Семінар 1. (Тема 2). Поняття та ознаки держави.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінар 1. (Тема 2). Поняття та ознаки держави.Семінарське заняття - 2 години

 

1. Держава як соціальна організація. Відмінність держави від інших соціальних організацій суспільства.

2. Поняття і ознаки держави.

3. Поняття та ознаки державного суверенітету. Поняття народного і національного суверенітету.

4. Сучасні підходи до розуміння держави.

 

Теми рефератів, доповідей

  1. Співвідношенняпонять «суверенітет держави», «суверенітет народу», «національний суверенітет».
  2. Співвідношення понять «держава», «країна», «суспільство».
  3. Відмінність держави від політичних партій.

 

Перелік ключових термінів та понять

Атрибутивне значення держави, держава, державна влада, державний суверенітет, інституціональне значення держави, народний суверенітет, національний суверенітет, ознаки держави, субстанціональне значення держави, соціальна організація, соціальна влада, соціальне регулювання.

Методичні вказівки

Розкриваючи перше питання слід розкрити поняття соціальної організації та назвати види суспільних організацій, що існують в суспільстві. Звернути увагу на відмінності, які існують між державою та іншими суспільними організаціями. Готуючи друге питання, важливо розкрити зміст основних охнак держави: народ, територія, По третьому питанню слід розкрити такі поняття як державний, національний та народний суверенітет. По третьому питанню необхідно з'ясувати різні підходи до розуміння держави: атрибутивний, субстанціональний, інституціональний, міжнародний, юридичний.

Література до теми:

Основна

1. Теорія держави та права: Підруч. / [Є. О. Гіда, Є. В. Білозьоров, А. М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є. О. Гіди. — К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2011.

2. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2009.

3. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: Атіка, 2008.

4. Теорія держави і права. Академічний курс : Підручник / За заг.ред.. О.В. Зайчука і Н.М. Оніщенко. – К. Юрінком Інтер, 2006.

5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Хорків, Еспада, 2006.

6. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3-х т. – 2-е изд. /Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 2001.

7. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум, 2002.

8. Загальна теорія держави і права:[Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Колект. Авторів. За заг ред.. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002.

9. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: „Юрисконсульт”, 2006.

10. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – Х: Консум, 2002.

11. Сухонос В. В. Теорія держави і права [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2005.

12. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс). – Одессса: “Юридична література”, 2004.

 

Додаткова

1. Алексеев С.С. Теория государства и права: ученик для вузов. 3-е узд. – М.: Норма, 2009.

2. Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов. 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000.

3. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001.

4. Манов Г.И. Признаки государства: Новые прочтения. - М., 1993.

5. Марченко М.Н. Теория государства и права. – М.: Проспект, 2009.

6. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые подходы. М., 1999.

7. Маликов А.В. Обзор нетрадиционных типологий государства // Вестник Московского университета. Право. – 1998. - №6.

8. Політологія посткомунізму. - К., 1995.

9. Политические проблеми теории государства. - М, 1993.

10. Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико-методологічні засади // Право України. – 2001. - №8.

11. Скрипнюк В. М. Питання реалізації народного суверенітету в контексті функціонування демократичної державної влади // Держава і право. – К., 2001. – Вип. 11. – С. 119-127.

12. Четверний В.А. Демократическое конституционное государство. - М., 1993.

13. Шемчушенко Ю.С. Держава // юридична енциклопедія: В 6 т. Редкол. Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1999. – Т. 2.

Семінар 2. (Тема 3) Держава і політична система суспільства

Семінарське заняття – 2 години

 

  1. Поняття і функції політичної системи.
  2. Структура політичної системи.
  3. Місце держави і політичній системі суспільства.
  4. Держава в політичній системі України.

 

Теми рефератів

1. Державна влада, як частина політичної влади.

2. Форми взаємодії держави з суб'єктами політичної системи.

3. Юридичні чинники демократизації політичної системи суспільства.

 

Перелік ключових термінів та понять

Держава, державна влада, політична влада, політичні норми, політичні процеси, політична система, розподіл влади, соціальна організація, соціальна влада, соціальне регулювання, суб'єкти політичної системи.

Методичні поради

Характеризуючи політичну систему суспільства треба виходити з широкого і вузького розуміння цього суспільного явища. Визначити суб'єкти політичної системи та її інші компоненти. Зупинитись на провідній ролі держави в політичній системі суспільства. Розкрити роль держави в полытичный системы сучасноъ України.

