Зміст і форми міжнародної економічної 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст і форми міжнародної економічноїІнтеграції

Міжнародна економічна інтеграція здійснюється різноманітними формами співробітництва різних країн у сфері виробничих, торго­вих, комерційних та інших напрямах.

Ці форми відповідають характеру традиційної спеціалізації, яка пов'язана Із досягнутими рівнями економічного розвитку та розміщен­ням окремих видів виробництва, природних багатств, а також спеціа­лізації, яка формується згідно з уявленнями про доцільні напрями кон­центрації трудових зусиль для виробників та країн у цілому.

Міжнародні економічні інтеграції — це високий рівень розвитку міжнародних відносин, за яких процес господарсько-політичного обладнання країн відбувається на основі міжнародного поділу праці та здійсненні узгодженої міждержавної торгівельно-економічної полі­тики.

Головними факторами, які сприяють і забезпечують динамічний розвиток процесів міжнародної економічної інтеграції є:

^> економічний розвиток країн та регіонів в умовах нерівномір­ного розподілу природних умов та природних ресурсів;

^> закономірності розвитку науково-технічного процесу;

^ тенденції демографічних факторів розвитку;

^> необхідність розв 'язання глобальних проблем людства (енер­гетична, продовольча, економічна, екологічна, використання ресурсів світового океану, тощо);

^ розвиток транспортно-комунальних мереж.

Як показує практика, дія об'єктивних та суб'єктивних факторів міжнародної економічної діяльності реалізується в конкретних сфе-


 


30 Per.РОЗДІЛ НІ. ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНИХ СШП УКРАЇНИ

HFjJ —w ■»__________ TTTf~ ■лмин.плм.Иі- дт і їїіг я-—■ ——______________ -_______ -і—__________.„лиучиті......—.. -. -п_____ -._______ r mr irr-т-і__ —__ i w n w i ............... "Д-'и________ """"*_____ "-д @^>

pax господарювання або формах і видах підприємництва. У різних країнах заведено різні схеми класифікації зазначених форм. Це зу­мовлено особливими національними традиціями, ступенем економі­чної свободи в різних країнах, різницею в системах правового, інсти-туційно-нормативного регулювання, навіть певною довільністю трак­тування окремих явищ економічного життя.

Інтеграційні процеси в останні роки охопили практично всі кон­тиненти та привели до утворення багаточисельних регіональних і субрегіональних торгово-економічних блоків, більшість з яких про­голошує своєю кінцевою метою вихід на інтеграційну стадію еконо­мічного співробітництва.

Інтеграція, як вища і порівняно нова форма міждержавної взає­модії, історично і організаційно відбувається в декілька етапів, які послідовно проходять держави, що вступають у процес тісної еконо­мічної взаємодії.

До основних науково- і теоретично обґрунтованих і практично ап­робованих форм міжнародної економічної інтеграції відносять:

tag- Зони вільної торгівлі - найпростіші форми інтеграції. У таких зонах діє особливий пільговий торговельний режим для країн учас­ниць за рахунок відміни торгових обмежень, в першу чергу внутріш­нього мита. Держави-учасниці своїм рішенням закріплюють окремі митні території, визначають режим економічних відносин між со­бою та третіми країнами. Між країнами-учасницями зони вільної торгівлі зберігаються митні кордони і пости, які корггролюють по­ходження товарів, що перетинають їх державний кордон і не допус­кають перевезення тієї частини товарів, яка може завозитись із третіх країн. На Україні також діють вільні економічні зони, мова про які йшла в попередніх розділах книги.

т- Митний союз - це двох або кількох держав угода, якою вста­новлюється режим вільної торгівлі та передбачається усунення внутрішніх тарифів і встановлення спільного зовнішнього тарифу. Таких митний союз передбачає єдність митної території, однаковий торговий режим у ставленні до третіх країн, включаючи загальні митні


Глава 12. Мозотар. ессвм. зв'язки Укр. та її інтеграція в європ. та світові струвпг.

тарифи, єдині заходи нетарифного регулювання, уніфіковану систе­му прямих і непрямих податків та однотипність методів управління національним господарством. Ці митні союзи мають перспективу в системі товарообміну і посиленні міжнародної економічної інтеграції.

ег Зони преференційної торгівлі Це зона з особливим пільго­вим торговельним режимом, коли дві або декілька країн знижують взаємні тарифи на імпортні товари, зберігаючи рівень тарифів у торгівлі з іншими країнами. Вони здійснюють пільгове кредитуван­ня і страхування зовнішньоторговельних операцій, надають техніч­ну та фінансову допомогу.

і®* Спільний ринок - це більш складніша форма міждержавної інтеграційної взаємодії. Вона включає умови вільної торгівлі, мит­ного союзу та забезпечує вільне переміщення товарів, послуг, робо­чої сили, капіталу і формує спільний повноцінний ринковий простір (звідси і назва - «спільнийринок»). Такою формою інтеграції в світовій практиці вважається об'єднання західноєвропейських країн у Євро­пейський Союз (ЄС).

иг Валютний союз. Вважається однією з найскладніших форм інтеграції. Він передбачає проведення країнами єдиної валютно-фінансової політики: введення в обіг єдиної валюти, створення єди­ного емісійного центру - банку. На стадії еволюції до повного еконо­мічного, політичного і валютного союзу знаходиться Європейська Спілка.

т- Політичний союз. Це вищий ступінь регіональної інтеграції, який передбачає перетворення єдиного ринкового простору в цілісне економічне І політичне утворення. Фактично - це виникнення найбільш нового багатонаціонального суб'єкта світогосподарських і міжнародних політичних відносин, який проводить свою політику і виступає від імені учасників цього союзу.

Основними напрямами розвитку інтеграційних процесів у прак­тиці міжнародного співробітництва слід вважати:

+ поступове, поетапнеусуненнямитних та фінансових бар 'єрів;

+ забезпечення країнами, які увійшли до інтеграційного угрупу-вання «прозорості» кордонів;РОЗДІЛ III. ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДУКТМВНМХ СМЛ УКРАІНМ

Щ__ ——--.......... •"•-------»~»^

створення належних умов для вільного переміщення товарів, послуг, робочої сили, капіталу.

Такі інтеграційні процеси, як правило, відбуваються під контро­лем і за безпосередньою участю державних органів цих країн. Підсу­мовуючи наведене ми бачимо, що економічна інтеграція передбачає злиття національних господарств кількох країн і утворення великих інтернаціональних економічних комплексів з метою підвищення ефективності в галузях національної економ іки.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 168; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.143.154 (0.009 с.)