Тести ТА СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ПОЧАТКОВОГО І КІНЦЕВОГО РІВНІВ ЗНАНЬ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тести ТА СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ПОЧАТКОВОГО І КІНЦЕВОГО РІВНІВ ЗНАНЬ 

1. Який з цих вуглеводів належить до гомополісахаридів?


A. Крохмаль

B. Хондроїтинсульфат

C. Гіалуронова кислота

D. Сахароза

E. Гепарин


 

2. Лактоза – це молочний цукор. На які сполуки вона розкладається під час гідролізу?


A. Глюкозу і фруктозу

B. Два залишки глюкози

C.Два залишки галактози

D.Два залишки фруктози

E.Галактозу і глюкозу


 

3. Який з наведених вуглеводів належить до гетерополісахаридів?


Гепарин

Арабіноза

Дезоксирибоза

Глікоген

Клітковина


 

4. Яка реакція гліколізу супроводжується субстратним фосфорилюванням?


A. Піруваткіназна

B. Фосфофруктокіназна

C. Фосфоглюкомутазна

D. Лактатдегідрогеназна

E. Гексокіназна


 

5. Який ензим каталізує перетворення піровиноградної кислоти в молочну?


A. Лактатдегідрогеназа

B. Сукцинатдегідрогеназа

C. Гексокіназа

D. Піруватдегідрогеназа

E. Альдолаза


 

6. Які реакції гліколізу відбуваються з утворенням АТФ?


A. Фосфогліцераткіназна, піруваткіназна

B. Фосфофруктокіназна, альдолазна

C. Лактатдегідрогеназна, енолазна

D. Піруваткіназна, гексокіназна

E. Гексокіназна, енолазна


 

7. Які реакції гліколізу перебігають з використанням енергії АТФ?


A. Гексокіназна, фосфофруктокіназна

B. Гексокіназна, піруваткіназна


C. Енолазна, альдолазна

D. Піруваткіназна, енолазна

E. Фосфогліцеромутазна, фосфогліцераткіназна


 

8. Яка з реакцій гліколізу є незворотною?


A. Піруваткіназна

B. Фосфоглюкомутазна

C. Лактатдегідрогеназна

D. Альдолазна

E. Глюкозо-6-фосфатізомеразна


 

9. Під впливом якого ензиму фосфорилюється глюкоза з утворенням глюкозо-6-фосфату?


A. Гексокінази

B. Фосфоглюкомутази

C. Глікогенсинтази

D. Глюкозо-1-фосфат-уридилтрансферази

E. Тріозофосфатізомерази


 

10. Утворення вільної глюкози з глюкозо-6-фосфату в печінці зумовлене впливом:


A. Глюкозо-6-фосфатази

B. Кінази фосфорилази b

C. Аденілатциклази

D. Фосфорилази a

E. Фосфорилази b


 

11. Реакція конденсації ацетил-КоА з оксалоацетатом відбувається за участю:


A. Цитратсинтази

B. Аконітатгідратази

C. Піруватдегідрогенази

D. Дигідроліпоїлацетил-трансферази

E. Дигідроліпоїлдегідрогенази


 

12. Який кінцевий продукт утворюється при окиснювальному декарбоксилюванні пірувату?


A. Ацетил-КоА

B. Цитрат

C. a-Кетоглутарат

D. Ацетилфосфат

E. Пропіонат


 

13. Яка речовина є основним джерелом енергії (паливом) для функціонування циклу трикарбонових кислот?


A. Ацетил-КоА

B. Глюкоза

C. Амінокислоти

D. Жирні кислоти

E. Сукциніл-КоА


 

14. У результаті субстратного фосфорилювання з 1 молекули глюкози синтезується 6 молекул АТФ. За участю яких ензимів це відбувається?


