Транзитний потенціал України і його значення в розвитку економіки держави. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Транзитний потенціал України і його значення в розвитку економіки держави.Україна в системі міжнародних транспортно-комунікаційних зв'язків об'єктивно виходить за межі власних інтересів у зв'язку з її тяжінням до географічного центру Європи. Цей фактор і визначає пріоритети розвитку країни у напрямі більш тісної інтеграції з краї­нами Європейського Союзу (ЄС) та іншими країнами, зокрема СНД. Слід зазначити, що Україна має спільні кордони з шістьма країнами


Гтша 12. Шгагшар. ©кой. зв'язки Укр. та 1' інтеграція в європ. та світові струспг.

Європи та Російською Федерацією. Таким чином територія України є транстериторіальною зоною і характеризується високим коефіціє­нтом транзитності.

За цим коефіцієнтом Україна посідає перше місце в Європі (ко­ефіцієнт транзитності України - 3,75, Польщі - друге місце - 2,92)'.

Рівень розвитку транспортної інфраструктури характеризує тран­зитні можливссті країни, а їхня реалізація позитивно позначається на рентабельності ряду галузей економіки. Розташування України в центрі Європи сприяє конкурентноздатності її з сусідніми країнами такими як: Румунія, Білорусь, Російська Федерація.

Як свідчать дані статистики, показник рентабельності і в промис­ловості і в сільському господарстві є достатньо високим (у загально­му понад 10 відсотків). Це підтверджує необхідність повною мірою використовувати транзитний потенціал, який сприятиме піднесен­ню української економіки і її інтеграції у світову економіку.

Аналіз статистичних даних стверджує, що через територію^Украї-ни щорічно перевозиться понад 60 млн.т. транзитних вантажів (вклю­чаючи трубопровідний транспорт для перевозки рідких вантажів: нафта, газ, аміак тощо). Експертна оцінка потенційних можливостей нашої країни становить в межах 220 млн.т. транзитних вантажів і Це є стратегічною перспективою для її розвитку.

Новий напрямок розвитку транзитних транспортно-розподільчих функцій України пов'язаний з формуванням Чорноморського еконо­мічного співтовариства (ЧЕС) -регіональної інтеграції, яка охоплює 11 причорноморських та сусідніх з ними держав. В перспективі Ук­раїна має транзитні можливості транспортувати до Європи енерго­носії (нафту, газ) з країн Перської затоки, країн Прикаспійського ре­гіону та газ з Ірану. З цією метою нині уже завершено будівництво першої черги нафтотерміналу порту Південний (Одеська область), потужність перевалки 12 млн.т. нафти в рік, та збудований магіст­ральний нафтопровід Одеса - Броди довжиною 660 км., для сполу-

' Д.М.Стеченко. Розміщення продуктивних сил і регіоналістики. Київ, В-во «Вікар», 2001, С-300.


РОЗДІЛ III. ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНИХ СМЛ УКРА1ИМ

чення нафтотермінала з експортним нафтопроводом «Дружба» з мож­ливим продовженням його до Польщі (порт Гданськ).

Транзитний потенціал України посилюють поромні переправи. З них дві сьогодні функціонують (Іллічівськ - Варна (Болгарія) і Крим

- Кавказ. Третя переправа через Дунай, між Орлівкою (Україна) та
Ісакіа (Румунія) буде у скорому майбутньому.

Коли глянути на карту України (рис. 12.6.1.), вона пронизана по­тужними міжнародними транзитними й експортно-імпортними ван­тажопотоками. Серед них найбільший вантажопотік Захід-Схід, що з'єднує країни Європи з Російською Федерацією та Закавказьким регіоном. У межах України він розпочинається двома напрямами: Любомль - Ковель - Рівне - Шепетівка - Козятин і Мостиська - Львів

- Тернопіль - Жмеринка - Козятин, через Шевченко - Знам'янку -
Дніпропетровськ - Синельникове - Донецьк і виходить кількома на­
прямами до кордону з Росією. Ця магістраль є найкоротшим заліз­
ничним шляхом із Центральної та Східної Європи на Північний Кав­
каз і Закавказзя, а з комбінованими перевезеннями (використанню
різних видів транспорту) - також і до Казахстану та Середньої Азії.
За цим напрямом транзитні вантажі становлять: нафта і нафтопро­
дукти, різноманітний сортимент металу, хімічні продукти, бавовна
тощо.

