Тема 7. Операції банків з цінними паперами. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Операції банків з цінними паперами.Мета:закріпити знання по основам проведення банками

операцій з купівлі-продажу, емісії, обслуговування та

управління цінними паперами.

 

План

1. Цінні папери в портфелі банку та їх класифікація.

2. Операції банку з випуску та обігу цінних паперів.

3. Комісійна та комерційна діяльність банку з цінними паперами.

Обладнання: 1.Завдання та методичні рекомендації по їх виконанню. 2.Контрольні завдання. 3.ЕКОМ.

Методичні рекомендації до практичного заняття

ОБЛІГАЦІЯ –боргове зобов'язання, відповідно до якого позичальник гарантує виплату кредиторові певної суми після закінчення обговореного строку й виплату щорічного фіксованого або плаваючого доходу.

АКЦІЯ - цінний папір, що вказує на частку її власника в капіталі даного акціонерного товариства.

ДЕПОЗИТНІ СЕРТИФІКАТИ –письмові свідоцтва кредитних установ про депонування коштів, що засвідчують право вкладника на одержання депозиту. Бувають до запитання й термінові. (Різновид банківських вкладів).

ВЕКСЕЛЬ –письмове боргове зобов'язання, що дає його власникові безумовне право вимагати після настання строку з особи що видала або акцептувала вексель сплати обговореної в ньому грошової суми. За допомогою передатного напису (індосаменту) вексель може циркулювати серед необмеженого кола осіб, виступаючи як наявні гроші.

 

Цикл життя всіх цінних паперів складається із трьох фаз: підготовка й проведення нової емісії; первинне розміщення цінних паперів - первинний ринок й їхній обіг - вторинний ринок.

Вторинний ринок складається з позабіржового ринку, куди спочатку попадають практично всі знову емітовані папери. Після того, як акції розподілені на позабіржовому ринку, довівши тим самим своя привабливість і надійність, встає питання про їхній прийом до продажу на біржі.

Звідси, перша послуга, надавана на фондовому ринку - це забезпечення первинне розміщення знову емітованих цінних паперів - АНДЕРРАЙТИНГ.

Компанії, що бажають включити свої акції в біржові торги, розробляють процедуру лістингу. ЛІСТИНГ - внесення акцій компаній у список акцій, що котируються на біржі.

Основні завдання біржі пов'язані із установленням і контролем цін, звідси найважливішим питанням є КОТИРУВАННЯ Й ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

Ціна попиту - пропонована покупцем, ціна пропозиції - продавцем.

Котирування - виявлення й фіксування цін, укладених на біржі угод. Складається спеціальною котирувальною комісією з результатів попереднього біржового торгу й представляє продавців і покупцям у вигляді біржового бюлетеня.

При придбанні акцій для одержання дивідендів, інвестор визначає прийнятну ціну акції виходячи з розмірів дивідендів по ній і очікуваної норми доходу:

 

 

ЦІНА АКЦІЇ

P = d / r,(3.48)

де P - ціна однієї акції, визначена покупцем;

D - дивіденд;

R - прийнятна для покупця норма доходу.

 

P = d / (i + a),(3.49)

де I - відсоток по банківських вкладах, або по державних цінних паперах;

А - винагорода за ризик інвестування.

 

P = d / (e - l),(3.50)

де E - ефективність капітальних вкладень;

L - знижка на не участь у виробництві.

 

Розрахунок на підставі норми доходу того року, коли очікується виплата дивідендів -

P = dt / rt. (3.51)

 

Приклад 1

Якщо через 5 років дивіденд складе 3,83 дол. на акцію, щорічно зростаючи при цьому на 5%, а прийнятна норма доходу через 5 років - 12,8%, те ціна акції в Т-5м році складе: 3,83/0,128 = 30 дол.

Приведемо розміри дивіденду й прийнятної норми доходу Т-го року до базового Т-5 року. Дивіденд у базовому році складе:

 

d0 = dt / (1+p)t , (3.52)

 

де d0 - дивіденд базового року;

dt - дивіденд т-го року;

p - темп приросту дивіденду.

 

У нашому прикладі р = 5%, те d0 = 3,83 / (1+0,05) 5 = 3.

Прийнятна норма доходу від акції в базовому році дорівнює:

 

r0 = rt / (1+i)t,(3.53)

де r0 - прийнятна норма доходу базового року;

rt - прийнятна норма доходу т-го року;

i - норма дисконтування.

r0 = 0,128/(1+0,05) 5 = 0,1 (10%).

 

Ціна акції, розрахована за наведеним значенням дивіденду й норми доходу становить Р = 3/0,1 = 30 дол.

