Тема 1. Земельні ресурси та підвищення ефективності їх використанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Земельні ресурси та підвищення ефективності їх використання 

Вступ.

Розділ 1. Наукові основи раціонального й ефективного використання земельних ресурсів в сільському господарстві.

1.1. Земельні ресурси – основа виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств.

1.2. Сутність показників економічної ефективності використання землі та методика їх визначення.

Розділ 2. Сучасний рівень та економічна ефективність використання землі в підприємстві.

2.1.Виробничо-економічна характеристика підприємства.

2.2. Земельні ресурси сільськогосподарського підприємства та рівень їх використання.

2.3.Економічна ефективність використання земельних ресурсів в господарстві.

2.4.Шляхи підвищення ефективності використання землі в умовах переходу до ринкових відносин.

Розділ 3. Динаміка та фактори ефективності використання землі.

3.1. Динаміка валової продукції сільського господарства на 100 га с.г. угідь.

3.2. Кореляційний аналіз залежності виходу валової продукції сільського господарства від рівня інтенсивності виробництва.

Розділ 4. Шляхи підвищення ефективності використання земельних ресурсів.

Висновки.

Список використаних джерел.

Додатки.

 

Розділ 1. Наукові основи раціонального й ефективного використання земельних ресурсів в сільському господарстві.

1.1.Земельні ресурси – основа виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств.

В цьому підрозділі на основі огляду літератури необхідно викласти основи сучасної аграрної політики держави, результати наукових досліджень, передовий досвід підприємств щодо підвищення ефективності використання землі в сільському господарстві. Розкрити особливості утворення диференційної ренти 1 і 2 в сільськогосподарських підприємствах, методичні основи економічної оцінки землі. Дати характеристику форм власності на землю, основних напрямів підвищення ефективності використання земельних ресурсів на Півдні України, у тому числі на Миколаївщині.

1.2. Сутність показників економічної ефективності використання землі та методика їх визначення.

На базі вивчених літературних джерел потрібно показати сутність поняття економічної ефективності використання землі та обґрунтувати систему показників її визначення. При цьому необхідно враховувати показники економічної оцінки земельних угідь.

Розділ 2. Сучасний рівень та економічна ефективність використання землі в підприємстві.

2.1.Виробничо-економічна характеристика підприємства.

Коротко охарактеризувати місцезнаходження, природнокліматичні умови (рельєф, ґрунти, температура, опади), організаційно-виробничу структуру господарства, відстань його від пунктів збуту продукції та закупівлі матеріальних ресурсів, землекористування, наявність зрошувальних земель.

Також необхідно розглянути показники розміру господарства, що свідчать про рівень концентрації виробництва (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Показники розміру виробництва ________________

(назва підприємства, район)

  Показники Роки В середньому на одне господарство району у звітному році
200_ 200_ 200_
Валова продукція сільського господарства в порівнянних цінах 2005 р., тис. грн.*        
Грошова виручка від реалізації, тис.грн.        
Площа сільськогосподарських угідь, га        
Вартість основних фондів, тис.грн.        
Середньорічна чисельність працівників зайнятих в сільськогосподарському виробництві, чол.        
Середньорічна кількість худоби та птиці в перерахунку на умовне поголів'я, гол.**        

Аналізуючи дані таблиці 2.1, необхідно визначити, яке за розмірами досліджуване господарство – велике, середнє чи мале.

Таким чином, ефективність виробництва в аграрних підприємствах залежить не лише від розміру провідних галузей, а й від того, як розвинуті й інші галузі, що мають товарний характер.

На ефективність сільськогосподарського виробництва впливає рівень спеціалізації господарства, наскільки він відповідає природнокліматичним умовам, його місцезнаходженню. В даному підрозділі необхідно визначити поняття та вплив спеціалізації на ефективність виробництва сільськогосподарського підприємства. При чому, необхідно взяти до уваги, що для більш точного і всебічного вивчення спеціалізації, її можна визначити за наступними показниками: за структурою товарної продукції, за структурою валової продукції в поточних та спів ставних цінах, за структурою посівної площі, за структурою основних фондів тощо.

