ХАРАКТЕРНІ РЕАКЦІЇ ІОНІВ ДЕЯКИХ МАКРО – ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ХАРАКТЕРНІ РЕАКЦІЇ ІОНІВ ДЕЯКИХ МАКРО – ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВТехніка виконання експерименту:

Для проведення реакції в пробірку вносять за допомогою піпеток вказаний в інструкції об’єм розчинів, стежачи за тим, щоб кінчик піпетки не торкався стінки пробірки. Піпетку слід повертати у ту склянку, з якої відбирали розчин для досліду.

Дослід 1. Реакція карбонат-іонів

Завдання:

- У пробірку внести по 1-2мл розчинів натрій карбонату та хлоридної кислоти.

- Записати спостереження та навести рівняння відповідної реакції.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дослід 2. Реакція сульфат-іонів

Завдання:

- У пробірку внести по 1-2мл розчинів натрій сульфату та барій хлориду.

- Записати спостереження та навести рівняння відповідної реакції.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дослід 3. Реакція нітрит-іонів

Завдання:

- У пробірку внести приблизно 1мл розчину калій нітриту та обережно додати 0,1-0,3мл концентрованого розчину сульфатної кислоти.

- Записати спостереження та навести рівняння відповідної реакції.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дослід 4. Реакція іонів аргентуму

Завдання:

- У пробірку внести по 1-2мл розчинів аргентум нітрату та хлоридної кислоти.

- Записати спостереження та навести рівняння відповідної реакції.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дослід 5. Реакція перманганат-іонів

Завдання:

- У пробірку внести приблизно по 1мл розчинів калій перманганату та сульфатної кислоти, додати 0,5-1мл розчину гідроген пероксиду.

- Записати спостереження та навести рівняння відповідної реакції.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Заняття 2. Комплексоутворення в біологічних системах.

Мета (знати, вміти):

– пояснювати принципи будови комплексних сполук;

– інтерпретувати особливості будови комплексних сполук для їх застосування в хелатотерапіі;

 

Основні поняття теми заняття:комплексні сполуки, комплексоутворювач, ліганди, дентатність.

Література:

1. Медична хімія: Підр. для ВНЗ/В.О. Калібабчук, І.С Чекман, В.І. Галинська та інш.; Під ред. В.О. Калібабчук.- К.: ВСВ Медицина, 2013 – 390 с. [32-39]

2. Медична хімія: Підр. для вузів/В.О. Калібабчук, Л.І. Грищенко, В.І. Галинська та інш.; Під ред. В.О. Калібабчук.- К.: Інтермед, 2006 – 460 с. [42-52]

Теоретичні питання:

Реакції комплексоутворення. Координаційна теорія А. Вернера та сучасні уявлення про будову комплексних сполук. Поняття про комплексоутворювач (центральний іон). Природа, координаційне число, гібридизація орбіталей комплексоутворювача. Поняття про ліганди. Координаційна ємність ( дентатність ) лігандів. Внутрішня та зовнішня сфери комплексів. Геометрія комплексного іону. Природа хімічного зв’язку в комплексних сполуках. Класифікація комплексних сполук за зарядом внутрішньої сфери та за природою лігандів. Внутрішньокомплексні сполуки. Поліядерні комплекси.

Залізо-, кобальто-, міді- та цинковмісні біокомплексні сполуки.Поняття про металолігандний гомеостаз. Порушення гомеостазу. Комплексони та їх застосування в медицині як антидотів при отруєнні важкими металами (хелатотерапія) та як антиоксидантів при зберіганні лікарських препаратів.

 

Тести та вправи до самостійної роботи:

1. Координаційні (комплексні) сполуки – це:

а) сполуки, кристалічні решітки яких складаються із комплексних груп, утворених в результаті взаємодії іонів або молекул, що здатні існувати самостійно;

б) складні речовини, які містять гідроксильні групи, здатні обмінюватися на кислотні залишки;

в) кристалічні речовини, які можна розглядати як продукти повного чи часткового заміщення атомів гідрогену кислот металом;

г) речовини, у яких складові частинки (атоми, молекули, іони) чітко чергуються у тривимірному просторі.