Виходячи із усього цього, ціну покупця можна визначити по формулі:

p=d/r*sd + py*sc, (3.53)

 

де d - дивіденд;

r - прийнятна норма доходу;

sd - частка покупців акцій, що розраховують на одержання доходу у вигляді дивіденду;

py - учорашній курс акцій;

sc - частка покупців, що розраховують на одержання доходу у вигляді різниці курсів акцій.

 

Приклад 2.

Якщо вчорашній курс акцій даної компанії становив 28 дол., дивіденд - 3 дол., прийнятна норма доходу - 10%, частка покупців акцій, що розраховують на одержання доходу у вигляді дивіденду - 60%, частка покупців, що розраховують на одержання доходу у вигляді різниці курсів акцій - 40%, те ціна акції покупця = (3/0,1)*0,6+28*0,4 = 29,2 дол.

 

ЦІНА ВЕКСЕЛЯ

Приклад 3.

Вексель номіналом 1400 грн. і датою погашення 18/09/2001 р. врахований банком 24/05/2001 р. з дисконтною ставкою 6,5% і виплатив суму власникові векселя наявними. Визначити суму обліку й скільки банк заплатив за вексель

1. Визначення строку інвестування ресурсів в облікову операцію - від дня обліку до дня погашення:

 

2. Визначення суми обліку.1400 грн.*115 днів*6,5%/100%*360 днів=29,07 грн.

СУ = ВВ*ПП*СУ / 100%*360 днів, де

ВВ - валюта векселя;

ПП - процентний період;

ВУС - дисконтна ставка;

3. Ціна векселя = 1400 - 29,07 = 1370,93 грн.

ЦІНА ОБЛІГАЦІЇ

До =(Цр / Но)*100,(3.53)

 

Приклад 4

де До – курс облігації; 110,3.

Цр - ринкова ціна облігації; 1103 грн.

Но - номінал облігації. 1000 грн.

 

Прибутковість процентної (купонної) облігації:

Дт = (Пг / Цр)*100,(3.54)

де Дт - поточна прибутковість облігації;

Пг - сума виплачуваних за рік відсотків;

Цр - ринкова ціна облігації.

 

Прибутковість дисконтної облігації:

 

Но – Цд ; Цд = Но / (1+ЛПс/100), (3.55)

 

Приклад 5

де Цд - ціна продажу облігації з дисконтом;

Но – номінал 1000 грн;

Л - чисто років до погашення 1,5 року;

Пс – норма прибутковості (ставка рефінансування) 25%.

Ціна ринкова 1000/1+(1,5*25)/100 = 727,3 грн. Дисконт (доход інвестора) = 1000-727,3 = 272,7 грн.

 

Прибутковість облігації, що має й дисконт і процентну прибутковість:

 

Дп=(По+ДдрЛ)*100, (3.56)

 

Приклад 6

де Дп – повна прибутковість облігації з розрахунку повного періоду обігу;

По – сукупний процентний доход; 375 грн.

Дд – розмір дисконту; - 103 грн. (премія)

Цр - ринкова ціна придбання; 1103 грн.

Л - число років володіння облігацією. 15 років.

((375-103)/1103*15))*100 = 1,6%.

Поточна прибутковість = ((375/15)/1103)*100=2,26%

 

ОПЕРАЦІЯ РЕПОРТ –продаж цінних паперів з одночасним укладанням договору на їхню зворотну покупку через обговорений строк за встановленим курсом.

 

Приклад 7.

1/03 котирування акцій становило 100 $/штука. Клієнт очікує росту даних акцій. Укладено угоду на покупку 100 акцій з виконанням 31/03. Котирування цих акцій - 80 $/штука. Провадиться операція репорт:

Клієнт купує 100 акцій за ціною 100 $ і продає їх банку за 80 $/шт. на умовах репорт - із зобов'язанням викупити їх 30/04 по 90 $/шт. 30/04 курс акцій - 120$/шт.

Покупка 1 - 100*100 $ = 10000$.

Продаж 1 - 100*80 $ = 8000 $. Збиток 2000 $.

Покупка 2 - 100*90 $ = 900 $.

Продаж 2 - 100*120 $ = 12000 $. Прибуток 3000 $.

З 1/03 по 30/04 підсумковий прибуток 1000 діл.

ДЕПОРТ –покупка цінних паперів з одночасним зобов'язанням їхнього продажу за встановленим курсом через певний проміжок часу.

ОПЦІОНИ

Опціон являє собою двосторонній контракт, про передачу права на покупку або продаж за фіксованою ціною й протягом обговореного строку певної кількості цінних паперів (здобуваються не самі цінні папери, а право на їхнє придбання).

Премія - сума комісії, виплачувана покупцем продавцеві проти виписки опціонного сертифіката.

Ціна виконання опціону – ціна активів (цінних паперів), погоджена в опціонному договорі.