Основним показником, за допомогою якого визначається спеціалізація господарства, структура його грошових надходжень від реалізації товарної продукції (табл. 2.2).

 

Таблиця 2.2

Розмір та структура грошових надходжень від реалізації

товарної продукції ___________________

(назва підприємства, район)

  Галузі та види продукції   200_ р. 200_ р. 200_ р. В середньому за 3 роки
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Зерно Цукровий буряк Соняшник Овочі і т.д. Інша продукція рослинництва                
Разом по рослинництву                
Молоко ВРХ на м’ясо Свинарство Птахівництво і т.д. Інша продукція тваринництва                
Разом по тваринництву                
Всього по сільськогосподарському виробництву                
Продукція інших галузей                
Всього по господарству 100,0   100,0   100,0   100,0

 

 

Також, за умови доцільності, можна визначити коефіцієнт спеціалізації за формулою:

 

,

де Рі – питома вага і-тої галузі в структурі грошової виручки;

і – порядковий номер і-тої галузі в ранжированому ряді, побудованому за спадаючою ознакою.

К спец. менше або дорівнює 0,200 – багатогалузеве господарство;

К спец. від 0,200 до 0,300 – слабкий рівень спеціалізації;

К спец. від 0,300 до 0,400 – середній рівень спеціалізації;

К спец.від 0,400 до 0,500 – рівень спеціалізації вище середнього;

К спец. від 0,500 до 0,600 – високий рівень спеціалізації; Кспец. більше або дорівнює 0,600 – глибокий рівень спеціалізації.

Далі необхідно розглянути забезпеченість господарства виробничими ресурсами, та ефективність їх використання (табл. 2.3)

Таблиця 2.3

 

Забезпеченість виробничими ресурсами та ефективність їх використання

в _________________

(назва підприємства, район)

 

  Показники   200_ р. 200_ р. 200_ р. 200_ р. в %
200_р. 200_р.
Припадає на одного середньорічного працівника, зайнятого в сільськогосподарському виробництві: - сільськогосподарських угідь, га - основних виробничих фонді сільгосппризначення, тис.грн. - енергетичних потужностей, к.с.          
Припадає на 100 га сільгоспугідь: - основних виробничих фондів сільсьгосппризначення, тис.грн. - затрат праці, тис.люд.-год. - енергетичних потужностей, к.с.          
Одержано на 100 га сільгоспугідь угідь, тис.грн.: - валової продукції сільського господарства (в порівняних цінах 2005 р.) - товарної продукції - прибутку          
Одержано на одного працівника, зайнятого в сільськогосподарському виробництві, тис.грн. - валової продукції сільського господарства (в порівнянних цінах 2005 р.) - товарної продукції - прибутку          
Фондовіддача, грн./грн.          
Рівень рентабельності (збитковості), %          
Норма прибутку (збитку), %          

2.2. Земельні ресурси сільськогосподарського підприємства та рівень їх використання.

Необхідно за останні три роки розглянути динаміку та структуру сільськогосподарських угідь, висвітлити причини їх змін (табл.2.4).

Таблиця 2.4

Розмір та структура сільськогосподарських

угідь в _____________________

(назва підприємства, район)

 

  Види угідь 200_ р. 200_ р. 200_ р. В середньому за три роки
га % га % га % га %
Сільськогосподарські угіддя        
З них: - рілля - багаторічні насадження - сінокоси - пасовища - інші                

 

Також слід привести дані з середнього вмісту гумусу у ґрунті, середнього балу бонітування земель по господарству, оцінки землі, а також яка частина сільськогосподарських угідь схильна до водної та вітрової ерозії. Охарактеризувати коротко систему сівозмін, діючу в господарстві.

Необхідно охарактеризувати посівні площі та їх структуру за останнє триріччя (табл. 2.5).

 

Таблиця 2.5

Розмір та структура посівних площ в ____________________

(назва підприємства, район)

 

Культури 200_ р. 200_ р. 200_ р. В середньому за три роки
га % га % га % га %
Зернові і зернобобові – всього в тому числі - озима пшениця - озимий ячмінь - ярий ячмінь - овес - кукурудза                
Соняшник Цукрові буряки                
Овочі                
Кормові культури – всього, в т.ч. - багаторічні трави - однорічні трави - кукурудза на силос та зелений корм                
Всього посівної площі   100,0   100,0   100,0   100,0

 

Потім слід проаналізувати вплив існуючої структури посівних площ на ефективність виробництва і реалізацію сільськогосподарської продукції за допомогою показників рівня товарності та інших.

