Семінар 8. (Тема 10). Правова, соціальна і національна держава. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінар 8. (Тема 10). Правова, соціальна і національна держава.Семінарське заняття -2 год.

1. Правова держава як загальнолюдська цінність.

2. Ознаки правової держави.

3. Принцип верховенства права – основа ознака правової держави.

4. Понятття, ознаки та умови інсування соціальної держави.

5. Поняття та ознаки національної держави.

Теми рефератів, доповідей

  1. Принцип верховенства закону, як ознака правової держави.
  2. Принцип соціальної справедливості як ознака соціальної держави.
  3. Концепція основних прав і свобод людини, як ядро теорії правової держави.
  4. Зміст принципу верховенства права.

Перелік ключових термінів та понять

Принцип верховенства права, принцип соціальної справедливості, принцип верховенства закону, права і свободи людини, моноетнічна та поліетнічна національна держава, титульна нація, правова держава, соціальна держава, національна держва.

Методичні вказівки

Висвітлюючи загальнолюдську цінність правової держави слід зупинитись на меті й призначенні правової держави. Розкриваючи друге питання слід докладно зупинитись на ознаках правової держави. Аналізуючи, сучасні концепції соціальної держави, слід звернути увагу та умови її існування та особливості форм і методів реалізації функцій цієї держави. Розглянути проблему співвідношення принципів правової і соціальної держави. Розкриваючи останнє питання, слід зупинитись на моноетнічному та поліетнічному підходах до розуміння національної держави та на основних функціях сучасної цивілізованої національної держави.

 

Література до теми

1. Теорія держави та права: Підруч. / [Є. О. Гіда, Є. В. Білозьоров, А. М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є. О. Гіди. — К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2011.

2. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2009.

3. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: Атіка, 2008.

4. Теорія держави і права. Академічний курс : Підручник / За заг.ред.. О.В. Зайчука і Н.М. Оніщенко. – К. Юрінком Інтер, 2006.

5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Хорків, Еспада, 2006.

6. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3-х т. – 2-е изд. /Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 2001.

7. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум, 2002.

8. Загальна теорія держави і права:[Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Колект. Авторів. За заг ред.. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002.

9. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: „Юрисконсульт”, 2006.

10. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – Х: Консум, 2002.

11. Сухонос В. В. Теорія держави і права [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2005.

12. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс). – Одессса: “Юридична література”, 2004.

Додаткова

1. Гаврилов Н.И. Мера государственности демократического государства. - К., 1997.

2. Головащенко О. С. Соціальна та правова держава: питання співвідношення [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Головащенко Ольга Сергіївна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2008.

2. Громадянське суспільство і правова держава: проблеми становлення. Збірник наукових праць. /Є.М.Моісєєв (ред.). - К., 1997.

Дімітров Ю. Д. Правова держава в контексті законотворення, судової і адміністративної реформ [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Дімітров Юрій Дмитрович ; Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова, Юридичний інститут. - О., 1997.

3. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. -К., 1999.

4. Заєць А. П. Правова держава в Україні: концепція і механізми реалізації [Текст] : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Заєць Анатолій Павлович ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К., 1999.

5. Зварич Р. В. Національна держава: поняття, ознаки, функції [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Зварич Роман Васильович ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - К., 2011.

6. Ігнатов В. О. Національна держава: національний і наднаціональний виміри [Текст] : дис... д-ра політ. наук: 23.00.02 / Ігнатов Володимир Олександрович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1996.

7. Кириченко С. О. Громадянське суспільство і правова держава: поняття та зміст [Текст] / С. О. Кириченко. - К.: Логос, 1999.

8. Куценко В. І. Соціальна держава (проблеми теорії, методології, практики) [Текст] / В. І. Куценко [и др.] ; ред. В. І. Куценко ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - К. : Заповіт, 2003.

9. Національна держава: національний і наднаціональний виміри [Текст] / Ю. Римаренко [та ін.] ; ред. Ю. Римаренко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. Корецького. - К. : Донеччина ; Донецьк : [б.в.], 1998.

