Тема 25. Якість продукції рослинництва та вплив її на економічнуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 25. Якість продукції рослинництва та вплив її на економічнуЕфективність виробництва цієї галузі

Вступ.

Розділ 1. Якість продукції рослинництва – головний фактор підвищення економічної ефективності.

1.1.Поняття якості продукції та її показники.

1.2.Методи визначення якості продукції.

Розділ 2. Якість і конкурентоспроможність продукції рослинництва.

2.1. Виробничо-економічна характеристика підприємства.

2.2. Сучасний стан якості продукції рослинництва.

2.3. Аналіз якості продукції рослинництва.

Розділ 3. Шляхи підвищення якості продукції рослинництва та її вплив на ціну реалізації продукції рослинництва (узагальнити досягення науки і результати аналізу).

Розділ 4. Шляхи підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва від якості продукції рослинництва.

Висновки.

Список використаних джерел.

Додатки.

Тема 26. Економічна ефективність виробництва у селянському

(фермерському) господарстві

 

Вступ.

Розділ 1. Фермерське господарство як конкурентноздатна форма господарювання.

1.1. Сучасний стан фермерства в Україні та на Миколаївщині..

1.2. Показники економічної ефективності виробництва продукції в фермерському господарстві та методика їх обчислення.

Розділ 2. Оцінка економічних умов виробництва продукції в фермерському господарстві.

2.1.Аналіз природно-кліматичних та економічних умов, виробничого потенціалу фермерського господарства.

2.2. Аналіз та оцінка результатів діяльності фермерського господарства.

Розділ 3. Статистичний аналіз ефективності виробництва продукції в селянському (фермерському) господарстві.

3.1. Індексний аналіз факторів собівартості основних видів продукції.

3.2. Аналіз факторів прибутку від реалізації продукції.

Розділ 4. Основні шляхи підвищення економічної ефективності виробництва у селянському (фермерському) господарстві.

Висновки.

Додатки.

Список використаних джерел.

 

У вступі необхідно обгрунтувати вибір теми дослідження, зазначити її актуальність на сучасному етапі, сформулювати мету дослідження і задачі, які необхідно вирішити в курсовому проекті. Необхідно вказати предмет, об’єкт, період дослідження. Зазначають прийоми та методи, які використовуються в роботі, джерела інформації. Також необхідно вказати кількість сторінок машинописного тексту курсового проекту, чисельність таблиць, графічного матеріалу та літературних джерел.

У першому підрозділі першого розділунеобхідно на основі вивчених джерел розкрити наступну думку: фермерське господарство в Україні вже сформулювалося як рівноправна форма господарювання, але, як і всі економічні процеси, потребує розвитку та вдосконалення. Потрібно навести інформацію щодо стану сьогоденного фермерства в Україні та регіоні.

У другому підрозділі першого розділу необхідно на основі вивченої економічної літератури навести систему показників, за якими визначають економічну ефективність виробництва продукції в фермерському господарстві; зазначити методику їх визначення. При цьому, необхідно мати на увазі, що не всі організаційно-правові форми господарювання можна характеризувати однаковими показниками.

У першому підрозділі другого розділунеобхідно коротко освітити природно-кліматичні, економічні (місцерозташування господарств, тобто віддаленість від основних постачальників, ринків збуту, переробних підприємств, наявність та якість під’їздних шляхів тощо) умови досліджуваного господарства. Далі коротко розкрити поняття виробничого потенціалу господарства та одного з методів його дослідження – групування. За допомогою групування можна проаналізувати, наприклад, площу сільськогосподарських угідь (табл. 2.1), наявність техніки (табл. 2.2), забезпеченність трудовими ресурсами (табл. 2.3) та інше.

 

Таблиця 2.1

Групування фермерських господарств ______________ району

Миколаївської області по площі сільськогосподарських угідь

Площа сільгоспугідь, га Кількість господарств в групуванні Площа сільгоспугідь на одне господарство, га  
 
       
       
       
       
Разом (в середньому)      

 

Таблиця 2.2

Наявність сільськогосподарської техніки в________________

(назва господарства, район)

Види техніки Кількість машин, шт
до 2 3 – 6 більше 6 не мають взагалі
Кількість господарств, що мають техніку таких видів: - трактори        
- комбайни зернозбиральні        
- сівалки        
- вантажні автомобілі        
- культиватори        
Частка в загальній кількості обстежених господарств, %, що мають: - трактори        
- комбайни зернозбиральні        
- сівалки        
- вантажні автомобілі        
- культиватори        

Таблиця 2.3

Розподіл фермерського господарства за чисельністю

працюючих членів господарств

 

Чисельність працівників, чол. Кількість господарств Питома вага, %
   
   
   
   
   
Більше 5    
Всього   100,0

 

На основі проведених за допомогою групування досліджень необхідно зробити висновок про наявний ресурсний потенціал фермерського господарства.

