В. Реакції реплікації ДНК та транскрипції РНКМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В. Реакції реплікації ДНК та транскрипції РНКС. Реакції циклу три карбонових кислот, електронного транспорту та окиснювального фосфорилування

D. Реакції гідролітичного розщеплення біополімерів – білків нуклеїнових кислот

Е. Реакції мікросомального окиснення

 

48. (М, С, Ф) При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені кулясті пухирці, які обмежені мембраною і містять безліч різноманітних гідролітичних ферментів. Відомо, що ці органели забезпечують внутрішньоклітинне травлення, захисні реакції клітин. Ці елементи:


A. Лізосоми

B. Мітохондрії

C. Рибосоми

D. Центросоми

E. Ендоплазматична сітка


49. (М, С, Ф) Метод диференційного центрифугування застосовують для вивчення біохімічних реакцій та метаболітів, які локалізовані в певних компартментах. Яку субклітинну фракцію можна одержати використовуючи фактор седиментації 600 g?


B. Ядерну

C. Мітохондріальну

D. Лізосомальну

E. Мікросомальну

F. Рибосомальну


 

50. (М, С, Ф) У ферментативному розщепленні складних біоорганічних сполук в організмі виділяють три основних стадії, загальних для катаболізму різних біомолекул. На першій стадії катаболізму відбувається:

A. Гідролітичне розщеплення макромолекул до простих мономерів.

B. Розщеплення структурно-функціональних компонентів клітин

C. Утворення кінцевих продуктів катаболізму

D. Вивільнення великої кількості хімічної енергії

E. Відновлення коферментів нікотинамідаденіндинуклеотиду та флавінаденіндинуклеотиду

 

51. (М, С, Ф) У хворого порушено енергетичний обмін – сповільнені процеси окиснення та утворення АТФ, в крові знижений вміст метаболітів циклу Кребса. Який продукт обміну є конкурентним інгібітором сукцинатдегідрогенази?


A. Малонат

B. Цитрат

C. Аспартат

D. Малат

E. Глутамат


 

52. (М, С, Ф) Утворення оксалоацетату з пірувату є найважливішою анаплеротичною реакцією в клітинах печінки та нирок. Цю реакцію каталізує:


A. Піруваткарбоксилаза

B. Цитратсинтаза

C. Піруватдегідрогеназа

D. Піруватдекарбоксилаза

E. Малатдегідрогеназа


 

53. (М, С, Ф) В експериментальних тварин досліджували вплив вітамінів на швидкість ЦТК. При відсутності якого з вітамінів швидкість реакцій не порушувалась:


A. Ціанкобаламін

B. Тіамін

C. Пантотенова кислота

D. Рибофлавін

E. Нікотинамід


 

54. (М, С, Ф) В реакціях циклу Кребса відбувається відновлення коферментів чотирьох дегідрогеназ. Вкажіть субстрати ЦТК, причетні до появи атомів водню у складі відповідних коферментів:


А. Ізоцитрат

В. Цитрат.

С. Аконітат

D. Фумарат

Е. Оксалоацетат


 

55. (М, С, Ф) До лікарні потрапили люди, що постраждали від землетрусу й упродовж 10 днів перебували без їжі. Дослідження ферментів ЦТК показали різке зниження швидкості цього процесу. Які наслідки це матиме для організму:


A. Зниження рівня АТФ

B. Обезводнення

C. Утворення великої кількості ендогенної води

D. Посилення біосинтезу білка

E. Посилення ліпогенезу


 

56. (М, С, Ф) В експериментальних тварин на фоні довенного введення глюкози визначили зниження активності ферментів ЦТК. Які сполуки безпосередньо інгібують реакції ЦТК,

A. АТФ

B. ФАД

C. НАДФ+

D. НАД+

E. АМФ

 

57. (М, С, Ф) Хворого госпіталізовано з діагнозом “цукровий діабет І типу”. Однією з метаболічних змін є зниження швидкості синтезу оксалоацетату. Який метаболічний процес порушується внаслідок цього?


A. Цикл лимонної кислоти

B. Гліколіз

C. Синтез холестерину

D. Мобілізація глікогену

E. Синтез сечовин


 

58. (М, С, Ф) В експериментальних тварин з раціону харчування виключили ліпоєву кислоту, при цьому спостерігалось інгібування α-кетоглутаратдегідрогеназного комплексу. Чим служить ліпоєва кислота для цього ензиму?


