Семінар 11. (Тема 16, 17, 18). Форми та джерела права. Правоутворення і правотворчість.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінар 11. (Тема 16, 17, 18). Форми та джерела права. Правоутворення і правотворчість.1. Зміст понятття «джерело права».

2. Поняття й види форм права.

3. Нормативний акт - основна форма права в Україні.

4. Дія нормативних актів у просторі, часі і за колом осіб.

5. Поняття, суб’єкти, види та принципи правотворчості.

  1. Шляхи, форми, і засоби виникнення права, етапи правоутворення.
  2. Юридична техніка.

Теми рефератів

 

1. Відмінність індивідуального та нормативного правових актів.

2. Нормативно-правові акти: види і юридична сила.

3. Договір в системі права України.

4. Система джерел права сучасної України: поняття і особливості.

5. Відмінність індивідуального та нормативного правових актів.

6. Нормативно-правові акти: види і юридична сила.

7. Договір в системі права України.

8. Система джерел права сучасної України: поняття і особливості.

9. Шляхи та етапи правоутворення.

10. Принципи правотворчої діяльності в сучасній Україні.

11. Проблеми юридичної термінології в сучасній Україні.

 

Перелік ключових термінів та понять

Право, закон, джерело права, нормативно-правовий акт, нормативний договір, правовий прецедент, правовий звичай, правова доктрина, дія нормативних актів, пряма дія нормативних актів, зворотна дія нормативних актів, переживаюча дія нормативних актів, форма права, законотворчісь, правотворчість, правоутворення, принципи правотворчості, суб'єкти правотворчості, юридична термінологія, юридична техніка, юридичний стиль, юридична мова.

 

Методичні поради

Розглядаючи поняття джерело і форма права слід з'ясувати відмінність між цими двома поняттями. Дати докладну характеристику основних видів джерел права. Необхідно розглянути різні підходи до розуміння поняття форма права, відповідно до яких визначають систему основних форм права - правовий звичай, прецедент, нормативний договір, нормативно-правовий акт. Охарактеризувати особливості джерел права в Україні. Висвітлити місце закону в системі джерел права в Україні. Охарактеризувати підзаконні нормативні акти, їх систему та тенденції розвитку в Україні. Розглянути дію нормативних акті у часі, просторі і за колом осіб з урахуванням особливостей української держави. Слід звернути увагу на фактори, шо впливають на процес правоутворення. Проаналізувати різні підходи до розуміння правоутворення. Приділити увагу стадіям процесу правотворчості. Звернути увагу на значення правотворчості як одного з етапів правоутворення. Необхідно докладно зупинитись на принципах правотворчості. Характеризуючи суб'єкти правотворчості, особливу увагу слід звернути на безпосередню правотворчість народу. Характеризуючи поняття юридичної техніки, слід висвітлити особливості юридичної термінології та зупинитись на проблемах юридичної термінології в сучасній Україні. Дати характеристику поняття юридичний стиль та юридична мова.

 

 

Література до теми

Основна

1. Теорія держави та права: Підруч. / [Є. О. Гіда, Є. В. Білозьоров, А. М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є. О. Гіди. — К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2011.

2. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2009.

3. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: Атіка, 2008.

4. Теорія держави і права. Академічний курс : Підручник / За заг.ред.. О.В. Зайчука і Н.М. Оніщенко. – К. Юрінком Інтер, 2006.

5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Хорків, Еспада, 2006.

6. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3-х т. – 2-е изд. /Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 2001.

7. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум, 2002.

8. Загальна теорія держави і права:[Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Колект. Авторів. За заг ред.. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002.

9. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: „Юрисконсульт”, 2006.

10. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – Х: Консум, 2002.

11. Сухонос В. В. Теорія держави і права [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2005.

12. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс). – Одессса: “Юридична література”, 2004.

Додаткова

Грималюк П. О. Делегована правотворчість: теоретико-прикладні засади [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Грималюк Павло Олегович ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2013.

Грищенко А. В. Правовий закон: питання теорії та практики в Україні [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Грищенко Анна Володимирівна ; Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - К., 2002.

