесуальних строків у кримінальному процесі.

2. Порядок обчислення процесуальних строків.

3. Поняття і види процесуальних витрат.

4. Визначення розміру та розподіл процесуальних витрат.

Література:

[1-7, 9, 10, 21, 29, 35, 58, 59, 64, 66, 67, 70, 71, 77, 92, 93]

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ:

1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу.

2. Кримінальне процесуальне право і його місце в системі інших галузей права.

3. Історичні форми кримінального процесу.

4. Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її роль у підготовці фахівців-правознавців.

5. Поняття стадії кримінального процесу.

6. Система стадій кримінального процесу, їх загальна характеристика, завдання та особливості.

7. Кримінально-процесуальні функції, їх види і значення.

8. Поняття, структура і особливості кримінально-процесуальних правовідносин.

9. Кримінально-процесуальна форма.

10. Уніфікація і диференціація процесуальної форми, сучасні проблеми удосконалення кримінально-процесуальної форми.

11. Гарантії у кримінальному судочинстві, їх характеристика.

12. Кримінально-процесуальні акти, їх види і значення.

13. Джерела кримінального процесуального права України.

14. Поняття кримінального процесуального закону та його значення.

15. Структура Кримінального процесуального кодексу України.

16. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.

17. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі і щодо осіб.

18. Значення рішень Конституційного Суду України, роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, відомчих нормативних актів МВС і Генеральної прокуратури України для кримінального судочинства.

19. Умови застосування кримінального процесуального закону за аналогією.

20. Поняття та значення засад кримінального провадження.

21. Система засад кримінального судочинства і правові гарантії їх реалізації.

22. Рівність перед законом і судом.

23. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність.

24. Недоторканність житла чи іншого володіння особи.

25. Таємниця спілкування, невтручання у приватне життя.

26. Презумпція невинуватості.

27. Забезпечення права на захист.

28. Змагальність сторін.

29. Диспозитивність як засада кримінального провадження.

30. Гласність і відкритість судового розгляду.

31. Поняття суб’єктів кримінального процесу, їх місце і роль у кримінальному судочинстві.

32. Сторони та інші учасники кримінального провадження.

33. Класифікація суб’єктів у теорії кримінального процесу.

34. Суд, суддя в кримінальному процесі.

35. Функції та повноваження суду (судді).

36. Слідчий суддя в досудовому провадженні.

37. Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне становище у різних стадіях кримінального процесу.

38. Органи досудового розслідування та їх компетенція.

39. Керівник органу досудового розслідування.

40. Процесуальне становище слідчого органу досудового розслідування в кримінальному процесі.

41. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого.

42. Підозрюваний та обвинувачений, їх права та обов’язки.

43. Потерпілий як учасник кримінального процесу.

44. Захисник і його процесуальне становище.

45. Представники та законні представники потерпілого, їх права та обов’язки.

46. Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в їхньому процесуальному становищі.

47. Свідок, його права та обов’язки. Особи, які не можуть бути допитані як свідки.

48. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному провадженні.

49. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

50. Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального доказування.

51. Елементи кримінально-процесуального доказування.

52. Предмет, межі і суб’єкти доказування у кримінальному провадженні.

53. Обов’язок доказування у кримінальному процесі.

54. Особливості доказування в окремих стадіях кримінального провадження.

55. Поняття доказів, та їх класифікація.

56. Поняття джерел доказів та їх види.

57. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел.

58. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел.

59. Належність, достовірність і допустимість доказів.

60. Умови визнання доказів недопустимими.

61. Достатність доказів для прийняття рішення у кримінальній справі.

62. Моральні засади доказування.

63. Показання свідків і потерпілих.

64. Речові докази, строки і порядок їх зберігання.

65. Документи, як джерела доказів.

66. Висновок експерта і його доказове значення.

67. Поняття шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

68. Поняття і значення цивільного позову у кримінальному провадженні.

69. Переваги спільного розгляду цивільного позову і матеріалів кримінального провадження.

70. Підстави і порядок пред’явлення цивільного позову.

71. Особливості досудового провадження, в якому заявлено цивільний позов.

72. Процесуальні засоби забезпечення відшкодування, завданої кримінальним правопорушенням, шкоди та можливої конфіскації майна.

73. Поняття, значення, види і правила обчислення процесуальних строків.

74. Порядок подовження, зупинення і відновлення процесуальних строків.

75. Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення.

76. Визначення розміру та розподіл процесуальних витрат.

77. Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види.

78. Правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

79. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

80. Порядок вирішення питання про накладення грошового стягнення.

81. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, порядок та строки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом.

