Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завданьІндивідуальні завдання являють по собі додаткові зусилля студентів до підвищення рівня знань.

Індивідуальні завдання є однією з форм навчання у вищій школі, що має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці, розвиток творчих здібностей, актуалізацію мотивів як навчально-пізнавальної, так і наукової та інноваційної діяльності студентів.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладачів. Індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом.

Теми індивідуальних робіт узгоджуються з викладачем.

 

Завдання виконується шрифтом Times New Roman, кегль 14, одинарний міжстроковий інтервал, об’єм не більш 20 сторінок.

Структура:

- постановка завдання, актуальність,

- об’єкт, предмет, мета,

- вступ (короткий огляд вітчизняних та зарубіжних постановок завдання і результатів дослідження),

- вирішення теми роботи,

- висновок.

 

Перелік індивідуальних завдань

1. Аналіз кореспондентської мережі комерційного банку.  
2. Вдосконалення іпотечного кредитування.  
3. Вдосконалення кредитування фізичних осіб у комерційному банку.  
4. Визначення кредитоспроможності заявника кредиту.  
5. Визначення та аналіз основних факторів, що впливають на ціну банківських послуг.  
6. Впровадження нових банківських послуг в Україні.  
7. Діяльність комерційного банку на ринку цінних паперів: вітчизняний та зарубіжний досвід.  
8. Діяльність фондової біржі на ринку цінних паперів.  
9. Засоби управління кредитним ризиком, форми забезпечення зобов’язань позичальника перед банком  
10. Касова дисципліна та прогнозування обороту готівкових грошей у банках.  
11. Комерційна (дилерська) діяльність на ринку цінних паперів: сучасний стан та напрямки розвитку.  
12. Комісійна (брокерська) діяльність на ринку цінних паперів: сучасний стан та напрямки розвитку.  
13. Мінімізація ризиків зовнішньоекономічної діяльності  
14. Оптимізація кредитного портфеля комерційного банку.  
15. Організація кореспондентських відносин з іноземними банками  
16. Основні напрямки маркетингової політики комерційного банку  
17. Основні напрямки підвищення прибутковості комерційного банку.  
18. Особливості форм міжнародних розрахунків та шляхи їх вдосконалення  
19. Оцінка ефективності роботи функціональних підрозділів банку.  
20. Перспективи розвитку кредитних послуг банків  
21. Підвищення ефективності іпотечного кредитування в Україні  
22. Підвищення ефективності кредитних послуг банків  
23. Підвищення ефективності кредитної політики банків  
24. Підвищення ефективності кредитування юридичних осіб  
25. Підвищення ефективності розрахунково-касового обслуговування клієнтів комерційних банків  
26. Підвищення ефективності споживчого кредитування  
27. Підвищення ефективності управління активами і пасивами банків.  
28. Підвищення і оцінка ефективності використання ресурсів банку  
29. Платіжні системи комерційних банків  
30. Проблеми вдосконалення технологій житлового кредитування  
31. Проблеми іпотечного кредитування.  
32. Проблеми організації та визначення ефективності продажів банківських продуктів  
33. Проблеми удосконалення аналізу фінансово-економічної діяльності комерційного банку  
34. Процентна політика банку та шляхи її удосконалення..  
35. Ресурсна політика комерційного банку  
36. Ризик – менеджмент у комерційному банку  
37. Розвиток банківського кредитування юридичних осіб  
38. Розвиток банківського менеджменту: сучасний стан та напрямки вдосконалення  
39. Розвиток депозитарної діяльності комерційного банку  
40. Розвиток інструментів кредитування в міжнародній торгівлі  
41. Розвиток карткового бізнесу банків  
42. Розвиток мікрокредитування у комерційному банку  
43. Розвиток небанківського фінансового сектору в Україні.  
44. Розвиток системи планування та прогнозування банківської діяльності  
45. Розвиток споживчого кредитування
46. Розвиток форм та методів забезпечення повернення банківських позик.
47. Розробка та реалізація кредитної політики банку
48. Стратегічне управління комерційним банком.
49. Структура ресурсів комерційного банку,
50. Сучасний стан та розвиток діяльності кредитних спілок
51. Сучасний стан аналізу діяльності комерційного банку.
52. Сучасний стан інвестиційної діяльності комерційних банків.
53. Сучасний стан капіталізації комерційних банків
54. Сучасний стан окремих операцій комерційного банку (на прикладі валютних, інвестиційних, нетрадиційних, кредитних, розрахунково-касових).
55. Сучасний стан розрахунково-касового обслуговування
56. Сучасний стан та перспективи розвитку лізингу
57. Сучасний стан та розвиток депозитних операцій
58. Сучасний стан факторингових послуг комерційного банку
59. Удосконалення технології проведення документарних операцій
60. Управління активами та пасивами комерційного банку
61. Управління валютними ризиками у комерційному банку
62. Управління валютною позицією комерційного банку.
63. Управління кредитними ризиками.
64. Управління ліквідністю комерційного банку.
65. Управління ресурсами банку
66. Управління ресурсами з метою підвищення прибутковості банку і ліквідності його балансу.
67. Формування процентних ставок за кредити в сучасних умовах.
68. Формування та розвиток нових банківських установ.
69. Функціонально-вартісний аналіз структури управління банком.
70. Цілі, задачі і прийоми банківського маркетингу
71. Шляхи вдосконалення валютного контролю у комерційному банку.
72. Шляхи вдосконалення кредитної політики комерційного банку.
73. Шляхи мінімізації кредитного ризику.
       