Вопленко Н. Н. Источники и формы права: Учеб. пособие. – Волгог­рад: Изд-во ВолГУ, 2004.

Ковальський В. С., Козінцев І. П. Правотворчість: теоретичні та логічні засади [Текст] / В. С. Ковальський, І. П. Козінцев. - К. : Юрінком Інтер, 2005.

Лозинська І. В. Правотворчість у правовій державі [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Лозинська Ірина Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2012.

Марченко М. Н. Источники права [Текст] : учеб. пособие / М. Н. Марченко ; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юридический факультет. - М. : Проспект, 2007.

Марченко М. Н. Источники права [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 021100 "Юриспруденция" / М. Н. Марченко ; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юридический факультет. - М. : ТК Велби. Проспект, 2006.

Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та методології [Текст] : [монографія] / Наталія Миколаївна Пархоменко ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К. : Юридична думка, 2008.

Плавич В. П., Плавич С. В. Сучасна правотворчість: Проблеми теорії і методології [Текст] : [моногр. дослідж.] / В. П. Плавич, С. В. Плавич ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О. : Астропринт, 2013.

Правоутворення в Україні: теоретико-методологічні та прикладні аспекти [Текст] : монографія / Ю. Л. Бошицький [та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького ; НАН України, Київ. ун-т права. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010.

Хайек Ф. А. Право, законодавство та свобода. Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії [Текст] : в 3 т. / Ф. А. Хайєк ; пер. з англ. Н. Комарова. - К. : Сфера, 1999

Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні [Текст] / С. Шевчук. - К. : Реферат, 2007.

Ященко Р. Ю. Правотворчість в умовах перехідного суспільства: теоретико-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ященко Роман Юрійович ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - К., 2013.

Семінар 12. (Тема 19, 20, 21). Правова система. Правові системи сучасності. Система права. Система законодавства. Систематизація нормативно-правових актів.

1. Поняття і основні елементи правової системи.

2. Поняття, структура і класифікація сучасних правових систем.

3. Поняття і структура системи права.

4. Поняття і будова системи законодавства.

5. Співвідношення системи права і системи законодавства.

6. Поняття і мета систематизації нормативно-правових актів.

7. Основні види систематизації нормативно-правових актів.

8. Кодифікація законодавства. Види кодифікованих актів.

Теми рефератів

1. Проблеми розвитку законодавства України.

2. Проблеми ефективності законодавства.

3. Система законодавства України.

4. Проблеми кодифікації законодавства України.

5. Консолідація як особливий вид систематизації законодавства.

Основні поняття і терміни

Правова система, правова сім'я, англо-саксонська, романо-німецька, релігійні правові системи, системи традиційного (звичаєвого) права, радянська правова система.

Вертикальна будова законодавства, галузева будова законодавства, державно-організаційна будова законодавства, галузі права, горизонтальна будова законодавства, ієрархічна будова законодавства, інститути права, норми права, нормативно-правові акти, правова система, система права, система законодавства.

Інкорпорація, зводи законів, зовнішня обробка нормативних актів, кодекси, кодифікаційні акти, кодифікація, консолідація, неофіційна систематизація, положення, основи законодавства, офіційна систематизація, систематизація законодавства, статути.

Методичні поради

Готуючись до заняття необхідно дати визначення правовій системі і назвати її структурні елементи. Зупинитись на відмінностях національних та інших правових систем. Характеризуючи континентальну правову систему, відмітити її похідність від римсь­кого античного права та взаємозв'язок законодавства європейських країн з точки зору загальної концептуальної спрямованості, прослід­кувати вплив теорії природного права на її розвиток. Розглядаючи систему загального права, головну увагу приділити ролі правового прецеденту. Аналізуючи релігійні правові системи, звернути увагу на їх доктринальний характер.

Готуючись до третього питання слід висвітлити поняття системи права та звернути увагу на її відмінність від правової системи. Охарактеризувати основні елементи системи права: галузі права, підгалузі права, правові інститути, правові норми. Розглянути основні критерії поділу норм на галузі права: предмет і метод правового регулювання.