 

2. Ліганди (адденди) – це:

а) молекули або іони, які координуються навколо центрального атома чи іона;

б) центральні атоми чи іони, до яких приєднуються нейтральні молекули або іони;

в) певний вид атомів з однаковим зарядом атомних ядер;

г) атом чи група атомів, що має надлишок або недостачу електронів.

 

3. Координаційне число – це:

а) сумарний заряд всіх іонів зовнішньої сфери;

б) число місць, які ліганди займають у внутрішній координаційній сфері комплексу;

в) число реальних або умовних частинок, які вміщує 1 моль речовини;

г) сумарне число атомів у молекулі.

 

4. Дентатність лігандів – це:

а) число зв'язків, за допомогою яких ліганди безпосередньо сполучені з комплексоутворювачем;

б) сума зарядів комплексоутворювача та лігандів;

в) сумарна кількість лігандів;

г) сумарне число нуклонів у ядрі.

 

5. Координаційне число залежить від:

а) природи центрального іона та лігандів;

б) зовнішньої сфери;

в) температури;

г) тиску.

 

6. Внутрішню координаційну сферу складають:

а) комплексоутворювач;

б) ліганди та протиіони;

в) комплексоутворювач та ліганди;

г) комплексоутворювач та протиіони.

 

7. Заряд внутрішньої координаційної сфери дорівнює:

а) сумарному заряду всіх іонів зовнішньої сфери;

б) сумі зарядів лігандів;

в) сумарному заряду всіх лігандів;

г) заряду комплексоутворювача.

 

8. За природою лігандів комплексна сполука [Al(H2O)6]Cl3 класифікується як:

а) ацидокомплекс;

б) аквакомплекс;

в) гідроксокомплекси;

г) амінокомплекс.

 

9. Хелатні комплекси – це комплекси у яких:

а) ліганди разом з комплексоутворювачем утворюють стійкі цикли;

б) лігандами є молекули Н2О;

в) лігандами є молекули NН3;

г) ліганди монодентатні.

 

10. Який з комплексів є неелектролітом:

а) [Pt(NH3)6]Cl4; б) [Pt(NH3)2Cl2];

в) K2[PtCl6]; г) K2[PtCl4].

11. Комплексоутворювач повинен:

а) бути акцептором електронів, мати вільні електронні орбіталі;

б) бути нейтральною частинкою;

в) містити атоми оксигену;

г) бути донором електронних пар.

 

12. Комплексні сполуки та Сl3 є:

а) сольватними ізомерами;

б) іонізаційними ізомерами;

в) координаційними ізомерами;

г) геометрирчними ізомерами.

 

13. Комплексні сполуки та є:

а) сольватними ізомерами;

б) іонізаційними ізомерами;

в) координаційними ізомерами;

г) геометрирчними ізомерами.

 

14. Комплексні сполуки та є:

а) сольватними ізомерами;

б) іонізаційними ізомерами;

в) координаційними ізомерами;

г) геометричними ізомерами.

 

15. Яка з частинок може стати комплексоутворювачем:

а) ОН-; б) Cu2+; в) CN-; г) H2O?

 

16. Яка з частинок може стати лігандом:

а) Cu2+; б) Cu+; в) Ag+; г) OH-?

 

17. З наведених молекул та іонів бідентатним лігандом може стати:

а) SO42-; б) NH3; в) H2O; г) OH-.

 

18. Вказати найбільш ймовірну зовнішню сферу комплексного іона [Fe(CN)6]4-:

а) 4K+; б) 4ОН-; в) 3Na+; г) 2SO42-.

 

19. Назвати тип гібридизації атомних орбіталей комплексоутворювача в комплексному іоні [Cr(H2O)6]3+:

а) sp; б) sp2; в) sp3; г) dsp2.

