Тема 12. Економічна ефективність рослинницьких галузейМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 12. Економічна ефективність рослинницьких галузейТа шляхи її підвищення

Вступ

Розділ 1. Огляд літературних джерел або теоретичні основи ефективності сільськогосподарського виробництва.

1.1.Поняття та суть ефективності сільськогосподарського виробництва

1.2.Система показників ефективності сільськогосподарського виробництва

Розділ 2. Економічна ефективність рослинницьких галузей.

2.1.Виробничо-економічна характеристика господарства.

2.2 Місце рослинництва в економіці господарства.

2.3 Динаміка та структура витрат в рослинництві.

2.4 Продуктивність праці при виробництві продукції рослинництва.

2.5. Економічна ефективність виробництва і реалізації; рентабельність виробництва продукції.

Розділ 3. Динаміка виробництва продукції та фактори ефективності галузі рослинництва.

3.1. Динаміка валової продукції рослинництва на 100га с.г. угідь.

3.2. Кореляційний аналіз залежності виробництва валової продукції рослинництва від енерго- та фондозабезпеченості.

Розділ 4. Основні шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва.

Висновки

Список використаних джерел.

Додатки.

 

При написанні вступу, підрозділу 2.1, висновків, переліку використаних джерел і додатків необхідно керуватись методичними вказівками, викладеними в темі 1.

Розділ 1. На основі вивчення указів Президента,урядових постанов , джерел літератури, необхідно розкрити поняття та суть економічної ефективності виробництва, привести систему статистичних показників та методику їх розрахунків в сільському господарстві в цілому та конкретно в галузі, що вивчається. Тут же обгрунтовується необхідність підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва.

Розділ 2. Дається коротка характеристика господарства.

Виявляються шляхи кращого використання землі за рахунок впровадження досягнень НТП та досвіду кращих господарств. При написанні цього розділу слід користуватися методичними вказівками викладеними в темі 1.

Таблиця 2.1

Динаміка урожайності посівних площ і валового збору зернових в ______________________

(назва підприємства, район)

Культури Посівна площа, га Урожайність ц з 1га Валовий збір, ц
баз.рік По звіт.рік П1 баз.рік Уо звіт.рік У1 баз.рік УоПо звіт.рік У1П1 умовний рік УоП1
Пшениця озима Ячмінь ярий Кукурудза ………….. інші              
Разом              

 

Iв.з.= Σ У1П1/ ΣУоПо ; ∆в.з.= Σ У1П1 – ΣУоПо,

де Уо,У1 – урожайність відповідно базисного і звітного років, ц з 1 га

По, П1 – посівні площі в цих же роках, га

Iур.= Σ У1П1/ ΣУоП1 ; ∆ур.= Σ У1П1 – ΣУоП1

Iпп= Σ П1/ ΣПо ; ∆п.п.=( ΣП1 – ΣПо ) ўо

Iстр п.п.= Σ УоП1/ ўоΣП1 ; ∆стр п.п.= Σ УоП1 – ўоΣП1

Охарактеризувати зміну урожайності за рахунок основних факторів : внесення добрив, витрат праці на 1 га посіву тощо. Для цього інформацію по господарству привести за 8–10 років. Якщо ж це зробити неможливо, то взяти дані в розмірі господарств району, до якого належить об'єкт дослідження. Для цієї мети використати кореляційний аналіз.

Для розв'язання даної задачі бажано використати ПЕОМ.

При висвітленні питання продуктивності праці, визначити фактори, від яких вона залежить. Для цього використати індексний метод (див. тему 5.)

Собівартість продукції в останні роки дуже змінюється. А тому для аналізу використати дані за останні два роки і фактичні показники звітного року порівняти з плановими.

Для цього встановити зміну собівартості 1 ц продукції за період, в тому числі за рахунок факторів – урожайності та затрат коштів на 1 га посіву.

