Семінар 4. (Тема 5) Сутність і типи держави. Соціальна цінність держави.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінар 4. (Тема 5) Сутність і типи держави. Соціальна цінність держави.1. Поняття сутності держави. Основні підходи до визначення цього поняття.

2. Соціальне призначення та соціальна цінність держави.

3. Поняття типу держави.Історичні типи держави.

4. Основні критерії поділу держав на типи. Сучасні типи держави.

5. Соціальна цінність держави.

Теми рефератів

1. Сутність і соціальне призначення держави.

2. Наша держава на початку третього тисячоліття, якою я її уявляю.

3. Соціальна цінність держави.

Перелік ключових термінів та понять

Авторитарні держави, атеїстичні держави, демократичні, держави перехідного типу, держави третього світу, залежні держави, історичний тип держави, мета держави, незалежні держави, світські держави, соціальне призначення держави, соціальна цінність держави, сутність держави, релігійні (теократичні) держави, тип держави, тоталітарні держави.

Методичні вказівки

Розглядаючи перше питання слід звернути увагу на різні підходи до визначення поняття сутність держави залежно від співвідношення «класових» і «загальносоціальних» завдань держави. Розкриваючи друге питання необхідно підкреслити, що соціальне призначення держави випливає з її сутності. Розкрити поняття мета держави. Аналізуючи історичні типи держави, звернути увагу на закономірності історичного розвитку держав та пов'язаність поняття «історичний тип держави» з сутністю держави. Готуючи четверте питання слід головну увагу приділити критеріям наукової класифікації типів держави.

Література до теми

Основна

1. Теорія держави та права: Підруч. / [Є. О. Гіда, Є. В. Білозьоров, А. М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є. О. Гіди. — К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2011.

2. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2009.

3. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: Атіка, 2008.

4. Теорія держави і права. Академічний курс : Підручник / За заг.ред.. О.В. Зайчука і Н.М. Оніщенко. – К. Юрінком Інтер, 2006.

5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Хорків, Еспада, 2006.

6. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3-х т. – 2-е изд. /Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 2001.

7. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум, 2002.

8. Загальна теорія держави і права:[Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Колект. Авторів. За заг ред.. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002.

9. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: „Юрисконсульт”, 2006.

10. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – Х: Консум, 2002.

11. Сухонос В. В. Теорія держави і права [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2005.

12. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс). – Одессса: “Юридична література”, 2004.

 

Додаткова література

1. Лобода Ю. П. Цінність держави як її соціальна сутність (теоретико-методологічні аспекти дослідження) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ю. П. Лобода. – О., 2001.

2. П. Рабінович. Тип держави / Історико-політичні уроки української державності. Енциклопедичний словник. - Київ-Донецьк, 1998.

3. Рожкова Л.И. Принципы и методи типологии государства и права. - Саратов., 1984.

4. Сальгин Е.Н. Теократическое государство. - М, 1999.

5. Четвернин В. А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. - М., 1993.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ.

 

Семінар 5 . (Тема 6). Форма держави

Семінарське заняття - 2 години

4. Поняття форми держави. Співвідношення форми держави і її сутності.

5. Форма правління: поняття, види..

6. Поняття і види державного устрою.

7. Поняття і види державного режиму.

8. Особливості елементів форми держави сучасної України.

Теми рефератів, доповідей

1. Сучасні монархії: особливості та тенденції розвитку.

2. Європейське Економічне Співтовариство - новий вид об'єднання незалежних держав.

3. Види демократичних політичних режимів.

4. Вии фередацій та їх основні характеристики.

 

Перелік ключових термінів та понять

Авторитарний режим, автономія, антидемократичний режим, демократичний режим, державний режим, імперія, конфедерація, монархія, республіка, територіальний устрій держави, тоталітарний режим, співдружність держав, співтовариство держав, унітарна держава, федерація, форма державного устрою, форма правління.

