А – нормальний; б – неякісний; в – нейтральний 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

А – нормальний; б – неякісний; в – нейтральний 

Від кривої “доход – споживання” легко перейти до так званих кривих Енгеля. Крива Енгеля показує співвідношення між доходом і обсягом споживання певного товару при незмінності інших факторів, що впливають на попит (рис. 4.5).

Для більшості нормальних товарів крива Енгеля має зростаючий характер із затуханням, тобто певний приріст доходу спричиняє менший приріст споживання товару Х. Це пояснюється дією закону спадної граничної корисності.

І
Х
Рис. 4.5. Крива Енгеля
Однак для певної групи товарів крива Енгеля може зростати з прискоренням. До цієї групи належать предмети розкоші, споживання яких зростає швидше, ніж зростає дохід споживача. ці залежності ввійшли в мікроекономіку як закон Енгеля:

1. При незмінних цінах на всі блага частка сімейного бюджету, що витрачається на продукти споживання, має тенденцію до зменшення за умови зростання доходів сім’ї.

2. Споживання освітніх, медичних, юридичних послуг і послуг, пов’язаних з відпочинком, має тенденцію зростати швидше, ніж зростають доходи.

 

Реакція споживача на зміну цін товарів

 

При дослідженні кривих “дохід – споживання” та кривих Енгеля, ми вважали змінним лише дохід, а інші фактори попиту – постійними. Але якщо вважати дохід постійним, а ціни змінними, то можна побудувати криву “ціна – споживання”.


Якщо дохід і ціни на інші товари залишаються незмінними, то точка перетину лінії бюджетних обмежень з віссю Y залишиться попередньою. Зниження цін на товар Х призведене до повороту лінії бюджетних обмежень до нової точки її перетину з віссю Х, більш віддаленої від початку координат. І, навпаки, підвищення цін на товар Х – повертає цю лінію в точку, що лежить ближче до початку координат.

PYY
Крива “ціна-споживання” показує, як змінюється обсяг закупок товару Х (точки Х1, Х2, Х3 на рис. 4.6) при переході до іншого рівня цін на цей товар за умови незмінності всіх інших факторів попиту.

Рис. 4.6. Крива “ціна – споживання”
Х1 Х2 Х3
U1
U3
I
U2
X
Від кривої “ціна – споживання” можна перейти до кривої індиві-дуального попиту. Для цього потрібно лише замінити на осі ординат позначення: замість витрат на всі інші товари (PYY) відобразити на ній ціну РХ. Тангенс кута нахилу ліній бюджетних обмежень відповідає ціні товару Х.

Легко помітити, що зменшення кута нахилу (зниження цін на товар Х) супроводжується збільшенням обсягів закупок цього товару. Залежність між ціною на товар (РХ) та розміром його бажаних закупок для споживача відображає крива попиту (рис.4.7).


Рис. 4.7. Крива індивідуаль- ного попиту
d
Х
РХ
Попит (demand) - це та кількість про-дукту, яку споживач готовий та може прид-бати за тими чи іншими цінами протягом певного періоду. Крива попиту та крива “ціна – споживання” – це два різних спосо-би описання того, як придбана кількість товару змінюється при зміні ціни на нього (за умови, що інші фактори не діють).

Оскільки залежність між цінами товару та попитом на нього досить стійка, то можна говорити про закон попиту, який наголошує, що із зростанням цін на товар розмір попиту на нього зменшується і, навпаки – зниження цін сприяє збільшенню кількості товару, яку бажає придбати споживач.

Ефект заміщення та ефект доходу

 

Якщо ціна товару Х змінюється, то можливості споживача придбати різні набори товарів теж змінюються. З одного боку, зниження цін на товар Х робить його привабливішим для споживача, оскільки він стає дешевшим щодо товарів-субститутів. З іншого боку, вивільнення коштів від здешевлення покупки товару Х дає змогу людині збільшити споживання інших товарів. Таким чином, зростає реальний дохід споживача, хоча його номінальний дохід залишається попереднім.

Y
Реакція споживача на таке зростання реального доходу значною мірою буде залежати від його ставлення до споживчих якостей товару. Щоб моделювати поведінку споживача, слід розмежовувати дію двох ефектів, які спостерігаються при зміні цін на один з товарів (рис. 4.8).

 

 


В

●А U2

 
 


● С

I1 I U1 I2

R1 R R2 X

Рис. 4.8. Ефект заміщення та ефект доходу

Ефект заміщення – це ефект, який вказує на те, що споживач у процесі споживання заміщує товаром, що став дешевше, інші більш дорогі товари. Ця заміна ілюструється рухом вздовж кривої байдужості U1 (переміщення з точки А в точку С (відрізок R–R1)).

Ефект доходу – це ефект, який виникає внаслідок впливу на попит споживача зміни обсягу його реального доходу. Зміна останнього викликана зміною ціни товару Х без врахування ефекту заміщення. Ефект доходу показує механізм переміщення від однієї кривої байдужості (U1) до іншої U2 (відрізок R2–R).

Як було з’ясовано раніше, зростання доходу суперечливо впливає на споживання нормальних та неякісних товарів: якщо із збільшенням доходу споживання нормальних товарів зростає, то споживання неякісних – зменшується. Ефект заміщення спрацьовує однаково і щодо нормальних, і щодо неякісних товарів. В узагальненому вигляді дія ефектів доходу та заміщення наведена в табл. 4.1

Таблиця 4.1.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 221; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.237.158 (0.009 с.)