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Екзаменаційні питання з дисципліни “Банківська система”

1. Етапи створення системи комерційних банків та їх організаційна структура.

2. Види комерційних банків. Визначення банківських операцій та їх класифікація.

3. Банківські операції в системі відтворення та їх економічна суть.

4. Економічні нормативи в банківській діяльності.

5. Ліквідність балансів комерційних банків і робота, що пов’язана з її підтримкою.

6. Структура доходів комерційного банку.

7. Структура витрат банку.

8. Прибуток банку. Фонди банку, які утворюються з прибутку.

9. Капітал комерційного банку, його структура. Достатність капіталу банку.

10. Економічна характеристика ресурсів комерційних банків.

11.Вклади і депозити як головне джерело банківських ресурсів.

12.Специфічні властивості міжбанківських кредитів як одного з джерел банківських ресурсів.

13.Основи організації грошових розрахунків у господарському обороті.

14. Чекова форма розрахунків.

15.Вексель як форма міжгосподарських розрахунків. Банківські операції з векселями.

16.Організація готівкових грошових розрахунків.

17.Прогнозування обороту готівкових грошей у банках.

18.Умови кредитної угоди, кредитний договір.

19.Види кредитів, їх класифікація та економічна характеристика.

20.Засоби управління кредитним ризиком, форми забезпечення обов’язків отримувача кредиту перед банком.

21.Вартість кредиту.

22.Оцінка кредитоспроможності отримувача кредиту.

23. Операції РЕПО.

24.Контокорентний кредит.

25.Споживчий кредит.

26.Розуміння банківських інвестицій, цілі інвестиційної діяльності комерційних банків.

27.Відмінні риси інвестиційних операцій банків від кредитних. Зв’язок інвестицій з кредитуванням.

28.Інвестиційні цінні папери. Інвестиційний портфель.

29.Організація кореспондентських відносин банків.

30.Документарне та чисте інкасо.

31.Розрахунки за допомогою акредитивів, револьверний акредитив, інші види акредитивів.

32.Характеристика роботи комерційних банків у процесі надання факторингових послуг.

33.Характеристика роботи комерційних банків у процесі надання гарантійних, посередницьких, консультативних та довірчих послуг.

34.Характеристика роботи комерційних банків у процесі надання лізингових послуг.

35.Робота НБУ з комерційними банками з організації міжбанківських розрахунків.

36. Поняття та види валютної позиції банку. Механізм розрахунку сукупного розміру відкритої валютної позиції.

37. Валютний опціон та валютний ф’ючерс

38. Механізм розрахунку форвардного курсу АУТРАЙТ.

39. Фактори, що впливають на курс валюти. Види конвертованості валют.

40. Види валютних котирувань, порядок розрахунку крос – курсу.

41. Строкові та поточні валютні операції, операції СВОП.

42. Характеристика основних видів валютних операцій: СПОТ, ФОРВАРД, СВОП, ДЕПОРТ, РЕПОРТ.

43. Сучасна кредитна система України.

44. Різниця між залученими та залученими коштами комерційного банку.

45. Сутність банку, як суб'єкта економіки, та його функції.

46. Нові види банківського обслуговування: електронний бенкінг, пластикові картки, робота з дорогоцінними металами, зберігання коштовностей.

47. Етапи процесу кредитування

48. Поточні та строкові операції банку з цінними паперами.

