Семінар 6. Механізм держави. Функції держави.

Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінар 6. Механізм держави. Функції держави.Семінарське заняття – 2 години.

1. Поняття механізму держави.

2. Елементи механізму держави.

3. Поняття і структура державного апарату та засади його діяльності.

4. Державні органи: поняття, основні ознаки, види.

5. Принципи і гарантії діяльності органів державної влади.

6. Поняття та види функцій держави.

7. Форми та методи здійснення функцій держави.

 

Теми рефератів, доповідей

1. Основні принципи будови і діяльності сучасної держави та їх прояв в державному житті України.

2. Втілення принципу розподілу влади в організаційній структурі органів державної влади України.

3. Система державних органів за Конституцією України.

4. Проблеми удосконалення організації і діяльності механізму української держави.

5. Зовнішні функції сучасної української держави.

 

Перелік ключових термінів та понять

Апарат держави, виконавчі органи влади, внутрішні функції держави, законодавчі органи влади, збройні сили, зовнішні функції держави, місцеві органи державної влади, методи здійснення функцій держави, орган держави, постійні функції держави, правоохоронні органи, представницькі органи державної влади, принципи діяльності державних органів влади, принцип розподілу влади, силові структури, система органів державної влади, судові органи, тимчасові функції держави, форми здійснення функцій держави, функції держави, центральні органи виконавчої влади.

Методичні вказівки

Готуючись до заняття, необхідно звернути увагу на широкий і вузький підхід у розумінні механізму держави. Характеризуючи елементи механізму держави, слід дати визначення поняттям апарат держави та державні органи, а також висвітлити систему державних органів за Конституцією України. Розкриваючи принципи діяльності органів державної влади, слід зупинитись на таких принципах їх діяльності, як розподіл влади, демократизм, законність, субординація і координація, а також на спеціальних принципах діяльності судових органів. Аналізуючи систему органів державної влади, слід враховувати принцип розподілу влади. Розкриваючи шосте питання, звернути увагу на співвідношення понять функції і мета держави. Готуючи сьоме питання, слід прослідкувати еволюцію функцій держави в залежності від її історичного типу. Розкриваючи форми і методи здійснення функцій держави, особливу увагу приділити питанню співвідношення право­вих і неправових форм в реалізації функцій сучасної демократичної правової соціальної держави.

Розкриваючи форми здійснення функцій держави слід звернути увагу на правові, організаційні та неправові форми здійснення функцій.

Література до теми:

Основна

1. Теорія держави та права: Підруч. / [Є. О. Гіда, Є. В. Білозьоров, А. М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є. О. Гіди. — К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2011.

2. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2009.

3. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: Атіка, 2008.

4. Теорія держави і права. Академічний курс : Підручник / За заг.ред.. О.В. Зайчука і Н.М. Оніщенко. – К. Юрінком Інтер, 2006.

5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Хорків, Еспада, 2006.

6. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3-х т. – 2-е изд. /Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 2001.

7. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум, 2002.

8. Загальна теорія держави і права:[Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Колект. Авторів. За заг ред.. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002.

9. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: „Юрисконсульт”, 2006.

10. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – Х: Консум, 2002.

11. Сухонос В. В. Теорія держави і права [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2005.

12. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс). – Одессса: “Юридична література”, 2004.

 

Додаткова

1. Журавський В. С. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми) / В. С. Журавський. – К. : Парлам. вид-во, 2002.

2. Лощихін О. М. Вчення про механізм реалізації функцій держави: історія становлення та сучасні підходи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.apcour tkiev.gov.ua/control/uk/publ ish/ar ticle; jsessionid=B29F0 B1FDDB826B818263BDBA5DE891C?art_id=37283&cat_id=37278.

3. Наливайко Л. До питання про визначення поняття “механізм Української держави” // Підприємництво, господарство і право.- 2005.- №10.- С.92.

4. Серьогіна С. Г. Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні : монографія / С. Г. Серьогіна. – Х. : Ксілон, 2001.

5. Фрицький Ю. О. Державна влада в Україні: становлення, організація, функціонування / Ю. О. Фрицький. – Дніпропетровськ, 2006.

6. Шаповал В. Феномен державного органу (органи держави) або органу державної влади: теоретико-правовий і конституційний аспекти // Право України.- 2003.- №8. - С.25.

 

 

Семінар 7. (Тема 9 ). Громадянське суспільство і держава.

Семінарське заняття – 2 години

 

1. Поняття та основні концепції громадянського суспільства.

2. Структура громадянського суспільства.

3. Проблеми взаємовпливу держави і громадянського суспільства.

4. Проблеми формування громадянського суспільства в сучасній Україні.

Теми рефератів, доповідей

1. Механізми гармонізації відносин між громадянським суспільством і державою.

2. Структура громадянського суспільства в сучасній Україні.

 

Перелік ключових термінів та понять

Багатопартійність, громадянське суспільство, конституціоналізм, механізми саморегулювання громадянського суспільства, парламентаризм, плюралізм, суб’єкти громадянського суспільства.

Методичні вказівки

Розглядаючи перше питання, слід зупинитись на різних підходах до розуміння громадянського суспільства. Аналізуючи проблеми взаємозв'язку держави і громадянського суспільства, необхідно звернути увагу на механізми саморегулювання громадянського суспільства та роль демократичної держави в відновленні і гарантуванні функціонування цих механізмів.

 

Література до теми:

Основна

1. Конституція України.

2. Теорія держави та права: Підруч. / [Є. О. Гіда, Є. В. Білозьоров, А. М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є. О. Гіди. — К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2011.

3. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2009.

4. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: Атіка, 2008.

5. Теорія держави і права. Академічний курс : Підручник / За заг.ред.. О.В. Зайчука і Н.М. Оніщенко. – К. Юрінком Інтер, 2006.

6. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Хорків, Еспада, 2006.

7. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3-х т. – 2-е изд. /Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 2001.

8. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум, 2002.

9. Загальна теорія держави і права:[Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Колект. Авторів. За заг ред.. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002.

10. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: „Юрисконсульт”, 2006.

11. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – Х: Консум, 2002.

12. Сухонос В. В. Теорія держави і права [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2005.

13. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс). – Одессса: “Юридична література”, 2004.

Додаткова

 

1. Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. – М.: Ad Marginem, 1995.

2. Горбатенко В. П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть. – К. : Видавничий центр «Академія», 1999.

3. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / За заг. ред. Ф. М. Рудича. – К.: Парламентское вид-во, 2006.

4. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. - К., 1999.

5. Карась Анатолій. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях:Монографія. – Київ; Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.

6. Кин Дж. Демократия и гражданское общество. – М.: Прогресс – Традиция, 2001.

7. Козловски Петр. Общество и государство: неизбежньїй дуализм. - М., 1998.

8. Малярчук В.А. Громадянське суспільство у пострадянських державах: передумови подолання ”демократичного дефіциту”// Держава і право. –К., 2005. – вип.28. – с.624-630.

9. Новікова О. Ф. Соціальна безпека: Організаійно-економічні проблеми і шляхи їх вирішення. – Донецьк: ІЕП НАН України, 1997.

10. Основи демократії / За заг. ред. А. Колодія. – К.: Ай Бі, 2002.

11. Проценко О., Чипинога В. Походження свободи (осмислення витоків та розвитку концепцій громадянського суспільства). - К., 1996.

12. Цвєтков В. В., Кресіна І. О., Коваленко А. А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти: Монографія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.

12. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство і соціальна, демократична, правова держава. - К., 1994.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 119; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)