Розділ IV. Економіка природокористування 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ IV. Економіка природокористування



ш----------------------------------------------------------------------------------------------- — ■■*&

сил як у межах національних кордонів, так і в масштабах світового господарства. Отже розвиток природних та соціальних продуктив­них сил, диференціація ресурсно-екологічних потенціалів окремих країн викликають зрушення у міжнародному поділі праці та появу нових форм міжнародного екологічного співробітництва.

Відчутний вплив на міжнародні економічні зв'язки справляють природоохоронні заходи. Як правило, вони здійснюються відповід­но до чинних у різних країнах законів, регламентів, стандартів, ста­ну навколишнього середовища та інших екологічних нормативів, В залежності від економічного стану тої чи іншої країни є різний рівень природоохоронних інвестицій і поточних витрат, що спрямовуються на впровадження природоохоронних заходів.

Міжнародні зобов'язання України, які викладені в угодах, догово­рах, Деклараціях про співробітництво з охорони та оптимального при­родно-ресурсного використання вимагають невідкладних заходів, які мають бути спрямовані на ці цілі. Головні із них повинні бути такі:

4 розробка конкретних заходів щодо виконання Україною фінан­сових зобов 'язань відповідно до міжнародних договорів України з при­родоохоронних проблем;

4 завершення процесу приєднання до міжнародних конвенцій та угод, зокрема запобігання опустелюванню та співпраці з використан­ня та експлуатації природних ресурсів і умов, що належать до ка­тегорій «спільної спадщини людства» (світовий океан, Антаркти­да, повітряний басейн, космічний простір);

4 вдосконалити структуру та принципи побудови національно­го екологічного законодавства;

4 провести аналіз нормативно-правових актів України щодо їх відповідності вимогам законодавства Європейського Союзу; 4 створення міжнародних банків екологічної інформації; 4 співробітництво у справі ліквідації наслідків екологічних і тех­ногенних катастроф;

4 узгодження національної екологічної політики і природоохо­ронних економічних програм з метою послаблення їхнього мож-


Глава 18.Світовий досвід і міжнар. співробітн. у сфері охор. навк. сер.

ливого негативного впливу на розвиток міжнародних економіч­них відносин;

4 координація національних природоохоронних заходів і програм з огляду на екологічну взаємозалежність держав.

Розв'язання цих екологічних проблем можливе при активній участі
міжнародного співробітництва. Воно зумовлено: <

-ф- глобальним характером багатьох екологічних проблем;

-ф- транскордонним характером забруднення;

■ф- міжнародними зобов 'язаннями України щодо охорони довкілля;

■ф- вигодами від міжнародного обміну досвідом та технологіями, можливостями залучення іноземних інвестиції.

В умовах глобального характеру економічного розвитку міжнарод­не співробітництво розцінюється як найважливіший інструмент ви­рішення національних і міжнародних проблем збереження біологіч­ного і ландшафтного різноманіття. Пріоритетами міжнародного співробітництва України у галузі охорони навколишнього природно­го середовища є:

Ф участь у керівних органах конвенцій, стороною яких є Украї­на, виконання взятих міжнародних зобов 'язань та приєднання до інших важливих угод і договорів;

Ф залучення урядових і неурядових організацій до виконання міжнародних зобов 'язань, спрямованих на розв 'язання глобальних і європейських проблем охорони довкілля;

Ф покращення обміну інформацією, технічна допомога у ство­ренні комп 'ютерних мереж:, інформаційних та видавничих центрів;

Ф підтримка створення й діяльності національних і регіональ­них систем територій, що охороняються, та їхня подальша інтег­рація в європейську екологічну мережу;

Ф сприяння Міжнародним науковим центрам, діяльність яких по-в 'язана з природоохоронними заходами в Україні;

Ф систематичний аналіз міжнародного досвіду в галузізбере-ження біорізноманіття, проведення спільних з іноземними колегами семінарів і нарад, закордонне навчання українських спеціалістів щодо

=- —— 633


РОЗДІЛІМ ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Ш----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —— ■■*&

екологічного управління, екологічної освіти, підтримки громадської активності;

ф розвиток екологічного туризму.

