Тема 26. Правова свідомість і правова культура та шляхи їх формування.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 26. Правова свідомість і правова культура та шляхи їх формування.Відповідно до програми навчання студент повинен знати: поняття і структуру правосвідомості. Раціональні і емоціональні елементи правосвідомості. Інформаційний, оціночний, вольовий рівні правосвідо­мості. Види правосвідомості. Поняття правової ідеології і правової психології, як структурних елементів правосвідомості. Зміст понять буденна, професійна, наукова (теоретична) правосвідомість, індивідуальна, групова, масова, суспільна правосвідомість. Джерела формування правосвідомості. Роль соціальної практики у формуванні правосвідомості. Функції правосвідомості: пізнавальна, оціночна, регулятивна, ціннісна. Поняття правової культури. Фактори, що впливають на рівень розвитку правової культури. Основні елементи правової культури: право, правосвідомість, правові відносини, правова поведінка, законність і правопорядок, правотворча діяльність, правова наука. Рівні і показники правової культури. Види правової культури: індивідуальна, групова, суспільна. Поняття правового нігілізму та шляхи його подолання. Поняття правового виховання як засобу формування правосвідо­мості і правової культури. Поняття і систему правового виховання. Цілі, методи, форми і принципи правового виховання. Поняття та особливості системи правової освіти.

Для успішного самостійного вивчення теми слід звернути увагу на такі аспекти проблем, що вивчаються: 1.Правова свідомість (правосвідомість) — специфічна форма суспільної свідомості, система відображення правової дій­сності у поглядах, теоріях, концепціях, почуттях, уявленнях людей про право, його місце і роль щодо забезпечення свобо­ди особи й інших загальнолюдських цінностей. Правова свідомість — сукупність уявлень і почуттів, що виражають не лише знання права, а і ставлення до права, повагу до нього як до соціальної цінності, а також засвоєність навичок позитивної правової поведінки. Предмет відображення і об'єкт впливу правосвідомості — право як система правових норм, правовідносини, законодав­ство, правова поведінка, правова система в цілому. Ознаки правосвідомості: відображує у правових категоріях, концепціях, теоріях, почуттях, поглядах людей правову дійсність, різні види суспільних відносин; активно взаємодіє з різними видами суспільних відно­син, взаємозбагачуючись; спрямовує суб'єктів права на певні зміни в правовому середовищі, прогнозує і моделює їх. Елементи правосвідомості суспільства: ідеологічний; психологічний; поведінковий. Правова ідеологія — система правових принципів, ідей, тео­рій, концепцій, які відображують теоретичне (наукове) став­лення суспільства до права, державно-правового розвитку, правових режимів, юридичного упорядкування суспільних відносин. Розробляється і впроваджується в суспільну свідо­мість певними структурами: державою, політичними партія­ми, іншими об'єднаннями громадян. Склад сучасної правової ідеології: концепція поділу влад; визнання пріоритету загальнолюдських цінностей над інтересами окремих верств суспільства; домінування загальновизнаних норм міжнародного права над нормами національного права; теорії правової держави і громадянського суспільства; принципи демократизму, гуманізму, невідчужуваності при­родних прав людини тощо. Правова психологія характеризує ставлення до правових явищ з боку окремих індивідів, утворюється стихійно на ос­нові емпіричного, безпосереднього відображення суб'єктами правової поведінки у вигляді індивідуальних правових пере­живань, почуттів, емоцій, оцінок тощо. Виявляється в почут­тях, емоціях, настроях окремих членів суспільства щодо пра­ва, відображає його не узагальнено, а конкретизовано. Структура правової психології: 1) сталі елементи (правові звичаї, традиції, звички); 2) динамічні елементи (настрої, почуття, переживання); 3) пізнавальні елементи (правові емпіричні знання, уявлен­ня, погляди) та емоційні елементи (правові емоції, почуття, настрої); 4) регулятивні елементи (правові звички, традиції, звичаї). Поведінкова частина правосвідомості (правова поведінка) — мотиви правової поведінки, правові установки (елементи, які безпосередньо зумовлюють і визначають поведінку суб'єктів права, її напрям, характер та утворюють вольову сторону пра­восвідомості, синтезують раціональні й емоційні компоненти (є складовою правової поведінки). 2. Правова культура — соціальне явище, яке виявляється у знанні та правильному розумінні приписів норм права, а та­кож у поведінці, що повністю відповідає цим приписам, і у непримиренному ставленні до порушень правових приписів іншими суб'єктами. Правова культура є ознакою: високого ступеня участі членів суспільства в його пра­вовому житті; здійснення правової діяльності; відображення стану законності та правопорядку; відображення рівня правосвідомості. Правова культура — своєрідна система правових цінностей, що відповідають рівню досягнутого суспільством правового прогресу та відображають у правовій формі стан свободи осо­би, інші найважливіші соціальні цінності. Правова культура — комплекс уявлень певної спільності людей про право, його реалізацію, діяльність державних ор­ганів і посадових осіб. Склад правової культури суспільства: 1) система правових норм як особливих правил поведінки, формою відображення яких є система нормативних правових актів і конкретизаційних актів індивідуального регулювання; 2) сукупність правовідносин, тобто суспільних відносин, урегульованих за допомогою правових норм, які закріплюють взаємні юридичні права й обов'язки учасників цих відносин; 3) сукупність суб'єктів права (учасників правовідносин); 4) правосвідомість — система духовного відображення пра­вової дійсності; 5) режим законності та правопорядку — стан фактичної впорядкованості суспільних відносин, урегульованих за допо­могою правових засобів, зміст яких складають правомірні дії суб'єктів права. Структура правової культури (динамічний (функціональ­ний) аспект): правоутворення; правове мислення; правове регулювання, у тому числі правотворчості, реа­лізації норм права; правозастосування; правомірна поведінка.

