Виробничо-економічна характеристика підприємства.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виробничо-економічна характеристика підприємства.2.2. Аналіз рівня інтенсивності та економічної ефективності інтенсифікації виробництва зерна.

2.3. Резерви росту інтенсифікації та економічної ефективності виробництва зерна.

Розділ 3.Статистичний аналіз інтенсивності виробництва зерна.

3.1. Динаміка урожайності зернових культур.

3.2. Кореляційний аналіз залежності урожайності зернових культур від рівня інтенсивності виробництва.

Розділ 4. Шляхи підвищення економічної ефективності інтенсифікації зерновиробництва.

Висновки.

Додатки.

Список використаних джерел.

 

При написанні вступу, підрозділу 2.1, висновків, переліку використаних джерел і додатків необхідно керуватись методичними вказівками викладеними в темі 1.

 

Розділ 1. На основі вивчення літературних джерел розкривається сутність інтенсифікації зерновиробництва та особливості об’єктів інтенсифікації виробництва зерна. Дається визначення інтенсивного і екстенсивного шляхів розвитку зерновиробництва. Обґрунтовується необхідність подальшого послідовного проведення інтенсифікації як головного направлення розвитку виробництва зерна. На сучасному етапі приводиться система показників рівня інтенсивності та економічної ефективності інтенсифікації в зерновиробництві та методика їх розрахунку. Виясняючи матеріальну основу процесу інтенсифікації необхідно основну увагу звернути на те, що додаткові вкладення в більш сучасні засоби, а іноді витрати живої праці на одиницю земельної площі повинні використовуватись таким чином ,щоб в розрахунку на 1га мати більше високоякісної і дешевої продукції.

 

Розділ 2. Розраховуються показники рівня інтенсифікації та економічної ефективності зерновиробництва. Тут же приводяться вихідні дані для визначення рівня інтенсифікації та економічної ефективності зерновиробництва в досліджуваному підприємстві (табл.2.1).

 

Таблиця 2.1

Вихідні дані для розрахунку рівня інтенсивності та економічної

ефективності інтенсифікації виробництва зерна в________________

(назва підприємства, район)

 

Показники Базисний рік Проміжний рік Звітний рік
Площа зернових - всього, га      
з них озимих      
Виробничі витрати - всього, тис. грн. в тому числі:      
добрива      
Прямі витрати праці на виробництво зерна, люд.-год.      
Валовий збір, ц      
Кількість реалізованої продукції, ц      
Виручка від реалізації продукції, грн.      
Собівартість реалізованої продукції, грн.      
Прибуток, грн.      
Кількість комбайнів, шт      

Далі розраховується рівень інтенсивності виробництва зерна (табл.2.2).

 

Таблиця 2.2

Рівень інтенсивності виробництва зерна в________________

(назва підприємства, район)

 

Показники Базисний рік Проміжний рік Звітний рік Звітний рік в % до
базисногороку проміж-ного року
Приходиться на 1 га зернових:          
- витрат праці, люд.-год.          
- витрат на добрива, грн.          
Питома вага в загальній площі посіву зернових:          
- озимих, %          
- зернобобових, %          
Намолочено зерна 1 комбайном, ц          
Рівень товарності, %          

 

Після цього розраховується економічна ефективність інтенсифікації виробництва зерна (табл. 2.3).

 

Таблиця 2.3

Визначення економічної ефективності інтенсифікації виробництва зерна в________________

(назва підприємства, район)

 

Показники Базис-ний рік Проміж-ний рік Звітний рік Звітний рік в % до
Базис-ного Проміж-ного
Урожайність зернових, ц/га          
Прямі витрати праці, люд.-год.:          
- на 1ц зернових          
- на 1га посіву зернових          
Виробнича собівартість 1ц зерна, грн.          
Собівартість 1 ц реалізованого зерна, грн.          
Вартість валової продукції в порівнянних цінах в розрахунку на 1га зернових, грн.          
Прибуток, грн., в розрахунку:          
- на 1 ц реалізованих зернових          
- на 1 га посіву зернових          
Рівень рентабельності, %          

 

Максимально використовуються при аналізі специфічні показники рівня інтенсивності та економічної ефективності зерновиробництва.

Розділ 3.Статистичний аналіз інтенсивності виробництва зерна.

3.1. Динаміка урожайності зернових культур.

3.2. Кореляційний аналіз залежності урожайності зернових культур від рівня інтенсивності виробництва.

У –урожайність зернових культур, ц з 1га.

Х1 – поточні витрати на 1га посіву зернових культур, тис.грн.

Х2 – забезпеченість зерновими комбайнами, %

Методику виконання даного розділу див. тема 1 (розділ 3).

Проводиться аналіз таблиць, робляться висновки.

Методичні вказівки по написанню розділу 4 див. тема №13, с.54

У висновках у стислій формі необхідно подати оцінку рівня і ефективності зерновиробництва у досліджуваному господарстві, конкретні пропозиції щодо збільшення валових зборів зерна, зменшення його собівартості та підвищення рівня рентабельності цієї галузі, що ґрунтуються на вивченні стану справ у зерновиробництві досліджуваного господарства.

В кінці роботи наводиться список використаних джерел і додатки

 

Тема 23. Інтенсифікація виробництва молока та шляхи підвищення

Її економічної ефективності

 

Вступ.

Розділ 1. Інтенсифікація – головний напрям розвитку виробництва молока.

