Тема 1. Зміст адміністративного процесу. 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Зміст адміністративного процесу.Лекція – 2 години

1. Основні концепції адміністративного процесу.

2. Адміністративний процес та адміністративно-процесуальне право.

3. Адміністративна процедура в адміністративному процесі.

4. Структура адміністративного процесу.

5. Принципи адміністративного процесу.

Тема 2. Провадження в справах про адміністративні проступки.

Лекція – 2 години

1. Поняття та особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення (проступки).

2. Суб’єкти розгляду справ про адміністративні правопорушення (проступки).

3. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення (проступки).

4. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення (проступки).

Тема 3. Провадження в адміністративних справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень.

Лекція – 2 години

1. Адміністративний позов: поняття та ознаки.

2. Учасники адміністративного провадження.

3. Порядок звернення до суду.

4. Стадії провадження.

5. Підстави та наслідки залишення заяви без розгляду.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИЙ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Зміст адміністративного процесу

Семінар – 2 години

1. Основні концепції адміністративного процесу.

2. Адміністративний процес та адміністративно-процесуальне право.

3. Адміністративна процедура в адміністративному процесі.

4. Структура адміністративного процесу.

5. Принципи адміністративного процесу.

Тема 2. Провадження в справах про адміністративні проступки.

Семінар – 2 години

1. Поняття та особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення (проступки).

2. Суб’єкти розгляду справ про адміністративні правопорушення (проступки).

3. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення (проступки).

4. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення (проступки).

Тема 3. Провадження в адміністративних справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень.

Семінар – 2 години

1. Адміністративний позов: поняття та ознаки.

2. Учасники адміністративного провадження.

3. Порядок звернення до суду.

4. Стадії провадження.

5. Підстави та наслідки залишення заяви без розгляду.

Перелік тем, які виносяться для самостійного вивчення

1. Суб’єкти адміністративного процесу.

2. Нормотворчі провадження.

3. Контрольно-наглядові провадження.

4. Дозвільно-реєстраційні провадження.

5. Провадження по розгляду звернень громадян.

Питання для підготовки до заліку

1. Поняття адміністративного процесу.

2. Широке і вузьке розуміння адміністративного процесу.

3. Поняття адміністративної справи.

4. Поняття адміністративного провадження.

5. Поняття стадії адміністративного провадження.

6. Види проваджень у сфері публічного управління.

7. Нормотворчі провадження.

8. Установчі провадження.

9. Провадження по заохоченню і стимулюванню.

10. Контрольно-наглядові провадження.

11. Виконавче провадження.

12. Види звернень громадян.

13. Провадження по заявам (клопотанням) громадян.

14. Провадження по пропозиціям (зауваженням) громадян.

15. Провадження по скаргам громадян.

16. Правове регулювання діяльності з надання адміністративних послуг.

17. Суб’єкти проваджень в сфері надання адміністративних послуг.

18. Провадження з легалізації і видачі дозволів (ліцензій).

19. Реєстраційні провадження.

20. Провадження з визнання правового статусу.

21. Поняття адміністративного судочинства.

22. Завдання адміністративного судочинства.

23. Принципи адміністративного судочинства.

24. Характеристика Кодексу адміністративного судочинства України.

25. Система адміністративних судів.

26. Місцеві адміністративні суди.

27. Апеляційні адміністративні суди.

28. Вищий адміністративний суд України.

29. Компетенція адміністративних судів.

30. Предметна підсудність адміністративних справ.

31. Територіальна підсудність адміністративних справ.

32. Інстанційна підсудність адміністративних справ.

33. Поняття адміністративного позову.

34. Сторони в судовому адміністративному процесі.

35. Види заходів процесуального примусу.

36. Призначення Кодексу адміністративного судочинства України.

37. Види проваджень за Кодексом адміністративного судочинства.

38. Апеляційна інстанція в адміністративному судочинстві.

39. Касаційна інстанція в адміністративному судочинстві.

40. Поняття апеляції в адміністративному судочинстві.

41. Поняття касації в адміністративному судочинстві.

42. Поняття адміністративно-деліктного провадження.

43. Суб’єкти розгляду адміністративно-деліктних справ.

44. Зміст провадження в справах про адміністративні правопорушення.

45. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення.

46. Принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.

47. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення.

48. Учасники провадження в справах про адміністративні правопорушення, їх права і обов’язки.

49. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

50. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення.

51. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

52. Адміністративне затримання.