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ (реферати):

Тема 3.

1. Причини розкладу первіснообщинного ладу і виникнення держави.

2. Особливості виникнення держав Сходу.

3. Теорії походження Давньоруської (Давньоукраїнської) держави.

 

Тема 7.

1. Види функцій держави та їх еволюція.

2. Форми і методи здійснення функцій держави.

3. Класифікація та еволюція функцій української держави.

Тема 11.

1. Причини і умови виникнення права.

2. Основні закономірності і етапи розвитку права. Історичні типи права.

3. Основні теорії виникнення права.

Тема 13.

1. Правова норма: поняття, ознаки.

2. Види правових норм.

3. Структура правової норми.

4. Норми права та інші соціальні норми: співвідношення та взаємодія.

Тема 14.

1. Відмінність між правом і законом.

2. Право як критерій якості закону.

 

Тема 24.

1 Поняття і ознаки правової поведінки.

2. Соціальна значимість і правова регламентація правової поведінки.

3. Види правової поведінки. Правомірна поведінка.

4. Ознаки правопорушення. Склад правопорушення.

5. Види правопорушень.

Тема 25.

1. Право, закон і законність.

2. Законність і демократія. Принципи законності.

3. Поняття правопорядку. Законність і правопорядок.

4. Гарантії законності і правопорядку.

5. Режим законності і забезпечення прав громадян.

6. Державна дисципліна.

Тема 26.

1. Поняття і структура правосвідомості. Види правосвідомості.

2. Шляхи та джерела формування правосвідомості.

3. Поняття та основні елементи правової культури.

4. Правове виховання як засіб формування правової свідомості і правової культури.

 

Примітка:Теми наукових рефератів можуть також обиратись студентами за індивідуальним бажанням за умови узгодження з викладачем.