 

iz= Z1/Zo ∆z= Z1- Zo

Зміна собівартості за рахунок урожайності :

 

iу= ZоУо/У1 : ZоУо/Уо ; ∆у= Zумов.- Zo

 

Зміна собівартості за рахунок затрат коштів на 1 га посіву :

 

iз= Z1У11 : ZоУо/У1 ; ∆у= Z1- Zумов. , де

Zо, Z1 – собівартість 1 ц продукції, грн.;

Уо, У1 – урожайність, ц з 1 га;

ZоУо, Z1У1 – затраті на 1 га посіву, грн.

 

Далі проаналізувати структуру собівартості 1 ц продукції у відповідності з прийнятою номенклатурою статей затрат. Результати оформити в таблиці 2.2. та графічно у вигляді секторної діаграми.

Таблиця 2.2

Склад та структура собівартості 1 ц ______________________

(назва підприємства, район)

Статті затрат Базисний рік Звітний рік Відхилення (+,-)
грн. % грн. % грн. в.п.
Витрати на оплату праці            
Відрахування на соціальні заходи            
Матеріальні витрати – всього у тому числі            
- насіння та садівний матеріал            
- добрива            
- засоби захисту рослин            
Роботи і послуги            
Витрати на утримання основних засобів – всього утому числі            
паливо-мастильні матеріали            
амортизація            
Інші витрати            
Разом витрат   100,0   100,0   Х

Зробити відповідні висновки.

Поскільки прибуток - основний показник, від якого залежить рівень рентабельності продукції, показати зміну прибутку в звітному році в порівнянні з попереднім за рахунок факторів: кількості реалізованої продукції в натурі, ціни реалізації та собівартості реалізованої продукції.

Розділ 3.Динаміка виробництва продукції та фактори ефективності галузі рослинництва.

3.1. Динаміка валової продукції рослинництва на 100га сільгоспугідь.( див. Тема 1)

3.2. Кореляційний аналіз залежності виробництва валової продукції рослинництва від енерго- та фондозабезпеченості.

Методику викладення див. тема 1 (розділ 3).

На основі досягнень науки та практики з даного питання, конкретних результатів досліджень необхідно запропонувати основні шляхи підвищення ефективності виробництва продукції, визначити основні показники на ближчу та віддалену перспективу. Запропоновані заходи необхідно економічно обгрунтувати відповідними розрахунками на основі проведеного аналізу стану галузі, використовуючи різні методи аналізу.

Тема 13. Економічна ефективність виробництва зерна

Та шляхи її підвищення.

 

Вступ.

Розділ 1. Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва основа стабілізації економіки аграрних підприємств.

1.1.Основні напрямки підвищення економічної ефективності зерновиробництва.

1.2.Показники економічної ефективності зерновиробництва і методика їх

визначення.

Розділ 2. Рівень і ефективність виробництва зерна.

2.1. Виробничо – економічна характеристика господарства.

2.2. Місце зерновиробництва у економіці господарства, динаміка виробництва і продажу, показники врожайності і якості продукції, продуктивність праці.

2.3. Динаміка і структура собівартості зерна, причини її зміни.

2.4 Економічна ефективність виробництва і реалізації зерна, причини її зміни.

Розділ 3. Динаміка та фактори виробництва зерна та врожайності.

3.1. Індексний аналіз валового збору зернових і зернобобових культур

3.2. Кореляційний аналіз факторів врожайності зернових.

Розділ 4. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна.

Висновки

Список використаних джерел.

Додатки.

 

У вступі необхідно коротко розглянути значення зерна як сировини для виробництва продуктів харчування і джерело кормів для тваринництва, вплив зерновиробництва на економіку України та окремих господарств. Обгрунтувати актуальність даної теми, виходячи з гостроти питань і проблем у зерновиробництві на Миколаївщині. Вказати на об'єкт дослідження, висвітлити ціль і завдання курсового проекту, методи наукового дослідження та джерела матеріалів, які будуть використані при його виконанні.