A. Коферментом

B. Субстратом

C. Інгібітором

D. Алостеричним регулятором

E. Продуктом


 

59. (М, С, Ф) Студенти в лабораторній роботі in vitro досліджували вплив малонату на ферменти циклу трикарбонових кислот. Накопичення якого метаболіту вони виявили:


A. Сукцинату

B. малату

C. Ізоцитрату

D. фумарату

E. Сукциніл-КоА


 

60. (М, С, Ф) Цикл трикарбонових кислот – це загальний кінцевий шлях окиснювального катаболізму клітини в аеробних умовах. За виконання яких біологічних функцій відповідає цей метаболічний шлях?


A. Утворення високоенергетичного водню у вигляді чотирьох відновлених кофакторів

B. Підтримання в клітині фізіологічної концентрації пірувату

C. Утворення субстратів для глюконеогенезу

D. Утворення ендогенної води

E. Синтез біологічно активних речовин


61. (М, С, Ф) Вкажіть ензим циклу трикарбонових кислот, активність якого зменшується при накопиченні в матриксі мітохондрій ацилів вищих жирних кислот:


A. Цитратсинтаза

B. Сукцинатдегідрогеназа

C. Ізоцитратдегідрогеназа

D. Малатдегідрогеназа

E. Фумараза


 

62. (М, С, Ф) Вкажіть ензим циклу трикарбонових кислот, активність якого зростає при накопиченні в матриксі мітохондрій АДФ:


A. Ізоцитратдегідрогеназа

B. Сукцинілтіокіназа

C. Сукцинатдегідрогеназа

D. Малатдегідрогеназа

E. Фумараза


 

63. (М, С, Ф) Цитохроми – компоненти дихального ланцюга мітохондрій, що переносять електрони від убіхінону на молекулярний кисень. Яка частина молекули цитохрома бере участь в окиснювально-відновних реакціях?


A. Атом заліза

B. Вінільний радикал

C. Пірольне кільце

D. Білкова частина

E. Метиновий мостик


 

64. (М, С, Ф) Ензими дихального ланцюга окиснюють біологічні субстрати та транспортують відновлювані еквіваленти на кисень з утворенням молекули води. Де вони локалізуються?


A. На внутрішній мембрані мітохондрій

B. В цитоплазмі

C. На зовнішній мембрані мітохондрій

D. В матриксі мітохондрій

E. На плазматичній мембрані


 

65. (М, С, Ф) Мітохондрії – субклітинні органели, що містяться в цитоплазмі всіх клітин, за винятком зрілих еритроцитів, бактерій, синьо-зелених водоростей. Яка головна функція мітохондрій?


A. Окисне фосфорилування

B. Реплікація ДНК

C. Гідроліз речовин

D. Біосинтез білків

E. Секреція


 

66. (М, С, Ф) У деяких органоїдах клітини відбуваються процеси біологічного окиснення, спряжені з фосфорилуванням, в результаті чого вивільняється енергія. У яких органоїдах здійснюються ці процеси?


A. Мітохондріях

B. Рибосомах

C. Ядрі

D. Ендоплазматичному ретикулумі

E. Комплексі Гольджі


 

67. (М, С, Ф) Послідовність передавання електронів від одного компонента дихального ланцюга мітохондрій до іншого визначається їх стандартними редокс-потенціалами. У якого з компонентів дихального ланцюга мітохондрій величина редокс-потенціалу є максимальною?


A. Цитохрому а3

B. НАДН±Н+

C. ФАДН2

D. Цитохрому в

E. Цитохрому с1


 

68. (М, С, Ф) Послідовність передавання електронів від одного компонента дихального ланцюга мітохондрій до іншого визначається їх стандартними редокс-потенціалами. У якого з компонентів дихального ланцюга мітохондрій величина редокс-потенціалу є найменшою?


A. НАДН±Н+

B. ФАДН2

C. Цитохрому в

D. Цитохрому с1

E. Цитохрому а3


 

69. (М, С, Ф) Ціаніди – клітинні отрути, інгібітори транспорту електронів на термінальній ділянці дихального ланцюга мітохондрій. Який механізм їх токсичної дії?