 

 

Теорія держави і права

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВИХ КОНТРОЛІВ

Завдання № 1

1. Назвіть теорію, яка пов’язує виникнення держави із суспільною еволюцією: від сім’ї (родини) до громади і до держави:

a) теологічна;

b) договірна;

c) гідравлічна;

d) патріархальна

 

Завдання № 2

Назвіть теорію, яка причиною виникнення держави називає божественну волю:

a) патріархальна;

b) гідравлічна;

c) теологічна;

d) договірна

 

Завдання № 3

Назвіть теорію, що пов’язує походження держави із необхідністю організації іригаційних робіт:

a) теологічна;

b) гідравлічна;

c) договірна;

d) патріархальна

 

Завдання № 4

Назвіть теорію, що пов’язує походження держави із результатом суспільної угоди людей:

a) теологічна;

b) договірна;

c) патріархальна;

d) гідравлічна

 

Завдання № 5

Назвіть теорію, що пов’язує походження держави із результатом завоювання певних територій:

a) психологічна;

b) соціально-економічна;

c) насильства;

d) органічна

 

Завдання № 6

Назвіть теорію, що пояснює походження держави із особливостей психіки людини, усвідомлення людьми необхідності певних моделей поведінки:

a) органічна;

b) насильства;

c) психологічна;

d) соціально-економічна

 

Завдання № 7

Назвіть теорію, що пояснює походження держави із закономірностей розвитку природи:

a) соціально-економічна;

b) органічна;

c) насильства;

d) психологічна

 

Завдання № 8

Позначте відповіді, у яких правильно названі причини утворення первісних держав:

поділ суспільства на соціальні групи з відмінними інтересами;

розвиток засобів масової інформації;

поява комп’ютерів ;

необхідність управління загальними справами

Завдання № 9

Позначте відповіді, у яких правильно названі причини утворення первісних держав:

поява комп’ютерів ;

захист від нападу зовнішніх ворогів;

розвиток засобів масової інформації;

завоювання інших народів та територій

 

Завдання № 10

Позначте відповіді, у яких правильно названі способи утворення сучасних держав: завоювання інших народів;

захист своєї держави;

розпад держав;

об’єднання держав

 

Завдання № 11

Організація політичної влади у суспільстві, яка забезпечує його цілісність, функціонування та розвиток шляхом управління та координації інтересів різних соціальних груп:

a) демократія;

b) механізм держави;

c) громадянське суспільство;

d) держава

 

Завдання № 12

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки держави:

територія;

самоврядування;

суверенітет;

рівність членів суспільства

 

Завдання № 13

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки держави:

самоврядування;

рівність членів суспільства;

населення;

управління загальносуспільними справами

 

Завдання № 14

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки держави:

рівність членів суспільства;

самоврядування;

наявність норм права;

наявність специфічного апарату управління та примусу

 

Завдання № 15

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки держави:

суверенітет;

рівність членів суспільства;

наявність території;

самоврядування

 

Завдання № 16

Сутність держави:

a) сукупність внутрішніх характерних рис держави, що вказують інтереси якої частини суспільства або всього суспільства здатна задовольнити конкретна держава;

b) організація політичної влади населення;

c) засоби й методи діяльності держави;

d) система загальнообов’язкових правил поведінки

 

Завдання № 17

Сутність держави:

a) сукупність внутрішніх характерних рис держави, що вказують інтереси якої частини суспільства або всього суспільства здатна задовольнити конкретна держава;

b) організація політичної влади населення;

c) засоби й методи діяльності держави;

d) суверенітет

 

Завдання № 18

Сутність держави:

a) сукупність внутрішніх характерних рис держави, що вказують інтереси якої частини суспільства або всього суспільства здатна задовольнити конкретна держава;

b) організація політичної влади населення;

c) засоби й методи діяльності держави;

d) рівність членів суспільства

 

Завдання № 19

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки держави, що відрізняють їх від інших організацій сучасного суспільства:

наявність специфічного апарату управління і примусу;

встановлення норм права;

демократичний принцип прийняття рішень

самоврядування

 

Завдання № 20

Система державних органів, наділених державно-владними повноваженнями:

a) механізм держави;

b) демократія;

c) апарат держави;

d) громадянське суспільство

Завдання № 21

Забезпечення цілісності суспільства шляхом управління загальносуспільними справами – це:

a) призначення держави;

b) демократія;

c) механізм держави;

d) сутність держави

 

Завдання № 22

Історичний тип держави:

a) суттєві риси, притаманні державам одного історичного періоду;

b) стародавні, середньовічні, нові та новітні (сучасні) держави;

c) найбільш суттєві риси й ознаки держав однієї економічної формації й одного економічного базису;

d) соціальна сутність держави

Завдання № 23

Структуру механізму держави становлять:

апарат держави;

державні підприємства і установи;

трудові колективи;

політичні партії.

