Семінар 15. (Тема 25, 26). Тлумачення права. Поведінка людей у правовій сфері. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінар 15. (Тема 25, 26). Тлумачення права. Поведінка людей у правовій сфері.1. Поняття та цілі тлумачення норм права.

2. Види тлумачення норм права.

3. Способи тлумачення норм права.

4. Поняття, ознаки та види правової та правомірної поведінки.

5. Поняття та види неправомірної поведінки. Зловживання правом.

6. Поняття, ознаки, склад правопорушення.

Теми рефератів

1. Субєкти, уповноважені здійснювати офіційне тлумачення норм права.

2. Відмінність актів тлумачення норм права від нормативних актів та актів застосування права.

3. Тлумачення права за аналогією.

4. Казуальне тлумачення: поняття та значення у правозастосовній практиці.

5. Види правопорушень.

6. Конституційні правопорушення.

 

Основні поняття і терміни

Аутентичне тлумачення, доктринальне тлумачення, казуальне тлума­чення, інтерпретація правових норм, інтерпретаційні акти, зміст норми, неофіційне тлумачення, офіційне тлумачення, професійне тлумачення, повсякденне тлумачення, роз'яснення правових норм, тлумачення за обсягом, тлумачення правових норм, уяснення правових норм.

Правова поведінка, правомірна поведінка, неправомірна поведінка, правопорушення, проступок, злочин, девіантна поведінка, склад правопорушення, об’єкт і суб’єкт правопорушення, об’єктивна і суб’єктивна сторона правопорушення, вина, форми вини,

 

Методичні поради

В ході підготовки до заняття необхідно з'ясувати необхідність іважливість тлумачення як елементу юридичної діяльності. Зокрема, звернути увагу на неможливість процесу правотворчості без здійснення тлумачення та на необхідність тлумачення як передумови, попередньої стадії реалізації правових норм в суспільному житті. Зупинитись на ролі тлумаченя в процесі застосування правових норм. З'ясувати два аспекти проблеми тлумачення : уяснення і роз'яснення. Визначити поняття і мету тлумачення : уяснення дійсного змісту і соціального призначення правої норми. Розглянути способи уяснення і роз'яснення правових норм. Розглядаючи способи тлумачення, треба приділити увагу їх взаємопоєднанню і зв'язку між собою. Проаналізувати види тлумачення правових норм: офіційне і неофіційне тлумачення, нормативне і казуальне тлумачення. Дати поняття неофіційного тлумачення. Аналізуючи види тлумачення необхідно звернути увагу на критерії їх класифікації. Звернути увагу що деякі види мають подвійну назву.

Розкриваюси види правової поведінки слід докладно зупинитись на її ознаках. Розкрити соціальну значимість і правову регламентацюя правової поведінки. Види правової поведінки. Висвітлюючи види правомірної поведінки докладно зупинитись та характеристиці таких понять як дії та бездіяльність. Cлід висвітлити зміст поняття «девіантна поведінка». Характеризуючи види неправомірної поведінки приділити увагу такому її виду, як зловживання правом. Розглядаючи суб’єктів правопорушення, необхідно охарактеризувати такі поняття: індивідуальний та колективний суб’єкти правопорушення. Докладно зупинитись на класифікації об’єктів правопорушення: суспільних відносинах, певних благах чи соціальних цінностях, на які посягає правопорушення (напр.: матеріальні і духовні цінності, честь, гідність, життя, здоров'я людини, власність, державна безпека, що захищаються нормами права, тощо). Розглянути поняття загальний, родовий (видовий) та безпосередній об'єкт. Висвітлюючи об'єктивну сторону правопорушення слід розкрити зміст понять: діяння(у вигляді дії чи бездіяльності); протиправність (формальний аспект); наслідки діяння (змістовний аспект); причинний зв'язок між діянням та наслідками, які воно спричиняє; місце, час, спосіб, засоби, обставини та ситуація скоєння правопорушення. Висвітлюючи суб'єктивну сторону правопорушення необхідно охарактеризувати поняття: форми вини, мотив і мета правопорушення. Висвітлюючи види правопорушень, звернути увагу на відсутність єдиної позиції сучасних учених щодо критеріїв їх класифікації та висвітлити основні підходи до цієї проблеми.

 

Література до теми

Основна

1. Теорія держави та права: Підруч. / [Є. О. Гіда, Є. В. Білозьоров, А. М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є. О. Гіди. — К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2011.

2. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2009.

3. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: Атіка, 2008.

4. Теорія держави і права. Академічний курс : Підручник / За заг.ред.. О.В. Зайчука і Н.М. Оніщенко. – К. Юрінком Інтер, 2006.

5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Хорків, Еспада, 2006.

6. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3-х т. – 2-е изд. /Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 2001.

7. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум, 2002.

8. Загальна теорія держави і права:[Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Колект. Авторів. За заг ред.. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002.

9. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: „Юрисконсульт”, 2006.

10. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – Х: Консум, 2002.

11. Сухонос В. В. Теорія держави і права [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2005.

12. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс). – Одессса: “Юридична література”, 2004.