Дати визначення системи законодавства, зокрема зупинитись на подвійній будові (горизонтальній та вертикальній) системи законодавства. Показати співвідношення системи права і системи законодавства.

Для розкриття теми заняття необхідно визначити поняття систематизації нормативних актів та її мету. Дати докладну характеристику видів систематизації нормативних актів кодифікації, консолідації, інкорпорації, назвати їх відмінності. Визначити мету кодифікації законодавства. Висвітлити види кодифікаційних актів, зокрема основи законодавства, кодекси, статути та положення. Докладно зупинитись на зв'язку між системою права і систематизацією законодавства, зокрема на проблемі їх взаємного впливу.

Література до теми

Основна

1. Теорія держави та права: Підруч. / [Є. О. Гіда, Є. В. Білозьоров, А. М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є. О. Гіди. — К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2011.

2. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2009.

3. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: Атіка, 2008.

4. Теорія держави і права. Академічний курс : Підручник / За заг.ред.. О.В. Зайчука і Н.М. Оніщенко. – К. Юрінком Інтер, 2006.

5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Хорків, Еспада, 2006.

6. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3-х т. – 2-е изд. /Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 2001.

7. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум, 2002.

8. Загальна теорія держави і права:[Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Колект. Авторів. За заг ред.. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002.

9. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: „Юрисконсульт”, 2006.

10. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – Х: Консум, 2002.

11. Сухонос В. В. Теорія держави і права [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2005.

12. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс). – Одессса: “Юридична література”, 2004.

Додаткова

 

Бірюков Р. М. Національна правова система в умовах глобалізації (основні напрямки трансформації) [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бірюков Руслан Миколайович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О., 2011.

Бобровник С.В., Богінич О.Л. Систематизація законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку. - К., 1994.

Богінич О.Л. Співвідношення законів та підзаконних нормативних актів у процесі систематизації законодавства. // Правова держава. Щорічник Інституту держави і права ім.В.М.Корецького. Випуск восьмий. -К., 1997.

Васянович О. А. Правовий звичай як форма права у сучасних правових системах [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Васянович Ольга Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2010. -

Вовраженцева К. П. Правові системи України та Республіки Бєларусь: сучасні процеси правового розвитку [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Вовраженцева Ксенія Петрівна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2008.

Вступ до теорії правових систем [Текст] / О. В. Зайчук [та ін.] ; заг. ред. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : Юридична думка, 2006.

Гелей С. Д. Політико-правові системи світу [Текст] : навч. посібник / Степан Дмитрович Гелей, С. М. Рутар. - К. : Знання, 2006.

Гетьман Є. А. Кодифікація законодавства України: загальна характеристика, особливості, види [Текст] : монографія / Євген Анатолійович Гетьман ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. - Х. : Право, 2012.

Головченко В.В. Система права і комплексні правові спільності. // Правова держава. Щорічник Інституту держави і права ім.В.М.Корецького. Випуск восьмий. - К., 1997.

Двид, Рене. Основные правовые системы современности [Текст] / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози ; пер. с фр. В. А. Туманов. - М. : Международные отношения, 2003.

Давид, Рене. Основные правовые системы современности [Текст] / Р. Давид, К. Жоффре- Спинози ; пер. В. А. Туманов. - М. : Международные отношения, 1996.

Зайчук О.В. Правовая система США. - К.: Наукова Думка, 1992.

Євграфова Є. П. Система національного законодавства в контексті права (лібертарно-легістський підхід) [Текст] : монографія / Є. П. Євграфова. - К. : КНТ, 2007.

Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка [Текст] / Ю. С. Шемшученко [та ін.] ; ред. О. І. Ющик. - К. : Парламентське вид-во, 2007.

Кравчук М. В. Правова система США [Текст] / Микола Володимирович Кравчук ; Тернопільська академія народного господарства. - К. : Нора-Друк, 2004.

Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика [Текст] : автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Луць Людмила Андріївна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2005.

Майданник Р. А. Система права України: пошук оптимальної моделі [Текст] : доповідь / Р. А. Майданник. - К. : АПрН України. Київський регіональний центр, 2009. - 36 с. - (Академічні читання / Академія правових наук України. Київський регіональний центр ; вип. 14).

