Перелік ключових термінів та понять 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік ключових термінів та понятьБюджетний закон, галузевий (тематичний) закон, закон, закон прийнятий референдумом, законодавча процедура, конституційний закон, надзвичайний закон, органічний (кодифікований) закон, постійний закон, стадії законодавчої процедури, стаття закону, тимчасовий закон, юридичний стиль

Методичні вказівки

Підготовку до шостого питання треба розпочати із розкриття поняття праворозуміння в його історичному розвитку та звернути увагу на різницю між поняттями право розуміння та розуміння права. Зупинитись на сучасних підходах до праворозуміння.

Слід розкрити поняття закону та зупинитись на класифікації законів в залежності від їх юридичної сили та місця в системі законодавства, суб'єктів законотворчості, предмету регулювання, строк}' дії та інших критеріїв. Аналізуючи реквізити та структуру законів, слід зупинитись на різних видах статей і, зокрема, на бланкетних та відсилочних статтях. Розкриваючи процедуру прийняття законів, слід зупинитись на стадіях законодавчої процедури та їх особливостях за Конституцією України. Висвітлюючи четверте питання, необхідно докладно зупинитись на відмінностях між правом та законом. Звернути особливу увагу на гуманістичне значення розмежування права і закону.

Література до теми

Основна

1. Теорія держави та права: Підруч. / [Є. О. Гіда, Є. В. Білозьоров, А. М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є. О. Гіди. — К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2011.

2. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2009.

3. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: Атіка, 2008.

4. Теорія держави і права. Академічний курс : Підручник / За заг.ред.. О.В. Зайчука і Н.М. Оніщенко. – К. Юрінком Інтер, 2006.

5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Хорків, Еспада, 2006.

6. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3-х т. – 2-е изд. /Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 2001.

7. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум, 2002.

8. Загальна теорія держави і права:[Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Колект. Авторів. За заг ред.. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002.

9. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: „Юрисконсульт”, 2006.

10. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – Х: Консум, 2002.

11. Сухонос В. В. Теорія держави і права [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2005.

12. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс). – Одессса: “Юридична література”, 2004.

Додаткова

1. Авдеева О.А. История формирования научного понимания права. -Иркутск, 1996.

2. Агешин Ю.А. Политика. Право. Мораль. - М., 1982.

3. Алаіс С. І. Проблема праворозуміння в основних школах права [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Алаіс Софія Іванівна ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2003.

4. Алексеев С.С. Право: азбука, теория, философия. Опьіт комплексного исследования. - М., 1999.

5. Кравець В. М. Типи праворозуміння як методології основних філософсько-правових дискурсів [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Кравець Віталій Михайлович ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2003.

6. Лук'янова Г. Ю. Комплементарно-цілісна концепція праворозуміння (аспекти загальної теорії) [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Лук'янова Галина Юріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2013.

7. Національні тенденції та міжнародний досвід сучасного праворозуміння [Текст] : монографія / [Ю. С. Шемшученко та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Оніщенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2013.

8. Нерсесянц В.С. Право в системе социальной регуляции. - М., 1986.

9. Плавич В. П. Проблеми сучасного праворозуміння. Теоретико-методологічний та філософсько-правовий аналіз [Текст] : [монографія] / Володимир Петрович Плавич ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О. : Астропринт, 2011.

10. Халфина Р.О. Право как средство социального управлення. - М., 1988.

11. Четверний В.А. Понятие права и государства. - М., 1997.

12. Шелестов К. О. Домінуюче праворозуміння у функціонуванні правових систем [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Шелестов Кирило Олександрович; Одес. нац. юрид. акад. - О., 2010.

13. Штурмак Н. Л. Релігійні підходи до праворозуміння: порівняльний аналіз [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Штурмак Наталія Леонідівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2010. - 16 с.

8. Явич Л.С. Сущность права. - Л., 1985.

Семінар 10. (Тема 13, 14, 15). Принципи права. Роль і ефективність права. Правове регулювання та його механізм. Норми права.

1. Основні принципи права як система економічних, соціальних, політичних, моральних, ідеологічних і спеціально-юридичних засад права.

Види принципів права.

  1. Правові презумпції та аксіоми.
  2. Роль права у регулюванні суспільних відносин. Поняття та критерії ефективності права.
  3. Понятття та структура механізму правового регулювання.
  4. Поняття, структура та види норм права.

 

Теми рефератів, доповідей

1. Принципи права України.

2. Критерії ефективності права.

3. Нетипові норми права

4. Норми-принципи і норми-декларації.