A. Фосфогліцераткінази, піруваткінази та сукциніл-КоА-синтетази

B. Гексокінази, фосфофруктокінази та цитратсинтази

C. Ізоцитратдегідрогенази, фруктозо-1,6-фосфатальдолази та енолази

D. Глюконолактонази, транскетолази та 6-фосфоглюконатдегідрогенази

E. Транскетолази, галактозо-1-фосфатуридилтрансферази та b-глюкуронідази

 

15. У процесі спиртового бродіння бере участь:


A. Алкогольдегідрогеназа

B. Аконітатдегідрогеназа

C. Ізоцитратдегідрогеназа

D. Лактатдегідрогеназа

E. Піруваткіназа


 

16. Під впливом альдолази фруктозо-1,6-дифосфат перетворюється на:


A. Діоксіацетонфосфат і гліцеральдегідфосфат

B. Фруктозо-1-фосфат

C. Фруктозо-6-фосфат

D. Вільну фруктозу

E. Глюкозо-6-фосфат


 

17. Який ензим бере участь в утворенні глюкозо-6-фосфату?


A. Фосфоглюкомутаза

B. Фосфофруктокіназа

C. Глікогенсинтаза

D. Глюкозо-6-фосфатаза

E. Глюкозо-1-фосфатуридилтрансфераза


 

18. У спортсмена після пробігу марафонської дистанції в м’язах утворився надлишок молочної кислоти, яка далі:

A. Потрапляє у кров і захоплюється печінкою, де перетворюється у глюкозу

B. Потрапляє в мітохондрії і окиснюється до пірувату

C. Виводиться із сечею

D. Використовується для синтезу глюкози у м’язовій тканині

E. Накопичується в організмі і призводить до розвитку ацидозу

 

19. Що таке аліментарна гіперглікемія?

A. Високий рівень глюкози в крові (6,1 ммоль/л), зумовлений вживанням великої кількості вуглеводів

B. Виділення глюкози із сечею

C. Високий вміст глюкози в крові (6,1 ммоль/л), зумовлений недостатнім синтезом глікогену в печінці та м’язах

D. Підвищений вміст глюкози в крові, зумовлений розпадом глікогену в печінці та м’язах

E. Підвищений рівень глюкози в крові, спричинений глюконеогенезом

 

20. У крові пацієнта вміст глюкози натще був 5,65 ммоль/л. Через 1 год після цукрового навантаження становив 8,55 ммоль/л, а через 2 год. – 4,95 ммоль/л. Такі показники характерні для:

A. Здорової людини

B. Хворого з прихованим цукровим діабетом

C. Хворого з інсулінозалежним цукровим діабетом

D. Хворого з інсуліннезалежним цукровим діабетом

E. Хворого з тиреотоксикозом.

 

21. Глюкози може розпадатися в організмі людини як за аеробних, так і анаеробних умов. Кінцевим продуктом анаеробного розпаду глюкози є:


A. Лактат

B. Піруват

C. Н2О + СО2

D. Етанол

E. Фосфотріози


 

22. Яке з досліджень є найбільш цінним при діагностиці порушеної толерантності до глюкози ?


A. Пероральний тест толерантності до глюкози

B. Добовий глікемічний профіль

C. Довенний тест з толбутамідом

D. Довенний тест з інсуліном

E. Довенний тест з глюкагоном


 

23. Проінсулін – це:


А.Попередник інсуліну в процесі біосинтезу.

В Попередник препроінсуліну

С.Препарат інсуліну пролонгованої дії

D.Пероральний цукрознижуючий препарат

Е.Препарат інсуліну короткої дії


 

24. Інсулін стимулює транспорт глюкози до:


A. М’язової тканини

B. Кишкових ворсинок

C. Нервової тканини

D. Мозкового шару нирок

E. Еритроцитів


 

25. Який з наведених гормонів пригнічує одночасно секрецію інсуліну і глюкагону?


А.Соматостатин

В.Адреналін

С.Гастрин

D.Секретин

Е.Панкреозимін


 

26. Найактивнішими стимуляторами секреції інсуліну є:


А. Глюкоза.

