ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ШВИДКОСТІ РОЗКЛАДУ ТІОСУЛЬФАТНОЇ КИСЛОТИ ВІД ЇЇ МОЛЯРНОЇ КОНЦЕНТРЦІЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ШВИДКОСТІ РОЗКЛАДУ ТІОСУЛЬФАТНОЇ КИСЛОТИ ВІД ЇЇ МОЛЯРНОЇ КОНЦЕНТРЦІЇЗавдання:

- Заповнити одну бюретку розчином натрій тіосульфату (co(Na2S2O3)=0,1моль/л), другу – дистильованою водою, третю – розчином сульфатної кислоти (с2SO4)=1моль/л).

- Перенести за допомогою бюреток в першу пробірку 1мл розчину Na2S2O3 та 4мл Н2О, в другу - 3мл розчину Na2S2O3 та 2мл Н2О, в третю - 5мл розчину Na2S2O3. Вміст пробірок перемішати.

- Додати в кожну з пробірок по 5мл розчину сульфатної кислоти, перемішати вміст пробірок, зафіксувати час від моменту зливання розчинів до їх помутніння.

- Одержані дані занести до таблиці. Навести хімічні рівняння відповідних процесів. Побудувати графік залежності середньої швидкості реакції від початкової молярної концентрації тіосульфатної кислоти.

 

Таблиця

№ п/п Vi, мл сi2S2O3), моль/л τ, с υср, c-1
Na2S2O3 Н2O Н2SO4
     
     
     

 

Початкову молярну концентрацію тіосульфатної кислоти у приготованих сумішах, розраховують за формулою:

,

де: Vi(суміші) = Vi(Na2S2O3) + Vi2O ) + Vi2SO4)

 

 

V1(суміші) = = мл

 

V2(суміші) = = мл

 

V3(суміші) = = мл

с12S2O3) = = моль/л

с22S2O3) = = моль/л

с32S2O3) = = моль/л

 

Середню швидкість реакції визначають в умовних одиницях (с-1) як υср = 1/τ.

 

 

υср1 = = с-1

 

υср2 = = с-1

 

υср3 = = с-1

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Заняття 10. Хімічна рівновага. Добуток розчинності.

 

Мета (знати, вміти):

– аналізувати хімічні рівноваги і пояснювати їх умови з позиції термодинаміки і кінетики;

– пояснювати вплив зовнішніх факторів на хімічну рівновагу;

– аналізувати умови випадіння та розчинення осадів, пояснювати роль гетерогенних рівноваг за участю солей в загальному гомеостазі організму.

 

Основні поняття теми заняття:хімічна рівновага, добуток розчинності, сольовий ефект.

Література:

1. Медична хімія: Підр. для ВНЗ/В.О. Калібабчук, І.С Чекман, В.І. Галинська та інш.; Під ред. В.О. Калібабчук.- К.: ВСВ Медицина, 2013 – 390 с. [76-80; 139-146]

2. Медична хімія: Підр. для вузів/В.О. Калібабчук, Л.І. Грищенко, В.І. Галинська та інш.; Під ред. В.О. Калібабчук.- К.: Інтермед, 2006 – 460 с. [97-99; 169-179]

 

Теоретичні питання:

Хімічна рівновага. Константа хімічної рівноваги та способи її виразу. Зміщення хімічної рівноваги при зміні температури, тиску, концентрації речовин. Принцип
Ле Шательє.

Реакції осадження та розчинення. Добуток розчинності. Умови ви­падання та розчинення осадів. Роль гетерогенної рівноваги за участю солей в загальному гомеостазі організму.

 

Тести та вправи до самостійної роботи:

1. У системі А(г) + В(г) С(г) +D(тв); ∆H˚ < 0 встановилася рівновага. Зміною яких умов можна досягти зміщення рівноваги у бік утворення продукту С:

а) підвищенням температури; б) зниженням тиску;

в) збільшенням концентрацій А та В; г) зменшенням концентрацій А та В;

д) пдодаванням каталізатора?

 

2. Який із записів константи хімічної рівноваги для реакції CaCO3 (тв) CaO (тв) + CO2 (г) є вірним:

а) Kc = ; в) Kc = ;

б) Kc = [СО2]; г). Kc = ?