Необхідно викласти огляд літературних джерел з питань ефективності зерновиробництва та напрямків її підвищення, враховуючи ситуацію у зерновому господарстві досліджуваного аграрного підприємства, навести систему натуральних та вартісних показників економічної ефективності виробництва зерна і методику їх визначення.

При написанні підрозділу2.1 слід керуватись методичними вказівками, викладеними у темі 1 (підрозділ 2.1).

 

Визначити вплив зерновиробництва на економіку господарства (табл. 2.1).

 

 

Таблиця 2.1

Питома вага зернових у сільськогосподарському виробництві в ______________________

(назва підприємства, район)

Показники Разом у досліджуваному господарстві В тому числі зерновиробництво
200_ р. 200_ р. 200_ р. 200_ р. 200_ р. 200_ р.
факт дані пи-тома вага у % факт дані пи-тома вага у % факт дані пи-тома вага у %
Площа посіву, га                  
Валова продукція у порівняних цінах 2005 р., тис. грн.                  
Грошова виручка (дохід) від реа-лізації продукції, тис. грн.                  
Виробничі витрати, тис. грн. Витрати праці, тис. люд.-год. Валовий дохід, тис. грн. Прибуток (+),збиток (-), тис. грн.                  

 

Також доцільно розглянути динаміку і структуру посівних площ зернових культур у досліджуваному господарстві (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Динаміка і структура посівних площ зернових культур в ___________________

(назва підприємства, район)

 

Культури 200_ рік 200_ рік 200_ рік В середньому за три роки
га % га % га % га %
Озимі зернові з них : а) озима пшениця б) озимий ячмінь в) озиме жито Ярі зернові з них : а) ярий ячмінь б) овес в) гречка г) .... Зернобобові з них : а) горох б) соя г) .... Кукурудза на зерно                
Разом зернових і зернобобових культур     100,0     100,0     100,0     100,0
                   

 

 

Ефективність зерновиробництва в значній мірі залежить від фактично досягнутої врожайності зернових культур (табл. 2.3).

 

Таблиця 2.3

Динаміка урожайності зернових культур, ц/га в ______________________

(назва підприємства, район)

Культури 200_ рік 200_ рік 200_ рік В середньому по господарству за 3 роки В середньому по господарствах району в звітному році
Озима пшениця Озимий ячмінь Озиме жито Ярий ячмінь Овес Кукурудза на зерно Горох Вика Соя Гречка Просо Інші культури          

 

Необхідно розглянути динаміку валових зборів і обсягів продажу зерна в цілому та по основних зернових культурах, а також рівень товарності зерновиробництва (табл. 2.4).

 

Таблиця 2.4

Динаміка виробництва та продажу зерна в_____________________

(назва підприємства, район)

 

Показники 200_ рік 200_ рік 200_ рік В середньому за 3 роки 200_р у % до 200_р
Площа посіву зернових - всього, га          
Урожайність зернових, ц/га          
Валовий збір зерна – всього, тонн в тому числі: - озима пшениця - озимий ячмінь - озиме жито - ярий ячмінь - овес - гречка - горох - кукурудза на зерно          
Продано зерна з урахуванням переробки, всього тонн В тому числі: - озима пшениця - ячмінь - овес          
Рівень товарності зернових, %          

 

За даними таблиці 2.4 потрібно встановити залежність між питомою вагою у валових зборах зернових (окремих культур) і їх посівними площами. Розширення посівних площ під найбільш урожайними культурами сприяє збільшенню валових зборів зерна без додаткових витрат.

Необхідно також розглянути рівень продуктивності праці у зерновиробництві досліджуваного господарства (табл. 2.5).

 

Таблиця 2.5

Динаміка продуктивності праці урослинництві в ___________________________

(назва підприємства, район)

 

Показники 200_ р. 200_ р. 200_ р. 200_р. у % до 200_ р.
Затрати праці на 1 ц зерна, люд.-год. В розрахунку на 1 робітника, зайнятого в рослинництві, отримано: - зерна, тонн; - валової продукції в порівнянних цінах 2005 р., тис.грн.; - валового доходу, тис.грн.; - прибутку (+), збитку (-),тис.грн.        

