Витрати в довгостроковому періоді 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Витрати в довгостроковому періоді 

Мінімізація витрат в довгостроковому періоді – основне завдання, яке реалізується шляхом зміни всіх факторів виробництва.

Криві витрат в довгостроковому періоді показують мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу продукції, коли всі фактори виробництва є змінними.

Протягом довгострокового періоду виробники мають можливість контролювати обсяг випуску і витрати, змінюючи не тільки інтенсивність виробничої діяльності на підприємстві, але й розміри і кількість підприємств.

Приклад.

Фірма розглядає 4 варіанти розмірів своїх заводів. Розміри кожного з них дозволяють працювати з мінімальними середніми витратами (АС) при обсягах випуску, що відрізняються один від одного на 1000 одиниць.

Варіанти випуску продукції: 1000, 2000, 3000, 4000 одиниць. Накреслимо короткострокові криві витрат для всіх заводів (рис. 8.3)

 

.

 
 

 

 


Довгострокова крива середніх витрат (LAC) отримується з короткострокових кривих середніх витрат (АС1, АС2, АС3, АС4).

LAC має плавний вигляд в тому випадку, коли розмір підприємства можна змінювати таким чином, щоб обсяг продукції (при мінімальних АС) був на одиницю більшим ніж на попередньому підприємстві.

Якщо еластичність розширення виробництва така, що при мінімальних середніх витратах (АС) випуск збільшується на одиницю, то крива середніх витрат у довгостроковому періоді (LAC) є відповідною множиною кривих середніх витрат (рис. 8.4).

 
 

 


Граничні витрати в довгостроковому періоді (LMC - Long Marginal Cost) – це величина зміни витрат при зміні обсягу випуску, коли всі фактори виробництва є змінними; це приріст витрат виробництва в умовах можливої зміни розмірів підприємства.

Є три варіанти співвідношення LMC і LAC:

1. LMC < LAC – підприємства зменшуються.

2. LMC > LAC – підприємства збільшуються.

3. LMC = LAC – коли LAC постійні або мають мінімальне значення.

Контрольні запитання

1. Поясніть суть і співвідношення бухгалтерських і економічних витрат.

2. В чому відмінності між бухгалтерським і економічним прибутком?

3. Дайте визначення постійних витрат, перечисліть їх види.

4. Охарактеризуйте змінні витрати, наведіть приклади.

5. Дайте визначення середніх постійних, середніх змінних і середніх сукупних витрат охарактеризуйте їх спільні риси та відмінності.

6. Проаналізуйте криві витрат виробництва, зробіть висновки.

7. Охарактеризуйте правило найменших витрат.

8. Дайте визначення сукупних та граничних витрат в довгостроковому періоді.

9. Проаналізуйте криві витрат виробництва в довгостроковому періоді.

Задачі

1. Підприємство обирає технологію виробництва з трьох альтернатив, що від-різняються співвідношенням капіталу (К) та праці (L). Якщо L=20 грн., а К=40 грн., то визначіть:

Обсяг виробництва продукції Технології
I II III
L K L K L K

А) Яку технологію обере фірма при кожному рівні виробництва продукції?

Б) Чому будуть дорівнювати витрати виробництва при кожному значенні випуску продукції?

 

1. Ви збираєтеся відкрити мале підприємство. Придбання устаткування обійдеться вам у 50 тис. грн. власних коштів, які при альтернативному їх використанні могли б щорічно приносити 5 тис. грн. доходу. Устаткування розраховано на 10 років роботи. Місячний фонд оплати праці робітників становитиме 2 тис. грн., оренда виробничого приміщення – 6 тис. грн. в рік, а на сировину, матеріали та електроенергію витрачатиметься 14 тис. грн. щорічно. Річний дохід підприємства після сплати податків становитиме 70 тис. грн. На іншому підприємстві вам пропонують посаду менеджера з річною оплатою 7,2 тис. грн. Обчисліть розміри бухгалтерського та економічного прибутку підприємства.

 

Постійні витрати підприємства складають 60 тис.грн., величини змінних витрат наведено в таблиці. Заповніть таблицю.

Сукупний обсяг ви-робництва одиниць Q Постій-ні вит-рати, FC Змінні вит-рати, VC Сукуп-ні вит-рати, TC Середні постійні витрати, AFC Середні змінні витратиAVC Середні сукупні витрати ATC Граничні вит-рати, MC
           

Основні терміни і поняття

 


- Довгострокові граничні витрати

- Довгострокові сукупні витрати

- Змінні витрати

- Нормальний прибуток

- Постійні витрати

- Середні змінні витрати

- Середні постійні витрати

- Середні сукупні витрати

- Сукупні витрати


 

Рекомендована література

 

1. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроеконо-міка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997. – С. 88-110.

2. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И.Микроэкономика: В 2-х т. / Общая редакция В. М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа. 1999. Т. 1. – С. 314-348.

3. Гамілтон Джонатан. Методичний посібник до “Мікроекономіки” Робер-та С. Піндайка та Деніела Л. Рубінфелда. – К.: Основи, 1996. – С. 66-76.

4. Задоя А. О. Мікроекономіка: Курс лекцій. – К.: Т-во “Знання”, 2000. – С. 74-88.

5. Лисовицкий В. Н. Микроэкономика. Учеб. пособие для экономич. специальностей вузов. – К.: ИМСО МО Украины, НВФ “Студцентр”, 1997 – С. 63-71.

6. Наливайко А. П., Євдокимова Н. М., Задорожна Н. В. Мікроеконо-міка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг.ред. А. П. Наливайка. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 75-85.

7. Піндайк Роберт С., Рубінфелд Деніел Л. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1996. – С. 197-228.

8. Ястремський О. І., Гриценко О. Г.Основи мікроекономіки. – К.: Товариство “Знання”, 1998. – С. 187-209.

Розділ 4

ТЕОРІЯ РИНКОВИХ СТРУКТУР:

РИНОК ПРОДУКТУ
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 332; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.72.180 (0.005 с.)