82. Відсторонення від посади: порядок застосування та строки.

83. Тимчасовий доступ до речей і документів.

84. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок проведення.

85. Арешт майна. Підстави для арешту майна. Клопотання про арешт майна та його розгляд.

86. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів.

87. Особисте зобов’язання.

88. Особиста порука.

89. Домашній арешт.

90. Застава, визначення її розміру та порядок внесення.

91. Застосування електронних засобів контролю.

92. Тримання під вартою як запобіжний захід. Підстави та процесуальний порядок тримання особи під вартою.

93. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження.

94. Затримання з метою приводу.

95. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки затримання.

96. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.

97. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу.

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС (Ч. 2)

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Назви тем Кількість годин
Лекції Семі-нари Прак-тичні заняття
1. Загальні положення досудового розслідування  
2. Провадження слідчих (розшукових) дій
3. Повідомлення про підозру  
4. Зупинення і закінчення досудового розслідування  
5. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.  
6. Підсудність та підготовче судове провадження  
Всього

 

Форма підсумкового контролю – екзамен.

ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ:

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 18-24.

2. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 1966 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36-62.

3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – Київ, 1996. – С. 12-17.

4. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України від 23.07.96 р., № 30, ст. 141.

5. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91).

6. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р.: чинне законодавство зі змінами та допов. Станом на 11 березня 2011 р.: Офіц. Текст. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 248 с.

7. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – 6-е вид., перероб. І доп. – К.: Юрисконсульт, Юстініан, 2010. – 896 с.

8. Кримінальний кодекс України: Чинне зак-во зі змінами та допов. На 18 січня 2011 року / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 174 с.

9. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 456 с.

10. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 року // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 51. – Ст. 577.

11. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.

12. Про амністію: Закон України від 12.12.2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 15. – Ст. 189.

13. Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон України від 7 березня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 32. – Ст. 225.

14. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.

15. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.

16. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. № 47. – Ст. 256.

17. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4.

18. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

19. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 35.

20. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Голос України. – 1993. – 6 серпня.

21. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. - Ст. 360.

22. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. // Вісник прокуратури України. – 1999. – № 1. – С. 103-126.

23. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

24. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.

25. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

26. Про концепцію судово-правової реформи в Україні: Постанова Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. // Голос України. – 1992. – 12 серпня.

27. Концепція реформування кримінальної юстиції України: Затв. Указом Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 27. – Ст. 838.

28. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

29. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії: Наказ МВС України № 1050 від 19.11.2012.

30. Про організацію діяльності органів досудового розслідування МВС України:наказ МВС України № 686 від 09.08.2012.

31. Про Єдиний реєстр досудових розслідувань: наказ Генеральної прокуратури України № 69 від 17.08.2012.

32. Методичні рекомендації щодо здійснення працівниками органів внутрішніх справ провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів / Міністерство внутрішніх справ України, Управління дізнання.- К.- 2008.- 44 с.

33. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. Затв. Указом Президента України від 10 червня 1993 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

34. Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1169 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

35. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України від 06.04.2011 р. № 383/2011 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua.

36. Про затвердження Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. № 821 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

37. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство: Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 р. № 4 гн. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua.

38. Адвокатура України: Навчальний посібник: У 2 книгах / За заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – Кн. 1. – 315 с.

39. Басиста І.В. Прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування: Монографія. – Івано-Франківськ: «Тіповіт», 2011. – 500 с.

40. Бахин В.П., Карпов Н.С. Материалы к изучению практики борьбы с преступностью. – К., 2007. – 489 с.

41. Баулін О.В., Карпов Н.С. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії. – К.: НАВСУ, “Охорона праці”, 2001. – 232 с.

42. Березняк В.С., Тертишник В.М. Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України: Монографія. – Дніпропетровськ: Дніпроп. Держ. Ун-т внутр. справ; «Ліра ЛТД», 2010. – 188 с.

43. Верхогляд-Герасименко О.В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу: Монографія. – Харків.: Вид-во «Юрайт», 2012. – 216 с.

44. Гаюр І.Й. Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого: Автореф.дис. ... канд.юрид. наук (12.00.09) / НАВС. – Київ, 2011. – 20 с.

45. Грошевий Ю.М., Стахівський С.М. Докази і доказування у кримінальному процесі. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2006. – 272 с.

46. Гультай М.М. Виявлення і виправлення слідчих та судових помилок у кримінальному процесі України: стадії досудового розслідування, попереднього розгляду справи суддею, судового розгляду та апеляційного провадження: Монографія. – Х.: “Кроссроуд”, 2008.