 

3. При якому значенні Кс оборотні реакції проходять з найбільш повним перетворенням вихідних речовин у продукти:

а) Кс = 1; б) Кс << 1; в) Кс >> 1; г) Кс » 1; д) Кс ³ 1?

 

4. Як вплине додавання каталізатора на хімічну рівновагу в оборотній системі:

а) вливає лише на швидкість прямої реакції, причому рівновага порушується;

б) впливає лише на швидкість зворотної реакцій, причому рівновага порушується;

в) однаково впливає на швидкість прямої та зворотної реакцій, причому рівновага не порушиться;

г) впливає на швидкість прямої та зворотної реакцій не однаково, причому рівновага порушується?

 

5. Рівноважним називається такий стан системи, при якому:

а) концентрації реагуючих речовин рівні;

б) швидкості прямої і зворотної реакцій рівні, вільна енергія Гіббса досягає мінімального значення;

в) вільна енергія Гіббса дорівнює нулю;

г) вільна енергія Гіббса досягає максимального значення?

 

6. Відповідно до уявленнь про ДР умовою розчинення є:

а) ДК < ДР; б) ДК = ДР; в) ДК > ДР; г) ДК ≤ ДР; д) ДК ³ ДР?

 

7. Яка з наведених солей найменше розчинна у воді, якщо:

а) ДР (CdS) =1,6.10-28 моль22; б) ДР (CaCO3) = 4,8.10-9 моль22;

в) ДР (AgI) =1,4.10-16моль2/ л2; г) ДР (CaSO4) =9,1.10-6 моль22;

д) ДР (PbSO4) =1,6.10-27 моль22?

 

8. Точним математичним виразом ДР аргентум (I) сульфату є рівняння:

а) ДР = [Ag+] [SO42-]; в) ДР= [Ag+]2 [SO42-];

б) ДР = 2[Ag+] [SO42-]; г) ДР= [Ag+]2 + [SO42-].

 

9. Якщо для розчину Ca3(PO4)2 виконується умова [Ca2+]3 [PO43-]2 < ДР, то в такому випадку утвориться:

а) насичений розчин; б) ненасичений розчин; в) пересичений розчин.

 

10. Добуток розчинності малорозчинних електролітів залежить від:

а) температури; б) молярної концентрації іонів;

в) концентрації солі; г) присутності іншого електроліту.

 

11. Які зміни відбудуться, якщо до розчину СaSO4, який знаходиться в рівновазі з осадом, додати Na2SO4:

а) збільшиться ДР(СaSO4);

б) ДР(СaSO4) не зміниться, молярна концентрація іонів Сa2+ зменшиться, бо молярна концентрація іонів SO42- збільшиться;

в) збільшиться ДР(СaSO4) та молярна концентрація іонів Сa2+;

г) зменшиться ДР(СaSO4) та молярна концентрація іонів Сa2+?

 

12. Який осад утвориться першим при поступовому додаванні розчину Na2SO4 до розчину, в якому молярні концентрації іонів Ca2+, Sr2+, Ba2+, Pb2+ - однакові, якщо:

а) ДР (CaSO4) =1,3.10-4 моль22; б) ДР (SrSO4) = 3,2.10-7 моль22;

в) ДР (BaSO4) =1,1.10-10 моль22; г) ДР (PbSO4) =1,6.10-8моль2/ л2?

 

13. Хвороба “камні нирок” - це осідання малорозчинних солей Са(II) різного складу (уратів, фосфатів та оксалатів). Чи призводить до утворення осаду СаС2О4 збільшення концентрації оксалат-іонів в плазмі крові до с2О42-) = 2×10-4 моль/л; щодо концентрації катіону кальцію у вільному стані, то вона, становить в плазмі крові с (Са2+) = 1,0×10-3 моль/л.
14. Чи випаде осад CdC2O4 при підвищенні масової концентрації CdC2O4 в розчині до . M(CdC2O4) = 200 г/моль.
15. Чи випаде осад при змішуванні рівних об’ємiв розчинів BaCl2 та Na2SO4, молярна концентрація яких 0,01 моль/л?
16. Обчислити масову концентрацію PbI2 в насиченому розчині. М(PbI2) = 461г/моль.

17. Обчислити масову концентрацію Ag2CO3 в насиченому розчині. М(Ag2CO3) = 276г/моль.

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.031 с.)