Ланських О. Б., Колесник Д. М. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ланських О. Б., Колесник Д. М.АНГЛІЙСЬКА БЕЗ КОРДОНІВ

FREEWAY ENGLISH

for students of non-linguistic specialities

 

 

підручник з англійської мови

для студентів нефілологічних спеціальностей

Черкаси – 2011


CONTENTS

(Зміст)

PREFACE (Передмова)  
INTRODUCTORY PHONETIC-ORTHOEPIC COURSE (Вступний фонетико-орфоепічний курс)  
1. Звуки і букви  
2. Порядок слів у реченні, наголос та інтонація  
3. Типи складів, буквосполучення, дифтонги. Способи їх прочитання  
PART I BASIC TOPICS  
INTRODUCTION Getting acquainted. Communicative and social expressions  
LESSON 1. Family relations (Family Tree, Love and Marriage, Horoscope Signs)  
LESSON 2. Appearance and Character (Body Language – from Head to Toe)  
LESSON 3. Dwelling and its Types  
LESSON 4. Time and Dates  
LESSON 5. Natural Phenomena in Weather and Seasons  
LESSON 6. Global Environmental Problems  
LESSON 7. Modern Means of Communication (Telephone, Mobile Phone, Internet, Skype, ICQ)  
LESSON 8. Computer in our Life  
LESSON 9. Youth Problems (Generation Gap, Drug Addiction, Depression, Crime, Youth Movements)  
LESSON 10. Shops and Shopping (Internet shopping)  
LESSON 11. Food and Meals (Table Manners, National Cuisine)  
LESSON 12. Health and Diseases (Keeping Fit, Treatment)  
LESSON 13. Leisure Time  
LESSON 14. Arts (Theatre, Cinema, TV, Music, Painting, Modern Arts)  
LESSON 15. In the town (Directions, Street Notices)  
LESSON 16. Traveling and Going through Customs (Air, Sea, Train, Hiking, Customs Control)  
LESSON 17. Hotel (Room types / rates, hotel types / facilities)  
LESSON 18. Home and Foreign Holidays and Traditions (Religious and National)  
LESSON 19. Ukraine (History and Present Days)  
LESSON 20. English-speaking countries (English language variations)  
LESSON 21. Money, Currency, Finance  
LESSON 22. Job Hunting  
BASIC LEXICAL TOPICS FOR EXAM  
PART II GRAMMAR THEORY  
The article (Артикль)  
Noun. Plural of Nouns (Іменник. Множина іменника)  
Adjective. Degrees of Comparison of Adjectives (Прикметник. Ступені порівняння прикметників)  
Pronoun (Займенник)  
Verb. Verbs to be, to have, to do (Дієслово. Допоміжні дієслова бути, мати, виконувати)  
Construction there is / there are  
Indefinite Group of Tenses: Present Indefinite  
Past Indefinite  
Future Indefinite  
Continuous Group of Tenses: Present Continuous  
Past Continuous  
Future Continuous  
Perfect Group of Tenses: Present Perfect  
Past Perfect  
Future Perfect  
Perfect Continuous Group of Tenses: Present Perfect Continuous  
Past Perfect Continuous  
Future Perfect Continuous  
Passive Voice (Пасивний стан дієслів)  
Sequence of Tenses. Indirect Speech (Узгодження часів. Непряма мова)  
Conditional Clauses (Умовні речення)  
Infinitive (Інфінітив)  
Complex Object (Складний додаток)  
Complex Subject (Суб’єктний інфінітивний комплекс)  
The Participle (Дієприкметник)  
The Gerund (Герундій)  
Modals and their equivalents (Модальні дієслова та їхні еквіваленти)  
PART III GRAMMAR PRACTICE(Exercises)  
The article (Артикль)  
Noun. Plural of Nouns (Іменник. Множина іменника)  
Adjective. Degrees of Comparison of Adjectives (Прикметник. Ступені порівняння прикметників)  
Pronoun (Займенник)  
Verb. Verbs to be, to have, to do (Дієслово. Допоміжні дієслова бути, мати, виконувати)  
Indefinite group: Present Indefinite  
Past Indefinite  
Future Indefinite  
Continuous group: Present Continuous  
Past Continuous  
Future Continuous  
Perfect Group: Present Perfect  
Past Perfect  
Future Perfect  
Perfect Continuous group: Present Perfect Continuous  
Past Perfect Continuous  
Future Perfect Continuous  
Passive Voice (Пасивний стан дієслів)  
Sequence of Tenses. Indirect Speech (Узгодження часів. Непряма мова)  
Conditional Clauses (Умовні речення)  
Infinitive (Інфінітив)  
Complex Object (Складний додаток)  
Complex Subject (Суб’єктний інфінітивний комплекс)  
The Participle (Дієприкметник)  
The Gerund (Герундій)  
Modals and their equivalents (Модальні дієслова та їхні еквіваленти)  
APPENDICES(Додатки)  
Appendix 1. List of Irregular Verbs  
Appendix 2. Verbs to use instead of ‘SAID’ in reported speech  
Appendix 3. Types of Questions  
Appendix 4. Punctuation / Capitalization  
Appendix 5. Numbers (Cardinals / Ordinals / Decimals)  
Appendix 6. Measures (Linear / Liquid Measure of Capacity / Weight / Sizes Temperature Equivalents)  
Appendix 7. Flora and Fauna Glossary  
Appendix 8. Phraseological Units and Expressions  
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  

