V. У чому полягає проба на присутність аніонів - відновників?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

V. У чому полягає проба на присутність аніонів - відновників?1. У розчин додати перманганат калію у лужному середовищі.

2. У розчин, підкислений сірчаною кислотою, додати розчин йоду,

забарвлений крахмалом в синій колір.

3. На розчин подіяти сірчаною кислотою.

4. Зробити пробу на виділення газу.

5. Подіяти йодидом калію в середовищі сірчаної кислоти.

VІ. Сіль, розчинна у воді, є сіллю барію. Який із перелічених аніонів може входити до складу цієї солі?

1. Сульфат. 2. Фосфат. 3. Нітрат. 4. Хлорид. 5. Карбонат.

VІІ. З окремими порціями досліджуваного розчину виконані наступні проби :

а) доданий розчин хлорида барію, при цьому випав білий осад, розчинний в

соляній кислоті;

б) доданий розчин йоду, забарвлений крохмалем в синій колір; при цьому синє забарвлення зникло;

в) подіяли нітратом срібла в 2М розчині азотної кислоти; виділення осаду при цьому не спостерігалось;

г) дифеніламін давав забарвлення синього кольору, але при дії йодида калію в

присутності розбавленої мінеральої кислоти ніяких змін не спострігалось.

Які аніони могли бути присутніми у розчині?

1. Сульфат і нітрит.

2. Сульфіт і нітрит.

3. Нітрат і сульфіт.

4. Нітрит, нітрат, сульфіт.

5. Сульфат і нітрат.

Білет № 6

І. Напишіть рівняння реакції взаємодії іона кобальту (ІІ) з роданід - іоном. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 4. 2. 6. 3. 9. 4. 3. 5. 8.

ІІ. Які умови необхідні для виявлення іона натрію дигідроантимонатом калію?

1. Нейтральне середовище; 2. Кисле середовище; 3. Лужне середовище;

4. Концентрований розчин солі натрія; 5. Розбавлений розчин солі натрія;

6. Нагрівання.

ІІІ. За допомогою якого реагента можно розділити ІІІ і ІV аналітичні групи катіонів?

ІV. Чим відрізняється аналіз аніонів від аналіза катіонів?

1. Виявлення багатьох аніонів частіше всього проводять дрібним способом.

2. При аналізі аніонів групові реагенти застосовують звичайно не для розділення груп, а в основному, щоб встановити їх наявність чи відсутність.

3. Групові реагенти для аналіза катіонів використовують не тільки для знаходження груп, але і для їх розділу.

4. Аналіз катіонів не відрізняється від аналіза аніонів.

5. Аналіз катіонів проводять систематичним шляхом на відміну від аналіза аніонів.

6. Групові реагенти аніонів використовують в основному для розділення груп.

V. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції взаємодії сульфіт - іону з розчином йоду. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 4. 2. 8. 3. 10. 4. 5. 5. 3.

VІ. Для виявлення марганцю (ІІ) використовують вісмутат натрію. Чи додають ще якийсь реагент і з якою метою?

1. Використовують тільки вісмутат натрію; 2. Додають луг для створення лужного середовища; 3. Додають азотну кислоту для окиснення марганцю; 4. Додають азотну кислоту для відновлення вісмутата натрію; 5. Додають азотну кислоту для створення кислого середовища.

VІІ. Які статистичні правила розчинності солей у воді (без врахування винятків)?

1. Солі слабких кислот розчинні у воді; 2. Солі слабких кислот не розчинні у воді; 3. Солі сильних кислот не розчинні у воді; 4. Солі сильних кислот розчинні у воді; 5. Солі калія, натрія, амонія розчинні у воді.

VІІІ. Як можна відрізнити нітрит - іон від нітрат - іону?

1. Подіяти кислотою.

2. Подіяти йодидом калія в присутності розведеної мінеральної кислоти.

3. Подіяти перманганотом калія в кислому середовищі.

4. Подіяти дифеніламіном.

5. Подіяти розчином йода, забарвленим крахмалом в синій колір.

ІХ. З окремими порціями аналізованого на вміст аніонів розчину провели наступні досліди :

а) додали розчин нітрату срібла в 2М азотній кислоті, виділення осаду не спостерігали;

б) додали хлорид барію в нейтральному середовищі, випав білий осад, який розчинився в кислотах з виділенням газу без кольору та запаху;

в) додали розчин молібденової рідини, випав жовтий осад;

г) газ, що виділявся викликав помутніння вапнякової води, але не знебарвлював йодокрахмальний розчин;

д) подіяли йодидом калія в кислому середовищі в присутності бензола, ніяких змін при цьому не було.

Які аніони могли бути присутніми в задачі?

1. Фосфат і карбонат.

2. Сульфіт і фосфат.

3. Сульфат, фосфат, карбонат.

4. Нітрит і сільфіт. 5. Нітрит і карбонат.

Білет № 7

І. Напишіть рівняння реакції взаємодії іона свинцю (ІІ) з біхромат - іоном. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 4. 2. 5. 3. 7. 4. 10. 5. 8.

ІІ. Який із перелічених реагентів може бути застосований для розподілу ІV i V аналітичних груп катіонів?

1. Сульфід натрія. 2. Сірководень. 3. Соляна кислота.

4. Гідроксид амонію. 5. Сірчана кислота.

