Використання хімічних реагентів та лабораторного обладнанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Використання хімічних реагентів та лабораторного обладнання10. При визначенні запаху не підносити пробірку або склянку близько до себе, а тримати її на відстані і рухом долоні спрямовувати пари або газ в напрямку обличчя.

11. Не допускати забруднення реактивів, які призначені для спільного користування в лабораторії: а) невикористані реактиви забороняється виливати або висипати назад у посудину, в якій зберігається відповідний реактив; б) тверді реактиви необхідно брати спеціально призначеним для цього реактиву шпателем або ложечкою. Не дозволяється одним шпателем брати декілька реактивів; в) категорично забороняється закривати хімічний посуд корками від іншого реактиву; г) забороняється класти піпетки на поверхню робочого столу, їх слід поміщати в спеціальні штативи.

12. Роботи з концентрованими кислотами і лугами проводити обережно, щоб виключити можливість потрапляння їх в очі, одержання опіків і пошкодження одягу. В разі потрапляння цих речовин на одяг негайно видалити їх ватним тампоном, ретельно промити водою, а потім –спеціальним розчином.

13. Завжди наливати кислоту у воду, не навпаки!

14. При запалюванні газу: а) перевірити, чи відповідає кран даному пальнику; б) спочатку запалити сірник і тільки після цього відкривати кран (не до кінця!); в) запалений сірник підносити до пальника збоку, а не в центр, оскільки струмінь газу може загасити полум’я.

15. Ні в якому разі не нагрівати щільно (герметично) закритий посуд. Гарячі предмети ставити тільки на спеціальні підставки, а не безпосередньо на стіл.

16. Користуватися легкозаймистими і шкідливими речовинами, а також проводити досліди, що супроводжуються виділенням шкідливих парів і газів, дозволяється лише у витяжній шафі з діючою вентиляцією.

17. При нагріванні речовини у пробірці не спрямовувати її отвір в бік товариша або до себе, оскільки вміст пробірки може вибризнути в обличчя або на одяг.

18. В разі виникнення пожежі треба негайно закрити крани найближчих пальників і вжити заходів до гасіння вогню, використовуючи вогнегасник, пісок, тощо.

19. Не виливати в раковину із пробірок концентровані розчини кислот та інших речовин.

20. Не кидати папір, сірники, розбитий посуд у водопровідні раковини: використовувати для цього урни і кошики для сміття.

Заняття 1. Біогенні елементи; біологічна роль, застосування в медицині.

Мета (знати, вміти):

– засвоїти правила техніки безпеки в хімічній лабораторії;

– мати уявлення про теорію електронної будови атомів;

– знати періодичний закон и періодичну систему Д.І. Менделєєва;

– трактувати взаємозв'язок між біологічною роллю біогенних s-, p-, d-елементів та формою знаходження їх в організмі;

– аналізувати взаємозв'язок між хімічними властивостями сполук s-, p-, d-елементів та їх застосуванням у медичній практиці.

Основні поняття теми заняття:хімічний елемент, s-, p-, d-елементи, біогенні елементи, електронна конфігурація, хімічний зв'язок, електронегативність, ступінь окислення, хімічна реакція.

Література:

1. Медична хімія: Підр. для ВНЗ/В.О. Калібабчук, І.С Чекман, В.І. Галинська та інш.; Під ред. В.О. Калібабчук.- К.: ВСВ Медицина, 2013 – 390 с. [11-44; 278-314]

2. Медична хімія: Підр. для вузів/В.О. Калібабчук, Л.І. Грищенко, В.І. Галинська та інш.; Під ред. В.О. Калібабчук.- К.: Інтермед, 2006 – 460 с. [12-41; 326-448]

Теоретичні питання:

Загальні відомості про біогенні елементи. Якісний та кількісний вміст біогенних елементів в організмі людини. Макроелементи, мікроелементи та домішкові елементи. Органогени. Вчення В.І. Вернадського про біосферу та роль живої речовини (живих організмів). Зв’язок між вмістом біогенних елементів в організмі людини та їх вмістом в оточуючому довкіллі. Ендемічні захворювання, їх зв’язок з особливостями біогеохімічних провінцій (районів з природним дефіцитом або надлишком певних хімічних елементів в літосфері). Проблеми забруднення та очищення біосфери від токсичних хімічних сполук техногенного походження.

Електронна структура та електронегативність s- і p-елементів. Хімічні властивості s- та p-елементів та їх сполук (реакції без зміни ступеня окиснення). Зв’язок між місцезнаходженням s- та p-елементів в періодичній системі та їх вмістом в організмі. Застосування в медицині. Токсична дія сполук.

Якісні реакції на іони CO32-, SO42-, NO2-, S2O32-.

Метали життя. Електронна структура та електронегативність d-елементів.Типові хімічні властивості d-елементівта їх сполук (реакції зі зміною ступеня окиснення, комплексоутворення). Біологічна роль. Застосування в медицині. Токсична дія d-елементів таїх сполук

Якісні реакції на іони MnO4-, Fe3+, Cu2+, Ag+.