У другому підрозділі другого розділу необхідно оцінити обсяги виробництва продукції в фермерському господарстві. При чому, оскільки в темі курсового проекту не вказано, що досліджується ефективність виробництва саме сільськогосподарської продукції, то в даному підрозділі необхідно охопити не лише виробництво продукції рослинництва і тваринництва, а й за наявності такої в досліджуваному господарстві і промислової продукції переробки (наприклад, млин, крупорушка та інше).

Обсяги виробництва продукції рослинництва фермерським господарством можна подати, наприклад, в такій формі як наведено в таблиці 2.4. Обсяги виробництва продукції тваринництва за видами тварин можна надати в подібному вигляді. При чому, за умови наявності інформації, обсяги виробництва продукції рослинництва і тваринництва за останній досліджуваний рік можна порівняти з обсягами виробництва однорідної продукції сільськогосподарськими підприємствами району, визначивши таким чином, яку частку у виробництві сільськогосподарської продукції в досліджуваному районі займають фермерські господарства.

Щодо переробки продукції в фермерському господарстві і отримання кінцевої продукціїї вже як промислової, то необхідно надати наступну інформацію: яку саме продукцію і як виробляють в фермерському господарстві, чисельність підприємств, що займаються даним виробництвом, обсяги виробництва за видами продукції за досліджуваний період, їх динаміка за останні роки.

 

Необхідно оцінити результати діяльності досліджуваного господарства. Бажано коротко освітити економічний зміст зазначених результатів. Методом групування можна надати розподіл фермерських господарств, наприклад, по загальним доходам від реалізації, по розміру витрат на сільськогосподарське виробництво, по розміру прибутку, по розміру збитку та інше. Розподіл господарств можна подати, наприклад, у таких таблицях (табл. 2.5 – 2.8). Зробити висновок на основі досліджених показників.


Таблиця 2.4

Площа, валовий збір та урожайність основних сільськогосподарських культур

в_________________

(назва господарства, район)

Види культур 200_ рік 200_ рік 200_ рік Останній рік у % до попереднього
Площа, га Валовий збір, ц Урожайність ц з 1 га Площа, га Валовий збір, ц Урожайність, ц з 1 га Площа га Валовий збір, ц Урожайність, ц з 1 га Площа га Валовий збір, ц Урожайність, ц з 1 га
Зернові культури                        
Пшениця озима                        
Жито озиме                        
.....                        
.....                        
Всього   Х Х   Х Х   Х Х   Х Х

 


Таблиця 2.5

Розподіл фермерських господарств _________ району

по загальному доходу від реалізації сільськогосподарської продукції

 

Групи господарств по доходу від реалізації сільсьскогосподарської продукції, тис.грн. Кількість господарств, що мають дохід Частка господарств, що мають дохід, в загальній кількості досліджуваних господарств, %
     
     
     
     
     
Всього   100,0

Таблиця 2.6

Розподіл фермерських господарств ________ району по розміру витрат на

сільськогосподарське виробництво

 

Групи господарств за витратами на сільськогосподарське виробництво у розмірі тис. грн. Кількість фермерських господарств, що несуть витрати Частка фермерських господарств, що несуть витрати, в загальній кількості досліджуваних господарств, %
     
     
     
     
     
Всього   100,0

Необхідно висвітлити наступну інформацію: основні канали реалізації продукції; склад і структуру товарної продукції за видами продукції та каналами реалізації; реалізаційні ціни та грошову виручку за основними видами продукції та основними каналами реалізації; рівень товарності основних видів продукції; умови зберігання продукції. Можна провести факторний аналіз грошової виручки. Вихідні та розрахункові дані навести в таблицях 2.7 – 2.8.

 

Таблиця 2.7

Вихідні дані для факторного аналізу грошової виручки

від реалізаціїї певного виду продукції в________________

(назва підприємства, район)

 

Показники 200_р. 200_р.
Площа посіву, га    
Урожайність, ц з 1га    
Рівень товарності, %    
Середня ціна реалізації 1ц, грн.    
Грошова виручка, грн.    