ІІІ. Чи є роданід амонію специфічним реагентом на іон кобальту?

ІV. Які ви знаєте реакції, що застосовуються для відкриття карбонат - іону?

1. Дія хлорида барію в нейтральному середовищі.

2. Дія кислот.

3. Помутніння вапнякової чи баритової води.

4. Дія нітрату срібла в середовищі азотної кислоти.

5. Дія хлорної води.

V. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції виявлення марганцю (ІІ) за допомогою вісмутата натрію. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 45. 2. 40. 3. 35. 4. 32. 5. 26.

VІ. В яких випадках неможливо знаходження одних іонів в присутності інших?

1. Іон заліза (ІІІ) в присутності іона кобальту (ІІ).

2. Іон кобальта (ІІ) в присутності іона заліза (ІІІ).

3. Іон нікеля в присутності іона заліза (ІІ).

4. Іон заліза (ІІ) в пристуності нікелю.

5. Іон барія в пристуності іона кальцію.

VІІ. Які аніони можуть бути присутніми у розчині, якщо при дії 2М сірчаної кислоти на досліджуваний розчин виділяється газ?

1. Карбонат. 2. Сульфіт. 3. Хлорид. 4. Йодид. 5. Нітрит.

VІІІ. Які аніони можуть бути знайдені за реакцією

2I + 2NO2 + 4H+ → 2NO + I2 + 2H2O?

Яким зовнішнім ефектом воно супроводжується?

1. Нітрит - іон.

2. Йодид - іон.

3. Нітрат - іон.

4. Розчин забарвлюється у бурий колір.

5. Шар бензола забарвлюється у фіолетовий колір.

6. Реакція не супроводжується ніяким ефектом.

Х. З окремими порціями досліджуваного розчину на аніони були зроблені такі проби:

а) доданий розчин хлорида барію, з'явився білий осад, розчинний в соляній кислоті;

б) доданий розчин соляної кислоти, спостерігалось виділення газу;

в) доданий розчин нітрата срібла в 2М азотній кислоті, з'явився білий осад;

г) розчин перманганата калію в лужному середовищі не знебарлювався.

Які з наведених далі аніонів могли бути присутні в розчині?

1. Карбонат і хлорид.

2. Карбонат і сульфіт.

3. Хлорид і сульфіт.

4. Сульфіт і хлорид.

5. Сульфіт і йодид.

 

 

Білет № 8

І. Чи можна розділити ІІ і ІІІ аналітичні групи катіонів і який для цього може бути застосований реагент?

1. Соляна кислота.

2. Сірчана кислота.

3. Сірководень при рН = 0,5.

4. Гідроксид амонію.

5. Групи розділити не можна.

ІІ. Які з наведених катіонів утворюють солі, водні розчини яких забарвлені?

1. Марганець. 2. Нікель. 3. Кобальт (ІІ). 4. Залізо (ІІІ). 5. Свинець.

ІІІ. Чи розчиняється хлорид свинцю у гарячій воді?

ІV. Які реагенти використовуються для відкриття нітрат - іону?

1. Хлорна вода.

2. Хлорид барія при рН = 7-9.

3. Нітрат срібла в 2М азотній кислоті.

4. Дифеніламін.

5. Йодид калія в кислому середовищі.

V. Який із перелічених реагентів дозволяє відокремити іон барію від іона кальцію?

1. Карбонат амонію.

2. Оксалат амонію.

3. Біхромат калію.

4. Сульфід амонію.

5. Гідрофосфат натрію.

VІ. Які аніони заважають виявленню йодид - іону реакцією з хлорною водою?

1. Нітрат. 2. Сульфіт. 3. Карбонат. 4. Хлорид. 5. Бромід.

VІІ. Які аніони в аналізованому розчині не можуть бути присутні, якщо рН розчину ≤ 2?

1. Карбонат. 2. Сульфат. 3. Сульфіт. 4. Нітрат. 5. Хлорид.

VІІІ. З окремими порціями аналізованого на вміст аніонів розчину провели наступні проби:

а) досліджуваний розчин знебарвлював перманганат калія в кислому середовищі, але не знебарвлював в лужному;

б) до підкисленого розчину додали розчин хлорида барія, осаду не спостерігали;

в) додали розчин нітрата срібла в 2М азотній кислоті, з'явився осад білого кольору.

Які з наведених далі аніонів могли бути присутніми в розчині?

1. Нітрит і йодид.

2. Нітрит і хлорид.

3. Йодид і хлорид.

4. Сульфіт і хлорид.

5. Йодид, нітрит і сульфат.

 

 

Білет № 9

І. Напишіть рівняння реакції взаємодії іона барію з біхромат - іоном. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 4. 2. 5. 3. 7. 4. 8. 5. 10.

ІІ. Який реагент дозволяє знайти залізо (ІІІ) в суміші катіонів шести груп?

1. Гідрофосфат натрія.

2. Гексацианоферат (ІІ) калія.

3. Гексацианоферат (ІІІ) калія.

4. Диметилгліоксим. 5. Роданід амонія.

ІІІ. Які з перелічених іонів осаджуються, якщо суміш обробити розчином хлорида барію в нейтральному середовищі.

1. Нітрит. 2. Сульфіт. 3. Сульфат. 4. Йодид. 5. Хлорид.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.01 с.)