Динаміка товарного виробництва молока і грошової виручкиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Динаміка товарного виробництва молока і грошової виручкивід його реалізації в ______________________

(назва підприємства, район)

Показники 200_ р. 200_ р. 200_ р. В середньому по господарствам району у звітному році
Кількість реалізованого молока, ц в т.ч. молока I-го сорту, ц Середня ціна реалізації 1 ц молока, грн. Грошова виручка від реалізації молока, тис. грн.        

 

Використовуючи прийом ланцюгових підстановок, визначимо вплив окремих факторів на суму грошової виручки від реалізації молока (результативний показник). На його зміну у звітному році проти базисного впливають такі фактори:

а) валове виробництво молока в господарстві, тонн;

б) коефіцієнт товарності;

в) середня ціна реалізації 1 тонни молока, грн.

 

Всі три фактори з результативним показником знаходяться у прямій залежності, тобто зі збільшенням кожного з них збільшується сума грошової виручки від реалізації молока. Таким чином, добуток від перемноження цих показників повинен дорівнюватися результативному показнику (табл. 2.4).

 

Таблиця 2.4

 

Вихідні дані для аналізу ггрошової виручки від реалізації молока

в ______________________

(назва підприємства, район)

 

Показники Базисний рік Звітний рік  
Валове виробництво молока /ВВМ/, тонн Коефіцієнт товарності / КТ / Середня ціна реалізації 1 т молока /СЦР/, грн. Грошова виручка від реалізації молока / ГВРМ /, тис. грн. /результативний показник/    

 

 

Визначимо вплив кожного фактора на зміну результативного показника у звітному році проти базисного (2.5).

 

Таблиця 2.5

Визначення впливу факторів (показників) на зміну грошової виручки від

реалізації молока в ______________________

(назва підприємства, район)

 

Підстановка Валове виробництво молока, т Коефіцієнт товарності Середня ціна реалі- зації 1 т молока, грн   Грошова виручка від реа-лізації молока, тис.грн. Відхилення від поперед-нього розрахун- ку, тис. грн (+), (-) Причини відхилення
Всі показники базисного року 1-а підстановка: перший показник звітного року, другий та третій – базисного 2-а підстановка: перший та другий показники – звітного року, третій – базисного 3-я підстановка: всі показники звітного року            
Разом х х х х    

 

Далі аналізується економічна ефективність виробництва молока. В першу чергу слід розглянути в динаміці продуктивність праці в молочному скотарстві (табл. 2.6.).

 

Таблиця 2.6

 

Динаміка продуктивності праці в молочному скотарстві в ______________________

(назва підприємства, район)

 

Показники 200_ р. 200_ р. 200_ р. В середньому по господарствах району у звітному році
Витрати праці на 1 ц молока, люд.-годин В розрахунку на 1 робітника, працюючого у молочному скотарстві (або тваринництві в цілому), отримано: - молока, тонн - валової продукції в порівнянних цінах 2005 р., тис. грн. - прибутку (+), збитку (-), грн.        

 

Поглиблюючи аналіз, доцільно висвітлити вплив факторів на зміну рівня продуктивності праці в молочному скотарстві за досліджуваний період, використавши прийом прямих та оборотних зв’язків (табл. 2.7).

 

 

Таблиця 2.7

Вихідні дані для визначення впливу факторів на зміну продуктивності

праці у молочному скотарстві в ______________________

(назва підприємства, район)

 

Показники Базисний рік Звітний рік
Витрати праці на 1 ц молока (результативний показник), люд.-годин Річні витрати праці на обслуговування 1 корови, люд.-годин Річний удій молока від однієї корови, ц    

 

Зміни витрат праці на 1 ц молока у звітному році проти базисного відбулося :

 

а) за рахунок зміни річних витрат праці на обслуговування 1 корови

 

річні витрати праці на 1 корову річні витрати праці на 1 корову

у звітному році у базисному році

______________________ - _____________________

річний удій молока від однієї річний удій молока від однієї

корови у звітному році корови у звітному році

 

 

б) зміни продуктивності однієї корови

 

річні витрати праці на 1 корову річні витрати праці на 1 корову

у базисному році у базисному році

_____________________ - _________________________

річний удій молока від однієї річний удій молока від однієї

корови у звітному році корови у базисному році

 

В такій же послідовності, як і трудомісткість, необхідно проаналізувати і зміну виробничої собівартості 1 ц молока, яка залежить: а) від рівня виробничих витрат на 1 корову; б) продуктивності корів (табл. 2.8).