10. Нація і держава [Текст] : теоретико-методологічний та концептуальний аналіз / Ю. Римаренко [та ін.] ; ред. Ю. Римаренко ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, Донецький ін-т внутрішніх справ при Донецькому держ. ун-ті. - К.1998.

Кн. 1. - К. : [б.в.], 1998.

11. Нація і держава [Текст] : теоретико-методологічний та концептуальний аналіз / Ю. Римаренко [та ін.] ; ред. Ю. Римаренко ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, Донецький ін-т внутрішніх справ при Донецькому держ. ун-ті. - К.1998.

Кн. 2. - [Б. м.] : [б.в.], 1998.

12. Панкевич О. З. Соціальна держава: проблеми загальної теорії [Текст] / О. З. Панкевич ; Львівський юридичний ін-т. - Л. : [б.в.], 2004.

13. Пасько Я. І. Соціальна держава і громадянське суспільство: співпраця versus протистояння [Текст] : монографія / Я. І. Пасько. - К. : ПАРАПАН, 2008.

14. Скавронський Д. М. Соціальна держава в умовах політичних та економічних трансформацій: теоретико-правове дослідження [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Сковронський Дмитро Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2013.

15. Скрипнюк О. В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики [Текст] / О. В. Скрипнюк ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Інститут міжнародних відносин Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. - К. : [б.в.], 2000.

16. Сіленко А. О., Коляденко В. А. Соціальна держава: тернистий шлях до визнання. Світовий досвід і перспективи України [Текст] / А. О. Сіленко, В. А. Коляденко ; наук. ред. В. П. Горбатенко. - К. : [б.в.], 2002.

17. Соціальна держава: український вибір [Текст] : [монографія] / В. А. Гошовська [та ін.] ; ред. В. А. Гошовська, Л. І. Ільчук ; Центр перспективних соціальних досліджень, Міністерство праці та соціальної політики, НАН України. - [2-ге вид.]. - К. : [ЦПСД], 2007.

18. Социальное государство и защита прав человека. - М, 1994.

Співак В. М. Соціальна, правова держава як фактор розвитку демократичного суспільства в Україні [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Співак Віктор Миколайович ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2001.

19. Тимошенко В.І. Правова держава: теоретико-історичне дослідження. -К., 1994.

20. Тимченко С. М. Громадянське суспільство і правова держава в Україні [Текст] / С. М. Тимченко. - Запоріжжя : Запорізький юридичний інститут МВС України, 2002.

Україна як соціальна держава: гасло для політичної конкуренції чи шлях до солідаризації суспільства? [Текст] / О. М. Пищуліна [и др.] ; відп. ред. Я. А. Жаліло ; Національний ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2009.

21. Черниловский З.М. Гражданское общество: опыт исследования. //Государство и право. - 1992.- № 6.

Шульженко Ф. П. Соціально-правова держава в Україні: проблеми становлення та модернізації [Текст] : монографія / Ф. П. Шульженко ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2007.

22. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство і соціальна, демократична, правова держава. - К., 1994.

23. Щедрова Г. П. Громадянське суспільство і демократична правова держава : проблеми взаємовпливу [Текст] / Г. П. Щедрова ; Інститут системних досліджень освіти. - Препр. - К. : [б.в.], 1994.

24. Етнос. Нація. Держава: Україна у контексті світового етнодержавницького досвіду [Текст] / Ю. І. Римаренко [та ін.] ; ред. Ю. І. Римаренко ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : [б.в.], 2000.

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ

Семінар 9. (Тема 11, 12). Поняття, сутність і соціальна цінність права. Походження права. Праворозуміння.

Семінарське заняття -2 год.

1. Поняття і ознаки права.

2. Сутність і соціальна цінність права.

3. Структура права.

4. Основні теорії походження права.

5. Поняття та основні сучасні підходи до праворозуміння.

6. Право і закон: співвідношення понять.

 

Теми рефератів, доповідей

1. Вольовий характер регулятивної природи права.

2. Соціальна цінність права.

3. Суб'єктивне право. Види суб'єктивних прав.

4. Співвідношення держави і права.

5. Співвідношення понять праворозуміння і розуміння права.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 128; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.012 с.)