Тема 1. Загально-теоретична характеристика юридичного нормопроектування 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Загально-теоретична характеристика юридичного нормопроектуванняЛекція — 1 година

План

1. Поняття, ознаки та природа юридичного нормопроектування.

2. Мета, об’єкт та предмет юридичного нормопроектування.

3. Принципи юридичного нормопроектування.

4. Функції юридичного нормопроектування.

5. Суб’єкти юридичного нормопроектування.

Тема 2. Юридичне нормопроектування як процес

Лекція — 1 година

План

1. Правове регулювання нормопроектної діяльності.

2. Основні правила нормопроектування.

3. Стадії юридичного нормопроектування та їх класифікація.

4. Розробка концепції нормативно-правового акту.

5. Розробка тексту проекту нормативно-правового акту.

6. Правова експертиза проектів НПА як складова нормопроектування.

7. Реєстрація та систематизація НПА.

Тема 3. Правила юридичної техніки нормо проектування.

Лекція — 2 години

План

1. Структура проекту НПА та характеристика його елементів.

2. Особливості мови та стилю проекту НПА. Юридична термінологія.

3. Оціночні поняття в юридичній техніці. Юридичні конструкції.

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Загально-теоретична характеристика юридичного нормо проектування.

Практичне заняття – 2 години

1. Поняття, ознаки, нормативна основа юридичного нормопроектування.

2. Види юридичного нормопроектування та суб`єкти його здійснення.

3. Принципи та функції юридичного нормопроектування.

4. Культура здійснення юридичного нормопроектування: поняття, зміст, вимоги, фактори формування.

 

Практичне завдання:

1. На основі аналізу нормативно-правових актів України та міжнародних документів сформулюйте основні складові етичної та естетичної культури здійснення юридичного нормопроектування.

Література:

нормативні акти:

[ 1, 4, 10, 11]

загальнотеоретичні джерела:

[8, 9, 13, 17, 26, 32, 33, 38, 49]

наукові статті:

[12, 13, 20, 31, 38, 48]

 

Тема 2. Юридичне нормопроектування як процес.

Практичне заняття – 2 години

1. Стадії юридичного нормопроектування та їх загальна характеристика.

2. Концепція нормативно-правового акту та його текст. Супровідні документи до проекту.

3. Правова експертиза проектів НПА як складова нормопроектування.

4. Реєстрація та систематизація НПА.

 

Практичні завдання:

1. Зробіть спробу, використовуючи правила юридичної техніки нормопроектування, аргументувати та визначити потребу законодавчого врегулювання суспільних відносин в Україні, пов`язаних з проблемами здійснення господарської діяльності.

2. Проаналізуйте вказані методичні рекомендації та визначте основні правила оформлення проектів законів. (Правила оформлення проектів законів та основних вимог законодавчої техніки: метод, рек. [Електронний ресурс]. - К.: Апарат Верховної Ради України, 2007 р. - Режим доступу: http://pdp.org.ua/)

3. На основі Указу Президента України вкажіть основні офіційні джерела оприлюднення нормативно-правових актів в Україні та порядок його здійснення. (Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності [Електронний ресурс]: Указ Президента України від 10.06.1997 р. № 503/97. - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua)

Література:

нормативні акти:

[1, 2, 3, 6, 7, 8, 12]

загальнотеоретичні джерела:

[9, 26, 50, 54]

наукові статті:[6, 41, 43, 45]

 

Тема 3. Правила юридичної техніки нормопроектування — 2 години.

Практичне заняття – 2 години

1. Логіка, стиль НПА, його структура та складові елементи.

2. Особливості мови та юридичної термінології НПА.

3. Оціночні поняття в юридичній техніці: поняття, класифікація.

4. Юридичні конструкції: поняття, види, значення, правила використання в НПА.

 

Практичні завдання:

1. Проаналізуйте будь-який закон України та визначте особливості його юридичної термінології.

2. Розкрийте зміст основних вимог, що висуваються до мови проекта нормативного акта.

3. Наведіть приклади прямого, відсильного та бланкетного способів викладу правових норм в статтях Кримінального кодексу України.