Завдання № 24

Орган держави це:

a) структурно організований колектив державних службовців;

b) організація, утворена на підставі закону;

c) об’єднання громадян;

d) посадові особи

Завдання № 25

Сукупність найбільш суттєвих ознак, притаманних групі держав в конкретно-історичних умовах :

a) державний режим;

b) тип держави;

c) держава;

d) форма держави

 

Завдання № 26Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за формаційним підходом:

космічна;

буржуазна;

економічна;

феодальна

 

Завдання № 27

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за цивілізаційним підходом:

з розвиненою економікою;

первинна;

теократична;

феодальна

 

Завдання № 28

Форма правління в Україні:

a) президентська республіка;

b) олігархія;

c) парламентська республіка;

d) змішана республіка

 

Завдання № 29

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи вторинних держав за цивілізаційним підходом:

ісламська;

західна;

буржуазна;

рабовласницька;

 

Завдання № 30

За формою державного устрою Україна є:

a) унітарною державою;

b) федерацією;

c) імперією;

d) конфедерацією

 

Завдання № 31

За формою державного режиму Україна є:

a) демократичною;

b) олігархічною;

c) авторитарною;

d) тоталітарною

 

Завдання № 32

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за релігійним підходом:

теократичні;

світські;

консервативні;

економічні

Завдання № 33

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за видом релігії:

католицькі;

православні;

консервативні;

економічні

 

Завдання № 34

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за видом релігії: консервативні;

ісламські;

економічні;

християнські

Завдання № 35

Позначте особливості парламентської республіки:

глава держави президент, обирається парламентом;

уряд формується з представницьких партій, що одержали більшість в парламенті;

президент є главою уряду і здійснює виконавчу владу;

глава держави президент, обирається всенародно

Завдання № 36

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за географічним критерієм: східні;

економічні;

західні;

політичні

Завдання № 37

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за географічним критерієм: європейські;

азійські;

економічні;

політичні

 

Завдання № 38

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за географічним критерієм:

політичні;

американські;

економічні;

африканські

Завдання № 39

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за устроєм:

економічна;

політична;

федеративна;

унітарна

 

Завдання № 40

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за формою правління: республіка;

політична;

монархія;

економічна

 

Завдання № 41

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за політичним режимом: економічна;

демократична;

політична;

авторитарна

 

Завдання № 42

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за політичним режимом: політична;

тоталітарна;

економічна;

ліберальна

 

Завдання № 43

Основні напрями діяльності держави, які розкривають її соціальну сутність і спрямованість:

a) форма держави;

b) держава;

c) функції держави;

d) режим

 

Завдання № 44

Позначте відповіді, у яких правильно вказані функції держави за сферами суспільного життя:

основні;

економічні;

постійні;

політичні

 

Завдання № 45

Позначте відповіді, у яких правильно вказані функції держави за соціальним значенням державної діяльності:

основні;

внутрішні;

зовнішні;

неосновні

 

Завдання № 46

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види функцій держави за часом їх здійснення:

тимчасові;

неосновні;

постійні;

основні

 

Завдання № 47

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види функцій держави за їх територіальною спрямованістю:

внутрішні;

зовнішні;

ідеологічні;

основні

 

Завдання № 48

Вкажіть, до якого виду функцій держави відноситься діяльність по створенню механізму захисту особи:

a) культурно-виховна;

b) гуманістична;

c) економічна;

d) ідеологічна

 

Завдання № 49

Вкажіть, до якого виду функцій держави відноситься діяльність по створенню системи загальноосвітніх установ:

a) гуманістична;

b) культурно-виховна;

c) економічна;

d) політична

 

Завдання № 50

Вкажіть, до якого виду функцій держави відноситься участь держави у розв’язанні глобальних господарських проблем:

a) культурно-виховна;

b) економічна;

c) політична;

d) гуманістична

 

