Екологічний фактор розвитку продуктивних сил. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Екологічний фактор розвитку продуктивних сил.До половини XX століття розвиток виробництва і його продук­тивних сил, як правило, здійснювався за рахунок екстенсивного гос­подарювання. Цей процес просувався повільно і в більшості випадків він не впливав на стан навколишнього середовища. Однак, починаю­чи з другої половини XX століття вплив льодини на природу різко посилився. Високими темпами стало розвиватись промислове вироб­ництво, транспортні засоби, галузі важкої промисловості, паливо-енергетичний комплекс, хімічна промисловість. Це призвело до знач­ного зменшення лісових масивів, родючих земель, забруднення на-вколишнього середовища. Небезпечними стали викиди в атмосферу окису вуглецю і двоокису сірки великими тепловими електростанці­ями, хімічними комбінатами та нафтопереробними заводами, транс­портними засобами та відходами господарської діяльності.

Найбільший вплив на забруднення атмосферного повітря України займає енергетична та вугільна промисловість (46% шкідливих ре­човин від загального обсягу витоків). Металургійна промисловість в загальному обсязі становить 30,7%, хімічна і нафтохімічна - 5%, при­чому на ці галузі припадає понад 40% всіх викидів вуглеводнів1. На сьогодні в багатьох промислових регіонах рівень забруднення атмос-

1 СІ. Ішук. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва. На­вчальний посібник. Київ. 2002. - С.35.


Глава 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил

фери залишиться ще високим. Це, зокрема, в Дніпропетровську, За­поріжжі, Луганську, Кривому розі, Маріуполі тощо.

За останні роки набуває загрозливих розмірів пошкодження і ви­користання земельних ресурсів. Із-за непродуманої політики земле­користування мільйони га продуктивних земель сьогодні не викори­стовуються для сільськогосподарського виробництва і знаходяться в занедбаному стані, втрачають свою родючість. Нині площа еродова­них угідь становить майже 30%.

В значних кількостях земля вилучається з сільськогосподарського оборогу під міське, промислове, транспортне та інше будівництво.

Напруженою залишається ситуація із станом водних ресурсів, які на сьогодні є дифицтними як для розвитку промисловості, так і сільськогосподарського виробництва. У зв'язку із зростанням безпо­середнього водоспоживання з'являються складності з водопостачан­ням міст, населених пунктів, промисловості і сільського господар­ства.

Великої шкоди водним ресурсам завдається скиданням забрудне­них і не очищених стоків у головні водні басейни і річки (у ріки Ук­раїни щорічно скидається біля 2,7 млрд. м3 забруднених стоків). Ос­новна їх кількість скидається в річки Донецького та Придніпровсь­кого районів (близько двох третин). За таких обставин головною еко­логічною проблемою залишається збереження якості води в усіх дже­релах.

Тривога за наслідки забруднення природного навколишнього се­редовища вимагає невідкладних заходів щодо скорочення надходжен­ня забруднювачів, особливо в сферу життєдіяльності людини. Тут гармонійно має поєднуватись система виробництво - природа. Сьо­годні необхідно забезпечити таку взаємодію компонентів цієї систе­ми, при якій високі темпи економічного зростання та задоволення потреб населення поєднувались із збереженням та відновленням якості навколишнього середовища. Однак розширення природоко­ристування у процесі подальшого розвитку продуктивних сил супро­воджується вичерпанням природних ресурсів і накопиченням у на-

517


РОЗДІЛ III. ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНИХ СМЛ УКРАЇНИ

Щ-—---------------- ■"-—~~......................... -... -..........——■«%>

вколишньому середовищі відходів виробництва й споживання. А це призводить до деградації географічного середовища й скорочення її соціальних функцій та погіршення умов життєдіяльності суспільства. Щоб уникнути цього, необхідно провести ряд заходів з метою раціо­налізації природокористування й екологізації виробничо-господарсь­кої діяльності. Ці заходи мають стати програмним документом комп­лексу взаємопов'язаних робіт, що здійснюються за спеціальною дов­гостроковою програмою. Ця програма має сприяти максимальному збереженню природних компонентів у зоні техногенного впливу. Це є головним і найскладнішим завданням екологізації виробництва, яке безпосередньо пов'язане з розміщенням продуктивних сил.

Найбільш ефективним засобом запобігання руйнівному техноген­ному впливу переробних виробництв є створенням маловідходних і безвідходних технологій та використання відходів виробництва. Тому в екологізації переробної фази велике значення має розвиток спеціа­лізації, що може стати ефективним засобом зниження матеріаломі­сткості продукції та глибокої послідовної переробки сировини і ви­користання відходів.

Екологізація виробництва є складовою частиною екологічної по­літики держави, яка передбачає проведення комплексу заходів пра­вового і економічного регулювання. До них належить, в першу чергу, плата за користування природними ресурсами й за забрудненість на­вколишнього середовища, а також формування спеціальних фондів охорони навколишнього середовища, які формуються за рахунок обо­в'язкових платежів та добровільних внесків.

Врахування екологічного фактору в розміщенні продуктивних сил також повинно передбачати:

■S недопустимість концентрації шкідливих виробництв у насе­лених пунктах і регіонах з високою концентрацією населення;

■S потрібно враховувати рельєф місцевості та мікрокліматичні умови, враховуючирозу вітрів та основні потоки повітряних мас;

■S в районах з шкідливим виробництвом створювати санітарні зони, лісові смуги, не допускати будівництва жилих масивів та об'єктів соціально-побутового призначення.

^^ 518 ^^


[ГПл fjg_®aJ3. <® >аоті)ор>ц сталого розвитку продуктивних сил

("?") Запитання і завдання для самоконтролю

1. Визначення факторів які впливають на сталий ровиток про­дуктивних сил.

2. Чому природно-ресурсний фактор є головним в розміщенні і розвитку продуктивних сил?

3. Як впливає паливно-енергетичний фактор на сталий розвиток продуктивних сил?

4. Який стан в державі з водними ресурсами і як вони впливають на розвиток продуктивних сил?

5. Чому трудові ресурси є основним фактором сталого розвитку продуктивних сил?

6. Транспортний фактор сталого розвитку продуктивних сип.

7. Які Ви знаєте ще фактори, що впливають на сталий розвиток продуктивних сил?


Розділ IV

Модуль П. ЕКОЛОГІЯ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАН­НЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩАПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 199; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.28.2.72 (0.011 с.)