Методичні вказівки

Розкриваючи перше питання особливу увагу слід приділити залежності форми держави від сутності держави, а також від характеру взаємовідносин держави і її органів з недержавними організаціями. Характеризуючи форму правління слід з'ясувати залежність форми правління від структури та шляхів формування вищих органів державної влади, який принцип покладено в основу взаємодії між вищими державними органами, як будуються взаємовідносини між державними органами і громадянами. Доклад­но зупинитись на історичних та сучасних різновидах монархій і республік. Аналізуючи поняття і види державного устрою слід з'ясувати різницю між простою (унітарною) і складною державами. Зупинитись на сучасному розумінні федералізму. Аналізуючи форми державного режиму слід звернути увагу на різницю між державним і політичним режимами.

 

Література до теми

Основна

1. Теорія держави та права: Підруч. / [Є. О. Гіда, Є. В. Білозьоров, А. М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є. О. Гіди. — К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2011.

2. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2009.

3. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: Атіка, 2008.

4. Теорія держави і права. Академічний курс : Підручник / За заг.ред.. О.В. Зайчука і Н.М. Оніщенко. – К. Юрінком Інтер, 2006.

5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Хорків, Еспада, 2006.

6. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3-х т. – 2-е изд. /Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 2001.

7. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум, 2002.

8. Загальна теорія держави і права:[Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Колект. Авторів. За заг ред.. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002.

9. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: „Юрисконсульт”, 2006.

10. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – Х: Консум, 2002.

11. Сухонос В. В. Теорія держави і права [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2005.

12. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс). – Одессса: “Юридична література”, 2004.

Додаткова

1. Бостан С. К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики : [монографія] / С. К. Бостан. — Запоріжжя : Юридичний ін-т; Дике поле, 2005.

Введение в теорию государственно-правовой организации социальных систем / под общ. ред. Е.Б. Кубко. – К.: Юринком, 1997.

Кудрявцев Ю.А. Политические режимы: критерии классификации и основные виды // Известия вузов. Правоведение. – 2002. - № 1. – С.195.

Основи демократії / За заг. ред. А. Колодія. – К.: Ай Бі, 2002.

3. Пикуля Т.О. Современный подход к интерпретации понятия «ме-ханизм государства» // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. - № 2(1). – С. 46-54.

4. Пікуля Т.О. Механізм держави (ретроспективний огляд та сучасні наукові тенденції визначення) / Т.О. Пікуля // Право і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 9–15.

5. Ракул О.В. Теоретичні засади удосконалення діяльності державного апарату України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / О.В. Ракул; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2010.

6. Сахаров Н.А. Институт президенства в современном мире. - М, 1994.

7. Сухонос В. Форма державно-територіального устрою: термінологія і класифікація постіндустріальної епохи // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 1. – С.65.

8. Федерация в зарубежньїх странах. - М., 1993.

8. Федерализм: знциклопедический словар / З.Б.Алаев, Р.В.Архипов, И.П.Барабанов и др. - М., 1997.

9. Чиркин В.Е. Современньїй федерализм: сравнительньїй анализ. - М., 1995.

10. Энтин Л. М. Разделение властей: опыт современных государств. – М., 1995.

11. James Madison, Alexander Hamilton, and John Jay, The Federalist Papers (Penguin, 1987)

12. Michael Les Benedict, The Blessings of Liberty: A Concise Constitutional History of the United States (D.C. Heath and Company, 1996)

13. Daniel J. Elazar, American Federalism: The View from the States (3rd ed., Harper & Row, 1984)

14. Daniel J. Elazar, Exploring Federalism (University of Alabama Press, 1987)

15. Jack P. Greene, Peripheries and Center: Constitutional Development in the Extended Polities of the British Empire and the United States, 1607-1788 (University of Georgia Press, 1986)

16. Michael Lienesch, New Order of the Ages: Time, the Constitution, and the Making of Modern American Political Thought (Princeton University Press, 1988)

17. Paul C. Nagle, One Nation Indivisible: The Union in American Thought (Oxford University Press, 1964)

18. Peter Onuf, The Origins of the Federal Republic (University of Pennsylvania Press, 1983)

James T. Patterson, The New Deal and the States (Princeton University Press, 1969)

19. Jack N. Rakove, Original Meanings: Politics and Ideas in the Making of the Constitution (Vintage Books, 1997)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 113; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.01 с.)