 

Таблиця 2.8

 

Вихідні дані для визначення впливу факторів на зміну собівартості

1ц молока в ______________________

(назва підприємства, район)

 

Показники Базисний рік Звітний рік  
Собівартість 1 ц молока (результативний показник), грн. Виробничі витрати на 1 корову за рік, грн. Річний удій молока від однієї корови, ц    

 

 

Зміна собівартості 1 ц молока у звітному році проти базисного відбулося:

 

а) за рахунок зміни виробничих витрат на 1 корову

 

 

виробничі витрати на 1 корову виробничі витрати на 1 корову

у звітному році у базисному році

_________________________ - ________________________

річний удій молока від однієї річний удій молока від однієї

корови у звітному році корови у звітному році

 

б) за рахунок зміни річного удою молока від однієї корови

 

виробничі витрати на 1 корову виробничі витрати на 1 корову

у базисному році у базисному році

_______________________ - ________________________

річний удій молока від однієї річний удій молока від однієї

корови у звітному році корови у базисному році

 

Для поглиблення аналізу доцільно розглянути розмір і структуру виробничих витрат в розрахунку на 1 ц молока ( табл. 2.9).

 

Таблиця 2.9

Розмір і структура виробничої собівартості 1 ц молока в ______________________

(назва підприємства, район)

 

  Статті витрат Базисний рік Звітний рік
грн. % грн. %
Витрати на оплату праці Відрахування на соціальні заходи Корми Засоби захисту тварин Роботи та послуги Витрати на утримання основних засобів – всього в тому числі: - електроенергія - нафтопродукти - запасні частини - амортизація Інші витрати        
Разом   100,0   100,0

 

Аналіз даних цієї таблиці дозволить визначити прорахунки, які мали місце у господарстві у використанні виробничих ресурсів (неефективне використання кормів, електроенергії та інше).

Особливу увагу треба приділити аналізу витрат кормів у розрахунку на 1 корову та на 1 ц молока і вартості 1 ц кормів, як придбаних, так і вироблених у господарстві. При цьому слід порівнювати фактичні дані в досліджуваному господарстві з нормативними та даними найкращих господарств району і області.

Продовжуючи аналіз, необхідно розглянути економічну ефективність виробництва молока у господарстві з використанням слідуючих показників ( табл.2.10).

 

Таблиця 2.10

Економічна ефективність виробництва молока

в ______________________

(назва підприємства, район)

 

  Показники 200_р. 200_р. 200_р. В середньому в господарствах району в звітному році  
Середній удій молока від однієї корови, кг Затрати на 1 ц молока: - праці, люд.-год. - кормів, ц. к. од. Собівартість 1 ц молока, грн.: - виробнича - реалізованої продукції Ціна реалізації 1 ц молока, грн. Прибуток (+), збиток (-), грн.: - на 1 ц молока - на 1 корову Рівень рентабельності (збитковості), %        

 

Крім цього, слід також проаналізувати вплив окремих факторів на зміну маси прибутку або збитку від реалізації молочної продукції. Останній показник залежить від слідуючих факторів: а/ кількості проданої продукції; б/ середньої ціни реалізації 1т; в/ повної собівартості 1 т. Перші два фактори з результативним показником ( масою прибутку або збитку) знаходяться у прямій залежності, тобто чим більше продано молока і чим більш висока ціна, тим більше господарство отримає прибутку або буде меншою сума збитку. Третій фактор впливає у протилежному напрямку – чим більша собівартість 1 т молока, тим менше прибутку буде одержано (або більше збитку). Коли на результативний показник впливають три чи більше факторів, з яких хоча б один знаходиться у оберненому зв’язку, то для визначення впливу факторів на зміну результативного показника доцільно використати складний спосіб обчислення різниць. Слід відмітити, що при використанні цього способу додатково вводиться ще один показник – прибуток або збиток в розрахунку на 1 т продукції.

