Тема 11. Ціни та рентабельність виробництва сільськогосподарськоїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Ціни та рентабельність виробництва сільськогосподарськоїПродукції в умовах ринкових відносин

 

Вступ

Розділ 1. Наукові основи ціноутворення та рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції.

1.1 Суть цін на сільськогосподарську продукцію в умовах ринкової економіки та їх система в агропромисловому виробництві.

1.2 Рентабельність сільськогосподарського виробництва і визначення її рівня.

Розділ 2. Рівень виробництва сільськогосподарської продукції та його рентабельність.

2.1. Організаційно-економічна характеристика господарства.

2.2. Динаміка виробництва валової та товарної продукції, грошових надходжень і прибутку.

2.3. Ціни та їх вплив на розмір грошових надходжень і прибутку.

2.4. Рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції.

Розділ 3. Статистичний аналіз результатів реалізації продукції сільського господарства.

3.1.Динаміка ціни реалізації 1ц зерна і молока.

3.2. Аналіз факторів прибутку від реалізації зерна і молока.

Розділ 4. Шляхи підвищення рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції.

Висновки.

Список використаних джерел.

Додатки.

 

У вступі коротко визначити значення і зміни у процесі ціноутворення в умовах ринкової економіки, їх вплив на результати господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Показати роль цін і проблеми у формуванні рентабельності сільськогосподарського виробництва. Висвітлити мету та завдання курсового проекту, визначити об`єкт дослідження.

Упершому підрозділі першого розділу на основі вивчення літературних джерел розкрити поняття ціни, її економічне значення в умовах ринкових взаємовідносин, систему цін в сільському господарстві.

Удругому підрозділі першого розділу необхідно розкрити суть рентабельності як економічної категорії та визначити її місце в системі показників економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Розглянути основні методи визначення показників рентабельності.

Перший підрозділ другого розділу повинен включати організаційно – економічну характеристику досліджуваного господарства, приклад якої наведено у рекомендаціях щодо виконання першої теми з тематики курсових проектів (підрозділ 2.1).

У другому підрозділі другого розділу необхідно, користуючись даними річних звітів, проаналізувати за останні 4 роки динаміку виробництва основних видів валової та товарної продукції, грошових надходжень і прибутку, визначити темпи їх зростання або зниження.

Таблиця 2.1

Динаміка виробництва основних видів валової та товарної продукції в ______________________

(назва підприємства, район)

Види продукції Обсяги виробництва, ц 200_р у % до 200_р Обсяги реалізації, ц 200_р у % до 200_р Рівень товарності, % 200_р у % до 200_р
200_р. 200_р. 200_р 200_р 200_р 200_р 200_р 200_р 200_р
Зерно та зернобо бові                        
Соняшник                        
Цукрові буряки                        
Овочі                        
Молоко                        
Жива маса ВРХ                        
М'ясо птиці                        
Яйця                        
Вовна                        

 

Таблиця 2.2

Динаміка грошової виручки (доходу) і прибуткувід реалізації основних видів продукції ______________________

(назва підприємства, район)

Види продукції Виручка (дохід) від реалізації, тис.грн 200_ у % до 200_р Прибуток (збиток), тис.грн 200_ р.у % до 200_р.
200_р. 200_р. 200_р. 200_р. 200_р. 200_р.
Зернові                
Соняшник                
Цукрові буряки                
Овочі                
Молоко                
Жива маса ВРХ                
Жива маса свиней                
М'ясо птиці                
Яйця                
Вовна              

 

Доцільно динаміку прибутку і горовшових надходжень від реалізаці відобразити графічно у вигляді секторної або стовпчивої діаграм.

Зміст третього підрозділу другого розділу повинен складатися з аналізу динаміки фактичних цін реалізації основних видів сільськогосподарської продукції, розгляду змін їх рівня та факторів, що на них вплинули. При цьому слід порівняти фактичні ціни реалізації з біржовими та закупівельними цінами щодо державного та регіонального замовлення, діючими у Миколаївській області.

 

Таблиця 3.1

Рівні цін основних видів продукції сільськогосподарського виробництва в ______________________

(назва підприємства, район)

Види продукції 200_р. 200_р. 200_р. 200_р. у % до
200_р. 200_р.
Зернові          
Соняшник          
Цукрові буряки          
Овочі          
Молоко          
Жива маса ВРХ          
Жива маса свиней          
М'ясо птиці          
Яйця          
Вовна          

 

Далі необхідно показати вплив рівня і обсягу товарної продукції на розмір грошових надходжень і прибутку за допомогою метода ланцюгових підстановок. Аналіз слід провести по двох основних видах продукції господарства ( наприклад, зерно і молоко).