49.Визначення вартості цінних паперів.

50. Організація кредитування комерційних банків Національним банком України.

 

 


7. список рекомендованої літератури

 

1.Закон України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами та доповненнями) від 07.12.2000 № 2121 - III// www.rada.gov.ua.  
2.Закон України "Про Національній банк України" (із змінами та доповненнями) від 20.05.1999 № 679 - XIV // www.rada.gov.ua.  
3.Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (із змінами та доповненнями) від 19.06.2003 № 979-IV// www.rada.gov.ua.  
4.Закон України "Про обіг векселів в Україні" (із змінами та доповненнями) від 05.04.2001 № 2374 - III// www.rada.gov.ua.  
5.Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (із змінами та доповненнями) від 19.06.2003 № 978-IV// www.rada.gov.ua.  
6.Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” (із змінами та доповненнями) від 23.02.2006 №3480-ІV // www.rada.gov.ua.  
7.Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (із змінами та доповненнями) від 12.07.2001 № 2664-III// www.rada.gov.ua.  
8.Закон України „Про господарські товариства” (із змінами та доповненнями) від 19.09.1991 № 1576-ХІІ// www.rada.gov.ua.  
9.Закон України „Про інвестиційну діяльність” (із змінами та доповненнями) від 18.09.1991 № 1560-ХІІ// www.rada.gov.ua.  
10.Закон України „Про заставу” (із змінами та доповненнями) від 02.10.1992 №2654-XII // www.rada.gov.ua.  
11.Адамик Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика.— Т.: Карт-бланш, 2002.- 278 с.  
12.Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики.- К.: КНЕУ, 2002.-276 с.  
13.Базилевич В. Д., Базшевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка / За ред. В. Д. Базилевича- К.: Знання, 2004 851 с.  
14.Банк Франции. История. Структура. Роль.- Париж: Банк Франции:Институт профессиональной подготовки, 1995.- 80 с.  
15.Банківські операції /За ред. А. М. Мороза.- К.: КНЕУ, 2000. 348 с.  
16.Братко А. Г. Центральний банк в банковской системе России.— М.: Спарк, 2001.-335 с.  
17.Васильченко 3. М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація. -К.: Кондор, 2004.-528 с.  
18.Васюренко О. В. Банківські операції. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2002.— 255 с.  
19.Гроші та кредит / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.-К.: КНЕУ, 2002.- 530 с.  
20.Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В. І. Міщенка.-К.:Знання, 2000.- 305 с.  
21.Дзюблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспіль­ства в умовах ринкового реформування економіки.- К.: Поліграфкнига, 2000.-512 с.  
22.Ковальчук А. Т. Банки. Кредит. Фінанси.- К.: Парлам. вид-во, 2004, 258 с.  
23.КозюкВ. В. Сучасні центральні банки: середовище функціонування та монетарні рішення - Т.: Астон, 2001.- 300 с.  
24.Костюченко О. А. Правові аспекти банківської діяльності.-К.:Криниця, 2003.-319 с.  
25.Кот Л. Л. Банківський кредит у трансформаційній економіці: Питання теорії, методології, практики. К.: Знання України. 2003.- 93 с.  
26.Кочетков В. М. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.- 300 с.  
27.Кравець В. М., Кравець О. В. Західноєвропейський банківський біз­нес: Становлення і сучасність-К.: Знання-Прес, 2003-470 с.  
28.Кредитна система України і банківські технології: У 3 кн. / В. С. Стельмах, А. В. Шаповалов, В. Л. Кротюк та ін.; За ред. І. В. Сала.- Л.: ЛЕЇ НБУ, 2002.  
29.Кротюк В. Л. Національний банк - центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз. - К.: Ін Юре, 2000.- 248 с.  
30.Кучер Г. В. Управління державним боргом. - К.: КНТЕУ, 2002.- 342 с.  
31.Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг. - К.: Знання, 2003.- 200 с.  
32.Лютий І. О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки. - К.: Атіка, 2000.- 240 с.  
33.Макогон Ю. В., Булатова Е. В. Международньй банковский бизнес.- К.: Атіка, 2003.- 208 с.  
34.Матвієнко П. В. Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України.- К.: Наук, думка, 2004.- 253 с.  
35.Міщенко В. І., Шаповалов А. В., Салтинський В. В., Вядрова І. М. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків.- К.: Т-во «Знання», КОО,2002.-216с.  
36.Міщенко В. І. Кротюк В. Л. Центральні банки: організаційно-правові засади.- К.: Знання, 2004.- 372 с.  
37.Нікіфоров П. О. Теорія та методологія регулювання грошового обігу.-Чернівці: Вид-во «Рута» ЧНУ, 2002.- 327 с.  
38.Орлюк О. П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 102 с.  
39.Орлюк. О. П. Банківська система України. Правові засади організації- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 240 с.  
40.Панчишин С. М. Макроекономіка.- К.: Либідь, 2001.- 614с.  