 

 

Таблиця 2.8

Факторний аналіз грошової виручки від реалізації певного виду продукції в______________________

(назва підприємства, район)

Підста-новки   Фактори Грошова виручка, тис. грн. Відхилення (+,-) Причини відхилення
П У Р Ц
І             -
ІІ             За рахунок площі
ІІІ             За рахунок урожайності
ІV             За рахунок рівня товарності
V             За рахунок ціни реалізації
Всього             -

 

Дається оцінка економічної ефективності виробництва продукції. На підставі зазначеної оцінки наводяться конкретні шляхи підвищення ефективності виробництва продукції в досліджуваному фермерському господарстві з повним обгрунтуванням кожного. Вихідні дані для визначення економічної ефективності виробництва продукції (на прикладі зернового господарства) доцільно зазначити в Додатку, а розрахункі в таблиці, подібній до таблиці 2.9.

 

Таблиця 2.9

Економічна ефективність зернового господарства в________________

(назва підприємства, район)

 

Показники 200_р. 200_р. Відхилення (+, - )
Урожайність, ц з 1га      
Вироблено з 1га площі валової продукції, грн.: - в співставних цінах 2005 року      
- в поточних цінах      
Створено на 1га посіву, грн.: - валового доходу      
- чистого доходу      
Вироблено валової продукції на 1 грн. поточних витрат, грн.      
Створено на 1 грн. поточних витрат, грн.: - валового доходу      
- чистого доходу      
Виробнича собівартість 1 ц, грн.      
Собівартість 1 ц реалізованої продукції, грн.      
Ціна реалізації 1 ц, грн.      
Одержано прибутку, грн.: - від реалізації 1 ц продукції      
- на 1 га площі, з якої реалізовано продукцію      
Рівень рентабельності, %: - виробництва      
- продажу      
- реалізації      

Таблиця 2.10– 2.11

Розподіл фермерських господарств ________ району за розміром прибутку (збитку)

 

  Групи господарств, що отримали прибуток (збиток) у розмірі, тис. грн. Кількість фемерських господарств, що отримали прибуток (збиток) Частка фермерських господарств, що отримали прибуток (збиток), в загальній кількості досліджуваних господарств, %
     
     
     
     
     
     
Всього    

 

Необхідно на основі проведеного в другому розділі дослідження зробити короткий висновок про стан фермерських господарств району, оцінити їх економічні умови виробництва продукції. На основі цього висновку потрібно навести перспективи розвитку фермерства в досліджуваному районі. Рекомендовані заходи повинні мати наукове обгрунтування, бути реальними та придатними для сьогодення.

У першому підрозділі третього розділу необхідно спочатку коротко обгрунтувати вибір того чи іншого фермерського господарства як типового для подальшого дослідження. Далі на основі конкретних даних господарства та економічних натуральних та віртісних показників визначити ефективність використання наявного ресурсного потенціалу, зазначивши при цьому його суть.

Вихідні дані для визначення економічної ефективності використання землі та розрахунки валової продукції в співставних та поточних цінах доцільно вказати в Додатку, а показники розраховувати в таблиці, подібної до таблиці 2.12.

 

Таблиця 2.12

Економічна ефективність використання землі в________________

(назва підприємства, район)

 

Показники 200_р. 200_р. В середньому за 2 роки
Вироблено на 1 га сільгоспугідь, грн.: - валової продукції в співставних цінах 2005 року      
- валової продукції в поточних цінах      
Отримано на 1 га сільськогосподарських угідь, грн.: - валового доходу      
- чистого доходу      
Одержано на 1 га сільгоспугідь, грн.: - виручки      
- прибутку      
Окупність витрат , грн. з 1 грн.      

 

Наступним кроком є аналіз наявності техніки в господарстві. При чому, ці показники можна порівняти з середніми показниками по району для визначення забезпеченності господарства технічними засобами. Таблиця може бути подібною до таблиці 2.13.

 

Таблиця 2.13

Наявність техніки в________________

(назва підприємства, район)

 

Вид техніки 200_р. 200_р. 200_р. Середні показники по району Фермерське господарство у % до середніх показників по району
Трактори          
Зернозбиральні комбайни          
Вантажні автомобілі          
Сівалки          
Культиватори          
Плуги          
Борони          
Тракторні причепи          
.............          