 

Таблиця 3.2

Вихідні дані для аналізу

Показники 200_р. 200_р.
Валове виробництво сільськогосподарської продукції, т Коефіцієнт товарності /КТ/ Середня ціна реалізації 1 т сільськогосподарської продукції /СЦР/, грн. Грошова виручка від реалізації сільськогосподарської продукції /ГВРМ/, тис. грн. /результативний показник/    

 

Визначимо вплив кожного фактора на зміну результативного показника у звітному році проти базисного (3.3).

 

Таблиця 3.3

Визначення впливу факторів (показників) на зміну грошової виручки від

реалізації продукції в ______________________

(назва підприємства, район)

Підстановка Валове виробництво сільгосп- продукції, т Коефіцієнт товарності Середня ціна реалі- зації 1 т сільгосппро-дукці, грн.   Грошова виручка від реалізації сільгосп-продукції, тис.грн. Відхилення від попереднього розрах- унку, тис. грн (+), (-) Причини відхилення
Всі показники базисного року 1-а підстановка: перший показник звітного року, другий та третій – базисного 2-а підстановка: перший та другий показники – звітного року, третій – базисного 3-я підстановка: всі показники звітного року            
Разом Х Х Х Х   -

 

У четвертому підрозділі другого розділу слід детально проаналізувати за останні 3 роки динаміку рентабельності виробництва окремих видів продукції, галузей рослинництва і тваринництва та господарства в цілому ( табл. 4.1). Визначити залежність рівня і норми рентабельності від ціни реалізації та собівартості продукції.

 

Таблиця 4.1

Рентабельність виробництва окремих видів продукції, галузей та господарства в цілому в ________________________

(назва підприємства, район)

Показники Роки 200_р. у % до 200_р.
200_ 200_ 200_
Зерно Соняшник Овочі Плоди        
Разом по рослинництву        
Молоко Приріст ВРХ Приріст свиней Приріст птиці Яйця        
Разом по тваринництву        
В цілому по підприємству        

 

Перший підрозділ третього розділу присвячений розгляду основних напрямків вдосконалення форм виробництва та каналів реалізації продукції сільського господарства як у вигляді сировини, так і продуктів її переробки. При цьому слід враховувати можливості змін форм власності і господарювання, технології виробництва і реалізації, використовуючи досвід передових господарств району.

Пам`ятаючи, що рентабельність виробництва значною мірою залежить від собівартості продукції, у другому підрозділі третього розділу необхідно проаналізувати динаміку останньої і її вплив на рентабельність, виявити резерви і шляхи зниження собівартості продукції, для чого розглянути її структуру, взаємозалежність з продуктивністю праці, матеріаломісткістю продукції та іншими факторами.

В умовах ринкової економіки систематичне поліпшення якості продукції є основою її високої конкурентоспроможності. Тому у третьому підрозділі третього розділу доцільно провести аналіз впливу якості продукції на фактичні реалізаційні ціни; визначити питому вагу додаткових грошових надходжень та прибутку, одержаних за рахунок підвищення якості продукції, та вплив останньої на загальну ефективність виробництва. Для аналізу слід широко використовувати показники передових господарств Миколаївщини та досліджуваного району.

Розділ 3. Статистичний аналіз результатів реалізації продукції сільського господарства.

3.1. Динаміка ціни реалізації 1ц зерна і молока.

За останні 5 років проаналізувати зміну цін реалізації на зерно і молоко. Для цього розрахувати узагальнюючі показники динаміки:

- cередній рівень ряду

- cередній абсолютний приріст

- cередній темп зростання та приросту (дивись тему 1, розділ 3).

3.2. Аналіз факторів прибутку від реалізації зерна і молока.

Необхідну інформацію для аналізу прибутку виписати з форми №50-СГ (табл. 3.4)

Таблиця 3.4

Показники для визначення зміни прибутку в ____________________

(назва підприємства, район)

 

Види продукції Кількість реалізованої продукції, ц Виробнича собівартість реалізованої продукції, тис.грн. Доход (виручено) від реалізації, тис.грн.
базисний Звітний базисний звітний базисний звітний
Умовні позначення
Зерно            
Молоко            

 

За два останні роки проаналізувати зміну прибутку (табл. 3.2).

Таблиця 3.5

 

Зміна прибутку за окремими видами продукції в ________________________

(назва підприємства, район)

Показники Умовні позначення і порядок розрахунку Зерно Молоко
Прибуток (збиток) від реалізації, тис.грн. - базисний - звітний        
Собівартість 1ц продукції, грн. - базисний - звітний    
Ціна реалізації 1ц, грн - базисний - звітний      
Відхилення прибутку, тис.грн.    
В тому числі за рахунок: - кількості продукції - собівартості - ціни реалізації    

 

Перевірити правильність розрахунків:

 

Зробити висновки.

 

У висновках необхідно на базі конкретних економічних розрахунків, виконаних у третьому розділі, викласти невикористанні резерви щодо підвищення фактичних цін реалізації та зниження собівартості і підвищення на цій основі рентабельності виробництва.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.011 с.)