Враховуючи наведене у найближчі роки слід очікувати значного збільшення міжнародних зобов'язань України, оскільки існує ціла низка конвенцій, приєднання до яких мало б для України суттєве політичне значення та значно посилило б можливості галузі охорони довкілля, використання і відтворення природних ресурсів. В перс­пективі важливе значення має подальше розширення міжнародного співробітництва за такими напрямками:

ф співробітництво з міжнародними організаціями системи ООН у галузі охорони довкілля (ЮНЕП - Програма ООН з навколишнього природного середовища, ЄЕК ООН - Європейська Економічна комі­сія ООН, ПРООН-Програма розвитку ООН, МАГАТЕ - Міжнарод­не агентство з атомної енергетики ООН, ФОА — Організація з про­довольства та сільського господарства, Центр ООН з населених пунктів, Комісія сталого розвитку, Глобальний Екологічний Фонд та інші);

ф співробітництво на двосторонній основі в галузі охорони дов­кілля, раціонального використання природних ресурсів та ядерної і радіаційної безпеки з урядами сусідніх держав, держав - стратегіч­них партнерів та донорів у рамках двосторонніх угод, спільних про­грам тощо;

^ участь у регіональних природоохоронних заходах (Чорне та Азовське моря, Дніпро, Дунай, Карпати, Донбас тощо);

■0 участь у міжнародних програмах ліквідації наслідків Чорно­бильської аварії, зокрема Меморандуму про взаємопорозуміння між урядами «Великої сімки», Європейської Комісії та України щодо зак­риття Чорнобильської АЕС'.

Підсумовуючи наведене можна зробити висновок, що міжнародне екологозрівноважене економічне співробітництво має стати надійним і ефективним інструментом зміцнення екологічної безпеки життєді­яльності людини на планеті та вирішення достатньо складних со­ціальних проблем як в Україні, так і в багатьох країнах світу.

= 634 = =


..Лтаеа ^•ЄвіотовцОдтееЮпиіжнар. співробітн. у сфері охор. маєм. сер.

Запитання і завдання для самокнтролю

/. В чому заключається глобалізація навколишнього природного середовтца?

2. Дайте оцінку сучасної екологічної ситуації у світі?

3. Охарактеризуйте міжнародне правоохоронне співробітництво.

4. Які основні напрями правового поля в сфері охорони навколиш­нього середовища.

5. В чому заключається міжнародне економічне співробітництво в галузі?

1 Горбач Л.М., Плотнігов О.В. Міжнародні економічні відносини. Підручник К Кон­дор, 2205. С.256-257.


Література

1. Закон України «Про транскордонне співробітництво» № 1861 -

IV від 24.06.04.

2. Закон України «Про зайнятість населення (за станом на 1 берез­ня 1999 р.)». - К. Парламентське видавництво,1999.

3. Закон України «Про концепцію державної регіональної економ­ічної політики (проект)» № 37 -2135/4 від 8 липня 1998 р.

4. Закон України «Про підприємництво» /Відомості Верховної Ради

України.-1991.-№14.

5. Алаев З.Б. Социально-зкономическая география: понятийно-тер-
минологический словарь. - М.: Мисль, 1983. - С. 90.

6. Буркінський Б.П., Галушкіна Т.Г. Глобалізація економіки та на­ціональна екологічна доктрина// Економіст. -2002. - №9. - С. 20-23.

7. Географія Української РСР/за ред. М.Д. Пістуна. - К., 1987.

8. Гілецький LP. Соціально-економічна географія України. - Івано-Франківськ, 1998.

9. Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економі­
чної і соціальної географії. Підручник. - К.: Либідь, 1997.

10. Горбач Л.М., Плотніков О.В. Міжнародні екномічні відноси­
ни: Підручник. - К.: Кондор, 2005.

Н.Дантишж Б.М. та ін. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. -К.: З AT «Нічлава»,1999. 12. Дейнека A.M. Економічний потенціал лісів Львівської області: Проблеми його збереження та відтворення / Регіональна економі­ка. -2001.- №4.

ІЗ.Джигирей B.C. Екологія та охорона навколишнього середови­ща. Навч. посіб. - К.: Знання, 2000.

14. Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі XX - XXI століть (нові пріоритети). - Київ. Наукова думка. 2006.

15. Долішній М.І., Злупко CM. Концептуальні засади регіональної соціально-економічної політики та її компоненти//Регіональна еко­номіка. - 1997.-№ 3.


 

16. Долішній М.І., Кравців B.C. Економічний розвиток і екологічна безпека: шлях України /Проблеми сталого розвитку України. - К.: Наукова думка, 1998.

17. Долішній М.І., Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Соціаль­но-економічне районування України: репринт наук, доповіді. -

Львів. 1997.

18. Долішній М.І., Стаднщький Ю.І., ЗагородніцАТ. Розміщення
продуктивних сил і регіональна економіка. - Львів: Інтелект-Захід,

2003.

19. Дорогунцов С.І., Данилншин Б.М., Лібанова Є.М. Україна: про­
блеми сталого розвитку. Наукова доповідь. - К.: РВПС України
НАН України, 1997.