 

Література:

Основна

1. Теорія держави та права: Підруч. / [Є. О. Гіда, Є. В. Білозьоров, А. М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є. О. Гіди. — К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2011.

2. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2009.

3. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: Атіка, 2008.

4. Теорія держави і права. Академічний курс : Підручник / За заг.ред.. О.В. Зайчука і Н.М. Оніщенко. – К. Юрінком Інтер, 2006.

5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Хорків, Еспада, 2006.

6. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3-х т. – 2-е изд. /Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 2001.

7. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум, 2002.

8. Загальна теорія держави і права:[Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Колект. Авторів. За заг ред.. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002.

9. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: „Юрисконсульт”, 2006.

10. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – Х: Консум, 2002.

11. Сухонос В. В. Теорія держави і права [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2005.

12. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс). – Одессса: “Юридична література”, 2004.

 

Додаткова

1. Головатий М. Ф. Соціологія політики. – К.: МАУП, 2003. – 504 с.

2. Погорілко В. Ф. Сучасна політична система України й проблеми її реформування та розвитку // Правова держава. Щорічник наукових праць Ін-ту держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України. – К., 2005. – Вип. 16. – С. 210-213.

2. Політологія посткомунізму. Політологічний аналіз посткомуністичних суспільств. - К.: Політична думка, 1995.

4. Політологія. Підручник // За загальною редакцією проф. Кремень В. Г., проф. Горлача М. І.— Харків: Друкарський центр «Єдиноpoг», 2001.

5. Политические проблеми теории государства. - М, 1993.

6. Політичнасистема і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія / За заг. ред. д.і.н., проф. А. І. Кудряченка. – К.: НІСД, 2007.

7. Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство. - М., 1993.

 

 

Семінар 3. (Тема 4). Походження та етапи розвитку держави

Семінарське заняття – 2 години

1. Умови та причини виникнення держави.

2. Особливості формування держави у народів Західної та Східної Європи, Азії, Африки та Америки.

3. Основні етапи та закономірності розвитку держави.

4. Теорії походження держави.

Теми рефератів

 

1. Причини розкладу первіснообщинного ладу і виникнення держави.

2. Особливості виникнення держав Сходу.

3. Теорії походження Давньоруської (Давньоукраїнської) держави.

 

Перелік ключових термінів та понять

Азіатський шлях формування держави, військова демократія, держава гуманістичного типу, держава перехідного типу, договірна теорія, буржуазна держава, органічна теорія, патріархільна теорія, первіснообщинний лад, правовий звичай, психологічна теорія, рабовласницька держава, соціалістична держава, табу, теологічна теорія, теорія насильства, феодальна держава.

 

Методичні вказівки

Готуючись до заняття необхідно розпочати з вивчення причин виникнення держави, проаналізувати і класифікувати ці причини. Розкрити різні підходи до цього питання та розглянути різні теорії (теологічну, договірну, партіархальну, насильницьку, класову, психологічну та ін.) виникнення держави. Розглянути історичний процес розвитку держави і виділити періоди цього розвитку. Аналізуючи особливості формування держави в різних регіонах нашої планети слід звернути увагу на таке поняття як азіатський спосіб виробництва.

Література до теми

Основна

1. Теорія держави та права: Підруч. / [Є. О. Гіда, Є. В. Білозьоров, А. М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є. О. Гіди. — К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2011.

2. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2009.

3. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: Атіка, 2008.

4. Теорія держави і права. Академічний курс : Підручник / За заг.ред.. О.В. Зайчука і Н.М. Оніщенко. – К. Юрінком Інтер, 2006.

5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Хорків, Еспада, 2006.

6. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3-х т. – 2-е изд. /Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 2001.

7. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум, 2002.

8. Загальна теорія держави і права:[Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Колект. Авторів. За заг ред.. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002.

9. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: „Юрисконсульт”, 2006.

10. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – Х: Консум, 2002.

11. Сухонос В. В. Теорія держави і права [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2005.

12. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс). – Одессса: “Юридична література”, 2004.

Додаткова

1. Ранние формы политической организации: от первобытности до государственности. - М., 1995.

2. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые подходьі. - М., 1999.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 163; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.017 с.)