 

20. Реалізація якого типу зв'язку є обов'язковою в комплексних сполуках:

а) іонного; б) донорно-акцепторного; в) водневого; г) металічного?

 

21. Від яких факторів не залежить величина координаційного числа:

а) від ступеня окиснення центрального атома;

б) від кількості речовини комплексної сполуки;

в) від природи лігандів;

д) від кількості вільних орбіталей комплексоутворювача?

 

22. Які координаційні числа найбільш характерні для комплексних сполук:

а) 2,6,8; б) 2,4,8; в) 2,4,6; г) 4,6,8.

 

23. Найхарактернішою просторовою конфігурацією внутрішньої сфери комплексу з координаційним числом комплексоутворювача 6 є:

а) тетраедр;

б) квадратна піраміда;

в) октаедр;

г) плоский квадрат.

24. Яка внутрішня сфера комплексу має тетраедричну просторову будову:

а) [Ag(NH3)2]+; б) [Zn(OH)4]2-; в) [Pt(NH3)2Cl2]; г) [Al(OH)6]3-?

 

25. У комплексі Na3[Ag(S2O3)2] ступінь окиснення і координаційне число центрального атома відповідно дорівнюють:

а) +1; 2; б) +2; 3; в) 0; 2; г) +1; 4.

 

26. У схемі реакції комплексоутворення пропущено формулу реагенту. Напишіть рівняння реакції:

AuCl3 + ? = H[AuCl4].

 

27. Яку геометричну фігуру утворюють атоми лігандів, які безпосередньо зв’язані з комплексоутворювачем в макромолекулі гемоглобіну:

а) тетраедричну; б) квадратну; в) октаедричну; г) лінійну?

 

28. Яку геометричну фігуру утворюють атоми лігандів, які безпосередньо зв’язані з комплексоутворювачем в макромолекулі вітаміну В12:

а) тетраедричну; б) квадратну; в) октаедричну; г) лінійну?

 

29. Яка дентатність макроциклічного ліганду порфірину:

а) моно-; б) ди-; в) тетра-; г) гекса-?

 

30. Яка функція характерна для залізовмісних біокомплексів цитохромів:

а) зв'язування молекул кисню атомами феруму (ІІ) та перенос його з легень до м'язів;

б) передача кисню в м'язах міоглобіну;

в) зв'язування молекул вуглекислого газу та перенос його до легень;

г) перенос електронів?

 

31. Який з катіонів є комплексоутворювачем у макромолекулі хлорофілу:

а) Fe2+; б) Co3+; в) Mg2+; г) Zn2+?

 

32. Який з катіонів є комплексоутворювачем у сполуці інсулін:

а) Fe2+; б) Co3+; в) Mg2+; г) Zn2+?

 

33. Написати рівняння реакції: NaOH + Cr(OH)3 → ;

CuSO4 + NH3 → ;

KCN + Cu(CN)2 → ;

CoF3 + KF → .

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

КомплексНІ СПОЛУКИ

Дослід 1. Одержання катіонного комплексу

Завдання:

- У пробірку внести приблизно 1мл розчину купрум (ІІ) сульфату, додати декілька крапель водного розчину аміаку.

- Після спостереження результату додати ще 1-2мл розчину аміаку.

- Записати спостереження та навести рівняння відповідних реакцій.

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Дослід 2. Одержання аніонного комплексу

Завдання:

- У пробірку внести приблизно 1мл розчину ферум (ІІІ) хлориду, додати 0,5-1мл розчину калій тіоціанату.

- Записати спостереження та навести рівняння відповідної реакції.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дослід 3. Одержання внутрішньокомплексної сполуки

Завдання:

- У пробірку внести 0,1-0,3мл розчину кальцій хлориду, додати декілька крапель розчину амоній оксалату.

- Після спостереження результату додати 1-2мл розчину трилону Б.