A. Утворення комплексів з Fe3+-формою гему цитохром оксидази

B. Блокування електронного транспорту на рівні НАДН-коензим-Q-редуктази

C. Блокування перенесення електронів з цитохрому в на с1

D. Інгібування функцій АТФ-синтетази

E. Роз’єднання дихання та окисного фосфорилювання в мітохондріях

 

70. (М, С, Ф) При тиреотоксикозі підвищується продукція тиреоїдних гормонів Т3 і Т4, спостерігають схуднення, тахікардія, психічна збудливість та ін. Як саме впливають тиреоїдні гормони на енергетичний обмін у мітохондріях клітин?


A. Роз’єднують процеси окиснення та окисного фосфорилування

B. Блокують дихальний ланцюг

C. Активують субстратне фосфорилування

D. Блокують субстратне фосфорилування

E. Активують окисне фосфорилування


 

71. (М, С, Ф) Судово-медичний експерт під час розтину тіла 20-річної дівчини встановив, що смерть настала внаслідок отруєння ціанідами. Порушення якого процесу найбільш імовірно стало причиною смерті дівчини?


A. Тканинного дихання

B. Синтезу гемоглобіну

C. Транспорту кисню гемоглобіном

D. Синтезу сечовини

E. Транспорту водню за допомогою малатаспартатного механізму


 

72. (М, С, Ф) Ціаністий калій - отрута, що при зводить до миттєвої смерті. На які ферменти в мітохондріях діє ціанистий калій?


A. Цитохромоксидаза [аа3].

B. Флавінові ферменти.

C. Цитохром b.

D. НАД+-залежні дегідрогенази.

E. Цитохром Р450.


 

73. (М, С, Ф) При патологічних процесах, які супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне відновлення молекули кисню в дихальному ланцюзі і накопичення гідрогену пероксиду. Вкажіть фермент, який забезпечує його руйнування.


A. Каталаза.

B. Цитохромоксидаза.

C. Сукцинатдегідрогеназа.

D. α-rетоглутаратдегідрогеназа.

E. Аконітаза.


 

74. (М, С, Ф) до лікарні потрапила пацієнтка з отруєнням снодійними препаратами – похідними барбітурової кислоти. Яку з нижче наведених сполук слід ввести хворій для відновлення тканинного дихання на період виведення снодійного препарату з організму?


A. Ацил-КоА

B. Ізоцитрат

C. Малат

D. Піруват

E. Глутамат


 

75. (М, С, Ф) Яке з наведених тверджень вірне? Спряження електронного транспорту в мітохондріях з біохімічною системою синтезу АТФ здійснюється за рахунок:


A. Утворення протонного електрохімічного потенціалу

B. Порушення цілісності внутрішньої мембрани мітохондрій

C. Різниці редокс потенціалів компонентів дихального ланцюга

D. Проходить спонтанно

E. Дії інгібіторів електронного транспорту


 

76. (М, С, Ф) Паціент, який працює на хімічному підприємстві з виробництва синильної кислоти, звернувся в стаціонар зі скаргами на приступи утрудненого дихання, запаморочення. Який механізм дії синильної кислоти на тканинне дихання?


A. Блокування сполучення електронів з киснем

B. Взаємодія з гемом цитохрому а3

C. Приєднання до азоту піримідинового кільця НАД

D. Блокування активності цитохрому с

E. Блокування перенесення електронів з цитохрому на цитохром с1


 

77. (М, С, Ф) У процесі метаболізму в оргазнізмі людини виникають активні фор­ми кисню, у тому числі супероксидний аніон. Цей аніон інактивується за допомогою ферменту:


A. Супероксиддисмутази.

B. Каталази.

C. Пероксидази.

D. Глутатіонпероксидази

Е. Глутатіонредуктази


 

78. як впливають на енергетичний вихід АТФ іони К+, якщо потрапляють у мітохондрію?

A. Вихід АТФ зменшується, бо іони К+ як іонофори зменшують величину мембранного електрохімічного потенціалу

B. Частина енергії дихання використовується на транспорт іонів

C. Збільшується утворення АТФ, бо зростає позитивний потенціал?

D. Не змінюють вихід АТФ

E. Величина зміни АТФ буде залежати від кількості іонів К+

 

79. (М, С, Ф) яке з наведених нижче тверджень стосовно хеміосмотичної теорії є невірним:

A. Енергія електрохімічного потенціалу на внутрішній мембрані мітохондрій використовується для роботи V комплексу дихального ланцюга

B. Окремі компоненти електронно транспортного ланцюга діють як протонні помпи.

C. Енергія, що вивільняється при транспорті електронів І, ІІІ, ІV комплексами дихального ланцюга, використовується на перекачування протонів з матриксу в між мембранний простір

D. В процесі тканинного дихання на внутрішній мембрані мітохондрій формується протонний електрохімічний потенціал

E. Транслокація протонів з між мембранного простору в матрикс по протонним каналам АТФ-синтетази супроводжується синтезом АТФ.