 

Додаткова

 

1. Власов Ю. Л. Проблеми тлумачення норм права [Текст] / Ю. Л. Власов ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : [б.в.], 2001. - 177 с.

2. Вопленко И.Н. Официальное толкование норм права. – М., 1976.

3. Зубенко А. В. Акти тлумачення норм права в системі правових актів [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Зубенко Алла Володимирівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2013.

4. Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права [Текст] : монографія / О. В. Капліна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2008.

5. Ківенко Н. В. Девіантна поведінка [Текст] : сучасна парадигма / Н. В. Ківенко [и др.]. - Ірпінь : Академія держ. податкової служби України, 2002. - 240 с.

6. Козенко Ю. О. Правова поведінка особи: спроба інтегративного осмислення [Текст] : монографія / Юлія Козенко ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : [б. в.], 2013.

7. Малента В. С. Неофіційне тлумачення норм права [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Малента Володимир Степанович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2010.

8. Марчук В. М. Правомірна поведінка, правопорушення та юридична відповідальність [Текст] : конспект лекцій з курсу "Основи права" / В. М. Марчук, Л. В. Ніколаєва. - К. : Київський держ. торговельно-економічний ун-т, 1996. Ч. 2. - [Б. м.] : [б.в.], 1996.

9. Насыров Т.А. Телеологическое (целевое) толкование советского закона. – Казань, 1979.

10. Прийма С. В. Принципи тлумачення норм права [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Прийма Сергій Васильович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2010.

11. Спасов Б. Закон и его толкование. – М., 1979.

12. Тарновська О. С. Девіантна поведінка підлітків і превентивна робота [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. С. Тарновська. - Чернівці : Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича, 2003. Ч. 1. - Чернівці : [б.в.], 2003.

13. Черданцев А.Ф. Толкование советского права. – М., 1979.

 

 

Семінар 16. (Тема 27, 28). Законність, правопорядок і дисципліна. Правова свідомість і правова культура та шляхи їх формування.

1. Поняття і принципи законності.

2. Поняття правопорядку. Законність і правопорядок.

3. Гарантії законності і правопорядку. Режим законності і забезпечення прав громадян.

4. Державна дисципліна.

5. Поняття і структура правосвідомості. Види правосвідомості. Шляхи та джерела формування правосвідомості.

6. Поняття та основні елементи правової культури.

7. Правове виховання як засіб формування правової свідомості і правової культури.

 

Теми рефератів

1. Державна дисципліна в правовій соціальній державі.

2. Суспільний порядок і правопорядок.

3. Законність як принцип життя суспільства.

4. Правовий нігілізм та шляхи його подолання.

5. Форми і методи правового виховання.

6. Функції правосвідомості.

Основні поняття і терміни

Види дисципліни, гарантії законності і правопорядку, державна дисципліна, дисципліна, законність, принципи законності, правовий порядок, режим законності, правовий режим, суспільний порядок.

Види прравової культури, зміст правосвідомості, правосвідомість, правова культура, правова культура особи, правова культура суспільства, правова ідеологія, правова психологія, правовий нігілізм, структура правової культури, структура правосвідомості.

 

 

Методичні поради

Розглядаючи питання треба звернути увагу на співвідношення законності, правопорядку і дисципліни. Проаналізувати залежність правопорядку від демократичної форми правління. Висвітлюючи поняття законності звернути увагу на її соціальну цінність і значення. Розглянути питання співвідношення законності і правопорядку. Розглядаючи загальні гарантії законності і правопорядку особливу увагу приділити конституційним гарантіям. Розкрити співвідношення понять суспільний порядок і правовий порядок, а також понять дисципліна і правопорядок. Охарактеризувати види дисципліни.

Розкриваючи перше питання слід зупинитись на характеристиці інтелектуальних, емоційних і вольових процесів і станів правосвідо­мості. Приділити увагу аналізу структури і функцій суспільної правосвідомості. Розкриваючи шляхи та джерела формування правосвідомості, слід звернути увагу на зміст правосвідомості та на роль права в процесі формування правосвідомості. Необхідно висвітлити питання співвідношення права і правосвідомості. Розглядаючи трете питання, слід з'ясувати структуру правової культури особи і суспільства. По четвертому питанню слід приділити увагу елементам процесу правового виховання та розкрити основні форми правового виховання.

Література до теми

Основна

1. Теорія держави та права: Підруч. / [Є. О. Гіда, Є. В. Білозьоров, А. М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є. О. Гіди. — К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2011.

2. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2009.

3. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: Атіка, 2008.

4. Теорія держави і права. Академічний курс : Підручник / За заг.ред.. О.В. Зайчука і Н.М. Оніщенко. – К. Юрінком Інтер, 2006.

5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Хорків, Еспада, 2006.

6. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3-х т. – 2-е изд. /Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 2001.

7. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум, 2002.

8. Загальна теорія держави і права:[Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Колект. Авторів. За заг ред.. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002.

9. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: „Юрисконсульт”, 2006.

10. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – Х: Консум, 2002.

11. Сухонос В. В. Теорія держави і права [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2005.

12. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс). – Одессса: “Юридична література”, 2004.

Додаткова

1. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность.- М., 1978.