- Записати спостереження та навести рівняння відповідних реакцій.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Заняття 3. Величини, що характеризують кількісний склад розчинів. Приготування розчинів.

Мета (знати, вміти):

– знати різні способи вираження концентрації розчинів і взаємозв'язок між ними;

– вміти характеризувати кількісний склад розчинів;

– вміти користуватися хімічним посудом для приготування розчинів і готувати розчини із заданим кількісним складом.

Основні поняття теми заняття:розчин, розчинник, концентрація, масова частка, об'ємна частка, мольна частка, моляльність, масова концентрація, молярна концентрація, молярна концентрація еквівалента.

Література:

1. Медична хімія: Підр. для ВНЗ/В.О. Калібабчук, І.С Чекман, В.І. Галинська та інш.; Під ред. В.О. Калібабчук.- К.: ВСВ Медицина, 2013 – 390 с. [81-93]

2. Медична хімія: Підр. для вузів/В.О. Калібабчук, Л.І. Грищенко, В.І. Галинська та інш.; Під ред. В.О. Калібабчук.- К.: Інтермед, 2006 – 460 с. [101-119]

 

Теоретичні питання:

Роль розчинів в життєдіяльності організмів. Класифікація розчинів. Механізм процесів розчинення. Термодинамічний підхід до процесу розчинення. Розчинність речовин.

Розчинність газів у рідинах. Залежність розчинності газів від тиску (закон Генрі-Дальтона), природи газу та розчинника, температури. Вплив електролітів на розчинність газів (закон Сєченова). Розчинність газів у крові. Кесонна хвороба.

Розчинність рідин та твердих речовин в рідинах. Залежність розчинності від температури, природи розчиненої речовини та розчинника. Розподіл речовини між двома рідинами, що не змішуються. Закон роз­поділу Нернста та його значення, біологічні мембрани.

Величини, що характеризують кількісний склад розчинів.

Приготування розчинів із заданим кількісним складом.

 

Тести та вправи до самостійної роботи:

1. Справжній розчин може бути системою:

а) гомогенною; б) гетерогенною; в) мікрогетерогенною.

 

2. Розчин, що знаходиться в динамічній рівновазі з надлишком розчиненої речовини, називається:

а) насиченим; б) ненасиченим; в) перенасиченим?

 

3. Молярну масу еквівалента речовини вимірюють в:

а) г; б) г/моль; в) моль/л; г) моль/кг; д) г/л.

 

4. Якщо фактор еквівалентності , то для знаходження молярної маси еквівалента речовини необхідно її молярну масу поділити на:

а) 2; б) 3; в) 4; г) 5; д) 6?

 

5. Рівняння, що виражає зв’язок між молярною концентрацією еквівалента і густиною розчину визначається формулою:

а) ; б) ;

в) ; г) .

 

6. Розчинення супроводжується:

а) збільшенням вільної енергії;

б) спочатку збільшенням, а потім зменшенням вільної енергії;

в) зменшенням вільної енергії;

г) спочатку зменшенням, а потім збільшенням вільної енергії.

 

7. Як буде змінюватися взаємна розчинність рідин з підвищенням температури:

а) зменшуватися; б) не змінюється; в) збільшуватися?

 

8. Розчинність кисню за однакової температури і парціального тиску найбільша у:

а) дистильованій воді; б) річковій воді; в) озерній воді;

г) морській воді; д) плазмі крові.

 

9. Якщо налити в склянку холодної води і поставити її на стіл, то через деякий час на її стінках з’являються бульбашки газу. Це пояснюється тим, що при підвищенні температури розчинність газів у воді:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється;

г) спочатку збільшується, а потім зменшується.

 

10. Як потрібно подіяти на насичений розчин кисню у воді, щоб зробити його ненасиченим:

а) підвищити температуру;

б) зменшати тиск;

в) додати сіль;

г) додати воду?

 

11. В якому водному розчині натрій хлориду концентрація кисню буде найменшою:

а) 0,0001моль/л; б) 0,01моль/л; в) 0,1моль/л; г) 1 моль/л?