Завдання № 51

Вкажіть, до якого виду функцій держави відноситься участь військових підрозділів України в складі миротворчих контингентів:

політична;

культурно-виховна;

гуманістична;

економічна

 

Завдання № 52

Система способів та засобів організації і здійснення державної влади:

a) державний устрій;

b) державне правління;

c) форма держави;

d) державний режим

 

Завдання № 53

Назвіть елементи форми держави:

апарат держави;

політична система;

державний устрій;

державне правління

 

Завдання № 54

Назвіть елементи форми держави:

апарат держави;

державний режим;

державний устрій;

політична система

 

Завдання № 55

Спосіб формування та функціонування вищих органів державної влади:

a) форма держави;

b) державний режим;

c) державний устрій;

d) форма правління

 

Завдання № 56

Як називається форма правління, при якій вища державна влада здійснюється повністю або частково однією особою і передається у спадок:

республіка;

конфедерація;

демократія;

монархія

 

Завдання № 57

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки монархії:

джерелом влади є народ;

влада здійснюється однією особою;

спадковий порядок правонаступництва вищої влади;

вища влада здійснюється виборним органом

 

Завдання № 58

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки монархії:

глава держави здійснює владу одноособово та безстроково;

відсутність політичної та юридичної відповідальності глави держави за результати здійснення влади;

вища влада здійснюється виборним органом;

джерелом влади є народ

 

Завдання № 59

Як називається форма державного правління, при якій вища державна влада здійснюється виборним органом, що обирається населенням на певний строк:

a) монархія;

b) республіка;

c) конфедерація;

d) демократія

 

Завдання № 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки республіки:

глава держави здійснює владу одноособово та безстроково;

відсутність політичної та юридичної відповідальності глави держави за результати здійснення влади;

суб’єктом формування влади є народ;

вищі державні органи є виборними

 

Завдання № 61

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки республіки:

відсутність політичної та юридичної відповідальності глави держави за результати здійснення влади;

вищі органи державної влади здійснюють повноваження за принципом розподілу влади; органи вищої державної влади обираються на певний строк;

глава держави здійснює владу одноособово та безстроково

 

Завдання № 62

Яку форму правління характеризує така ознака - президент одночасно є главою держави та очолює виконавчу владу:

парламентська республіка;

парламентська монархія;

президентська республіка;

президентсько-парламентська республіка

Завдання № 63

Яку республіканську форму правління характеризує така ознака - уряд формується та відповідальний перед парламентом:

парламентська республіка;

президентська республіка;

змішана республіка

 

Завдання № 64

Яку форму правління характеризує така ознака - уряд відповідальний і перед президентом, і перед парламентом:

змішана республіка;

президентська республіка;

парламентська республіка

 

Завдання № 65Як називається форма державного правління, коли глава держави (президент), обраний населенням, формує за погодженням з парламентом склад уряду, яким керує сам:

монархія;

парламентська республіка;

президентська республіка;

змішана республіка

 

Завдання № 66

Як називається республіканська форма державного правління, коли уряд формується та відповідальний перед парламентом:

змішана республіка;

президентська республіка;

парламентська республіка;

монархія

 

Завдання № 67

Як називається форма державного правління, коли глава держави (президент) є водночас і главою виконавчої влади, а уряд відповідальний і перед главою держави, і перед парламентом:

президентська республіка;

монархія;

парламентська республіка;

президентсько-парламентська республіка

 

Завдання № 68

Як називається форма державного правління, коли парламент формує уряд, який підзвітний лише йому, але глава держави (монарх) наділений такими функціями формально:

президентська республіка;

парламентська монархія;

змішана республіка;

парламентська республіка

 

Завдання № 69

Як називається форма державного правління, коли уряд формується парламентом, але відповідальний і перед парламентом, і перед президентом:

форма держави;

державний устрій;

державне правління;

парламентсько-президентська

 

Завдання № 70

Спосіб поділу держави на частини, що відображає характер розподілу влади між нею та складовими частинами, центральними та місцевими органами:

державний устрій;

форма держави;

державний режим;

державне правління

 