 

Перелік ключових термінів та понять

Галузеві і міжгалузеві принципи права, загальносоціальні принципи права, критерії ефективності дії норм права, правові презумпції і аксіоми, спеціально-юридичні принципи права, ефективність права. Межі правового регулювання, метод правового регулювання, механізм правового регулювання, правова регламентація, правовий вплив, правове регулювання, процес правового регулювання, предмет правового регулювання, сфери правового регулювання, стадії процесу правового регулювання, способи правового регулювання, тип правового регулювання. Гіпотеза, декларативні норми, дефінітивні норми, диспозиція, забезпечувальні норми, колізійні норми, норми права, норми-принципи, норми-заборони, норми-гарантії, норми-правила поведінки, ознаки правової норми, оперативні норми, соціальні норми, структура правової норми, санкція, технічні норми.

 

Методичні вказівки

По першому питанню, розглядаючи принципи права як основні засади, що мають універсальний характер, вищу імперативність і загальну значимість, слід звернути увагу, що вони відбивають закономірності і особливості конкретної суспільно-історичної формації і органічно пов'язані з сутністю певного типу права. Слід також звернути увагу на принципи права як на нормативні узагальнення найвищого рівня, концентрований вираз змісту права. Розкриваючи друге питання, необхідно з'ясувати зміст конкретних найбільш поширених правових презумпцій і аксіом та пояснити різницю між цими поняттями. Готуючись до заняття слід розпочати із з'ясування призначення права в регулюванні суспільних відносин, тобто впливу права на суспільні відносини. Звернути увагу на особливості, які відрізняють правове регулювання від інших форм суспільного регулювання та на співвідношення правового регулювання і правового впливу. Розгля­даючи правове регулювання як процес, виділити його основні стадії. Визначити поняття типи, сфери, межі правового регулювання. Розглядаючи елементи механізму правового регулювання, мати на увазі що вчені не мають єдиної думки з цього питання. Розкриваючи четверте питання необхідно докладно зупинитись на структурних елементах механізму правового регулювання та на різних підходах учених до класифікації цих структурних елементів. По третьому питанню необхідно з'ясувати критерії ефективності дії норм права та показники ефективності права. Зупинитись на проблемі встановлення рівня ефективності конкретної норми права. Розкриваючи поняття норма права треба зосередити увагу на соціально-політичній природі норм права. Показати її місце та роль в системі інших соціальніх норм. Назвати ознаки норм права та їх відмінність від інших соціальних норм. Дати визначення норми права і її структурних елементів - диспозиції, гіпотези та санкції, назвати їх види. Приділити увагу способам (формам) викладення правових норм у нормативних актах. Звернути увагу на те, що серед науковців немає єдиної думки щодо кількості структурних елементів норми права. Слід приділити увагу видам структурних елементів класичних норм права: диспозицій, гіпотез та санкцій. Розкрити зміст нетипових норм права: дефініцій, декларацій, норм-принципів, норм-фікцій тощо.

Література до теми

Основна

13. Теорія держави та права: Підруч. / [Є. О. Гіда, Є. В. Білозьоров, А. М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є. О. Гіди. — К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2011.

14. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2009.

15. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: Атіка, 2008.

16. Теорія держави і права. Академічний курс : Підручник / За заг.ред.. О.В. Зайчука і Н.М. Оніщенко. – К. Юрінком Інтер, 2006.

17. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Хорків, Еспада, 2006.

18. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3-х т. – 2-е изд. /Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 2001.

19. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум, 2002.

20. Загальна теорія держави і права:[Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Колект. Авторів. За заг ред.. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002.

21. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: „Юрисконсульт”, 2006.

22. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – Х: Консум, 2002.

23. Сухонос В. В. Теорія держави і права [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2005.

24. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс). – Одессса: “Юридична література”, 2004.

 

Додаткова

1. Бахновська І. П. Основоположні принципи права як інтегруючий елемент правової системи України [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бахновська Ірина Петрівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х., 2011.

2. . Принципи права в механізмі забезпечення ґендерної рівності в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ганзицька Тетяна Сергіївна ; Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь, 2013.

3. Колодій А. М. Принципи права України [Текст] / Анатолій Миколайович Колодій ; Національна академія внутрішніх справ України. - К. : [б.в.] ; Юрінком Інтер : [б.в.], 1998

4. Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) [Текст] : монографія / Станіслав Петрович Погребняк ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2008.

5. Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду або Принципи політичного права [Текст] / Ж. Руссо ; склад., пер.з фр., заключ.ст., комент., дов.матеріали О. І. Хома ; Ін-т філос. НАН України, Вінниц. держ. техн. ун-т. - К. : Port-Royal, 2001.

6. Уварова О. О. Принципи права у правозастосуванні: загальнотеоретична характеристика [Текст] : монографія / Олена Олександрівна Уварова ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Друкарня МАДРИД, 2012.

7. Фулей Т. І. Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Фулей Тетяна Іванівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 119; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.008 с.)