Власенко В. П. Правова культура працівників міліції в сучасних умовах (аксіологічний аспект) [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Власенко Валерій Павлович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2013.

2. Гавриленко Д.А. Правовое государство и дисциплина. - Минск, 1991.

3. Государственная дисциплина и ответственность. - К., 1991.

4. Деменко О. І. Правосвідомість студентської молоді в Україні: теоретико-правове дослідження [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Деменко Ольга Іванівна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2012.

5. Демічева В. В. Правова свідомість як елемент правової системи в умовах демократичного розвитку України [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Демічева Вікторія Володимирівна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2007.

6. ЄрмоленкоД. О. Правосвідомість молоді: теоретико-правові засади [Текст] : монографія / Єрмоленко, Дмитро Олександрович. ; Клас. приват. ун-т. - Запоріжжя : Клас. приват. ун-т, 2012.

7. Ефективність і Законність: національні інституції з прав людини [Текст] : [доповідь]: пер. з англ. / Р. Карвер [та ін.] ; Міжнародна рада з політики у галузі прав людини (ICHRP). - 2-ге вид. - Х. : Права людини, 2009.

8. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження [Текст] / Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Київ. ун-т права. - К. : ЮСТІНІАН, 2004.

9. Компетентна правосвідомість: загальнотеоретичне дослідження [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Званчук Андрій Володимирович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О., 2012.

10. Зеленко І. П. Правова культура працівників органів внутрішніх справ (загальнотеоретичний аспект) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Зеленко Інна Павлівна ; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2006. - 176 арк.

11. КалиновськийЮ. Ю. Правосвідомість українського суспільства: генеза та сучасність [Текст] / Калиновський Юрій Юрійович; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2008.

12. Костенко О.М. Культура і закон у протидії злу: Монографія. – К., Атака, 2008.

13. Крижанівський А. Ф. Правопорядок суверенної України: становлення та тенденції розвитку (загальнотеоретичне дослідження) [Текст] : автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 /; Одеська національна юридична академія. - О., 2009.

14. Мелюх Л. В. Законність у правозастосовній діяльності [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мелех Любомира Володимирівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2010.

15. Мухін В. В. Професійна правосвідомість: поняття, особливості, функції [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мухін Віталій Володимирович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2007.

16. Околіта С. В. Справедливість та законність як принципи державно- правового регулювання [Текст] : дис... канд. наук держ. управління: 25.00.02 / Околіта Світлана Вікторівна ; Українська Академія держ. управління при Президентові України. - К., 2000.

17. Осика І. В. Правова культура у формуванні правової, соціальної держави [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Осика Ірина Віталіївна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2004.

18. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства [Текст] : монографія / ред. Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк ; НДІ будівництва та місцевого самоврядування АПрН України. - Х. : Право, 2007.

19. Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи розвитку [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., м.Харків, 12 жовтня 2007р. / ред. кол. Ю. П. Битяк [та ін.] ; НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування. Академія правових наук України, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2007.

20. Правова культураі підприємництво [Текст] / Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, Донецький ін-т підприємництва ; голов.ред. В. М. Селіванов [та ін.]. - К. : [б.в.] ; Донецьк : [б.в.], 1999.

21. Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні [Текст] : монографія / Герасіна Л. М. [та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2009.

22. Проць О. Є. Правова культура молоді в Україні: загальнотеоретичне дослідження [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Проць Олександра Євстахіївна ; Міжнар. гуманіт. ун-т. - О., 2013.

23. Рабинович П.М. Проблеми теории законносте развитого социализма. - Львов, 1979.

24. Самохвалов В. В. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення та взаємодії [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Самохвалов В'ячеслав Вікторович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2008.

25. Сербин Р. А. Правова культура - важливий фактор розбудови правової держави [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Сербин Руслан Андрійович ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2003.

26. Співак В. І. Правова культура учасників виборчого процесу як засіб забезпечення реалізації виборчих прав громадян України [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Співак Василь Іванович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2004.

27. Струць О. А. Законність та обгрунтованість проведення слідчих дій як гарантія прав і свобод учасників кримінального судочинства [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Струць Олена Анатоліївна ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2009.

28. Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри [Текст] : тези міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 червня 2008р. / Одеська національна юридична академія ; уклад. А. Ф. Крижанівський, Н. М. Крестовська ; заг. ред. Ю. М. Оборотов. - О. : Фенікс, 2008.

29. Целуйко М. Ф. Компетентна правова культура в механізмі формування та реалізації українського права [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Целуйко Михайло Федорович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О., 2012.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

Самостійна робота студента передбачає:

· Підготовку до семінарських, практичних занять, контрольних робіт (опрацювання лекційного матеріалу, законодавчих та інших нормативних матеріалів, навчальної літератури, спеціальних джерел і інформації, періодики тощо);

· Виконання індивідуальних завдань;

· Опанування матеріалу, що винесений цілком на самостійне опрацювання згідно з робочою програмою;

· Написання контрольних та курсових робіт;

· Підготовка до заліку або іспиту.

· Опрацювання тестів для самостійної роботи.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 144; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.91.92.194 (0.009 с.)