Внутрішня вартість опціону - доход власника опціону у вигляді різниці між поточною й виконавчою вартістю продажу або покупки цінних паперів.

Зовнішня вартість опціону - різниця між премією й внутрішньою вартістю опціону.

Опціон на покупку (call). Власник опціону має право придбати цінні папери в особи, що виписало контракт, за обговореною ціною протягом обговореного строку. У свою чергу продавець опціону зобов'язаний продати ці цінні папери на вимогу власника опціону. Покупець опціону виплачує продавцеві премію.

 

Приклад 8.

Розрахунок вигоди придбання інвестором опціону на покупку акцій у порівнянні з альтернативними вкладеннями при правильному прогнозі зміни курсу.

Поточна ціна акції на момент укладання опціону $30,00 Доход покупця цінних паперів через 3 місяці без придбання опціону (50-30)*1000 $20 000,00
Ціна виконання опціону $35,00 Упущена вигода по альтернативному вкладенню в банк (30000*0,15)/4 $1 125,00
Премія продавцеві $2 000,00 Разом доход $18 875,00
Кількість акцій    
Поточна ціна акції на момент виконання опціону $50,00 Рентабельність вкладень реальна 18875/30000 62,92%
Строк опціону 3 місяці Рентабельність вкладень номінальна 20000/30000 66,67%
Ставка банківського відсотка 15,00%  
Доход покупця опціону (50-35)*1000-2000 $13 000,00
Рентабельність вкладень 13000/2000 650,00%

При невірному прогнозі динаміки курсу покупець опціону поніс би збитки, а продавець навпаки, одержав би прибуток. По даним цього приклада видно, що крапка беззбитковості покупця опціону буде досягнута при ціні акції на момент виконання опціону 37 дол./ акція - (37-35)*1000 = 2000 дол., сплачених за опціон.

Опціон на продаж (put). Власник опціону має право продати цінні папери особі, що виписала опціон, за обговореною ціною й у встановлений строк. Продавець опціону зобов'язаний ці цінні папери купити.

 

Приклад 9.

Припустимо, що фірма, що продала зростаючі акції нашому інвесторові з першого приклада, вирішила реалізувати опціон на продаж, надавши право своєму контрагентові продати й зобов'язуючись купити в нього цієї ж акції по наступних умовах:

Поточна ціна акції на момент висновку опціону $50,00
Ціна виконання опціону $45,00
Премія продавцеві $2 000,00
Кількість акцій
Фактично по закінченні терміну дії опціону ціна даних акцій склала $40,00, а власник опціону захотів реалізувати своє право на продаж цінних паперів за ціною виконання $45,00. Таким чином збиток продавця опціону склав 2000 – ((40-45)*1000) = - $3000,00. Крапкою беззбитковості для продавця опціону був би курс акцій $43,00. 2000-((43-45)*1000) = 0.

Для того, щоб обмежити ризики втрат від торгівлі опціонами існує кілька можливостей.

Продаючи опціон на покупку цінних паперів, необхідно мати їх у наявності, а не сподіватися на їхнє придбання в строки виконання опціону.

У цьому випадку ріст біржового курсу не приведе до безпосередніх матеріальних втрат, тому що ріст біржового курсу не приведе до необхідності покупки акцій за високою ціною з їхнім наступним перепродажем по більше низкою.

 

 

Інший варіант запобігання ризику - наявність у продавця опціону на покупку, придбаного раніше такого ж опціону на покупку. У цьому випадку його зобов'язання по поставці цінних паперів перекриваються його правом на покупку цих же цінних паперів.

 

Приклад 10.

 

Продаж опціону на покупку (зобов'язання продати по 45 діл.) Покупка опціону на покупку (право купити по 44 діл.)
Поточна ціна акції на момент укладання опціону $50,00 Поточна ціна акції на момент укладання опціону $50,00
Ціна виконання опціону $45,00 Ціна виконання опціону $44,00
Премія продавцеві $2 000,00 Премія продавцеві $2 000,00
Кількість акцій Кількість акцій
Поточна ціна акції на момент виконання опціону $48,00 Поточна ціна акції на момент виконання опціону $48,00
Доход продавця опціону (45-48)*1000+2000 -$1 000,00 Доход покупця опціону (48-44)*1000-2000 $2 000,00
Підсумковий результат     $1 000,00

 

 

Аналогічним способом, тобто шляхом покупки аналогічного опціону можна уникнути ризику, зв'язаного реалізацією опціону на продаж.

 

У цілому для власника опціонного контракту можливі наступні сполучення випадків одержання прибутку й збитку (для продавця опціону, відповідно навпаки).