Малишев Б. В. Правова система (телеологічний вимір) [Текст] : монографія / Борис Володимирович Малишев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Дакор, 2012.

Марченко М. Н. Правовые системы современного мира [Текст] : [учеб. пособие] / М. Н. Марченко ; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юридический факультет. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Зерцало-М, 2008.

Лубський В. І., Борис В. Д. Мусульманське право [Текст] : курс лекцій для студ. фак. юрид., міжнар. права, міжнар. відносин, міжнар. екон. відносин, політології та філософського / В. І. Лубський, В. Д. Борис ; ред. В. І. Лубський. - К. : Вілбор, 1997.

Лубська М. Мусульманське право. Сутність, джерела, структура [Текст] : монографія / М. Лубська. - К. : Академвидав, 2009.

Оніщенко Н. М. Правова система: проблеми теорії [Текст] / Наталія Миколаївна Оніщенко ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2002.

Оніщенко Н. М. Правова система і держава в Україні [Текст] / Наталія Миколаївна Оніщенко; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К. : [б.в.], 2002.

Онищенко Н.М Кодифікація та інкорпорація як методи систематизації законодавства. //Правова держава. Щорічник Інституту держави і права ім.В.М.Корецького. Випуск восьмий. - К., 1997.

Порівняльне правознавство (правові системи світу) [Текст] / Ю. С. Шемшученко [та ін.] ; ред. Н. М. Оніщенко ; Інститут законодавства Верховної Ради України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К. : Парламентське видавництво, 2008.

Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності [Текст] : монографія / [Оніщенко Н. М. та ін.] ; за заг. ред. проф., Засл. юриста України Ю. Л. Бошицького ; Київ. ун-т права Нац. акад. наук України. - К. : Кондор, 2012.

Правова система України: історія, стан та перспективи [Текст] : у 5 т. / ред. кол. вид.: В. Я. Тацій (голова ред. кол.) [та ін.] ; Акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2008.

Правова система України у світлі європейського вибору [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, Київ, 13 червня 2008 р. / Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К. : Юридична думка, 2008.

Правові системи сучасності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Ю. С. Шемшученко та ін.] ; за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2012.

Правовые системы стран мира [Текст] : энциклопедический справочник / Ф. М. Решетников [и др.] ; ред. А. Я. Сухарев. - 3.изд., перераб., доп. - М. : Норма, 2003.

Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира [Текст] : справочник / Ф. М. Решетников. - М. : Юрид. лит., 1993.

Рогач О. Я. Кодифікаційні акти в системі законодавства України [Текст] / О. Я. Рогач, Ю. М. Бисага. - Ужгород : Ліра, 2005.

Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. - Саратов, 1994.

Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення [Текст] / В. Ф. Сіренко [та ін.] ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Київ. ун-т права. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003.

Ситар І. М. Правові системи сучасності (західна традиція права) [Текст] : навч. посіб. / Ігор Михайлович Ситар ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. - Л. : ЛьвДУВС, 2009.

Скакун О. Ф. Правова система України на правовій карті світу [Текст] : наукові доп. Ін-ту держ. будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України / Ольга Федорівна Скакун ; Академія правових наук України, Інститут держ. будівництва та місцевого самоврядування. - Х. : Еспада, 2004.

Скакун О. Ф. Правова система - держави, суспільства, регіону, світу? (щодо базових категорій порівняльного правознавства) [Текст] : [відкрита лекція] / О. Ф. Скакун ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Укр. асоц. порівняльного правознавства, Офіс координатора програм Орг. з безпеки та співробітництва в Європі в Україні, Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Київ. ун-т права НАН України, Міжнар. наук. журнал "Порівняльно-правові дослідження". - К. ; Х. ; Сімф. : Логос, 2008.

Хаустова М. Г. Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Хаустова Марина Геннадіївна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2005.

Шебанов А. Ф. Система советского социалистического права [Текст] / А. Ф. Шебанов ; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юридический факультет. - [М.] : Издательство Московского ун-та, 1961.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 143; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.008 с.)