Семінар 13. (Тема 22, 23). Правові відносини. Юридичні факти. Юридична відповідальність. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінар 13. (Тема 22, 23). Правові відносини. Юридичні факти. Юридична відповідальність.1. Поняття, ознаки та зміст правовідносин.

2. Види правовідносин. Суб’єкти правовідносин.

3. Поняття, функції та види юридичних фактів.

4. Складні юридичні факти і фактичні системи. Спеціально-юридичні вимоги до юридичних фактів.

5. Поняття, мета, функції та види юридичної відповідальності.

6. Принципи юридичної відповідальності.

7. Підстави юридичної відповідальності.

Обставини, що виключають юридичну відповідальність. Обставини, що звільняють від юридичної відповідальності.

 

Теми рефератів

1. Види правовідносин.

2. Встановлення і доведення юридичних фактів.

3. Поняття та види правових презумпцій як юридичних фактів.

4. Крайня необхідність як обставина, що виключає юридичну відповідальність.

5. Підстави юридичної відповідальності.

6. Конституційни засади юридичної відповідальності вищих посадових осіб в Україні.

 

Основні поняття і терміни

Зміст правовідносин, матеріальні і процесуальні юридичні факти, об'єкт правовідносин, оформлені і неоформлені юридичні факти, правові відносини, правомірні дій, протиправні дії, складні юридичні факти, склад правовідносин, спеціально-юридичні вимоги до юридичних фактів, суб'єкти правовідносин, фактичні системи, фактичний склад, функції юридичних фактів, юридичні акти, юридичні вчинки, юридичні дії, юридичні події, юридичні факти.

Види юридичної відповідальності, мета юридичної відповідальності, принципи юридичної відповідальності, презумпція невинуватості, підстави юридичної відповідальності, підстави звільнення від юридичної відповідальності, підстави, які виключають юридичну відповідалність, функції юридичної відповідальності.

Методичні поради

По першому питанню слід зупинитись на змісті правовідносин. Аналізуючи види правовідносин, слід звернути увагу на критерії класифікації правових відносин. Докладно зупинитись на класифікації суб'єктів правовідносин. Розкрити зміст понять: правовий статус, правовий режим, правосуб’єктність, правоздатність, дієздатність, деліктоздатність. Розкриваючи третє питання, слід зупинитись на характеристиці юридичних фактів як певних обставин (подій чи дій). Аналізуючи види юридичних фактів, слід приділити увагу критеріям їх класифікації та різним точкам зору щодо розширення класифікації юридичних фактів. Характеризуючи складні юридичні факти, слід звернути увагу на відмінності складних юридичних фактів від фактичного складу. Розкриваючи поняття "фактична система", слід звернути увагу на типологію фактичних систем. Необхідно проаналізувати спеціально-юридичні вимоги до відбору юридичних фактів.

Розкриваючи поняття юридичної відповідальності, необхідно назвати ознаки, що відрізняють її від інших форм суспільної відповідаль­ності. Слід звернути увагу на конституційні основи відповідальності особи в Україні. Назвати види і підстави юридичної відповідальності. Розкриваючи принципи юридичної відповідальності, особливу увагу звернути на презумпцію невинуватості. Назвати підстави звільнення від юридичної відповідальності. Розкриваючи види юридичної відповідальності, слід звернути увагу на матеріальну відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності.

 

 

Література до теми

Основна

1. Теорія держави та права: Підруч. / [Є. О. Гіда, Є. В. Білозьоров, А. М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є. О. Гіди. — К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2011.

2. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2009.

3. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: Атіка, 2008.

4. Теорія держави і права. Академічний курс : Підручник / За заг.ред.. О.В. Зайчука і Н.М. Оніщенко. – К. Юрінком Інтер, 2006.

5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Хорків, Еспада, 2006.

6. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3-х т. – 2-е изд. /Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 2001.

7. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум, 2002.

8. Загальна теорія держави і права:[Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Колект. Авторів. За заг ред.. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002.

9. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: „Юрисконсульт”, 2006.

10. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – Х: Консум, 2002.

11. Сухонос В. В. Теорія держави і права [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2005.

12. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс). – Одессса: “Юридична література”, 2004.

 

Додаткова

1. Басін К. В. Юридична відповідальність: природа, форми реалізації та права людини [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Басін Кирило Володимирович ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К., 2006.

2. Бондарев А. С. Юридическая ответственность и безответственность - стороны правовой культуры и антикультуры субъектов права [Текст] / А. С. Бондарев ; Ассоциация Юридический центр. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2008.

3. Грищук В. К. Юридична відповідальність [Текст] : навч. посіб. / В. К. Грищук ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012. - 155 с.

4. Зинченко С. А. Юридические факты в механизме правового регулирования [Текст] : [монография] / С. А. Зинченко. - М. : Волтерс Клувер, 2007.

5. Малеин Н.С. Юридическая ответственность и справедливость. - М, 1992.