 

Тести та вправи до самостійної роботи:

1. Електронегативність – це:

а) енергія, яка потрібна для відщеплення електрона від атома, що знаходиться в основному стані;

б) відносна здатність атомів притягати до себе електрони;

в) здатність атомів елемента приєднувати певне число інших атомів;

г) енергія, що виділяється чи поглинається внаслідок приєднання електрона до ізольованого атома.

 

2. Валентність – це:

а) енергія, яку потрібно затратити, щоб відщепити електрон від ізольованого атома;

б) відносна здатність атомів притягати до себе електрони;

в) здатність атомів елемента приєднувати певне число інших атомів;

г) енергія, що виділяється чи поглинається внаслідок приєднання електрону до ізольованого атома.

 

3. Ступінь окиснення – це:

а) число нуклонів у ядрі атома;

б) умовний заряд атома в сполуці;

в) порядковий номер елемента в періодичній системі;

г) число структурних одиниць, яке міститься в 1 моль речовини.

 

4. Іон – це:

а) атом (чи група атомів), що має надлишок або нестачу електронів;

б) атом (чи група атомів), що має непарні електрони;

в) найменша частинка речовини, здатна до самостійного існування, що зберігає хімічні властивості цієї речовини;

г) вид атомів з однаковим зарядом ядра.

 

5. У якому ряду елементи розташовані у порядку зменшення їх електронегативності:

а) Li, Be, B, C; б) C, B, N, O;

в) N, P, O, S; г) Li, Na, K, Rb?

 

6. Чому дорівнює ступінь окиснення хлору в сполуці калій гіпохлорит?

а) -1; б) +1; в) +5; г) +7.

 

7. Чому дорівнює ступінь окиснення оксигену в сполуці гідроген пероксид ?

а) –2; б) +2; в) –1; г) 0.

 

8. Електронна конфігурація 1s2 2s2 2p2 відповідає атому:

а) нітрогену; б) карбону; в) оксигену; г) фтору.

 

9. У якому ряду записані тільки р-елементи:

а) Li, Be, B, C; б) K, Ca, Cl, F;

в) Si, P, S, Cl; г) Sr, O, Al, N?

 

10. У якому ряду записані р-елементи у порядку зменшення їх атомних радіусів:

а) Cl, S, Br, F; б) F, Cl, Br, I;

в) I, Br, Cl, F; г) B, C, Al, Si?

 

11. У якому ряду записані формули тільки кислот:

а) NаOH, HCI, NaHSO4 ; б) HF, H2C2O4 , CH3COOH ;

в) KHCO3, NH3, H2SO4 ; г) HNO3, HNO2 , NH3?

 

12. У якому ряду записані формули тільки солей:

а) CH3COOH, C6H12O6 , NH3; б) K2CO3, Na2C2O4, NH4Cl;

в) Na2O , (NH4)3PO4, HCI; г) C2H4, Cа(OH)2, AlCl3?

 

13. У якому ряду записані формули тільки основ:

а) NаOH, Mg(OH)2, NH4Cl; б) NаOH, Ca(OH)2, Sr(OH)2;

в) Ba(OH)2, Be(OH)2, CaC2O4; г) LiOH, KNO3, NH4OH?

 

14. У якому ряду записані формули тільки оксидів:

а) Nа2O, CaO, Cl2O; б) Nа2O2 , NH3 , P2O5;

в) KNO3, BaO, N2O5 ; г) NH3 Cl2O, SO2?

 

15. В якому ряду записані формули кислот, що можуть утворювати тільки кислі солі:

а) HCl, HNO3, H2SO4 ; б) H2SO3 , H2CO3 , H3 PO4;

в) HClO, H3PO4 , CH3COOH; г) HBr, NH3, H2SO4?

 

16. Електролітична дисоціація – це:

а) процес розщеплення електролітів на іони під дією полярних розчинників;

б) обмінна взаємодія речовин з водою;

в) взаємодія основи з кислотою;

г) процес переходу речовини із однієї кристалічної форми в іншу.

 

17. Ступінь дисоціації – це:

а) відношення числа молекул, що розщепились на іони, до числа розчинених молекул;

б) умовний заряд атома в молекулі;

в) відношення числа молекул, що зазнали гідролізу, до числа розчинених молекул;

г) число структурних одиниць, які містяться в 1 моль речовини.

 

18. Слабкі електроліти – це:

а) електроліти, що повністю дисоціюють на іони;

б) електроліти, що частково дисоціюють на іони;

в) речовини, розчини яких проводять електричний струм;

г) речовини, що вступають у обмінну реакцію з водою.

 

19. У якому ряду записані формули тільки електролітів:

а) C6H2O6 , H2C2O4, H2CO3; б) KI, O2, KNO3 ;

в) C6H6, H2SO4, KCl; г) Na2S2O3, Аl (NO3)3, HCl?

 

20. При складанні іонних рівнянь у вигляді іонів записують:

а) тільки ті електроліти, що добре розчиняються;

б) тільки всі солі, що добре розчиняються;

в) тільки ті електроліти, що добре розчиняються та одночасно добре дисоціюють;

г) всі електроліти.

