Тема 5. Формування ресурсів банку 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Формування ресурсів банкуМета роботи:   закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань щодо формування ресурсів банку.

 

План

1. Власні та залучені комерційного банку, їх економічна

характеристика.

2. Робота з юридичними та фізичними особами по

залученню депозитів.

3. Управління ресурсами банку.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

Залежно від джерел формування ресурси поділяються на власні і залучені (рис.2.13).

 

 
 

 

 


Рис.2.13. Ресурси комерційного банку

Більшу частину ресурсів банку становлять залучені кошти і близько третини - власний капітал.

Залучені кошти-1це сукупність коштів на поточних, депозитних та інших рахунках банківських клієнтів (юридичних та фізичних осіб), на рахунках громадських організацій, різноманітних громадських фондів, які розміщуються в активи з метою отримання прибутку чи забезпечення ліквідності банку.

Основну суму залучених коштів становлять тимчасово вільні грошові кошти, що утворюються внаслідок кругообігу промислового і торгового капіталу, грошові накопичення держави, особисті грошові накопичення населення.

Депозитні операції - найбільш суттєве і важливе джерело формування та збільшення ресурсної бази комерційних банків.

Найбільш стабільними з точки зору прогнозування рівня залишків та визначення термінів повернення коштів є строкові вклади (депозити).

Розвиток та диверсифікація послуг з обслуговування саме цих вкладів є пріоритетним завданням сучасного комерційного банку. Ресурси, залучені у строкові депозити, залишаються у розпорядженні банку в межах чітко обумовленого часового інтервалу, а тому можуть використовуватися для фінансування більш тривалих за терміном, а отже і більш доходних активних операцій

Що стосується залишків на депозитних рахунках до запитання, як правило, вітчизняні банки здебільшого не здійснюють плати за цими залишками, оскільки їх розміри є дуже нестійкими та слабо прогнозованими. Вагома частка ресурсів, які залучені саме у вклади до запитання, використовується банками для забезпечення необхідного рівня ліквідності та формування обов'язкових резервів у вигляді залишків на кореспондентському рахунку в Національному банку України.

Необхідно звернути увагу на те, що в останній час все більшої актуальності набуває розвиток системи страхування депозитів у комерційних банках, необхідність якої визнана більшістю країн світу. У практиці розвинути країн діють різноманітні форми і види цієї системи, основу якої завжди складає фонд страхування депозитів.

Залучені кошти банку-2 це головним чином кредити на грошовому ринку, які залучаються у формі міжбанківських кредитів і кредитів НБУ, операцій з цінними паперами на вторинному фондовому ринку.

Ці кошти мають суттєве значення для підтримки поточної банківської ліквідності і тому активно використовуються комерційними банками України.

Структура ресурсів окремих комерційних банків є індивідуальною і залежить від ступеня їх спеціалізації, особливостей діяльності, стану ринку кредитних ресурсів та інших факторів.

Серед недепозитних джерел формування банківських ресурсів найбільш поширеними на сучасному етапі є:

– отримання міжбанківських кредитів;

– рефінансування в Національному банку України;

– операції РЕПО;

– емісія цінних паперів власного боргу (банківські векселі, облігації тощо).

Основним джерелом недепозитних ресурсів є операції з отримання міжбанківських кредитів.

Досить поширеними в міжнародній банківській практиці є операції з залучення ресурсів у системі центрального банку. Центральний банк кредитує банківські установи на короткостроковій основі з метою сприяння їм у вирішенні проблеми з тимчасовою нестачею ресурсів для проведення активних операцій.

В Україні Національний банк здійснює політику рефінансування комерційних банків через використання таких інструментів:

– рефінансування банків шляхом операцій на відкритому ринку;

– надання стабілізаційного кредиту;

– операції купівлі-продажу державних цінних паперів на відкритому ринку.

Ті комерційні банки, що проводять політику інтенсивного розвитку та диверсифікації діяльності, активно діють на ринку боргових зобов'язань, випускаючи в обіг цінні папери власного борг серед яких переважають фінансові векселі, а також облігації банків".

Фінансові векселі банків є досить привабливим інструментом внаслідок їхньої високої ліквідності та надійності.

Постійні зміни умов функціонування комерційних банків, посилення конкуренції на фінансовому ринку потребують вдосконалення існуючих та впровадження нових методів управління банківськими операціями. Щодо недепозитних банківських операцій, то тут все більшого розвитку за останні роки набувають так звані операції із забалансового фінансування. Основними методами забалансового фінансування є: сек'юритизація активів; продаж позик; надання кредитних гарантій.

Пасивні операції виступають ключовим елементом управління банківською діяльністю, оскільки без якісного формування ресурсної бази банку неможливо забезпечити потрібну ефективність проведення активних операцій. При цьому необхідно розуміти, що пасивні операції банків, як і активні, безпосередньо впливають на рівень дохідності, а тому активи і зобов'язання необхідно розглядати як загальний портфель банківських ресурсів, управління яким повинно бути достатньою мірою скоординовано.

Питання для самоконтролю

1.Що таке банківські ресурси?

2.Які види вкладів від населення приймають комерційні банки?

3.За якими головними ознаками різняться вклади, що їх приймають

від населення різні комерційні банки України

4. Що таке банківський сертифікат?

5. У чому сутність ощадного вкладу

6. Як нараховуються прості та складні проценти з банківських

депозитів?

7. Що таке ефективна річна процентна ставка?

8.Які операції банків належать до недепозитних?

9.У чому сутність проведення операцій РЕПО?

10. Які особливості випуску та обігу фінансових векселів та облігацій банку?

11. Що таке сек'юритизація активів?

12.Як здійснюються операції з продажу банківських позик?

13.У чому полягає головне завдання менеджменту пасивних операцій банку

14. Охарактеризуйте напрямки використання банківських ресурсів.

15. Поясніть, які ресурси вигідніші для комерційного банку: власні чи залучені?

16. Обґрунтуйте засоби управління ресурсами з метою прибутковості банку і ліквідності його балансу.

17. Від яких факторів залежить дотримання банком належного рівня ліквідності?

 

 

Проблемні питання для обговорення

1. НБУ видав банку кредит рефінансування під забезпечення векселів суб’єктів господарської діяльності. Кредит в строк не повернутий. Які дії НБУ в такому випадку?

 

2.Банк направляє НБУ заявку на кредит овернайт на 100 000 доларів США. Наскільки здійсненна заявка?

 

3.НБУ пролонгував банку «Надра» короткостроковий кредит

рефінансування на 7 років. Яка вигода НБУ в цій дії?

 

4.Банк А надав міжбанківський кредит банку Б без використання СЕП НБУ. Наскільки це можливе?

 

5.Для яких цілей банк залучає кредит овернайт:

- в гривні,

- в інвалюті?

 

6.На коррахунку в національній валюті в банку А грошей нуль. Банк А надає кредит клієнту N банку А. Наскільки схема реальна?

 

7.За яких умов банк А надає банку Б міжбанківський кредит ?

 

8.Клієнт N банку А Дніпропетровської РРП зробив переказ контрагенту М банку Б Львівської РРП. На протязі операційного дня клієнт М грошей не одержав. Що трапилось і дії клієнта М?

 

9.Кліент N банку А зробив переказ контрагенту М з датою валютування в 10 днів. Через 10 днів гроші не зараховані М і не повернуті N. Що трапилось?

 

10.Операція прямого РЕПО не виконана банком. Які дії НБУ в цьому випадку?

 

 

Бібліографічний список

[2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17,18]

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 405; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.006 с.)