 

Тут же необхідно розглянути склад та структуру собівартості одного центнера зерна у динаміці за останні два роки, проаналізувати за рахунок яких статей вона змінюється і чому (таблиця 2.6).

 

Таблиця 2.6

 

Розмір та структура витрат на виробництво 1ц зерна в __________________________

(назва підприємства, район)

 

Показники 200_ р. 200_ р.
грн. % грн. %
Витрати на оплату праці з соціальними нара-хуваннями Насіння Добрива Хімічні засоби захисту рослин Роботи і послуги Витрати на утримання основних засобів-всього в т.ч. паливо-мастильні матеріали - запасні частини - амортизація основних засобів Інші витрати        
Всього витрат   100,0   100,0

 

 

У підрозділі 2.4 аналізують економічну ефективність виробництва зерна у досліджуваному господарстві, використовуючи систему натуральних та вартісних показників, яка була обгрунтована в першому розділі (табл. 2.7).

 

 

Таблиця 2.7

Економічна ефективність виробництва зерна в ____________________________

(назва підприємства, район)

 

Показники 200_ р. 200_ р. 200_ р. 200_р. у % 200_р.
Урожайність, ц/га Затрати праці на 1 ц зерна, люд.-год Собівартість 1ц, грн.: - виробнича; - реалізованої продукції Ціна реалізації 1ц, грн. Прибуток (+), збиток (-), грн.: - на 1ц зерна; - на 1га посіву зернових культур - на 1грн. виробничих витрат Рівень рентабельності (збитковості), %        

 

Доцільно порівняти показники економічної ефективності виробництва продукції із середньорайонними даними звітного року.

Розділ 3. Динаміка та фактори виробництва зерна та врожайності.

3.1. Індексний аналіз валового збору зернових і зернобобових культур

За останні 2 роки із форми №29-сг виписати інформацію про посівні площі, валовий збір та урожайність в розрізі культур (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Показники індексного аналізу валового збору в ________________________

(назва підприємства, район)

 

Культури Площа посіву, га Урожайність, ц Валовий збір, ц
200__р. 200__р. 200__р. 200__р. 200__р. 200__р. Умовний
Умовні позначення По П1 Уо У1 УоПо У1П1 УоП1
Озима пшениця              
Озимий ячмінь              
Ярий ячмінь              
Овес              
Кукурудза              
Гречка              
Всього

 

Розрахувати індекси та прирости:

 

Індекс валового збору

 

Індекс урожайності

 

Індекс посівних площ

 

Індекс структури посівних площ

 

 

3.2. Кореляційний аналіз факторів врожайності зернових.

Використати множинну кореляцію. Для цього розв’язати рівняння:

,

де У – врожайність зернових, ц/га;

Х1 – кількість внесених органічних добрив на 1га, тонн;

Х2 - кількість внесених мінеральних добрив на 1 га (в ц або кг);

Визначити множинний коефіцієнт кореляції (R) і детермінації ( )

Порядок находження параметрів рівняння, визначення R і див. тема 1 (розділ 3).

Посилаючись на матеріали дослідження, які містяться в попередніх розділах курсового проекту, і на підставі конкретних і реальних розрахунків необхідно вказати резерви та шляхи збільшення валових зборів і підвищення якості зерна за рахунок інтенсифікації зерновиробництва у досліджуваному господарстві. Це можливо зробити, наприклад, за рахунок підбору більш сприятливих попередників, використання чорних парів, впровадження найбільш урожайних сортів, оптимального співвідношення посівних площ більш урожайних зернових культур, якісної підготовки грунту, оптимальних строків і норм висіву високоякісним насінням, внесення добрив, використання хімічних засобів захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів, своєчасного і якісного збирання врожаю (табл. 4.1, 4.2, 4.3).