Значна частина вантажопотоків спрямована до портових комп­лексів України, зокрема портів: Одеса, Іллічівськ, Південний, які є базою транспортних зв'язків з Північчю і Півднем, що з'єднують Росією та інші країни СНД із Середземномор'ям та Світовим океа­ном. Магістральні залізниці, які обслуговують цей напрям, поєднані з Одеським транспортним вузлом двома шляхами:

•S Котовськ—Жмеринка і далі на Львів і Київ;

S Котовськ — Помічна — Знам 'янка в північно-східні регіони Ук­раїни.

До Миколаївського та Херсонського водних портів сходяться пе­реважно транзитні та експортні вантажі, переважно хімічні продук­ти, мінеральні добрива, будівельні матеріали. Подібні вантажі пере-


Глава 12. Могшар. екон. зв'язки Укр. та 1' Інтеграція в європ. та евітові струспг.
Ш- ^

робляють і дунайські порти - Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ, що зв'язу­ють систему водних шляхів з Чорноморським та Середземноморсь­ким басейном.

Як показують наукові дослідження, Україна має значний транзит­ний потенціал приморських її регіонів. Серед них виділяється систе­ма транспортних коридорів країн Чорноморського Економічного Союзу. Це кілька залізниць навколо Азово-Чорноморського басейну, яке має радіальні відгалуження до всіх морських і дунайських портів, а також магістральні виходи: Констанца-Бухарест; Одеса-Жмерин-ка; Батумі(Поті)-Тбілісі-Баку; Варна-Бугас-СтараЗагора-Софія; Еді-рне-Александрополіс. Вона також охоплює радіально-кільцеву сис­тему магістральних автошляхів, мережу головних аеропортів та аві­аліній, морських та річкових портів і трубопроводів.

В межах системи міжнародної транспортної мережі України пе­редбачається вісім транспортних коридорів.

На перспективу передбачається будівництво великих автомагіст­ралей, їх обслуговування сприятиме додатковому створенню до 1 млн. робочих місць, а також зростатиме щорічний прибуток від транзиту вантажів.

У світовій практиці посилюється тенденція доставки транзитних вантажів за принципом «від дверей - до дверей» і «точно в строк». Це підвищує ефективність транзитних перевозок, мінімізує витрати на них.

Реалізація цих принципів передбачає створення системи міжна­родних транспортних коридорів, яка включає мережу інформаційно-управлінських центрів. Такі центри забезпечуватимуть раціональну і безперервну доставку вантажів. Вони координують діяльність різних видів транспорту: морського, залізничного, автомобільного, повітря­ного і працюють, як єдиний іранспортний конвейєр. Своєю діяльні­стю вони сприяють тому, щоб конкуренція на міжнародних ринках транспортних послуг була цілеспрямованою, об'єктивною, не носи­ла хаотично-руйнівного характеру, була надійною в наданні якісних послуг на транзитних міжнародних перевезеннях.


 

і 7 J запитання і завдання для самоконтролю

1. Основні фактори, що впливають на зовнішньо-економічну
діяльність.

2. Види і форми економічних зв 'язків України з країнами СНД.

3. Інтеграційні процеси в зовнішньо-економічній діяльності.

4. Види економічної інтеграції в Європейську і світову структуру.

5. Структура експортного потенціалу України на міжнародний ринок.

6. Види транзитного потенціалу України.

7. Значення транзитного потенціалу в розвитку економіки країни.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 180; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.28.132.102 (0.007 с.)