ПРИКЛАД ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ (Модуль 1)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРИКЛАД ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ (Модуль 1)1. Реакція нейтралізації – це:

а) процес розщеплення електролітів на іони під дією полярних розчинників;

б) обмінна взаємодія речовини з водою;

в) взаємодія кислоти з основою;

г) процес переходу речовини з однієї кристалічної форми в іншу.

2. При розчиненні у воді якої солі відбувається її гідроліз, але реакція середовища практично не змінюється:

а) нітрит цинку; б) купрум (ІІ) сульфат;

в) нітрат амонію; г) ферум (ІІ) сульфат?

3. Координаційне число – це:

а) кількість зв’язків, що безпосередньо з’єднують ліганди з комплексоутворявачем;

б) кількість місць, які ліганди займають у внутрішній координаційній сфері;

в) кількість реальних або умовних частинок, які відповідають 1 молю речовини;

г) сумарна кількість нуклонів в ядрі.

4. Який математичний вираз зв’язує молярна концентрація еквіваленту з молярною концентрацією розчиненої речовини:

а) с( x) = c(x)×z; б) ;
в) с( х) = ; г) ?

5. Константа дисоціації слабкого електроліту (Кд.) не залежить від:

а) природи електроліту; б) природи розчинника;

в) концентрації електроліту; г) температури.

6. Яка реакція лежить в основі методу кислотно-основного титровання:

а) 2I – 2`e = I2; б) MnO + 5`e + 8H2O = Mn2+ + 4H2O;

в) Ag+ + I = AgI; г) H+ + OH = H2O?

7. З приведених пар речовин вибрати компоненти ацетатного буферу:

а) CH3COONH4, CH3COOH; б) CH3COONa, CH3COOH;

в) CH3COOH, (CH3COO)2Mg; г) (CH3COO)2Zn, CH3COOH.

8. Дописати пропущену формулу у рівнянні реакції: SO + HOH ⇆ ? + OH.

9. Назвати тип гібридизації атомних орбіталей комплексоутворювача в комплексному іоні [BeF4]2–:

а) sp; б) sp2; в) sp3; г) dsp2.

10. Вказати систему, для якої титрування неможливе:

а) Н2С2О4 – NaOH; б) CH3COOH–NH4OH;

в) HNO3–NaOH; г) NH3∙Н2O – HCl.

 

Письмова робота

 

11. Яку масу перманганату калію необхідно взяти для приготування 200 мл розчину з с(KMnO4) = 0,2 моль/л? М(KMnO4) = 158 г/моль.

12. Молярна концентрація іонів гідрогену артеріальної крові дорівнює 4,0∙10–8 моль/л. Чому дорівнює рН?

13. Розрахувати масу гідроксиду калію в розчині, якщо на титрування цього розчину витрачено 26,33 мл розчину сульфатної кислоти з молярною концентрацією еквіваленту 0,02 моль/л.

14. Визначити рН оцтового буферу, який складається з 75 мл розчину СН3СООН з с0(СН3СООН) = 0,2 моль/л та 150 мл розчину СН3СООNа з с0(СН3СООNа) = 0,1 моль/л. Кд(СН3СООН) = 1,8∙10-5.

15. Визначити температуру замерзання розчину, який містить на 100 г води 3,6 г глюкози. Тзам. =

= 273,15 К; Кк. = 1,86 кг·К/моль, М(С6Н12О6) = 180 г/моль.

 

ПРИКЛАД ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ (Модуль 2)

 

1. Вказати математичний вираз І закону термодинаміки:

а) ΔF = ΔU – TΔS; б) ΔG = ΔH – TΔS; в) Q = ΔU + А.

2. Записати кінетичне рівняння для елементарної реакції А+В=С+D:

а) ; б) v = k [А]; в) v = k [А] [В]; г) v = k [А]2; д) v = k [В]2.

3. При якому значені Кр оборотні реакції протікають з найбільш повним перетворенням вихідних речовин у продукти:

а) Кр = 1; б) Кр << 1; в) Кр >> 1; г) Кр @ 1; д) Кр ³ 1%?

4. Провідником І роду є:

а) залізо; б) сірка; в) фосфор; г) розчин солі; д) розчин Н2О2.

5. Як зміниться фізична адсорбція речовини з підвищенням температури:

а) не зміниться; б) збільшиться; в) спочатку збільшиться, а потім зменшиться;

г) зменшиться; д) спочатку зменшиться, а потім збільшиться?

6. Як зміниться адсорбція оцтової кислоти з водного розчину на активованому вугіллі при додаванні пропанової кислоти:

а) не зміниться; б) збільшиться; в) спочатку збільшиться, а потім зменшиться;

г) зменшиться; д) спочатку зменшиться, а потім збільшиться?

7. Коефіцієнт розподілу Rf для аспарагінової кислоти та аргініну між органічним розчинником та водою становить, відповідно, 0,07 и 0,41. Швидкість переміщення їх на папері буде:

а) у аргініну більша, ніж у аспарагінової кислоти;

б) у аспарагінової кислоти більша, ніж у аргініну; в) однакова для обох амінокислот.

8. У якій міцелі протийони дифузного шару рухаються до катоду:

а) {m[AgI] nAg+ (n–x)NO3}x+ xNO3; б) {m[BaSO4] nBa2+ (2n–x)Cl}x+ xCl;

в) {m[CuS] nCu2+ (n–x)SO42–}x+ xSO42–; г) {m[S] nS2O32– (2n–x)Na+}x– xNa+?

9. У фармацевтичній практиці широко використовують лікарські форми у вигляді колоїдно–дисперсних систем. До методів фізичної конденсації належить процес:

а) гідроліз солі; б) заміна розчиннику;

в) окисно–відновна реакція; г) обмінна реакція.

10. Рівняння Доннана: х = перетворюється у рівняння х = за умови:

а) сз < св; б) сз = св; в) сз > св; г) сз >> св.

 

Письмов робота

12. Розрахувати масу іонів Fe3+ у розчині ферум (ІІІ) нітрату, якщо відомо, що на титрування фільтрату, отриманого після пропускання його крізь катіоніт в Н–формі, витрачено 15 мл розчину гідроксиду калію з молярною концентрацією с(КOН) = 0,2 моль/л.

13. Кінетичне рівняння реакції v = k [А]2 [В]. У скільки разів зменшиться швидкість хімічної реакції при зменшенні концентрації реагуючих речовин у три рази?

14. Написати формули міцели та гранули (в ізоелектричному стані), отриманих в умовах надлишку Na2CO3.

15. Чому дорівнює активність катіонів Cu2+ у розчині, якщо потенціал мідного електроду при 298К на 118мВ менше за його стандартне значення.

16. Захворювання «камінь печінки» пов’язане з утворенням малорозчинної солі карбонату кальцію. Чи призведе до утворення осаду СаСО3 збільшення масової концентрації до ρ(СаСО3)= 1,0.10–9 г/л? М(СаСО3) = 100,08 г/моль; ДР (СаСО3) = 3,8×10–9моль22.

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.008 с.)