6. Марчук В. М. Правомірна поведінка, правопорушення та юридична відповідальність [Текст] : конспект лекцій з курсу "Основи права" / В. М. Марчук, Л. В. Ніколаєва. - К. : Київський держ. торговельно-економічний ун-т, 1996 .

7. Редько Т. Н. Презумпция невиновности и юридическая ответственность [Текст] : лекция / Т. Н. Радько ; Московская академия МВД России. - М. : [б.и.], 2001.

8. Токаренко В. Юридическая ответственность (вопросы теории) [Текст] : автореф. дис... д-ра права: 12.00.01 / Токаренко Владимир. - Кишинев, 2000.

9. Чувакова А. М. Юридические факты, фактические составы и их дефекты [Текст] : монография / А. М. Чувакова ; под. ред. д-ра юрид. наук, проф. Ю. Н. Оборотова ; Одес. нац. юрид. акад. - О. : Фенікс, 2009.

 

Семінар 14. (Тема 24). Реалізація права. Застосування права.

 

1. Поняття, форми, стадії реалізації норм права.

2. Поняття, стадії та суб'єкти застосування норм права.

Вимоги до правильного застосування права.

3. Застосування права та закону за аналогією.

4. Акти застосування норм права: поняття, види, зміст.

Теми рефератів

1. Соціальна і правова суть реалізації норм права.

2. Аналогія права і аналогія закону.

3.

Основні поняття і терміни

Акти застосування права, правореалізація, форми реалізації, дотримання, застосування, виконання, використання, стадії правореалізації, правозастосування, стадії правозастосування, суб'єк­ти правозастосування, вимоги правильного правозастосування, правозастосовчі акти, форми реалізації норм права.

Методичні поради

Розкриваючи поняття реалізація норм права слід мати на увазі , що в теорії сьогодні не існує єдиного розуміння категорії "реалізація норм права". Висвітлюючи основні форми реалізації норм права - дотримання, виконання, застосування та використання, показати їх особливості. Слід розповісти про стадії реалізації норм права, пов'язуючи їх з нормативними актами, що відповідають кожній з них. Дати визначення поняття правозастосування і показати його відмінність від інших форм реалізації права. Особливу увагу приділити суб'єктам правозастосування. Визначити основні етапи застосування права, звернувши увагу, що вчені висловлюють різні точки зору з цього питання. Докладно зупинитись на принципах та вимогах правильного правозастосування. Характеризуючи акти застосування права, звернути увагу на їх відмінність від нормативних і інтерпретаційних актів. Звернути увагу на особливості застосування норм права при наявності прогалин у законодавстві.

 

Література до теми

Основна

1. Теорія держави та права: Підруч. / [Є. О. Гіда, Є. В. Білозьоров, А. М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є. О. Гіди. — К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2011.

2. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2009.

3. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: Атіка, 2008.

4. Теорія держави і права. Академічний курс : Підручник / За заг.ред.. О.В. Зайчука і Н.М. Оніщенко. – К. Юрінком Інтер, 2006.

5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Хорків, Еспада, 2006.

6. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3-х т. – 2-е изд. /Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 2001.

7. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум, 2002.

8. Загальна теорія держави і права:[Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Колект. Авторів. За заг ред.. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002.

9. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К.: „Юрисконсульт”, 2006.

10. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – Х: Консум, 2002.

11. Сухонос В. В. Теорія держави і права [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2005.

12. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс). – Одессса: “Юридична література”, 2004.

 

Додаткова

1. Бобровник С.В. Правове регулювання суспільних відносин та реалізація права. //Правова держава. Вип.7. - К., 1996.

2. Богінич О.Л. Проблеми реалізації підзаконних нормативних актів.// Правова держава. - Вип.7. - К., 1996.

3. Вопленко Н. Н. Реализация права [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Вопленко ; Волгоградский гос. ун-т. - Волгоград : Издательство Волгоградского гос. ун-та, 2001.

4. Головченко В.В. Правореалізація як функція судової влади. //Правова держава. - Вип.7. - К., 1996.

5. Завадская Л.Н. Механизм реализации права. - М., 1992.

6. Карташов В.Н. Применение права. - Ярославль, 1990.

7. Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. - М., 1981.

8. Онищенко Н.М. Моральні засаді реалізації законодавства. //Правова держава. - Вип.7. - К., 1996.

9. Малишев Б. В., Москалюк О. В. Застосування норм права (теорія і практика) [Текст] : навч. посіб. / Б. В. Малишев, О. В. Москалюк. - К. : Реферат, 2010.

10. Проблеми реализации права. - Свердловск, 1990.

11. Сіренко В.Ф. Соціальні інтереси як фактор реалізації законодавства. -К., 1996.

12. Старостюк А. В. Застосування норм права [Текст] : [навч. посібник] / А. В. Старостюк. - Ірпінь : [б.в.], 2007.

13. Фандалюк О.В. Правозастосувальні акти-дії. - К., 1999.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 116; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.173.214.227 (0.009 с.)