С. Пептидази, аргінази, глюкокінази 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

С. Пептидази, аргінази, глюкокіназиD. Трипсину, лізоциму, цитратсинтази

Е. Альдолази, сукцинатдегідрогенази, гексокінази


 

43. (М,С,Ф) У хворого з болями у животі виявили високу амілазну активність у крові та сечі. Який патологічний процес супроводжують ці зміни?


А. Панкреатит

В. Гепатит

С. Перфоративна виразка шлунка

D. Гострий гастрит

Е. Жовчокам’яна хвороба


 

44. (М,С,Ф) Хворого доставила в стаціонар швидка допомога з попереднім діагнозом – гострий панкреатит. Активність якого ферменту в крові та сечі необхідно визначити для підтвердження цього діагнозу?


А. α-Амілази

В. АсАТ

С. АлАТ

D. γ-Амілази

E. Лактадегідрогенази


 

45. (М,С) У сироватці крові хворого виявлено різке підвищення активності трипсину, α-амілази, ліпази. Для якого захворювання це є характерним?


A. Гострий панкреатит

B. Хронічний гепатит

C. Злоякісні новоутворення

D. Холестаз

E. Отруєння інсектицидами


 

46. (М,С) У сироватці крові хворого виявлено різке підвищення активності креатинфосфокінази, лактатдегідрогенази. Яке захворювання можна припустити?


A. Інфаркт міокарда

B. Хронічний панкреатит

C. Гемолітична жовтяниця

D. Гострий гепатит

Е. Нефроз


 

47. (М,С,Ф) У сироватці крові хворого знайдено високу активність ізоферменту ЛДГ1. Патологічний процес в якому органі має місце?A. Cерце

B. Печінка

C. Скелетні м'язи

D. Підшлункова залоза

E. Нирка


 

48. (М,С,Ф) Хворому поставили попередній діагноз інфаркт міокарда. Характерною ознакою для цього захворювання є суттєве підвищення в першу добу в крові активності:


А. Креатинфосфокінази

В. Каталази

С. Г-6-ФДГ

D. a-Амілази

Е. Аргінази


 

49. (М,С,Ф) Під час дослідження секреторної функції шлунка виявлено зменшення концентрації соляної кислоти в шлунковому соці. Активність якого ферменту при цьому буде знижуватись?


А. Пепсину

В. Ліпази

С. Гексокінази

D. Амілази

Е. Карбоксипептидази


 

50. (М,С,Ф) У дієтології при непереносимості молока дітьми використовують молоко, в якому ферментативним шляхом зменшено вміст лактози. Який фермент використовують з цією метою?


А. β – Галактозидазу

В. α – Амілазу

С. β – Глюкозидазу

D. β – Амілазу

Е. α – Глюкозидазу


 

51. (М,С,Ф) При хронічному панкреатиті спостерігається зменшення синтезу і секреції трипсину. Травлення і всмоктування яких речовин порушене в цьому випадку?


А. Білків

В. Нуклеїнових кислот

С. Полісахаридів

D. Дисахаридів

Е. Ліпідів


 

52. (М,С,Ф) Після додавання витяжки з підшлункової залози в пробірку з розчином крохмалю, відмічено зникнення синього забарвлення в пробі з розчином йоду, що свідчить про гідроліз крохмалю. Під впливом якого ферменту підшлункової залози це відбулося?А. α-Амілази

В. Хімотрипсину

С. Ліпази

D. Альдолази

Е. Трипсину


 

53. (М,С,Ф) Під час вивчення складу підшлункового соку було встановлено, що він містить велику кількість ферментів. Деякі з них виділяються в неактивній формі. Які це ферменти?


А. Трипсиноген, хемотрипсиноген

В. Нуклеаза, пепсин

С. Сахараза, амілаза

D. Амілаза, ліпаза

Е. Нуклеаза, пептидаза


 

54. (М,С,Ф) При вживанні свіжого молока у дитини спостерігаються розлади шлунково-кишкового тракту, тоді як вживання інших вуглеводовмісних продуктів не викликає подібних порушень. Генетично детерміновану відсутність якого ферменту можна передбачити в даному випадку?


А. Лактази

В. Глікогенсинтетази

С. Гексокинази

D. Фосфоглюкомутази

Е. Глюкозо-6-фосфатізомерази


 

55. (М,С,Ф) У хворого порушено перетравлювання білків у шлунку та тонкій кишці. Дефіцитом яких ферментів зумовлений цей процес?