 

Таблиця 4.1

 

Економічна ефективність впровадження нового сорту (гібриду) _____________________________________

(назва сільськогосподарської культури)

 

Показники Районований сорт у звітному році Новий сорт (гібрид) в плановому році
Урожайність , ц / га Прибавка урожайності порівняно з районованим сортом, ц / га Виробничі витрати на 1 га, всього, грн. в тому числі додаткові витрати повя’зані з новим сортом ( гібридом) (різниця у вартості купленого насіння і насіння власного виробництва + витрати на їх транспортування), грн. Собівартість реалізації 1 ц, грн. Затрати праці на 1 га посіву, люд. – год. Затрати праці на 1 ц, люд. – год. Ціна реалізації 1 ц, грн. Грошова виручка від реалізації продукції в розрахунку на 1 га посіву, грн. Прибуток від реалізації продукції, грн., в розрахунку на: - 1 ц продукції - 1 га посівної площі Додатковий прибуток на 1 га посіву, грн. Рівень рентабельності, % Норма рентабельності додаткових витрат, % ((додатковий прибуток на 1 га посіву/додаткові витрати на 1 га)*100%)     х     х   х     х  

 

 

Таблиця 4.2

 

Економічна ефективність використання мінеральних добрив _____________________________________

(назва сільськогосподарської культури)

Показники Контроль (факт звітного року) План на 200_рік
Урожайність , ц / га Прибавка урожайності порівняно з контролем, ц/ га Виробничі витрати на 1 га, всього, грн. в тому числі додаткові витрати: - на мінеральні добрива (включаючи витрати на їх внесення) - витрати на збирання додаткового врожаю Собівартість реалізації 1 ц, грн. Затрати праці на 1 га посіву, люд. – год. Затрати праці на 1 ц, люд. – год. Ціна реалізації 1 ц, грн. Грошова виручка від реалізації продукції в розрахунку на 1 га посіву, грн. Прибуток від реалізації продукції, грн., в розрахунку на: - 1 ц продукції - 1 га посівної площі Додатковий прибуток на 1 га посіву, грн. Рівень рентабельності, % Норма рентабельності додаткових витрат, % ((додатковий прибуток на 1 га посіву/додаткові витрати на 1 га)*100%)   х   х   х   х  

 

 

Таблиця 4.3

 

Розрахунок резервів виробництва зерна за рахунок ліквідації втрат призбиранні врожаю в 200_ р. в ______________________

(назва підприємства, район)

 

Культури Площі, зібрані пізніше агротехнічного строку Урожайність, ц з1га Резерв збільшення виходу продукції
При зібранні в строк Пізніше строку З 1 га, ц Всього
ц тис. грн.
Пшениця            
Ячмінь            
Разом   Х Х Х    

 

Слід викласти основні, обрані студентом, шляхи підвищення економічної ефективності зерновиробництва з урахуванням можливостей господарства.

На прикладі окремих фермерських господарств, внутрігосподарських структурних підрозділів показується ефективність організації орендних колективів, шляхи підвищення матеріальної зацікавленості та особистого інтересу механізаторів у зниженні виробничих витрат та підвищенні врожайності зернових культур.

Виходячи із законів ринкової економіки та специфіки зерновиробничого підкомплексу необхідно розкрити умови формування та розвитку ринку зерна. Слід проаналізувати які канали реалізації зерна найбільш вигідні господарству, а також що дає господарству переробка зерна і реалізація продуктів переробки (мука, макаронні вироби, хліб, крупи і інше). При цьому особливу увагу звернути на оптимальне поєднання таких найважливіших ланок ринку як виробництво – переробка – реалізація зерна і продуктів його переробки.

Рекомендовані заходи повинні мати наукове обгрунтування, підкріплені конкретними розрахунками.

У висновках у стислій формі необхідно подати оцінку рівня і ефективності зерновиробництва у досліджуваному господарстві, конкретні пропозиції щодо збільшення валових зборів зерна, зменшення його собівартості та підвищення рівня рентабельності цієї галузі, що грунтуються на вивченні стану справ у зерновиробництві досліджуваного господарства.

В кінці роботи наводиться список використаних джерел і додатки.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.02 с.)