В.Вільні жирні кислоти

С.Амінокислоти

D.Фруктоза

Е.Електроліти


 

27. Тривала гіпоглікемія призводить до незворотних насамперед у:


A. Центральній нервовій системі

B. Периферійній нервовій системі

C. Міокарді

D. Гепатоцитах

E. Поперечносмугастій мускулатурі


 

28. За умов експериментального цукрового діабету під дією флоридзину відбувається:

A. Порушення зворотнього всмоктування у ниркових канальцях глюкози

B. Порушення перетворення проінсуліну в інсулін

C. Переродження панкреатичних острівців Лангерганса

D. Порушення молекулярної структури інсуліну

E. Порушення спряження рецепторів інсуліну

 

29. Який показник є найбільш надійним критерієм оцінки ступеня компенсації цукрового діабету при динамічному обстеженні?


A. Вміст глікозильованого гемоглобіну

B. Наявність С-пептиду

C. Середня добова глікемія

D. Середня амплітуда глікемічних коливань

E. Вміст контрінсулярних гормонів в крові


 

30. Який з гормонів не є антагоністом інсуліну?


A. Паратгормон

B. Соматотропний гормон

C. Кортизол

D. Глюкагон

E. Адреналін


 

31. Який з гормонів стимулює ліпогенез?


A. Інсулін

B. Соматотропний гормон

C. Адреналін

D. Глюкагон

E. Тироксин


 

32. Підвищення концентрації в печінці цАМФ насамперед вплине на:

A. Активацію протеїнкінази

B. Перетворення фосфорилази b (неактивної) у фосфорилазу a (активну)

C. Перетворення глікогенсинтази активної у неактивну

D. Фосфорилювання кінази фосфорилази

E. Активацію аденілатциклази

 

33. Який ензим відіграє важливу роль в утилізації глюкози печінкою?


A. Глюкокіназа

B. Гексокіназа

C. Фосфофруктокіназа

D. Альдолаза

E. Тріозофосфатізомераза


 

34. Надходження в кров вільної глюкози (в результаті глюконеогенезу) забезпечується:


A. Глюкозо-6-фосфатазою

B. Глікогенсинтазою

C. Глюкозо-6-фосфат-дегідрогеназою

D. Фосфофруктокіназою

E. Альдолазою


 

35. Глюкокортикоїди підвищують рівень глюкози в крові, активуючи:


A. Глюконеогенез

B. Глікогеноліз

C. Гліколіз

D. Кетогенез

E. Глікогенез


 

36. Зростання концентрації глюкози в крові при дії глюкагону пов’язане з активуванням:


A. Глікогенфосфорилази

B. Глюкокінази

C. Альдолази

D. Гексокінази

E. Глікогенсинтази


 

37. Які можливі причини виникнення цукрового діабету І типу?


A. Вірусне ураження b-клітин підшлункової залози

B. Аутоімунне ураження острівців Лангенгарса з розвитком інсуліту

C. Ожиріння

D. Травма підшлункової залози

E. Психічна травма


 

38. Які з наведених нижче механізмів дії властиві інсуліну?


A. Посилення процесів утилізації амінокислот і синтезу білка

B. Гальмування ліполізу

C. Посилення глікогенолізу

D. Посилення глюконеогенезу

E. Всі зазначені механізми


 

39. Де в організмі відбувається глікогенез?


A. Печінка

B. Скелетні м’язи

C. Міокард

D. Нирки

E. Жирова тканина


 

40. Які можливі причини гіпоглікемії?


A. Велика доза інсуліну

B. Вживання алкоголю

C. Нестача у раціоні вуглеводів

D. Фізичне навантаження

E. Мала доза інсуліну


 

41. Транспорт глюкози крізь мембрану клітини без участі інсуліну відбувається у:


A. Нервовій тканині

B. Мозковому шарі нирок

C. Еритроцитах

D. Тканині кришталика

E. У жодній з перелічених тканин


42. До біологічних проявів дії глюкокортикоїдів належить:


A. Активізація глюконеогенезу в печінці

B. Послаблення запального процесу

C. Антиалергічна дія

D. Посилення реабсорбції калію в нирках

E. Посилення утилізації глюкози тканинами


 

43. Які фактори визначають можливість виділення глюкози із сечею?