80. (М, С, Ф) Підвищену стійкість “моржів” до холодної води пояснюють тим, що в них синтезуються у великих кількостях гормони, які посилюють процеси окиснення і утворення тепла в мітохондріях шляхом роз'єднання біологічного окиснення та окисного фосфорилування. Які це гормони (гормон)?


A. Йодвмісні гормони щитоподібної залози (йодтироніни)

B. Адреналін і норадреналін

C. Глюкагон

D. Інсулін

E. Кортикостероїд


 

81. (М, С, Ф) Спряження тканинного дихання з окисним фосфорилуванням відбувається за наявності електрохімічного градіенту іонів Н+ між матриксом та міжмембранним простором. Яка з перерахованих речовин може роз’єднувати процеси дихання та фосфорилування?


A. Динітрофенол

B. Ціаніди

C. Глюкоза

D. Соматотропін

E. Ротенон


82. (М, С, Ф) Ціанід калію — смертельна отрута. Залежно від дози, смерть настає через декілька секунд чи хвилин.Токсична дія зумовлена пригніченням дії:


A. Цитохромоксидази

B. Гемоглобіну

C. каталази

D. АТФ-синтетази

E. НАДФН-дегідрогенази


 

83. (М, С, Ф) Хворий знаходиться на обліку в ендокринологічному диспансері з приводу гіпертиреозу. До схуднення, тахікардії, тремтіння пальців рук, приєдналися симптоми гіпоксії – головний біль, втомлюваність, мерехтіння “мушок” перед очима. Який механізм дії тироїдних гормонів лежить в розвитку гіпоксії?

A. Роз’єднання окиснення та фосфорилювання

B. Посилення синтезу дихальних ферментів

C. Специфічне зв’язування активних центрів дихальних ферментів

D. Гальмування синтезу дихальних ферментів

E. Конкурентне гальмування дихальних ферментів

 

84. (М, С, Ф) В організм пацієнта помилково потрапила речовина, внаслідок дії якої дихальний ланцюг був частково заблокований і з субстратів міг окислюватись тільки аскорбат. Яка речовина потрапила в організм?


A. Антиміцин А

B. Ціаністий калій

C. Барбітурати натрію

D. Морфій

E. 2, 4-динітрофенол


 

85. (М, С, Ф) Інгібітори електронного транспорту – речовини, які діють як клітинні отрути, що спричинюють феномен тканинної гіпоксії. Які з перерахованих речовин належать до цього класу?


A. Похідні барбітурової кислоти

B. 2,4-Динітрофенол

C. Жирні кислоти

D. СССР

E. Тироксин


 

86. (М, С, Ф) Інгібітори електронного транспорту, зв’язуючись з окремими компонентами дихального ланцюга мітохондрій, блокують перенесення електронів. Інгібітором транспорту електронів через НАД-коензим-Q-редуктазний комплекс є:


A. Пієрицидин а

B. Ціаніди

C. Монооксид вуглецю

D. Антиміцин А

E. 2,4-динітрофенол


 

87. (М, С, Ф) При патологічних процесах, які супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне відновлення молекул кисню в дихальному ланцюзі і нагромадження пероксиду водню. Вкажіть фермент, який запобігає нагромадженню недоокислених продуктів в організмі?


А. Каталаза

В. Сукцинатдегідрогеназа

С. Цитохромоксидаза

D. Аконітаза

Е. a-кетоглутаратдегідрогеназа


 

88. (М, С, Ф) Пацієнт звернувся з скаргами на напади утрудненого дихання, запаморочення. З’ясувалося. Що він працює на хімічному підприємстві з виробництва синильної кислоти. З порушенням функції якого ферменту можуть бути пов’язані вказані симптоми?


А. Цитохромоксидаза

В. Сукцинатдегідрогенази

С. Каталази

D. Лактатдегідрогенази

Е. Піруватдегідрогенази


 

89. (М, С, Ф) Клітину обробили речовиною, яка блокує процес фосфорилювання нуклеотидів у мітохондріях. Який процес життєдіяльності клітини буде порушений у першу чергу?