Література:

нормативні акти:

[1, 5, 9, 15]

загальнотеоретичні джерела:

[6, 9, 10, 26, 61, 62, 64, 66]

наукові статті:

[8, 11, 17,19, 21, 24, 28, 41, 44, 51]

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВІВЧЕННЯ:

1. Історія формування юридичного нормопроектування.

2. Мета, предмет, об`єкт юридичного нормопроектвання.

3. Принципи юридичного нормопроектування.

4. Державні суб`єкти юридичного нормопроектування.

5. Недержавні суб`єкти юридичного нормопроектування.

6. Проекти НПА як результат нормопроектування.

7. Правове регулювання нормопроектної діяльності.

8. Стадії юридичного нормопроектування.

9. Текст проекту нормативно-правового акту та супровідні документи до нього.

10. Правова експертиза проектів НПА як складова нормопроектування.

11. Реєстрація НПА.

12. Логіка, стиль НПА.

13. Прийоми і правила викладу правових норм в нормативно правових актах.

14. Оціночні поняття в юридичній техніці.

15. Вимоги до зовнішньої форми нормативно правового акта.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ:

1. Юридична природа та види нормативно-правових актів.

2. Закон: поняття, ознаки, види. Закони України.

3. Підзаконні нормативно-правові акти: поняятя, ознаки, види. Основні підзаконні нормативно-правові акти в Україні.

4. Поняття, ознаки та природа юридичного нормопроектування.

5. Принципи права та їх використання в юридичного нормопроектування.

6. Функції юридичного нормопроектування: поняття, характеристика.

7. Поняття та види с уб’єктів юридичного нормопроектування.

8. Поняття, зміст, види та завдання юридичної техніки.

9. Юридична техніка, тактика, стратегія, технологія: поняття та співвідношення.

10. Система правил та засобів формування змісту нормативно-правового акта.

11. Логічні вимоги до змісту нормативно-правового акта.

12. Поняття, ознаки, елементи, види та значення юридичних конструкцій.

13. Правові дефініції: поняття, види, правила формулювання.

14. Правові презумпції: поняття, ознаки, структура, види та значення. Правила їх використання у нормативно правових актах. Основні презумпції у праві України.

15. Культура здійснення юридичного нормопроектування: поняття, зміст, вимоги, фактори формування.

16. Правове регулювання нормопроектної діяльності.

17. Основні правила нормопроектування.

18. Стадії юридичного нормопроектування та їх класифікація.

19. Концепція нормативно-правового акту.

20. Правова експертиза проектів НПА як складова нормопроектування. Закон України від 10.02.1995 р. “Про наукову і науково-технічну експертизу”.

21. Реєстрація та систематизація НПА. Аналіз Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

22. Правила мови як складова юридичноої техніки нормопроектування.

23. Логіка, стиль НПА, його структура та складові елементи.

24. Юридична термінологія НПА та її особливості.

25. Оціночні поняття в юридичній техніці: поняття, класифікація.

26. Юридичні конструкції: поняття, види.

27. Правила використання в НПА юридичних конструкцій.

28. Прийоми і правила викладу правових норм в нормативно правових актах.

29. Вимоги до зовнішньої форми нормативно правового акта.

30. Структура нормативно-правового акту (структурні одиниці).

31. Заголовок та преамбула НПА, правила їх створення.

32. Примітки, висновки, додатки, реквізити як складові НПА, правила їх створення.

33. Формально-визначені та формально-невизначені терміни в НПА.

34. Значення нормопроектування в правотворчій діяльності.

35. Особливості використання оціночних понять при створенні НПА.

36. Набрання чинності нормативно-правовими актами. Порядок набрання чинності нормативно-правовими актами України.

37. Зупинення та припинення дії нормативно правових актів. Порядок зупинення та припинення дії нормативно-правових актів України.

38. Технологія внесення змін та доповнень до нормативно правового акта.

39. Систематизація нормативно-правових приписів: поняття, види. Технологія кодифікації та інкорпорації.

40. Оприлюднення НПА. Порядок оприлюднення НПА України. Указ Президента України від 10.06.1997 р. № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності”.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 255; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.94.236 (0.048 с.)