Для визначення впливу окремих факторів скористаємося слідуючими даними (табл.2.11).

 

Таблиця 2.11

 

Вихідні дані для визначення впливу факторів на зміну прибутку

(або збитку) від продажу молока в ______________________

(назва підприємства, район)

Показники Базисний рік Звітний рік
Кількість проданого молока, тонн (ПМ) Середня ціна реалізації 1 тонни молока, грн. (Цс) Собівартість 1 тони молока, грн. (Сп) Прибуток (+), збиток (-) в розрахунку на 1 т, грн. (Пп) Загальна сума прибутку (збитку), грн. (ЗСП)    

 

Зменшення або збільшення загальної суми прибутку (або збитку) у звітному році проти базисного на _____ грн. (ЗСПз – ЗСПб) відбулося за рахунок зміни:

а) кількості проданого молока

 

(ПМз – ПМб) х Ппб =

 

б) середньої ціни реалізації 1 тонни молока

 

(Цсз – Цсб) х ПМз =

 

в) собівартості 1 тони молока

 

(Спз – Спб) х ПМз =

 

Примітка: У зв’язку з тим, що собівартість продукції знаходиться із сумою прибутку в оберненій залежності, то під час перевірки правильності розрахунків слід її знак змінити на протилежний.

 

Розділ 3. Динаміка та фактори продуктивності корів.

3.1. Динаміка продуктивності корів (див. тема 1 розділ 3).

3.2. Фактори продуктивності корів (множинна кореляція).

У – удій на 1 корову, ц

Х1 – витрати кормів на 1 корову, ц корм. одиниць.

Х2 – яловість корів, %.

(Див. тема 1 розділ 3).

Посилаючись на матеріали дослідження, які містяться в попередніх підрозділах курсового проекту, і на підставі конкретних розрахунків необхідно вказати на резерви та шляхи збільшення виробництва молока за рахунок інтенсифікації молочного скотарства у господарстві. Це можливо за рахунок поліпшення племінних і породних якостей поголів'я корів(табл.4.1), ліквідації їх яловості, використання прогресивних форм організації виробництва (наприклад, орендних відносин) й оплати праці та інше.

 

Таблиця 4.1

Економічна ефективність використання

маточного поголів’я корів нової породи

______________________

(назва підприємства, район)

Показники Контроль (факт звітного року) План на 200_рік
Продуктивність корови, кг. Прибавка надою молока на 1 корову порівняно з контролем, кг. Виробничі витрати на 1 корову, всього, грн. в тому числі додаткові витрати пов’язані з придбанням нової породи: Собівартість реалізації 1 ц молока, грн. Затрати праці на 1 корову, люд. – год. Затрати праці на 1 ц молока, люд. – год. Ціна реалізації 1 ц молока, грн. Грошова виручка від реалізації продукції в розрахунку на 1 корову, грн. Прибуток від реалізації продукції, грн., в розрахунку на: - 1 ц молока - 1 корову Додатковий прибуток на 1 корову, грн. Рівень рентабельності, % Норма рентабельності додаткових витрат, % ((додатковий прибуток на 1 корову /додаткові витрати на 1 корову)*100%     х     х     х     х  

 

Слід розглянути можливості підвищення рівня годівлі поголів’я корів і покращення структури раціонів, розвитку кормової бази господарства, здешевлення кормів, в тому числі як покупних, так і власного виробництва. Виявити можливості удосконалення структури кормового клину, підвищення врожайності кормових культур.

На базі даних літературних джерел і досвіду кращих господарств Миколаївської області та України обґрунтувати ефективність використання прогресивних форм господарювання, які можуть повернути селянинові становище господаря на землі, зацікавленого в ефективному веденні виробництва.

У висновках слід у стислій формі подати оцінку рівня і ефективності виробництва молока у досліджуваному господарстві, конкретні (з цифрами) пропозиції щодо покращення стану справ у молочному скотарстві.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.012 с.)