53. Процесуальні документи справи про адміністративні правопорушення.

54. Строки в адміністративно-деліктних провадженнях.

55. Особи, що приймають участь в адміністративно-деліктних провадженнях.

56. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення.

57. Розгляд справи про адміністративне правопорушення.

58. Оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення.

59. Опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення.

60. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

 

ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

Дисципліна – (визначення)

Мета дисципліни:

Студенти повинні:

знати:

уміти:

Основною нормативною базою курсу є:__________________________

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Назви тем Кількість годин
Лекції Семі-нари Прак-тичні заняття
1.        
2.        
3.        
Всього      

Форма підсумкового контролю – залік.

ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ

 

Ї

 

 

ВСТУП ДО МАРКУТИНГУ

Дисципліна – (визначення)

Мета дисципліни:

Студенти повинні:

знати:

уміти:

Основною нормативною базою курсу є:__________________________

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Назви тем Кількість годин
Лекції Семі-нари Прак-тичні заняття
1.        
2.        
3.        
4.        
Всього    

Форма підсумкового контролю – залік.

ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ

ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

Господарський процес — установлений нормами господарського процесуального права порядок досудового врегулювання та судового розгляду господарських спорів. Основне завдання господарського процесу — примирення сторін, а у разі неможливості його досягнення — швидке вирішення спору.

Мета дисципліни -опанування студентами основних положень з питань здійснення господарського судочинства, вивчення особливостей розгляду господарських спорів на різних стадіях господарського процесу, приділення уваги перегляду судових рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами, а також вивчення питання щодо провадження у справах про банкрутство.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Господарський процес» є:

- забезпечення розуміння предмету господарського процесу як самостійної галузі права;

- сприяння розумінню відносин, що складаються при здійсненні правосуддя в господарських спорах;

- оволодіння методами господарсько-правового регулювання та засвоєння правил тлумачення господарсько-процесуальних норм;

- розширити кругозір студентів, їх пам'ять, навчити мислити масштабно в інтересах держави, навчити правильно та чітко висловлювати свою думку;

- підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих спеціалістів в галузі господарсько-правової діяльності.

Студенти повинні:

Знати: предмет, метод та джерела господарського процесу; досудове врегулювання господарських спорів; учасників господарського процесу; поняття підвідомчості і підсудності справ господарським судам; поняття судових витрат та процесуальних строків; докази і доказування у господарському процесі; позов у господарському процесі; вирішення господарських спорів у першій інстанції; перегляд судових рішень в апеляційному порядку; перегляд судових рішень в касаційному порядку; перегляд судових рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами; виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду; провадження у справах про банкрутство.

Вміти: самостійно орієнтуватися у чинному господарському процесуальному законодавстві та спеціальній літературі; вірно давати належну правову і соціально-економічну оцінку юридичним конструкціям та правильно користуватися правовою термінологією; виділяти та аналізувати коло відносин, які регулюються нормами господарського процесуального права; самостійно вирішувати колізійні питання, пов’язані із застосуванням господарсько-правових норм та розв’язувати ситуаційні завдання і межах запропонованої конкретної практичної ситуацій, та складати відповідні процесуальні юридичні документи, спираючись на здобуті знання, вміння та навики.

Основною нормативною базою курсу є: Конституція України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України та законодавчі акти.

Основні терміни дисципліни:

Апеляційне провадження як стадія господарського процесу становлять сукупність дій господарського суду апеляційної інстанції, порушується лише за апеляційною скаргою (апеляційним поданням) осіб, які брали участь у розгляді справи у суді першої інстанції, спрямована на повторний розгляд і вирішення справи по суті з метою перевірки правильності встановлення фактичних обставин справи, законності і обґрунтованості судових актів суду першої інстанції, які не набрали чинності, в межах доводів апеляційної скарги.

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) - фізична особа, яка має ліцензію, видану в установленому законодавством порядку, та діє на підставі ухвали господарського суду.

Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень. Відповідач – особа, яка за заявою позивача притягається до відповідальності за порушення чи оспорювання його права і охоронюваного законом інтересу.

Господарське процесуальне доказування — це розумова і процесуальна діяльність суду й інших учасників господарського процесу, спрямована на встановлення істини по конкретній справі і вирішення спору між сторонами.