Завдання № 71

Державний устрій, при якому складові частини держави не мають ознак державності, суверенітету:

сегментарна держава;

демократична держава;

унітарна держава;

авторитарна держава

 

Завдання № 72

У відповідях під якими номерами названі ознаки унітарної держави:

наявність єдиної вертикальної системи органів законодавчої, виконавчої та судової влади;

наявність суб’єктів федерації;

наявність політичної свідомості;

наявність єдиної Конституції та системи законодавства

 

Завдання № 73

У відповідях під якими номерами названі ознаки унітарної держави:

наявність суб’єктів федерації;

наявність єдиного громадянства;

наявність єдиної системи нормативно-правових актів;

наявність політичної свідомості

 

Завдання № 74

Державний устрій, при якому складові частини держави мають ознаки державності, суверенітету:

федеративна держава;

демократична держава;

авторитарна держава;

сегментарна держава

 

Завдання № 75

У відповідях під якими номерами названі ознаки федеративної держави:

наявність власної системи органів законодавчої, виконавчої та судової влади у складових частинах держави;

дуалістичний характер системи нормативно-правових актів;

релігійна природа держави;

наявність політичної свідомості

 

Завдання № 76

У відповідях під якими номерами названі ознаки федеративної держави:

встановлення виключної компетенції для загально федеральних органів;

розмежування компетенції між загальними органами держави та складовими її частинами;

релігійна природа держави;

наявність політичної свідомості

Завдання № 77

Способи та засоби здійснення державної влади:

державний устрій;

державне правління;

форма держави;

державний режим

 

Завдання № 78

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види державного режиму:

ідеологічний;

економічний;

демократичний;

тоталітарний

 

Завдання № 79

Позначте відповіді, у яких названі ознаки демократичного режиму:

контроль над засобами масової інформації;

гарантованість правового статусу особи;

відсутність політичного плюралізму;

виборність вищих органів влади

 

Завдання № 80

Позначте відповіді, у яких названі ознаки демократичного режиму:

політичне багатоманіття;

змагальний характер формування вищих органів влади;

контроль над засобами масової інформації;

відсутність політичного плюралізму

 

Завдання № 81

Позначте відповіді, у яких названі ознаки демократичного режиму:

наявність ефективних механізмів у політичних партій щодо виявлення соціальних інтересів;

контроль над засобами масової інформації;

правовий характер діяльності органів держави;

відсутність політичного плюралізму

 

Завдання № 82

Позначте відповіді, у яких названі ознаки авторитарного режиму:

заборона політичної опозиції;

забезпечення правового статусу особи;

централізація влади;

політичний плюралізм

 

Завдання № 83

Позначте відповіді, у яких названі ознаки авторитарного режиму:

політичний плюралізм;

забезпечення правового статусу особи;

монополія влади;

народ відсторонений від влади

 

Завдання № 84

Позначте відповіді, у яких названі ознаки тоталітарного режиму:

забезпечення прав та свобод особи;

наявність демократичних інститутів;

монополія однієї політичної партії;

жорсткий контроль над опозицією

Завдання № 85

Позначте відповіді, у яких названі ознаки тоталітарного режиму:

централізоване управління економікою;

наявність демократичних інститутів;

монополія на ідеологію засобів масової інформації;

наявність опозиції

 

Завдання № 86

Позначте відповіді, у яких названі ознаки тоталітарного режиму:

монополія ідеології;

наявність демократичних інститутів;

використання військових при розв’язанні внутрішніх політичних колізій;

забезпечення прав та свобод особи

 

Завдання № 87

Назвіть способи поділу держави при формуванні державного устрою:

демократичний;

авторитарний;

адміністративно-територіальний;

національно-територіальний

 

Завдання № 88

Об’єднання незалежних держав необхідне для здійснення певних завдань, досягнення певної мети:

конфедерація;

імперія;

федерація;

автономія

 

Завдання № 89

Об’єднання держав з частковою передачею повноважень спільним органам:

міждержавна організація (об’єднання);

конфедерація;

автономія;

федерація

Завдання № 90

Система державних органів, установ і підприємств, які здійснюють завдання та функції держави:

апарат держави;

орган держави;

механізм держави;

держава

 

Завдання № 91

Назвіть елементи механізму держави:

спортивна організація;

орган держави;

державна установа;

політична партія

 

Завдання № 92

Назвіть елементи механізму держави:

державне підприємство;

політична партія;

спортивна організація;

державна установа

Завдання № 93

Система органів держави, що здійснюють її завдання та функції:

спортивна організація;

орган держави;

апарат держави;

політична партія

 

Завдання № 94

Назвіть елементи апарату держави:

політична партія;

релігійна організація;

державна установа;

органи держави

 

Завдання № 95

Позначте відповіді, у яких правильно названі ознаки апарату держави:

веде боротьбу за владу в державі;

є громадянською організацією;

функціонує як ієрархічна система органів;

складається з органів, які наділені державно-владними повноваженнями

Завдання № 96

Позначте відповіді, у яких правильно названі ознаки апарату держави:

утворює підсистеми органів (законодавчих, судових тощо);

веде боротьбу за владу в державі;

є громадянською організацією;

для забезпечення владних повноважень використовує засоби управління та примусу

 

Завдання № 97

Структурно-організований колектив державних службовців та інших працівників, які наділені відповідними повноваженнями та необхідними засобами для виконання завдань та реалізації функцій держави:

політична партія;

апарат держави;

механізм держави;

орган держави

 

Завдання № 98

Позначте відповіді, у яких правильно названі ознаки органу держави:

наділений державно-владними повноваженнями;

є громадською організацією;

здійснює економічні функції;

складається із державних службовців

 

Завдання № 99

Позначте відповіді, у яких правильно названі ознаки органу держави:

здійснює економічні функції;

є громадською організацією;

є елементом апарату держави;

здійснює повноваження у межах встановлених законом

 

Завдання № 100

Позначте відповіді, у яких правильно названі ознаки органу держави:

здійснює економічні функції;

має юридично визначену форму та компетенцію;

видає обов’язкові до виконання юридичні акти;

є громадською організацією

 

Завдання № 101

Позначте відповіді, у яких правильно названі ознаки органу держави:

здійснює економічні функції;

наділений державно-владними повноваженнями;

наділений матеріальними засобами необхідними для здійснення повноважень;

є громадською організацією

 

Завдання № 102

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види органів держави за місцем у системі державного апарату:

колегіальні;

вторинні;

постійні;

первинні

 

Завдання № 103

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види органів держави за способом утворення:

місцеві;

призначувальні;

виборні;

вторинні

 

Завдання № 104

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види органів держави за змістом або напрямом діяльності:

виборні органи;

органи законодавчої влади;

колегіальні;

органи виконавчої влади

Завдання № 105

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види органів держави за змістом або напрямом діяльності:

вторинні;

органи законодавчої влади;

органи судової влади;

первинні

 

Завдання № 106

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види органів держави за територіальним критерієм:

постійні;

колегіальні;

місцеві;

центральні

 

Завдання № 107

Позначте відповіді, у яких правильно названі органи держави за часом здійснення повноважень:

тимчасові;

постійні;

загальні;

колегіальні

 

Завдання № 108

Позначте відповіді, у яких правильно названі органи держави за обсягом компетенції:

тимчасові;

спеціальні;

загальні;

постійні

 

Завдання № 109

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види органів держави за порядком здійснення компетенції:

одноособові;

колегіальні;

загальні;

спеціальні

 

Завдання № 110

Колегіальний, представницький орган держави, який виконує її законодавчі та деякі контрольні функції:

президент;

парламент;

верховний суд;

конституційний суд

 

Завдання № 111

Органи держави, що здійснюють її завдання у формі виконання законів та реалізують функції у формі виконавчо-розпорядчої діяльності:

прокуратура;

верховний суд;

кабінет міністрів;

міністерство економіки

Завдання № 112

Органи, що здійснюють завдання та функції держави у формі правосуддя:

конституційний суд;

адміністративний суд;

прокуратура;

адвокатура

 

Завдання № 113

Організація політичної влади громадянського суспільства, яПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.012 с.)