47. Джига М.В., Баулін О.В., Лук`янець С.І., Стахівський С.М. Провадження дізнання в Україні. – К., 1999. – 156 с.

48. Дізнання в органах внутрішніх справ: Навч.-метод. Посібник / Ю.І. Азаров, О.В. Бугаков, Н.І. Щегель. – К.: КНУВС, 2007.

49. Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права України: Монографія. – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2008. – 208 с.

50. Запотоцький А.П., Савицький Д.О. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві: Монографія. – К.: БМК, 2011. – 220 с.

51. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: наук.-практ. Коментар. – 4-те вид. – К.: КНТ, 2009. – 600 с.

52. Зеленський С.М., Назаренко С.П., Письменний Д.П. Провадження у справах дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2012. – 160 с.

53. Зеленецкий В.С., Кузьминова В.Ю. Технология восстановления (реконструкции) утраченных уголовных дел. – Харьков: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2002. – 236 с.

54. Зразки основних кримінально-процесуальних документів досудового провадження: Практ. Посібник / В.В. Рожнова, Ю.І. Азаров, В.Г. Фатхутдінов; За заг. ред. В.Г. Фатхутдінова. – 2-ге вид., допов. Та перероб. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с.

55. Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження / За ред. Ю.М. Грошевого. – Х.: Вапнярчук, 2010. – 568 с.

56. Зразки процесуальних документів по кримінальних справах: Навчальний посібник / Кол. Авторів: С.О. Бандурка, Р.В. Єдин, С.О. Сичов, С.В. Слінько. – Х.: Золота миля, 2011. – 316 с.

57. Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: Монографія. – Харків: Право, 2008. – 296 с.

58. Карпов Н.С. Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності: Монографія. – К.: КНУВС, 2007. – 522 с.

59. Карпенко М.О. Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх: Монографія. – Х.: Видавництво «ФІНН», 2009. – 240 с.

60. Кримінальний процес: Підручник / за ред. Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної. – Х: Право, 2010. – 608 с.

61. Кримінально-процесуальне право: Навч. Посібник / Ю.І. Азаров, С.О. Заїка, В.Г. Фатхутдінов. – К., 2008. – 295 с.

62. Кримінальний процес України: тестові завдання: Навч. Посібник / В.Т. Нор, В.П. Бойко, Н.Р. Бобечко, М.В. Гузела та ри. – К.: Правова єдність, 2010. – 373 с.

63. Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та в суді першої інстанції: Монографія. – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2007. – 200 с.

64. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) [Текст] / [Рожнова В.В., Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та інш.]. – К.: Нац. ун-ет внутр. справ, 2012. – 280 с.

65. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) [Текст] / [Хабло О.Ю., Степанов О.С., Климчук М.П. та інш.]. – К.: Нац. ун-ет внутр. справ, 2012. – 200 с.

66. Кучинська О.П., Кучинська О.А. Кримінальний процес України: Навч. Посібник. – К.: Прецедент, 2005. – 202 с.

67. Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи: досудове та судове провадження: Навч.-практ. Посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 408 с.

68. Лобойко М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. Посібник. – К.: Істина, 2005. – 405 с.

69. Лобойко Л.Н. Уголовно-процессуальное право: Курс лекций. Учеб. пособие. – Х.: Одиссей, 2007. – 457 с.

70. Лоскутов Т.О. Кримінальне переслідування здійснюване слідчим: Монографія. – Дніпропетровськ: «Ліра ЛТД», 2011. – 164 с.

71. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальна компетенція: Монографія. – Д.: Дніпропетр. Держ. ун-ет внутр. справ, 2006. – 188 с.

72. Ляш А.О. Кримінальний процес (Особлива частина): Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Університет “Україна”, 2006. – 470 с.

73. Маляренко В.Т., Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Підручник / 2-е вид., перероб. І допов. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 712 с.

74. Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія і практика: Монографія. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 544 с.

75. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. – К., 2000. – 320 с.

76. Малярчук Т.В. Понятійний апарат кримінально-процесуального права України: Автореф.дис. ... канд.юрид. наук (12.00.09) / НАВС.- Київ, 2011. – 16 с.

77. Мірошніков І.Ю. Судове слідство в апеляційній інстанції: Монографія. –Харків: Право, 2007. – 192 с.

78. Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. Посібник. 2-е вид. – К.: ЦУЛ, 2010. – 352 с.

79. Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Юридична думка, 2008. – 548 с.

80. Назаров В.В. Конституційні права людини та їх обмеження у кримінальному процесі України: Монографія. – Х.: “Золота миля”, 2009. – 400 с.

81. Пашинін О.І. Актуальні проблеми досудового провадження у кримінальному процесі України: Мнографія. – Х.: Кроссроуд, 2009. – 164 с.

82. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с.

83. Письменний Д.П., Омельченко О.Є. Процесуальна діяльність слідчого щодо запобігання злочинів: Навч. Посібник. – К., 2005. – 158 с.

84. Письменний Д.П., Федченко В.М. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади: монографія. – Дніпропетровськ, 2006. – 204 с.

85. Поповченко О.І., Савицький Д.О., Карпов Н.С., Баулін О.В. Спрощене досудове провадження в Україні: історія, сучасність, перспективи, досвід. – К.: Семенко Сергій, 2004. – 213 с.

86. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: Монографія. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 634 с.

87. Пукач І.Б. Порядок провадження у кримінальних справах щодо обмежено осудних осіб: Автореф.дис. ... канд.юрид. наук (12.00.09) / НАВС. – Київ, 2011. – 17 с.

88. Проблеми застосування заходів кримінально-процесуального примусу під час досудового провадження: Матеріали круглого столу (Дніпропетровськ, 22 листопада 2011 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. Держ. Ун-т внутр. справ, 2012. – 224 с.

89. Рожнова В.В., Азаров Ю.І., Заїка С.О. Кримінальний процес України у питаннях і відповідях: посібник / В.В. Рожнова, Ю.І. Азаров, С.О. Заїка. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 260 с.

90. Сізінцова Ю.Ю. Докази у кримінальному процесі: теоретичний аспект та практичне значення в процесі правозастосування: навч. Посібник. – К.: Дакор, 2010. – 128 с.

91. Смоков С.М., Горелкіна К.Г. Гарантії застосування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві. – Одеса: Астропринт, 2012. – 152 с.

92. Слінько С.В. Теорія і практика реформування досудового розслідування: Монографія. – Х.: РВФ «Арсіс ЛТД», 2011. – 270 с.

93. Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України: Матеріали круглого столу (Київ, 7 жовтня 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – 168 с.

94. Статіва І.І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти: Монографія. – Дніпроп. Держ. Ун-т ри тр. Справ, 2012. – 248 с.

95. Татаров О.Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) [Текст]: [монографія] / Татаров О.Ю. – Донецьк: ТОВ « ВПП « ПРОМІНЬ», 2012. – 640 с.

96. Тітко І.А. Оцінні поняття у кримінально-процесуальному праві України: Монографія. – Х.: Право, 2010. – 216 с.

97. Удалова Л.Д. Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Вид. Паливода А.В., 2007. – 158 с.

98. Удалова Л.Д. Кримінальний процес України в питаннях і відповідях: навч. Посібник. – 2-ге вид. – К.: КНТ, 2010. – 160 с.

99. Удалова Л.Д., Рожнова В.В., Шпотаківська О.В. Практикум з кримінального процесу: навч. Посібник. – К.: КНТ, 2010. – 360 с.

100. Удалова Л.Д., Хабло О.Ю. Зловживання у сфері кримінального процесу: Монографія. – К.: Дакор, 2010. – 176 с.

101. Удалова Л.Д., Доросінська Г.М. Порушення та розслідування кримінальної справи щодо депутата місцевої ради: Монографія. – К.: КНТ, 2011. – 144 с.

102. Удалова Л.Д., Гаюр І.Й. Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого: Навчальний посібник. – К: КНТ, 2012. – 168 с.

103. Удалова Л.Д., Паризький І.В. Застосування компромісів при вирішенні конфліктів під час досудового розслідування: Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 184 с.

104. Удалова Л.Д., Корсун В.Я. Суд як суб’єкт кримінально-процесуального доказування: Монографія. – К: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 168 с.

105. Узагальнення Верховного Суду України судової практики в кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 180 с.

106. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. – К.: Літера, 2008. –384 с.

107. Черненко А.П. Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій: Монографія. – Дніпропетровськ, 2005. – 216 с.

108. Чурікова І.В. Порушення прав та законних інтересів громадян на досудовому слідстві як наслідок недотримання порядку та умов проведення слідчих дій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Криміналістичні та процесуальні проблеми, що виникають під час проведення слідчих дій”], (Донецьк, 24 листоп. 2006 р.) / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т, Луган. держ. ун-т внутр. справ. – Донецьк, 2006. – С. 248–250.

109. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: Монографія.– К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

 

ТЕМАТИКА І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Тема 1. Загальні положення досудового розслідування.

Лекція –2 години

1. Поняття стадії досудового розслідування.

2. Форми досудового розслідування: дізнання та досудове слідство.

3. Поняття та характеристика загальних положень досудового розслідування.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 147; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.99.248 (0.006 с.)