Еластичність похідного попиту 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Еластичність похідного попиту 

Фактори, що змінюють попит на ресурс:

1. Зміни у попиті на продукт (між зміною попиту на ресурс і попиту на продукт виготовлений з нього існує пряма залежність).

2. Зміни продуктивності ресурсу (підвищення продуктивності ресурсу пересуває криву попиту на нього вправо, а зменшення – навпаки).

3. Зміни цін на інші ресурси:

а) при зміні цін на ресурси-замінники діють одночасно протилежні ефекти: ефект заміщення та ефект обсягу.

Наприклад, якщо знизилася зарплата, то праця стала дешевою відносно капіталу і виробнику доцільніше збільшувати обсяги залучення праці та зменшувати капітал (ефект заміщення). Тоді попит на капітал зменшиться.

Але здешевлення праці приводить до зменшення витрат виробника взагалі, та зростання обсягів виробництва, що має супроводжуватися зростанням попиту на ресурси (ефект обсягу). Попит на капітал зростає. Фактична зміна попиту на ресурс залежатиме від співвідношення сил, з якими діють ці ефекти.

б) якщо змінюється ціна на комплементарні ресурси, то спрацьовує лише ефект обсягу продукції (зменшується ціна на комплементарний ресурс – збільшується попит на нього і на головний ресурс.

Чутливість попиту на ресурси в залежності від зміни його цінових та нецінових факторів визначається показниками еластичності. Цінова еластичність попиту на ресурси ( ) залежить від таких факторів:


1) темпи спадання граничного продукту (якщо граничний продукт праці знижується повільними темпами при збільшенні кількості праці, то і крива попиту на ресурс матиме менший нахил та тенденцію до більшої еластичності і навпаки;

2) легкість ресурсозаміщення (чим більше ресурсів-субститутів, тим вище еластичність попиту на певний ресурс);

3) еластичність попиту на продукт виробника (пряма залежність);

4) частка витрат на ресурс у загальних витратах (чим більше загальних витрат припадає на ресурс, тим вища еластичність попиту на нього).

 

Оптимальне співвідношення ресурсів

У довготерміновому періоді перед виробником постає два головних запитання:

1. За якого співвідношення ресурсів витрати на їх придбання для досягнення певного обсягу продукції будуть мінімальними?

2. Яке співвідношення ресурсів забезпечує максимальний прибуток?

Правило мінімізації витрат: витрати мінімізуються при такому співвідношенні ресурсів, коли граничні продукти в розрахунку на одиницю вартості кожного ресурсу є однаковими.

L/PL=MPK/PK

Однак мінімальні витрати на виробництво – не завжди забезпечують максимальний прибуток. Вони збігаються лише для умов конкурентного ринку, де попит абсолютно еластичний, а ціна на продукт залишатиметься незмінною при зміні пропозиції фірми. Тому доцільніше користуватися більш загальним підходом: максимальний прибуток досягається за умови зрівноважування граничного продукту та граничних витрат МР=МС.


Щодо витрат на придбання окремих ресурсів, то прибуток зростатиме до того часу, коли граничний продукт у грошовому вираженні змінного фактора виробництва, буде перевищувати витрати на придбання додаткової одиниці цього ресурсу: MRPL>PL. Максимального значення прибуток набуває тоді, коли витримується така рівність:

MRPL/PL=MRPK/PK=1

 

Контрольні запитання

1. Охарактеризуйте суть та поняття похідного попиту.

2. Проаналізуйте ситуацію, коли виробник купує ресурси та продає продукт на конкурентному ринку.

3. Дайте визначення показників: “граничний продукт в грошовому вира-женні” (MRP) та “граничні витрати на ресурси” (MRC).

4. Охарактеризуйте вплив недосконалої конкуренції на похідний попит.

5. Назвіть фактори, що змінюють попит на ресурс.

6. Від яких факторів залежить цінова еластичність попиту на ресурси?

7. Сформулюйте правило мінімізації витрат ресурсів.

8. При яких умовах прибуток набуває максимального значення?

Задача

Виробництво певного товару засноване на використанні трьох факторів виробництва: капіталу, праці і землі. При якому наведеному в таблиці варіанті їх використання досягається мінімізація витрат?

Варі-анти Ціна капіталу, грн Граничний продукт капіталу Ціна праці, грн Граничний продукт праці Ціна землі, грн Граничний продукт землі
А Б В Г Д

Основні терміни і поняття

 


- Диференціація продукту

- Граничний продукт в грошовому вираженні

- Граничні витрати на ресурси

- Еластичність похідного попиту

- Ефект заміщення

- Ефект обсягу продукції

- Похідний попит

- Правило максимізації прибутку

- Правило мінімізації витрат

- Ресурсозаміщення

- Темпи спадання граничного продукту

 


 

Рекомендована література

 

1. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроеко-номіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997. – С. 191-203.

2. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И.Микроэкономика: В 2-х т. / Общая редакция В. М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа. 1999. Т. 2. – С. 305-309, 349-375.

3. Гамілтон Джонатан. Методичний посібник до “Мікроекономіки” Робер-та С. Піндайка та Деніела Л. Рубінфелда. – К.: Основи, 1996. – С. 138-145.

4. Задоя А. О. Мікроекономіка: Курс лекцій. – К.: Т-во “Знання”, 2000. – С. 143-153.

5. Карагодова О. О., Черваньов Д. М. Мікроекономіка. – К.: Четверта хвиля, 1997. – С. 145, 146.

6. Лисовицкий В. Н. Микроэкономика. Учеб. пособие для экономич. специальностей вузов. – К.: ИМСО МО Украины, НВФ “Студцентр”, 1997 – С. 105-112.

7. Наливайко А. П., Євдокимова Н. М., Задорожна Н. В. Мікроеконо-міка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг.ред. А. П. Наливайка. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 136-145.

8. Піндайк Роберт С., Рубінфелд Деніел Л. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1996. – С. 456-468.

 

Тема 14. РИНОК ПРАЦІ

Загальною рисою попиту на будь-який ресурс є його похідний характер. Але в залежності від самого ресурсу та типу ринку процес ціноутворення має деякі особливості. Заробітна плата, як відомо, є ціною трудових послуг, тому механізм її формування залежить від типу ринку. В цій темі ми розглянемо кілька варіантів ринків праці праці залежно від стану конкуренції на них.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 287; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.011 с.)