А. Пептидаз

В. Амілаз

С. Ліпаз

D. Оксидоредуктаз

Е. Трансфераз


 

56. (М,С,Ф) Який фермент використовується як фармпрепарат для лікування гнійних ран?


А. Трипсин

В. Лужна фосфатаза

С. Каталаза

D. Кисла фосфатаза

Е. Аргіназа


 

57. (Ф) У дванадцятипалій кишці під впливом ферментів підшлункової залози відбувається травлення різноманітних компонентів їжі. Які з перерахованих нижче ферментів гідролізують О-глікозидні зв’язки вуглеводів?


А. α-Амілаза

В. Карбоксипептидаза

С. Ліпаза

D. Трипсин

Е. Уреаза

 


 

58. (М,С,Ф) Зниження співвідношення аденілових нуклеотидів АТФ/АДФ призводить до посилення гліколізу в тканинах пародонта в умовах гіпоксії. Яка реакція при цьому активується?


А. Фосфофруктокіназна

В. Тріозофосфатізомеразна

С. Лактатдегідрогеназна

D. Альдолазна

Е. Енолазна


 

59. (М,С,Ф) У хворого, що страждає на цингу, порушені процеси утворення сполучної тканини, що призводить до розхитування і випадання зубів. Порушення активності якого ферменту викликає ці симптоми?


А. Лізилгідроксилази

В. Глікозилтрансферази

С. Проколагеппептидази N-кінцевого пептиду

D. Проколагеппептидази С-кінцевого пептиду

Е. Еластази


 

60. (М,С,Ф) У хворого 34 роки наявна знижена витривалість до фізичних навантажень, у той час як вміст глікогену у скелетних м’язах підвищений. Зниженням активності якого ферменту це зумовлено?


А. Фосфофруктокінази

В.Глікогенфосфорилази

С.Глюкозо-6-фосфатази

D.Глікогенсинтази

Е.Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази


 

61. (М,С,Ф) У хворого 50-ти років в результаті тривалого нераціонального харчування розвинувся гіповітаміноз С (цинга). Зниження активності якого ферменту лежить в основі ураження сполучної тканини при цій патології?


А.Пролінгідроксилази

В.Триптофангідроксилази

С. Глутамінази

D.Аланінамінотрансферази

Е. Піруваткарбоксилази


 

62. (М,С,Ф) Відомо, що травлення білків, жирів та вуглеводів здійснюється за допомогою, відповідно, протеаз, ліпаз та амілаз. У якому із травних соків містяться всі три групи ферментів у достатній для травлення кількості?


А. Сік підшлункової залози

В. Шлунковий сік

С. Сік товстої кишки

D.Слина

Е. Жовч


 

63. (М,С,Ф) Підшлункова залоза виділяє фермент, який здатний руйнувати a-1,4-глікозидні зв’язки в молекулі глікогену. Вкажіть цей фермент:


А.a-амілза
В.Хімотрипсин

С.Ентерокіназа

D.Лізоцим

Е.Фосфатаза


 

64. (М,С,Ф) Іони важких металів дуже токсичні. Вони блокують SH-групи, що входять до активного центру ферментів. До якого типу належить механізм їх інгібування?


А. Незворотне

В.Субстратне

С. Безконкурентне

D.Конкурентне

Е.Неконкурентне


 

65. (М,С,Ф) Взаємодія катехоламінів з b-адренорецепторами підвищує рівень цАМФ у клітинах тканин. Назвіть фермент, який каталізує реакцію утворення цАМФ?


А.Аденілатциклаза

В.Креатинкіназа

С. Фосфодіестераза

D. Фосфатаза

Е. Гуанілатциклаза

 


 

66. (М,С,Ф) В еритроцитах з СО2 та Н2О утворюється карбонатна кислота. Який фермент забезпечує синтез карбонатної кислоти в еритроцитах та її розщеплення в капілярах легень?


А. Карбоангідраза

В. Амілаза

С. Лужна фосфатаза

D. Ліпаза

Е. Еластаза


 

67. (М,С,Ф) Дегідрогенази – це ферменти, які відщеплюють атоми гідрогену від субстрату. До якого класу ферментів відноситься лактатдегідрогеназа?


А. Оксидоредуктази

В. Ізомерази

С. Трансферази

D. Гідролази

Е. Ліпази


 

68. (М,С,Ф) У хворого спостерігається атонія м’язів. Назвіть фермент м’язової тканини, активність якого може бути знижена при такому стані?