 

Необхідно також зазначити якісні параметри наявної техніки, наприклад, вік наявної техніки, потреба в ремонті, можливість ремонту силами членів господарства тощо.

Необхідно вказати наявність в господарстві місць для зберігання техніки, запчастин, продукції, добрив, кормів, місць утримання худоби тощо.

Далі в таблиці 2.14 необхідно відобразити показники внесення добрив під основні культури. Доцільно було б порівняти ці показники з середніми показниками по фермерським господарствам або всім сільськогосподарським підприємствам району.

 

Таблиця 2.14

Внесення добрив в________________

(назва підприємства, район)

Показники 200_р. 200_р. 200_р.
Внесено мінеральних добрив у перерахунку на 100% поживних речовин, ц – всього      
в тому числі: азотних (N)      
фосфорних (Р2О5)      
калійних (К2О)      
Внесено органічних добрив, т      
Загальна посівна площа під урожай поточного року, га      
Площа, удобрена мінеральними добривами, га      
Площа, удобрена органічними добривами, га      

 

Далі необхідно визначити забезпеченність господарства трудовими ресурсами. Якщо вона недостатня, то розрахувати потребу в найманих працівникам в найбільш напружені періоди. Вихідні дані для розрахунків працезабезпеченності та продуктивності праці (табл. 2.15) доцільно помістити в Додатку.

Необхідно навести обсяги виробництва основних видів продукції подібно до другого підрозділу другого розділу. Динаміку виробництва можна надати у вигляді графіків, діаграм, за допомогою інших графічних методів.

Необхідно також надати структуру собівартості основних видів продукції за два останніх роки, визначити її динаміку, вказати фактори, що вплинули на зміну собівартості, навести шляхи її зниження. Можна провести факторний аналіз собівартості 1ц продукції (табл. 2.16).

Таблиці 2.15

Працезабезпеченність та продуктивність праці

в________________

(назва підприємства, район)

Показники ___ рік ___ рік Темп росту, %
Працезабезпеченність в розрахунку на 10 га, чол.: - сільськогосподарських угідь      
- ріллі      
- посівів сільськогосподарських культур      
Працезабезпеченність на 10 умовних голів, чол.      
Навантаження на 1 працівника: сільськогосподарських угідь, га      
ріллі, га      
Посівів сільськогосподарських культур, га      
Умовного поголів’я, гол.      
Вироблено валової продукції на 1 працівника, грн.      

 

Таблиця 2.16

Вихідні та розрахункові дані для факторного аналізу собівартості

1ц продукції в________________

(назва підприємства, район)

Показники 200_р. 200_р. Відхилення (+,-)
Витрати на основну продукцію в розрахунку на 1 га, грн.      
Урожайність, ц з 1 га      
Собівартість 1ц, грн.      
Умовна собівартість, грн. Х   Х
Загальне відхилення, грн.: Х   Х
в тому числі : - за рахунок витрат на 1 га Х   Х
- за рахунок урожайності Х   Х

 

Розділ 3. Статистичний аналіз ефективності виробництва продукції в фермерському господарстві.

3.1. Індексний аналіз факторів собівартості основних видів продукції.

Методику розрахунку індексів див. теми 8,9,10 (розділ 3), с. 36-37, 39-40, 41-43.

3.2. Аналіз факторів прибутку від реалізації продукції.

Методику аналізу див. теми 11, підрозділ 3.

На основі розрахованих показників необхідно зробити висновок про наявність та ефективність використання ресурсного потенціалу в досліджуваному господарстві; навести обґрунтовані, реально можливі шляхи її підвищення.

У висновкахнадається коротка загальна оцінка виробництва продукції в фермерському господарстві та оцінка рівня економічної ефективності виробництва продукції обраного фермерського господарства, наводяться конкретні реальні пропозиції (теоретичні та підтверджені цифровим матеріалом) щодо збільшення обсягів виробництва продукції, зниження її собівартості, підвищення ефективності та перспективи розвитку фермерства взагалі.

 

 

Додаток А

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра економіки

сільського господарства

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

З ОСНОВАМИ СТАТИСТИКИ НА ТЕМУ:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Виконав (-ла):

студент (-ка)__________________

прізвище, ім’я та по-батькові

група _________________

Миколаїв – 200_

Додаток Б

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерелПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.016 с.)