 

Рівень інтенсивності використання земельних ресурсів можливо розглянути за допомогою наступних показників:

- коефіцієнт господарського використання землі, який розраховується діленням площі сільськогосподарських угідь на всю земельну площу господарства;

- коефіцієнт розораності, що визначається діленням площі землі в обробітку (рілля + багаторічні культурні насадження) на площу сільськогосподарських угідь;

- коефіцієнт використання ріллі, як відношення площі посівів до площі ріллі;

- коефіцієнт меліорації розраховується діленням площі меліорованих земель на площу сільськогосподарських угідь;

- питома вага інтенсивних культур (кукурудза на зерно, соняшник, цукрові буряки, овочі) у загальній посівній площі досліджуваного господарства;

- коефіцієнт повторного використання землі, який визначається діленням суми посівної площі і площі повторних посівів на посівну площу господарства.

 

Раніше вказані показники слід звести у таблицю слідуючої форми (табл. 2.6).

 

Таблиця 2.6

Рівень використання земельних ресурсів в ___________________

(назва підприємства, район)

 

  Показники   200_ р.   200_ р.   200_ р. У середньому по господарствах району у звітному році
Коефіцієнт господарського використання землі        
Коефіцієнт розораності        
Коефіцієнт використання ріллі        
Коефіцієнт меліорації        
Питома вага інтенсивних культур в загальній посівній площі        
Коефіцієнт повторного використання землі        

 

2.3. Економічна ефективність використання земельних ресурсів в господарстві.

 

Про економічну ефективність використання землі свідчить система натуральних і вартісних показників.

До натуральних показників відносять: урожайність сільськогосподарських культур; виробництво окремих видів рослинницької і тваринницької продукції на 100 га відповідних земельних угідь (молоко і м`ясо всіх видів, вовни - на 100 га сільськогосподарських угідь, свинини і зерна – на ріллю, продукції птахівництва – на площу посіву зернових).

З початку необхідно охарактеризувати зміну врожайності сільськогосподарських культур (табл. 2.7).

 

 

Таблиця 2.7

Динаміка врожайності сільськогосподарських культур в ___________________, ц/га

(назва підприємства, район)

 

  Культури Роки В середньому за 3 роки В середньому по району в звітному році
200_ 200_ 200_      
Зернові в цілому (без кукурудзи) в тому числі: - Озимі зернові з них: озима пшениця озимий ячмінь - Ярі зернові: з них: ярий ячмінь овес Кукурудза на зерно Горох Соняшник Цукровий буряк Овочі            
                   

 

В аналізі даних необхідно вказати причини зміни врожайності сільськогосподарських культур та відхилень від середньо районних показників – це можуть бути: не дуже добрі попередники; не використовуються нові перспективні сорти та і якість насіння занадто низька; низька якість виконаних механізованих робіт, до того ж вони виконувалися не в оптимальні агротехнічні строки; на низькому рівні ведеться боротьба з бур'янами, хворобами і шкідниками; мали місце значні втрати врожаю під час збору і таке інше. Необхідно розглянути виробництво окремих видів рослинницької і тваринницької продукції на 100 га відповідних земельних угідь (табл. 2.8).

 

Таблиця 2.8

Динаміка натуральних показників ефективності використання землі в_________________

(назва підприємства, район)

Показники 200_ р. 200_ р. 200_ р. В середньому по господарствах району у звітному році
Вироблено на 100 га сільськогосподарських угідь, ц: - молока - яловичини (у живій масі) Вироблено на 100 га ріллі, ц: - зерна - м’яса свиней (у живій масі) Вироблено на 100 га посівів зернових: - м’яса птиці (у живій масі), ц - яєць, шт.        

 

Для визначення економічної ефективності використання земельних ресурсів доцільно також розглянути і вартісні показники (табл. 2.9).

 

 

Таблиця 2.9Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.01 с.)