41.Романішин В.О, Уманцев Ю. М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. -К.;Атіка. 2005.-480 с.  
42.Деньги, Кредит. Банки. Ценные бумаги: Практикум / Под ред. Е.Ф. Жукова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 310с.  
43.Кредитний ризик комерційного банку/За ред. В. Вітлінського.- К.: Знання, 2000.- 250с.  
44.Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов/ Пер. с нем.; Под общ. ред. В. В. Ковалева, 3. А. Сабова.— СПб.: Питер, 2000. — 400 с.  
45.Международные валютно – кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Красавиной Л.Н. – М.:Финансы и статистика, 2001.- 608с.  
46.Інструкція "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 №22.  
47.Інструкція "Про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті", затверджена постановою Правління НБУ від 17.03.2004 № 110.  
48.Інструкція "Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах", затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492.  
49.Інструкція "Про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 № 368.  
50.Інструкція про касові операції в банках України, затверджена постановою Правління НБУ від 14.08.2003 № 337.  
51.Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, затверджені постановою Правління НБУ від 02.08.2004 № 361.  
52.Інструкція "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України", затверджена постановою Правління НБУ від 17.06.2004 № 280.  
53.Положення "Про порядок здійснення банком операцій з векселями в національній валюті на території України", затверджене постановою Правління НБУ від 16.12.2002 № 508.  
54.Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 637.  
55.Положення "Про депозитарну діяльність Національного банку Україні", затверджене постановою Правління НБУ від 12.02.2002 № 61.
56.Положення "Про здійснення банками фінансового моніторингу", затверджене постановою Правління НБУ від 14.05.2003 № 189.
57.Положення "Про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами", затверджене постановою Правління НБУ від 06.08.2003 № 325.
58.Положення "Про оформлення та виконання документів на перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів", затверджене постановою Правління НБУ від 05.03.2003 № 82.
59.Положення "Про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій" від 16.07.2004 № 266.
60.Положення "Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням", затверджене постановою Правління НБУ від 27.08.2001 №367.  
61.Положення "Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами", затверджене постановою Правління НБУ від 03.12.2003 № 516.  
62.Положення "Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", затверджене постановою Правління НБУ від 31.08.2001 № 375.  
63.Положення "Про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості", затверджене постановою Правління НБУ від 13.12.2002 №505.  
64.Положення "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків", затверджене постановою Правління НБУ від 06.07.2000 № 279.  
65.Положення "Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України", затверджене постановою Правління НБУ від 26.09.2006 №378.  
66.Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені постановою Правління НБУ від 18.06.2003 № 255.  
67.Правила Національної системи масових електронних платежів, затверджені постановою Правління НБУ від 10.12.2004 № 620.  
68.Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Соляр В.В., Маслов С.І. Основи банківської справи: Навч. посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 410с.  
69.Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку. – К.: КНЕУ, 2004.  
70.Синки Дж. Мл. Управление финансами в коммерческих банках. — М.: Catallаху, 1994. - 820 с.
71.Ситуаційне моделювання банківської діяльності: Навч. посіб.- Вид. 2-ге, перероб. та доп.- К.: КНЕУ, 2006.- 152с.
72.Тиркало Р. І. Банківські операції з цінними паперами: Монографія. - Т.: Карт-бланш, 2004.- 211с.  
         

 

 

ДОДАТОК

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ РОЗДІЛУ 3

 

 

№ запитання                              
Правильна відповідь в г а в б а а б а б а а в г В

 

№ запитання                              
Правильна відповідь б а а в в в в в в а в б в а а

 

№ запитання                              
Правильна відповідь а б а а б а а б а в б а в б б

 

№ запитання                            
Правильна відповідь а в а а г а б а б б б б в в
№ запитання                          
Правильна відповідь б в в в б а в б б в в в в
№ запитання                      
Правильна відповідь в а б в б б в в а в в

 

Навчальне видання

Банківська системаПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 243; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.04 с.)