Господарський процес — це встановлена нормами господарсько-процесуального права форма діяльності господарських судів, спрямована на захист порушеного права чи права, що заперечується, юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

Докази у справі - це будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Нововиявленими обставинами є матеріально-правові факти, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші факти, які мають значення для правильного вирішення спору. Письмовими доказами є документи i матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Позивач – особа, на захист суб’єктивних прав і охоронюваних законом інтересів якої відкривається господарська справа у суді та розпочинається господарський процес. Позов - це вимога позивача до відповідача, спрямована через суд, про захист порушеного або оспорюваного суб’єктивного права чи охоронюваного законом інтересу, яка здійснюється у визначеній законом процесуальній формі.

Процесуальний строк - це встановлений законом або судом проміжок часу, протягом якого повинна або може бути здійснена та чи інша процесуальна дія або закінчена певна частина провадження по справі.

Речовими доказами є предмети, що своїми властивостями свідчать про обставини, які мають значення для правильного вирішення спору.

Судові витрати - це витрати, які несуть особи, що беруть участь в справі в зв’язку з розглядом та вирішенням справи в господарському суді.

Учасники господарського процесу – це особи, дії яких можуть посприяти правильному та швидкому розгляду спору, захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Назви тем Кількість годин
Лекції Семінари Практичні заняття
  Загальнотеоретичні поняття господарського процесу      
  Учасники господарського процесу.      
  Вирішення господарських спорів      
Всього:      
Форма підсумкового контролю: екзамен  

 

Література до всіх тем:

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991р. // Відомості Верховної Ради. - 1992. - № 6. - Ст. 56.

3. Закон Украни «Про судоустрій і стутус суддів» від 01.12.2010. - № 41-42, 43, 44-45. - Ст. 529.

4. Закон України «Про доступ до судових рішень» вiд 22.12.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 15. - Ст. 128.

5. Закон України «Про Вищу раду юстиції» вiд 15.01.1998 р. // Відомості Верховної Ради. - 1998. - № 25. - Ст. 146).6. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» вiд 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради.- 1994.- № 11. - Ст. 50.7. Закон України «Про прокуратуру» вiд 05.11.1991р. // Відомості Верховної Ради. - 1991. - № 53. - Ст. 793.8. Закон України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» вiд 05.07.2012 № 5076-VI // Відомості Верховної Ради.-2012. - № 148-149. - Ст. 62.9. Закон України «Про виконавче провадження» вiд 21.04.1999 р. (в редакцiї вiд 07.10.2008 р.) // Відомості Верховної Ради. - 1999. - № 24. - Ст. 207.10. Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р. // Відомості Верховної Ради. - 2012. - № 14. - Ст. 87.11. Рішення Конституційного Суду України від 09.07.2002 р. № 15-рп/2002 (справа про досудове врегулювання спорів) // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. - № 4. – С. 17.

12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок накладення арешту на цінні папери» від вiд 22.09.1999 № 1744 // Урядовий кур'єр вiд 04.11.1999.

13. Роз’яснення Вищого господарського суду України вiд 28.03.2002 № 04-5/366 «Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України».

14. Роз’яснення Вищого господарського суду України вiд 28.03.2002 № 04-5/367 «Про деякі питання практики застосування розділу XII-1 Господарського процесуального кодексу України».

15. Роз’яснення Вищого господарського суду України вiд 28.03.2002 № 04-5/365 «Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України».

16. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 13.06.2007 р. № 8 «Про незалежність судової влади».

 

Навчальні підручники та посібники:

17. Абрамов Н.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебное пособие (курс лекций). – Х., 2002. – 256 с.

18. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами судової практики застосування процесуальних норм. - К.: Юстиніан, 2009. - 856 с. 19. Васільєв С.В. Господарський процес україни: підручник.- Харків: Еспада, 2010. - 283 с. 20. Горевий В.І. Господарський процес: Практикум: навчальний посібник.-Суми: Університетська книга, 2010. – 283 с.21. Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В.Л. Костюк, К.М. Біда, В.В. Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В.Л. Костюк. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.22. Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О.І. Харитонової.- К.: Істина, 2008. - 360 с.23. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України- Станом на 03.09.2012р / за аг ред. М.П Мельника- К.: «Центр учбової літератури», 2012. - 364 с.24. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. та ін. Господарське процесуальне право: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к. ю. н. В.Д. Чернадчука – 2-ге вид., перероб. і доп. –Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. - 378 с.25. Шелухін М.Л. Зубатенко О.М. Господарське процесуальне право: Навч. посібник у схемах. - К. Центр навчальної літератури, 2006. - 264 с.

ТЕМАТИКА І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 148; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.6.58 (0.007 с.)