A. Концентрація глюкози в крові

B. Величина клубочкової фільтрації

C. Інтенсивність всмоктування глюкози в кишках

D. Канальцева реабсорбція

Е.Кількість глюкози, яка надійшла з продуктами харчування


 

44. Мішенями для дії глюкагону є:


A. Печінка

B. Міокард

C. Жирова тканина

D. Скелетні м’язи

E. Нирки


 

45. Які гормони стимулюють реакції глюконеогенезу?


A. Глюкагон

B. Глюкокортикоїди

C. Паратгормон

D. Тироксин

E. Інсулін


 

46. За умови розпаду глікогену аденілатциклазу активують:


A. Адреналін

B. Глюкагон

C. Глюкокортикоїди

D. Інсулін

E. Тироксин


 

47. Глікозамінглікани є поліаніонними сполуками, завдяки наявності значної кількості кислотних угрупувань, що забезпечує їх високу гідрофільність, тобто здатність утримувати велику кількість води та катіонів і підтримувати тургор тканини.Вкажіть ці кислотні групи.


А .Сульфатна

В. Карбоксильна

С. Фосфатна

D. Нітратна


Е. Сульфітна

 


48. Які з перелічених вуглеводів належать до класу глікозамінгліканів?


 


А. Гепарин.

В. Гіалуронова кислота

С. Целюлоза

D. Целобіоза

Е. Декстран


 

49. Зазначте реакції для ідентифікації вуглеводів:


A. Реакція з a-нафтолом

B. Реакція Барфуда

C. Реакція Троммера

D. Реакція Селіванова

E. Реакція з розчином бензидину


 

50. Для розсмоктування рубців, зрощень, використовують лідазу (гіалуронідазу). На чому грунтується її дія?

 

51. Новонароджена дитина відмовляється від їжі, в неї виникає блювання, пронос, а згодом – катаракта. Про наявність якого захворювання це свідчить? Нестача якого ензиму є причиною цього?

 

52. У деяких людей внаслідок споживання молока часто виникають здуття живота, спазми, біль і пронос. Ці симптоми виникають через 1-4 години після споживання навіть однієї склянки молока. Які порушення призводять до таких змін?

 

53. У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1, ЛДГ2 та креатинкінази. В якому органі можливий розвиток патологічного процесу?

 

54. В сечі хворого не виявлено активності діастази. Про що це свідчить?

 

55. Хвору у важкому стані доставлено каретою швидкої допомоги. Свідомість затьмарена, адинамія, тахікардія, запах ацетону з рота. Про наявність якої патології це свідчить? Які додаткові обстеження доцільно призначити?

 

56. У здорових людей після цукрового навантаження вміст глюкози в крові може зменшуватись. Поясніть чому?

 

57. У сечі виявлено 3,6 % глюкози. Які біохімічні дослідження необхідно провести, щоб відрізнити ниркову глюкозурію від діабетичної?

 

58. Які речовини використовують для синтезу глюкози в організмі за умови тривалого голодування чи виснажливої роботи? Відповідь аргументуйте.

 

59. Поясніть негативний вплив вуглеводів на організм людини при їх надмірному надходженні. До яких біохімічних порушень це призводить?

 

60. Обчисліть вихідну концентрацію глюкози в крові людини, якщо відомо, що через 2 год після дом’язового введення інсуліну, вміст глюкози знизився до 3,3 ммоль/л і становив 40 % вихідної вмісту. Дайте оцінку отриманому показнику.

 

61. Розрахуйте вміст фруктози в крові дорослої людини, якщо він становить 0,4% середньої концентрації глюкози в крові. Який зв’язок між обміном фруктози і глюкози. Які ви знаєте захворювання, пов’язані з порушенням обміну фруктози?

 

62. Вміст глюкози в крові 2,4 ммоль/л. Які біохімічні зміни в крові та сечі спостерігаються при цьому? Що може спричинити цей стан?

 

63. У крові хворого виявлено 9 ммоль/л глюкози та 3,4 ммоль/л кетонових тіл. Про що це свідчить і які можливі причини такого стану?

