ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз власного капіталу банку та його сутність.Аналіз власного капіталу банку та його сутність.

Банківськ. капітал ототожнюється з такими термінами, як «власний капітал», «власні кошти», «банківські ресурси» тощо. Банківськ. капітал – це грош. кошти та виражена у грош. формі частка матеріальних, нематеріальних і фін. активів, що перебувають у розпорядженні б-ків і використовуються ними для здійснення операцій з розміщення коштів та надання послуг з метою одержання прибутку. Власний капітал б-ку являє собою грош. кошти та виражену у грош. формі частину майна, які належать його власникам, забезпечують екон. самостійність і фін. стійкість б-ку, використовуються для здійснення банківськ. операцій та надання послуг з метою одержання прибутку. Порівняно з ін. сферами під-цької д-ті власний капітал б-ку має незначну питому вагу у сукупному банківськ. капіталі. Це пояснюється специфікою д-ті б-ків як фін-х посередників, що здійснюють мобілізацію тимчасово вільних коштів на грош. ринку з подальшим їх розміщенням серед юр. та фіз. осіб. Тому власний капітал у банківськ. д-ті має дещо інше призначення, аніж в ін. сферах під-цтва. Це чітко простежується через ф-ції, які виконує власний капітал б-ку. Залежно від організаційно – правової форми д-ті б-ку його власний капітал поділяється на акціонерний і пайовий. Акціонерний власний капітал формується початково від випуску та розміщення акцій. У разі продажу акцій за ціною вищою, ніж номінальна вартість, засновники (акціонери) б-ку одержують емісійний дохід, який є складовою власного капіталу. Подальше зростання акціонерного капіталу відбувається як за рахунок капіталізації частки прибутку й деяких ін. коштів, так і через додаткову емісію акцій. Зауважимо, що іноді акціонерним назив. власний капітал, який належить акціонерному б-ку на правах власності, а значить, і його акціонерам. Іноді акціонерний капітал в екон. літ-рі розглядається у вузькому значенні – як мобілізований шляхом емісії акцій. Пайовий власний капітал початково формується за рахунок власних коштів та майна (паїв) у статутний капітал б-ку. Пайові б-ки організовуються на засадах тов-тв з обмеженою відповідальністю і кооперативних б-ків, у яких відповідальність кожного учасника обмежена розміром його внеску. У разі виходу учасника з пайового б-ку йому виплачується вартість частини майна б-ку, пропорційна його частці у статутному капіталі. Аналіз власного капіталу б-ку являє собою складне, комплексне завдання, під час розв’язання якого слід враховувати не лише загальний фін. стан б-ку та його д-ть, а й проаналізувати кон’юнктуру ринку банківськ. операцій і послуг, екон. стан учасників (акціонерів) б-ку та його клієнтів.

Аналіз залученого капіталу банку та його характеристика

Коефіцієнт структури залученого капіталу: [довгострокові зобов'язання (3 розділ пасиву)]:[залучений капітал (4 розділ пасиву)/(поточні зобов’язання)]. Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами розраховують як відношення власних оборотних коштів до всієї величини оборотних коштів. Для оцінки фінансової стабільності підприємства використовують також коефіцієнти стабільності економічного зростання і чистої виручки. Для цих показників нормативів не встановлено. Уже із самої методики визначення коефіцієнтів – це знаходження співвідношення між двома окремими показниками. Як бачимо, коефіцієнтів є багато, але всі їх можна об’єднати в 5 груп за характеристиками: а) можливості погашення поточних зобов’язань; б) руху поточних активів; в) власного капіталу; г) результатів основної діяльності; д) інформація про ринкові ситуації. Методика аналізу названих вище коефіцієнтів полягає, головно, у порівнянні: фактичних коефіцієнтів поточного року з торішніми, а також з коефіцієнтами за кілька звітних періодів; фактичних коефіцієнтів з нормативними (щоправда, користувачі фінансових звітів рідко коли можуть це зробити); фактичних коефіцієнтів підприємства з показниками конкурентів (дані беруться з фінансових звітів, що подаються у фінансові статистичні органи); фактичних коефіцієнтів із галузевими показниками.

Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів

В умовах становлення фін. ринку в Україні, реструктуризації банківськ. сис-ми, комерц. б-ки повинні здійснювати зважену реалістичну стратегію подальшого розвитку, адаптованого до вимог ринку. Вибір оптимального шляху формування ресурсної бази, який враховуватиме адекватну екон. ситуацію і сприятиме надійному розв’язанню дилеми «прибутковість-ліквідність», є одним з основних завдань комерц. б-ку. Для оцінювання ефективності та повноти викор-ня б-ком своїх зобов’язань застосовуються такі показники: ступінь викор-ня платних пасивів; ступінь викор-ня сукупних зобов’язань. Для оптимальної д-ті комерц. б-ку необхідне ефективне викор-ня не тільки платних ресурсів, а й усіх сукупних зобов’язань. Аналіз зазначених показників буде доцільним у тих випадках, коли сума наданих міжбанківських кредитів буде меншою суми отриманих міжбанківських кредитів. Фінансовий потенціал комерц. б-ку характеризується обсягом і структурою його необоротних та оборотних активів, що формуються за рахунок фін. ресурсів (як власних, так залучених і позичених). Активні операції являють собою розміщення б-ками власного капіталу та залучених ресурсів з метою отримання прибутку, забезпечення д-ті та підтримання необхідного рівня ліквідності. До активних операцій б-ків відносять: операції з вкладення банківських ресурсів у грош. кошти в готівковій і безготівковій формі з метою підтримання ліквідності б-ку; розрахункові операції, пов’язані з платежами клієнтів; касові операції з приймання і видавання готівки; інвестиційні операції з вкладення банківськ. ресурсів у ЦП; фондові операції з купівлі-продажу ЦП; валютні операції з купівлі-продажу іноземної валюти на внутрішньому і міжнар-му валютних ринках; депозитні операції з розміщення тимчасово вільних ресурсів б-ку в депозити в НБУ та ін. комерц. б-ках; операції з купівлі-продажу банківськ. коштовних металів на внутрішньому і міжнародному валютних ринках. Головним джерелом даних для проведення фінан-го аналізу б-ку є його баланс, у якому відображено всю інф-цію про наявність фін. та нерухомого майна, власником якого є б-к; обсяг та склад зобов’язань контрагентів перед б-ком та зобов’язань б-ку перед контрагентами. Баланс є основою для балансового звіту комерц. б-ку, в активі якого відображається склад засобів за напрями їх розміщення, а в пасиві – склад фін-х ресурсів (зобов’язання та капітал).

 

Загальний аналіз активних операцій банку та їх зміст

Активні операції б-ків полягають у д-ті, пов’язаній із розміщенням і використанням власного капіталу, залучених і позичених коштів для одержання прибутку при раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій і підтриманні ліквідності. Активні операції б-ків поділ. на кредитні та інвестиційні. Кредитні операції полягають у проведенні комплексу дій, пов’язаних з наданням і погашенням банківськ. позичок. Банківське кредитування здійснюється відповідно до принципів строковості, цільового хар-ру, забезпеченості і платності кредиту. Проведення кредитних операцій комерц. б-ків повинно відповідати певним вимогам і умовам. До активних операцій б-ку належать: операції з вкладення банківськ. ресурсів у грош. кошти у готівковій і безготівковій формі з метою підтримання ліквідності б-ку; розрахункові операції пов’язані з платежами клієнтів; касові операції з приймання та видавання готівки: інвестиційні операції із вкладення банківських ресурсів у ЦП; фондові операції з купівлі-продажу валюти на внутрішньому та міжнародних валютних ринках; депозитні операції з розміщення тимчасово вільних коштів в депозити центр. банку та ін. комерц. банках; операції з купівлі-продажу банківських коштовних металів на внутрішньому та міжнародному ринках.

Аналіз власного капіталу банку та його сутність.

Банківськ. капітал ототожнюється з такими термінами, як «власний капітал», «власні кошти», «банківські ресурси» тощо. Банківськ. капітал – це грош. кошти та виражена у грош. формі частка матеріальних, нематеріальних і фін. активів, що перебувають у розпорядженні б-ків і використовуються ними для здійснення операцій з розміщення коштів та надання послуг з метою одержання прибутку. Власний капітал б-ку являє собою грош. кошти та виражену у грош. формі частину майна, які належать його власникам, забезпечують екон. самостійність і фін. стійкість б-ку, використовуються для здійснення банківськ. операцій та надання послуг з метою одержання прибутку. Порівняно з ін. сферами під-цької д-ті власний капітал б-ку має незначну питому вагу у сукупному банківськ. капіталі. Це пояснюється специфікою д-ті б-ків як фін-х посередників, що здійснюють мобілізацію тимчасово вільних коштів на грош. ринку з подальшим їх розміщенням серед юр. та фіз. осіб. Тому власний капітал у банківськ. д-ті має дещо інше призначення, аніж в ін. сферах під-цтва. Це чітко простежується через ф-ції, які виконує власний капітал б-ку. Залежно від організаційно – правової форми д-ті б-ку його власний капітал поділяється на акціонерний і пайовий. Акціонерний власний капітал формується початково від випуску та розміщення акцій. У разі продажу акцій за ціною вищою, ніж номінальна вартість, засновники (акціонери) б-ку одержують емісійний дохід, який є складовою власного капіталу. Подальше зростання акціонерного капіталу відбувається як за рахунок капіталізації частки прибутку й деяких ін. коштів, так і через додаткову емісію акцій. Зауважимо, що іноді акціонерним назив. власний капітал, який належить акціонерному б-ку на правах власності, а значить, і його акціонерам. Іноді акціонерний капітал в екон. літ-рі розглядається у вузькому значенні – як мобілізований шляхом емісії акцій. Пайовий власний капітал початково формується за рахунок власних коштів та майна (паїв) у статутний капітал б-ку. Пайові б-ки організовуються на засадах тов-тв з обмеженою відповідальністю і кооперативних б-ків, у яких відповідальність кожного учасника обмежена розміром його внеску. У разі виходу учасника з пайового б-ку йому виплачується вартість частини майна б-ку, пропорційна його частці у статутному капіталі. Аналіз власного капіталу б-ку являє собою складне, комплексне завдання, під час розв’язання якого слід враховувати не лише загальний фін. стан б-ку та його д-ть, а й проаналізувати кон’юнктуру ринку банківськ. операцій і послуг, екон. стан учасників (акціонерів) б-ку та його клієнтів.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.31.204 (0.007 с.)