А.Окиснювальне фосфорилювання

В.Синтез мітохондріальних білків

С.Фрагментація великих мітохондрій на менші

D.Інтеграція функціональних білкових молекул

Е.Ресинтез АТФ


Література

1. Губський Ю.І. Біологічна хімія: Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.

2. Гонський Я. І., Максимчук Т. П. Біохімія людини: Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.

 


Перелік тестів із зазначенням сторінок, використаної літератури до теми:


Тест

1. 1. стор. 116

2. стор. 260

2. 1. стор. 116

2. стор. 260

3. 1. стор. 116

2. стор. 245

4. 1. стор. 116

2. стор. 245

5. 1. стор. 116

2. стор. 245

6. 1. стор. 116

2. стор. 245

7. 1. стор. 89

2. стор. 97

8. 2. стор. 232

9. 1. стор. 117

2. стор. 261

10. 1. стор. 119

2. стор. 254

11.1. стор. 140

2. стор. 316

12.1. стор. 139

2. стор. 316

13.1. стор. 141

2. стор. 319

14.1. стор. 141

2. стор. 319

15.1. стор. 141

2. стор. 319

16.1. стор. 142

2. стор. 321

17.1. стор. 123

2. стор. 263

18.1. стор. 127

2. стор. 268

19.1. стор. 130

2. стор. 271

20.1. стор. 128

2. стор. 267

21. 1. стор. 128

2. стор. 270

22. 1. стор. 131

2. стор. 271

23. 1. стор. 131

2. стор. 271

24. 1. стор. 129

2. стор. 268

25. 1. стор. 130

2. стор. 268

26. 2. стор. 257

27. 1. стор. 124

28. 1. стор. 131

2. стор. 271

29. 1. стор. 131

2. стор. 271

30. 1. стор. 129

2. стор. 268

31. 1. стор. 129

2. стор. 268

32. 1. стор. 130

2. стор. 271

33. 1. стор. 130

2. стор. 272

34. 1. стор. 125

2. стор. 265

35. 1. стор. 126

2. стор. 266

36. 1. стор. 127

2. стор. 267

37. 1. стор. 135

2. стор. 275

38. 1. стор. 135

2. стор. 275

39. 1. стор. 134

2. стор. 273

40. 1. стор. 136

41. 1. стор. 133

2. стор. 272

42. 1. стор. 134

2. стор. 273

43. 1. стор. 117

2. стор. 262

44. 1. стор. 117

2. стор. 261

45. 1. стор. 197

46. 1. стор. 119

2. стор. 254

47. 1. стор. 118

2. стор. 254

48. 1. стор. 119

2. стор. 254

49. 1. стор. 119

2. стор. 254

50. 1. стор. 120

2. стор. 246

51. 1. стор. 107

2. стор. 90

52. 1. стор. 142

2. стор. 321

53. 1. стор. 139

2. стор. 316

54. 1. стор. 139

2. стор. 317

55. 1. стор. 141

2. стор. 319

56. 1. стор. 138

2. стор. 323

57. 1. стор. 138

2. стор. 315

58. 1. стор. 139

2. стор. 316

59. 1. стор. 107

2. стор. 90

60. 1. стор. 141

2. стор. 318

61. 1. стор. 138

2. стор. 322

62. 1. стор. 138

2. стор. 322

63. 1. стор. 127

2. стор. 267

64. 1. стор. 127

2. стор. 267

65. 1. стор. 130

2. стор. 268

66. 1. стор. 127

2. стор. 268

67. 1. стор. 128

2. стор. 270

68. 1. стор. 128

2. стор. 270

69. 1. стор. 135

2. стор. 269

70. 1. стор. 135

2. стор. 271

71. 1. стор. 135

2. стор. 269

72. 1. стор. 135

2. стор. 269

73. 1. стор. 240

2. стор. 281

74. 1. стор. 135

2. стор. 268

75. 1. стор. 133

2. стор. 273

76. 1. стор. 135

2. стор. 269

77. 2. стор. 281

78. 2. стор. 275

79. 1. стор. 134

2. стор. 275

80. 1. стор. 135

2. стор. 275

81. 1. стор. 134

2. стор. 275

82. 1. стор. 135

2. стор. 269

83. 1. стор. 135

2. стор. 275

84. 1. стор. 135

2. стор. 268

85. 1. стор. 135

2. стор. 268

86. 1. стор. 135

2. стор. 268

87. 1. стор.99, 240

88, 2. стор.561

89. 1. стор 121, 130


 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.19 (0.046 с.)