PREFACE

(Передмова)

Сучасний етап розвитку міжнародних відносин, нові умови підготовки фахівців у навчальних закладах України актуалізують потребу переосмислити якість викладання іноземних мов у вищій школі. Цілком очевидно, що багатьом вітчизняним посібникам та підручникам з іноземних мов потребують модернізації, нового лексичного та інформативного наповнення, задля формування в майбутніх фахівців навичок усного та писемного мовлення, що відповідатимуть запитам сучасного суспільства. Заповнити таку прогалину – головне завдання пропонованого підручника.

Книга призначена для студентів усіх напрямів підготовки нефілологічних спеціальностей. Мета підручника – розвиток усних і писемних навичок, ознайомлення та засвоєння культурологічних особливостей країн, мову яких вивчають у межах дисципліни “Англійська мова”. Цей підручник знадобиться всім, хто прагне підвищити рівень володіння англійською мовою.

Від інших видань підручник вирізняється різноманітністю тематики, що дозволяє зробити детальний аналіз майже всіх сфер життя британського й американського суспільства, висвітлює традиції, що складають його основу. Широке використання цифр, дат та різного роду статистичного матеріалу допомагає краще усвідомити соціокультурні реалії буття й свідчить про обґрунтованість викладених фактів та узагальнень.

Тематичне наповнення підручника, детальні словники, різноманітні лексичні й мовні вправи та діалоги висвітлюють актуальні для повсякденного спілкування теми. Текстовий та ілюстративний матеріал, “крилаті” вислови і прислів’я підручника адаптовано із сучасних зарубіжних і вітчизняних друкованих та Інтернет-видань. Матеріали підручника активно та успішно використовуються у практиці викладання дисципліни “Англійська мова” на кафедрі іноземних мов.

Структурна побудова кожної теми максимально сприяє активізації мовленнєвих навичок із урахуванням різноманітних комунікативних завдань. Єдиний методичний підхід до різних видів мовної діяльності та добору вправ допомагає викладачеві системно планувати заняття з метою послідовного формування відповідних умінь і навичок, зважаючи на конкретні цілі кожного заняття.

Підручник складається з трьох частин: лексично-розмовної, теоретичної та практичної граматики, що дозволяє оптимізувати навчальний процес, покращити засвоєння окремих аспектів мовної та мовленнєвої діяльності.

Лексично-розмовна частина висвітлює розмовні теми повсякденного спілкування загальним обсягом у 22 уроки, яким передує вступний урок. Кожний урок містить 4 блоки завдань різної складності та змістового наповнення: перший блок – вправи найпростішого лексичного рівня, другий – спрямований на розвиток діалогічного мовлення, третій – монологічного й четвертий блок – комунікативні завдання. Усі уроки починаються із вступного тексту та завдань до нього, розроблених відповідно до лексичного наповнення уроку. Комунікативний характер мовних вправ забезпечує раціонально організовану практику діалогічного та монологічного спрямування.

У теоретичній частині розкриті основні аспекти курсу граматики англійської мови з поясненнями та прикладами. Матеріал викладено доступно, із урахуванням різнорівневих знань студентів. У викладенні граматичних явищ автори підручника намагалися максимально спиратися на знання студентів в галузі української мови, використовуючи її визначення та термінологію та відступаючи від цього лише у випадках, викликаних специфікою англійської мови.

Практична граматична частина містить тренувальні вправи з граматики англійської мови та має на меті закріплення теоретичного матеріалу, висвітленого у другій частині підручника.

Урокам передує вступний фонетико-орфоепічний курс, в якому подано англійський алфавіт, основні правила читання звуків і букв англійської мови; розглянуті особливості наголосу, інтонації та порядку слів у реченні. У кінці підручника розміщені додатки – граматичний та лексичний довідковий матеріал, необхідний для виконання завдань підручника та кращого засвоєння мови.

Матеріал підручника доступний у електронному вигляді й може використовуватися для курсу дистанційного навчання. Електронний варіант підручника є зручною та доступною альтернативою друкованого примірника та дозволяє вибірково використовувати лексичні та граматичні матеріали.

Автори будуть вдячні за зауваження та пропозиції, висловлені за адресою jugreen@ukr.net

*****

Автори вважають за потрібне висловити глибоку подяку колективу кафедри іноземних мов за допомогу в доборі матеріалів видання, слушні зауваги та практичну апробацію книги в навчальному процесі; начальнику редакційно-видавничого центру ЧДТУ Литвин О.В. за допомогу й підтримку в підготовці підручника; ректору Черкаського державного технологічного університету, професору Лезі Ю.Г. за сприяння у виданні підручника.

 

АвториПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 540; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.117.191 (0.014 с.)