А. Креатинфосфокіназа

В. Транскетолаза

С. Каталаза

D. Амілаза

Е. g-глутамінтрансфераза


 

69. (М,С,Ф) Хворому з непереносимістю антибіотиків для лікування пневмонії призначений сульфален. Через декілька днів у хворого розвинувся гемоліз еритроцитів. Недостатність якого фермента в організмі хворого сприяла розвитку цього побічного ефекту?


А. Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

В. Уридиндифосфатглюкуронової трансферази

С. Холінестерази

D. N-ацетилтрансферази

Е. Ацетальдегіддегідрогенази


 

70. (М,С,Ф) При дослідженні крові у хворого виявлена виражена гіпоглюкоземія натщесерце. При дослідженні біоптату печінки виявилося, що в клітинах печінки не відбувається синтез глікогену. Недостатність якого фермента є причиною захворювання?


А. Глікогенсинтетази

В. Глікогенфосфорилази

С. Альдолази

D. Фруктозодифосфатази

Е. Піруваткарбоксилази


 

 


71. (Ф) Перетравлення білків у травному тракті - комплексний процес їх гідролізу до пептидів і вільних амінокислот. Назвіть ферменти, що розщеплюють білки в дванадцятипалій кишці:


А. Трипсин, хімотрипсин

В. Пепсин, гастриксин

С. Ліпаза, фосфоліпаза

D. Амілаза, мальтоза

Е. Ентерокіназа, ліпаза72. (М, С, Ф) У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1, ЛДГ2, АсАТ, креатинфосфокінази-МВ. В якому органі відзначається порушення біонічних процесів?


А. Серце

В. Нирки

С. Печінка

D.Скелетні м’язи

Е. Підшлункова залоза


73. (С) Важливу роль в процесі мінералізації емалі відіграє лужна фосфатаза слини, яка викликає:


А. Збільшення концентрації неорганічного фосфату

В. Зменшення концентрації неорганічного фосфату

С. Зменшення концентрації кальцію

D. Зменшення концентрації кальцію та фосфору

Е. Зниження резистентності емалі до карієсогенних факторів


 

74. (М, С) Які з ферментних препаратів використовують для лізису гною та некротичних тканин?


А. Трипсин

В. Амілазу

С. Ліпазу

D. Нуклеазу

Е. Пепсин


75. (М, С) У дитини з вираженими явищами гіпоксії вміст Нb-ОН крові склав 35% від загальної кількості гемоглобіну. З дефіцитом якого ферменту імовірніше всього пов’язаний такий стан?


А. Метгемоглобінредуктази

В. Каталази

С. Пероксидази

D. Супероксиддисмутази

Е. Фруктозо-1-6-дифосфатальдолази


 

76. (С) В слині міститься альфа-амілаза, яка здатна розщеплювати поживні речовини. На які субстрати може діяти цей фермент?


А. Вуглеводи

В. Ліпіди

С. Прості білки

D. Нуклеопротеїни

Е. Хромопротеїни


77. (М,С) При механічній жовтяниці порушуються процеси перетравлення в кишці через відсутність жовчних кислот. Який панкреатичний фермент активується цими кислотами?


А. Ліпаза

В. Трипсиноген

С. Проеластаза

D. Прокарбоксипептидаза

Е. Хімотрипсиноген


78. (М, С, Ф)У експериментальних тварин з раціону харчування вилучили ліпоєву кислоту, при цьому у них спостерігалося інгібування піруватдегідрогеназного комплексу. Чим являється ліпоєва кислота для цього фермента?


А. Коферментом

В. Субстратом

С. Інгібітором

D. Алостеричним регулятором

Е. Продуктом


79. (С) Гідролітичний фермент лізоцим слини має сильно виражену антибактерицидну дію завдяки активуванню процесу в мембрані мікроорганізмів:


А. Розщеплення дисахаридів

В. Розщеплення білків

С. Розщеплення нейтральних жирів

D. Розщеплення фосфоліпідів

Е. Розщеплення мікропротеїнів

 


 

80. (С) З віком знижується активність навколо вушних слинних залоз. Активність акого ферменту буде різко зменшуватись в слині?


А. Амілази.

В. Лізоциму.

С. Фосфатази.

D. Гексокінази.

Е. Мальтази.


 


81. (С) Аналіз слини хворого на пародонтоз вказав на зниження активності каталази. Активація якого процесу відмічена у цього пацієнта?


А. Вільно-радикального окислення

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 194; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.126.232 (0.032 с.)