 

Вид опціону Ціна виконання нижче поточної ціни Ціна виконання дорівнює поточній ціні Ціна виконання вище поточної ціни
CALL Прибуток (право купити акції. за ціною нижче чим вони на ринку, окупивши сплачену премію) Втрата виплаченої премії Збиток (не потрібне право купити акції. за ціною вище чим вони на ринку, втрата сплаченої премії)
PUT Збиток (право продати акції за ціною нижче чим на ринку. При відмові повна втрата сплаченої премії) Втрата виплаченої премії Прибуток (право продати акції за ціною вище, ніж на ринку, окупивши премію й одержати додатковий доход)

Ф'ЮЧЕРС являє собою контракт, по якому інвестор бере на себе зобов'язання після закінчення певного строку продати або купити у свого контрагента певна кількість біржового товару за обумовленою ціною. У відмінності від опціону розрахунок після закінчення строку ф'ючерсного контракту обов'язковий. Розрізняють процентні ф'ючерси, ф'ючерси на золото й валютні ф'ючерси.

Ціль процентного ф'ючерса - спекуляція на русі процентних ставок і страхування від ризику, пов'язаного зі зміною цих ставок.

Завдання для вирішення

1. Одночасно емітовані: облігації державної позики: період обігу 3 роки; номінал 1000 грн.; дисконт при емісії - 15%; річний доход - 10%.

Депозитні сертифікати банку: обігу 3 роки; номінал 1000 грн.; річний доход - 22%.

Зробити порівняльний аналіз їхньої прибутковості з обліком 15% оподатковування доходів отриманих по депозитних сертифікатах.

 

2. Визначити розмір дивіденду, що доводиться на одну звичайну акцію АТ, що має чистий прибуток 500 тис. грн., якщо воно має 10000 звичайних акцій номіналом 1000 грн., 500 привілейованих акцій номіналом 1000 грн. і дивідендом 10%, 500 облігацій номіналом 1000 грн. і купоном 15%.

 

3. Первинний УК АТ становив 1000000 грн., зроблена додаткова емісія, у результаті якої УФ збільшився до 25000000 грн. Всі акції АТ мають однаковий номінал, а їхня загальна кількість після проведеної емісії склала 21000 штук. Акції нової емісії продавалися за ціною 1,2 від номіналу. Визначити номінал акцій АТ.

 

4. АТ зі статутним капіталом 2 млн. грн. випустило ще 10000 звичайних акцій такого ж номіналу, що й колишні на суму 1 млн. руб. й 500 облігацій на 500 тис. грн. під 20% річних. Чистий прибуток АТ склала 250 тис грн. Визначити суму доходу на 1 акцію.

 

5. Розрахувати прибутковість на капітал акціонерів комерційного банку, що має наступний баланс:

 

АКТИВ   ПАСИВ  
Кошти й резерви в НБУ Статутний фонд
Кредити Рахунку клієнтів
Вкладення в цінні папери Депозити
Основні кошти Кредити інших банків
Розрахунки із засновниками Розрахунки із засновниками
    Прибуток
Баланс Баланс

 

6. На підставі наступних даних визначити: номінал акції, прибуток на одну акцію й прибуток на активи.

 

Статті балансу Тис. грн.
АКТИВ  
Основні кошти й проза оборотні активи
Запаси й витрати
Розрахунки з дебіторами:  
За товари, роботи й послуги
З персоналом 0,8
З іншими дебіторами
Кошти:  
Каса 0,1
Розрахунковий рахунок
Інші кошти
ПАСИВ  
Власні кошти
Короткострокові позики та інші пасиви
Статті звіту про прибутки й збитки  
Балансовий прибуток
Платежі в бюджет
Довідково  
Кількість випущених акцій

 

7. Інвестор має 5000 грн. Через 2 роки йому необхідно мати 21000 грн. Банк 1 пропонує йому купити на 2 роки депозитний сертифікат із щоквартальним нарахуванням 20 складних відсотків . Банк 2 пропонує розмістити кошти на 2 роки на строковий вклад під 100 складних відсотків з періодом нарахування 1 рік. Що вибрати вкладникові.

 

8. У інвестиційному портфелі банку 3 акції компанії А, 2 акції компанії Б и 5 акцій компанії В З рівними курсовими вартостями 1000 грн. Як зміниться вартість портфеля, якщо курси акцій А и Б збільшаться відповідно на 18% й 16%, а курс акцій В упаде на 15%.

 

9. Визначити ринкову вартість привілейованої акції номіналом 1000 грн, фіксований доход по який становить 500%. Через 3 роки емітент зобов'язується викупити ці акції за ціною 10000 грн. Альтернативною прибутковістю вважати 300% річних.

 

10. Випущена облігація номінальною вартістю 1000 грн. і прибутковістю 10% річних. Визначити ринкову вартість облігації за 3 роки, якщо передбачувана ставка зміни альтернативної прибутковості така: протягом першого року - 100%, другого року - 200%, третього року - 300% річних.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 239; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.007 с.)