1.1 Сутність інтенсифікації галузі.

1.2 Методика визначення показників рівня інтенсифікації і економічної ефективності молочного скотарства.

Розділ 2. Сучасний рівень інтенсивності та економічної ефективності інтенсифікації молочного скотарства.

2.1. Виробничо-економічна характеристика господарства.

2.2. Аналіз рівня інтенсивності та економічної ефективності інтенсифікації виробництва молока.

2.3.Резерви росту інтенсифікації та економічної ефективності виробництва молока.

Розділ 3.Статистичний аналіз інтенсивності виробництва молока.

3.1. Динаміка продуктивності корів.

3.2. Кореляційний аналіз залежності продуктивності корів від витрат кормів та яловості корів.

Розділ 4. Шляхи підвищення економічної ефективності інтенсифікації виробництва молока.

Висновки.

Список використаних джерел.

Додатки.

 

При написанні вступу, підрозділу 2.1, висновків, списку використаних джерел і додатків слід керуватися методичними вказівками, викладеними в темі 1.

Розділ 1. На основі вивчення літературних джерел розкривається сутність інтенсифікації молочного скотарства. Тут же даються визначення інтенсивного і екстенсивного шляхів розвитку молочного скотарства . Обгрунтовується необхідність послідовної інтенсифікації виробництва молока. Приводиться система показників рівня інтенсифікації та економічної ефективності розвитку молочного скотарства . Показується методика їх розрахунку.

Розділ 2. Розраховуються показники рівня інтенсифікації та економічної ефективності виробництва молока. Тут же приводяться вихідні дані для визначення рівня інтенсифікації та економічної ефективності виробництва молока в досліджуваному підприємстві (табл.2.1).

 

Таблиця 2.1

Вихідні дані для розрахунку рівня інтенсивності та економічної

ефективності інтенсифікації виробництва молока в________________

(назва підприємства, район)

Показники 200_р. 200_р. 200_р.
Поголів’я корів,голів      
Всього витрат на виробництво молока, грн.      
Валовий надій молока, ц      
Одержано приплоду за рік, гол.      
Приплід в перерахунку на молоко,ц      
Всього умовного молока,ц      
Питома вага молока в умовній продукції, %      
Кількість витрачених кормів на виробництво молока ц корм. од.      
Поголів’я ВРХ на початок року, гол.      
в т.ч. корів      
Поступило корів і нетелів в основне стадо за рік, гол.      
Вартість валової продукції молока,тис.грн.:      
- в співставних цінах      
- в поточних цінах      
Прямі витрати праці на виробництво молока, тис. люд.-год.      
Кількість реалізованого молока, ц      
Грошова виручка від реалізації молока, тис. грн.      
Собівартість реалізованого молока, тис.грн.      
Прибуток (+), збиток (-) від реалізації молока, тис.грн.      

 

Щоб визначити частку кормів, витрачених тільки на виробництво молока, необхідно розрахувати питому вагу молока в загальному об’ємі умовної продукції (молоко + приплід в перекладі на молоко); 1 голова приплоду прирівнюється до 1,5 ц молока. З допомогою вказаного відсотку визначається кількість кормів, витрачених на виробництво молока.

Далі розраховується рівень інтенсивності виробництва молока (табл.2.2).

Таблиця 2.2

Рівень інтенсивності виробництва молока в________________

(назва підприємства, район)

Показники 200_р. 200_р. 200_р. Звітний рік в % до
Базисного Проміжного
В розрахунку на 1 корову:          
Витрачено на виробництво молока:          
- виробничих витрат, грн.          
- прямих витрат праці, люд.-год.          
- кормів, ц корм.од.          
Питома вага корів у поголів’ї ВРХ, %          
Рівень товарності, %          

 

Після цього визначається економічна ефективність інтенсифікації молочного скотарства (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Визначення економічної ефективності інтенсифікації молочного скотарства в________________

(назва підприємства, район)

Показники 200_р. 200_р. 200_р. 200_р.в % до
200_р. 200_р.
Надій молока на 1 корову, кг          
Вихід телят на 100 корів, гол.          
Вартість валової продукції молока в співставних цінах на 1 корову, грн.          
Прямі витрати праці на 1 ц молока, люд.-год.          
Виробнича собівартість 1ц молока, грн.          
Собівартість 1ц реалізованого молока, грн.          
Середня ціна реалізації 1 ц молока, грн.          
Прибуток від реалізації 1 ц молока, грн.          
Рівень рентабельності, %          

 

Розділ 3. Статистичний аналіз інтенсивності виробництва молока.

3.1. Динаміка продуктивності корів(див. тема 1 розділ 3).

3.2. Кореляційний аналіз залежності продуктивності корів від витрат кормів та яловості корів.

У –продуктивність корів.

Х1 – поточні витрати на 1 корову, тис.грн

Х2 – яловість корів, %

Методику виконання даного розділу див. тема 1 (розділ 3).

Проводиться аналіз таблиць, робляться висновки.

Максимально використовуються при аналізі специфічні показники рівня інтенсивності та економічної ефективності молочного скотарства.

Методичні вказівки по написанню розділа 4 див. тема 17.

У висновках слід у стислій формі подати оцінку рівня і ефективності виробництва молока у досліджуваному господарстві, конкретні (з цифрами) пропозиції щодо покращення стану справ у молочному скотарстві.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.009 с.)