 

21. Яке з наведених рівнянь є рівнянням реакції дисоціації ?

а) CH3COOH + Н2О D CH3COO- + H3O+;

б) CH3COO + Н2О D CH3COOH + OH-;

в) CH3COOH + OH- = CH3COO- + Н2О;

г) 2CH3COOH + CO32– = 2CH3COO + Н2О + CO2?

 

22. Гідроліз – це:

а) процес розщеплення електролітів на іони під дією полярних розчинників;

б) обмінна реакція речовин з водою, що супроводжується утворенням малодисоційованих сполук, зміщенням рівноваги дисоціації води та зміною рН;

в) взаємодія основи з кислотою;

г) процес переходу речовини із однієї кристалічної форми в іншу.

 

23. Яка з солей гідролізує за катіоном :

а) амоній сульфат; б) натрій карбонат;

в) калій гіпохлорит; г) кальцій хлорид ?

 

24. У водному розчині якої солі реакція середовища лужна:

а) амоній сульфат; б) амоній хлорид;

в) натрій хлорид; г) натрій карбонат?

 

25. При розчиненні якої солі у воді гідроліз відбувається , але реакція середовища майже не змінюється:

а) барій ацетат; б) амоній хлорид;

в) калій нітрат; г) магній ацетат?

 

26. В іонному рівнянні гідролізу Pb(NO3)2 пропущена формула одного з продуктів:

Pb2+ + Н2О = ? + Н+. Написати формулу продукту.

 

27. Знайти загальну суму коефіцієнтів у рівнянні реакції повної нейтралізації сульфатної кислоти амоніаком:

а) 3; б) 4; в) 5; г) 6.

 

28. Встановити відповідність між формулою солі та іонним рівнянням гідролізу цієї солі.

Сіль:Іонні рівняння гідролізу:

1. K2СO3; а) CH3COO + НОH D CH3COOH + OH;

2. NH4CH3COO; б) CH3COO + NH4+ +HOH D CH3COOH + NH4OH;

3. NaCH3COO. в) CО32– + НОH D HCO3 + OH;

г) NH4+ + НOH D NH3∙Н2O + H+.

29. Окиснення – це:

а) процесс віддавання електронів частинками речовини;

б) процесс приєднання електронів частинками речовини;

в) процес розщеплення електролітів на іони;

г) процес накопичення однієї речовини на поверхні іншої.

 

30. Відновник – це:

а) атом чи група атомів, що має надлишок електронів;

б) атом чи група атомів, що має нестачу електронів;

в) частинка, що приєднує електрони;

г) частинка, що віддає електрони.

 

31. Окисно-відновними називають реакції, перебіг яких супроводжується:

а) виділенням теплоти;

б) поглинанням теплоти;

в) зміною ступеня окиснення атомів;

г) утворенням слабкого електроліту.

 

32. Яка з реакцій, за наведеними нижче схемами, є окисно-відновною:

а) MnO2 + KOH ® K2MnO3 + H2O; б) MnO2 + HCl ® MnCl2 + Cl2 + H2O;

в) MnCO3 ® MnO + CO2; г) MnCl2 + NaOH ® Mn(OH)2 + NaCl.

Розставити коефіцієнти у обраному рівнянні реакції.

 

33. При виготовленні ліків, що містять КІ, необхідно враховувати його окисно-відновні властивості. З якою із перелічених сполук КІ несумісний:

а) KCl; б) K2S; в) KMnO4; г) CaCl2?

 

34. Елементи-органогени записані у ряді:

а) N,P,K,Mg,Cl; б) C,H,O,N,P,S;

в) C,H,O,Ca,F,Br; г) N,P,S,Ba,O,F.

 

35. Яку з галогенідних кислот містить шлунковий сік:

а) фторидну ; б) хлоридну; в) бромідну; г) йодидну?

 

36. Дефіцитом якого елементу в організмі зумовлюється виникнення карієсу зубів та який метод профілактики використовують:

а) хлору, хлорування води;

б) фтору, додавання фторидів до зубної пасти;

в) йоду, додавання йодидів до харчової солі;

г) брому, додавання бромідів до питної води?

 

37. Кістки та зуби містять такі сполуки фосфору:

а) Сa3 (PO4)2 ; б) Сa(H2PO4)2;

в) Сa5(PO4)3OH; Ca5(PO4)3F; г) Сa(HPO4).

 

38. Внутрішньоклітинними катіонами є іони, записані у парі :

а) K+, Mg2+ ; б) K+, Na+;

в) Na+, Mg2+ ; г) K+, Ca2+.

 

39. У передачі нервових імпульсів через мембрану найбільшу участь беруть іони, записані у ряду :

а) K+, Na+, Cl; б) K+, Fe2+, Zn2+;

в) Mg2+, Ba2+, I; г) Ca2+, Cl, Cu2+.

 

40. H2S є токсичним для живого організму тому, що:

а) блокує перенесення електронів у дихальному ланцюзі;

б) утворює кислі солі;

в) більшість сульфідів не розчинні у воді;

г) при взаємодії з киснем утворює сульфур.

 

Лабораторна робота №1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.018 с.)