 

12. Максимальна маса речовини, що здатна розчинитися за даної температури в 100г води, називається:

а) масовою концентрацією;

б)масовою часткою речовини в розчині;

в) коефіцієнтом розчинності;

г)молярною концентрацією.

 

13. Процес виділення твердої речовини з розчину при зниженні температури, називається:

а) кристалізацією; б) випаровуванням; в) розчиненням.

 

14. Відносний об’єм внутрішньоклітинної рідини з віком:

а) зменшується; б) збільшується; в) не змінюється.

 

15. Яким математичним рівнянням пов’язані молярна та масова концентрації речовини?

 

16. Харчова сода (натрій гідрокарбонат) входить до складу багатьох кулінарних рецептів, а також використовується для полоскання горла у вигляді 2%-го розчину. Розрахувати масу харчової соди та об’єм води, необхідні для приготування 250г такого розчину.
  17. Розчин з масовою часткою глюкози 5% в медицині застосовують для поповнення об’єму рідини в організмі та як джерело легкозасвоюваного цінного поживного матеріалу. Розрахувати масу глюкози, введеної в організм при вливанні 250мл даного розчину. Густина розчину .
  18. Водний розчин натрій гіпохлориту відзначається потужною бактерицидною активністю та окислювальною дією і використовується в стоматології для медикаментозної обробки кореневих каналів і дезінфекції порожнини зуба. Обчислити масу натрій гіпохлориту, що міститься в 30мл розчину з масовою часткою 10%. Густина розчину .
  19. Водний розчин фурациліну з масовою часткою 0,02% застосовують зовнішньо як антибактеріальний препарат. Який об’єм такого розчину можна приготувати з однієї таблетки, що містить 0,1г фурациліну? Густина розчину .
  20. В медичній практиці часто користуються 0,9%-вим розчином натрій хлориду. Розрахувати масу води, яку потрібно додати до 200г розчину з масовою часткою 5%, щоб отримати розчин з масовою часткою 0,9%.
  21. Обчислити масу кальцій хлориду, яку потрібно додати до 250г розчину з масовою часткою 3%, щоб отримати розчин з масовою часткою 10%.
  22. При опіках лугами уражену ділянку шкіри протягом 5-10хв промивають водою, а потім нейтралізують розчином оцтової кислоти с масовою часткою 1%. Який об’єм оцтової есенції з масовою часткою 80% (густина есенції ) потрібно взяти для приготування 1л 1%-го розчину оцтової кислоти (густина розчину )?
  23. В медичній практиці використовуються 3%-вий та 30%-вий розчини пероксиду водню. Який об’єм води потрібно додати до 5мл розчину з масовою часткою 30%, щоб приготувати розчин з масовою часткою 3%? Густина розчинів .
  24. Яка маса калій дихромату необхідна для приготування 500мл розчину з молярною концентрацією еквівалента ?
  25. Яка маса калій гідроксиду необхідна для приготування 500мл розчину з молярною концентрацією ?
  26. Яка маса фосфатної кислоти міститься в 300мл розчину з молярною концентрацією еквівалента ?
  27. Розрахувати масову частку хлорної кислоти в розчині, якщо молярна концентрація . Густина розчину ;
  28. Розрахувати молярну концентрацію розчину нітратної кислоти з масовою часткою 30%. Густина розчину ;
  29. Розрахувати молярну концентрацію еквівалента фосфатної кислоти в розчині з масовою часткою 10,32%. Густина розчину ;
  30. Для отримання нашатирного спирту в 500г води розчинили 54,75г амоніаку. Обчислити масову частку, масову концентрацію та молярну концентрацію в отриманому розчині. Густина розчину .  
31. Розчин кальцій хлориду з масовою часткою 10% застосовується в медицині як протиалергійний та протизапальний засіб. Розрахувати масову та молярну концентрації цього розчину. Густина розчину ,
   

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.248.200 (0.01 с.)