20. Дорогунцов С.І., Заяць Г.А., Пітюренко Ю.І. та ін. Розміщення
продуктивних сил і регіональна економіка. Підручник. - К., КНЕУ,

2005.

21. Екологічний менеджмент. Навч. посіб. За ред., д. є. н., проф. Семенова В.Ф. та к. є. н., доц. Михайлюк О.Л. - Центр навчальної літератури, К.: 2004.

22. Єпіфанов А.О., СалоІ.В. Регіональна економіка. Навч. посіб. -

Київ: КНЕУ, 2000.

23. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економ­
іка регіонів України. - Чернівці: 2002.

24. Запольський А.К., СалюкА.І. Основи екології. - К.: Вища шко­ла, 2001.

25. Заставний Ф.Д. Географія України. - Львів, 1994.

26. Заставний Ф.Д. Совершенствование территориальной орга-низации производительньїх сил: теория, методология, практика. -К.: Наука, 1986.

27. Іщук СІ. Розміщення продуктивних сил і територіальна орга­нізація виробництва. Навчальний посібник. - К.: 2002.

 

28. Іщук СІ. Розміщення продуктивних сил. - К.: Вид~во Євро­пейського університету, 2001.

29. Качан Е.П., Ковтонюк М.О., Перига М.О. та ін. Розміщення продуктивних сил України. - К.: Вища школа. 1998.


30. Ковалевський В.В., Михайлюк О.Л., Семенов В.Ф. Розміщення продуктивних сил. Підручник. - Київ: Знання, 1998.

31. Кравців B.C. Економічний розвиток і екологічна безпека: Шлях України. Регіональна економіка. - №3. 1999 р. - с. 124-135.

32. Кучерявий В.П. Екологія. Львів: - Світ, 2001.

33. Мате 3.0., Луцький ЇМ. Економіка підприємства. Навч. посіб. -К.: Знання, 2006.

 

34. Мельник Л.Г. Екологічна економіка. Підручник. - Суми: Уні­верситетська книга, 2003.

35. Мельник С.А. Управління регіональною економікою: навч.

посіб. -К.: КНЕУ, 2000.

36. Михасюк І., Яців М., Залога 3. Регіональна економіка: навч.
посіб. Львів: Українські технології, 1998.

37. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003.

38. Павловський М.А. Стратегія розвитку суспільств. Україна і світ. (Економіка, політологія, соціологія). -К.: Техніка, 2001.

 

39. Паламарчук М. Регіональні дослідження: завдання, наукові підходи / Регіональна економіка. - 1996. - № 1-3.

40. Пістун М.Д. та ін. Географія агропромислових комплексів: навч.

посіб.-К., 1997.

41. Політика регіонального розвитку в Україні: особливості та пріо­
ритети. Аналітична доповідь/За ред. 3. Варналія. - Київ, 2005.

42. Поповкін В.Н. Регіонально-цілісний підхід в економіці. - К.: Наукова думка, 1993.

43. Правова база з питань екології та охорони природного середо­вища. Збірник нормативних актів станом на 1 березня 2001 р. -

К.: Атака, 2001.

44. Розміщення продуктивних сил України. Навч.-метод. посіб./За
ред. С.І.Дорогунцова та ін. - К.: КНЕУ, 2000.

45. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. - К.:
Либідь, 1994.


 

46. Саушкін Ю.Г. Економічна географія: історія, теорія, методи, прак­тика. -М.: Мьісль,1973.

47. Статистичний збірник. Івано-Франківськ, Україна, Світ. - Івано-Франківськ, 2006.

48. Україна: прогноз розвитку продуктивних сил/ За ред С.І.Доро­гунцова, Б.М.Данилишина, Л.Г.Чернюка та ін. - Київ: РВПС Ук­раїни, НАН України. 1998.

49. Філіпченко А.С. Модернізація економіки України в умовах гло­балізації /Вісник НАН України. - 2000. - № 1.

50. Філіпченко А.С., Будкін B.C., Веклич О.О., Годун С.Д. та ін.
Світова Економіка: Підручник. - К.: Либідь, 2000.

51. Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Розміщення про­дуктивних сил та регіональна економіка. Навч. посіб. - К.: Кон­дор, 2005.

52. Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України. -Львів: Світ, 1994.

53. Шумперт Й. Капитализм, социализм и демократия. Перев. с англ. -М.: Зкономика, 1995.

Щурик М.В. Трансформація земель сільського господарства Карпатського макрорегіону. - Чернівці: Книга XXI, 2005.


 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 139; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.28.132.102 (0.027 с.)