 

64. Якою буде кінцева концентрація глюкози в крові дорослої людини, якщо в печінці розщепиться 1,62 г глікогену? Вихідна концентрація глюкози дорівнює 5,56 ммоль/л, об’єм крові – 5л. Які механізми нормалізують вміст глюкози в крові?

 

65. Під час обстеження хворого виявлено, що вміст глюкози в сечі становить 0,9 %. Вміст глюкози в крові становить 4,2 ммоль/л. Яка можлива причина такого стану? Які біохімічні дослідження доцільно провести?

 

66. У нормі співвідношення концентрації молочної і піровиноградної кислот у крові людини дорівнює 10. Розрахуйте концентрацію пірувату, якщо вміст лактату в 5 разів нижчий від середньої концентрації глюкози в крові. Яке клініко-діагностичне значення має визначення вмісту лактату в крові?

 

67. У крові хворого виявлено 5150 мкмоль/л молочної та 250 мкмоль/л піровиноградної кислот. Чи відповідають ці показники нормі? У яких випадках підвищується їх вміст?

 

68. Скільки літрів О2 необхідно для повного окиснення 1,8 г глюкози (н. у.) в організмі людини? У яких процесах використовується СО2?

 

69. Концентрація глюкози в крові становить 8 ммоль/л. Яка можлива причина такого стану? Чи завжди глюкозурія супроводжується гіперглікемією?

 

70. Як відрізнити ренальну глюкозурію від харчової? Охарактеризуйте ренальну глюкозурію?

 

71. Вміст сіалових кислот у досліджуваній сироватці крові становить 15 г/л. Дайте оцінку такому результату.

 

72. У хворих зі зниженою активністю глюкозо-6-фосфатдегідрогенази в еритроцитах спостерігається підвищена чутливість до окиснювачів, а також порушується відновлення метгемоглобіну. Яка причина такого стану?

 

73. Вміст глюкози у крові становить 3,0 ммоль/л. Як називається такий стан і які можуть бути його наслідки для хворого?

 

74. В стаціонар швидкої допомоги доставлена хвора у важкому стані з потьмареною свідомістю. Результати аналізів наступні: вміст глюкози в крові – 10 ммоль/л, у сечі – 5,5 %, концентрація кетонових тіл у крові є підвищеною. Яка можлива причина такого стану?

 

75. У спортсмена після змагань вміст молочної кислоти становить 4 ммоль/л. Чи можна вважати це патологією? Поясніть чому?

76. Дріжджі практично не зброджують крохмаль у спирти, але добре зброджують глюкозу і мальтозу. Як чинять пивовари, щоб посилити бродіння і отримати вищий вміст спирту?

 

77. Відомо, що глікоген, який становить енергетичний запас організму, відкладається про запас у печінці та м’язах, але не створює резерву в такій важливій тканині як мозкова, яка у великій кількості використовує глюкозу. Поясніть, чому глікоген не накопичується у мозку?

 

78. При опіках виникає загроза утворення тромбів у кровоносних судинах внаслідок посилення зсідання крові. Тромбоутворення можливе також при інших захворюваннях – атеросклерозі, гіпертонічній хворобі, варикозному розширенні вен, інсультах, інфаркті міокарду. Який полісахарид можна використати для запобігання утворенню тромбів?

 

79. При захворюваннях печінки, дихальної системи, порушеннях кровообігу, анеміях, інших захворюваннях у крові нагромаджується молочна кислота. Що спільного між цими захворюваннями? Чому накопичується молочна кислота?

 

80. Чи можливе спиртове бродіння в організмі людини? Поясніть відповідь.

 

81. Під час інтенсивного фізичного навантаження енергетичний обмін у людини певний час забезпечується процесами гліколізу, а в період відпочинку – клітинним диханням. Як взаємозв’язані гліколіз з диханням?

 

82. Поясніть негативний вплив вуглеводів на організм людини при їх надмірному надходженні. Чому він стає однією з причин виникнення серцево-судинних і стоматологічних захворювань?

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 374; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.058 с.)