UKRAINIAN-ENGLISH VOCABULARY 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

UKRAINIAN-ENGLISH VOCABULARYА

 

анотащя, тези доповда abstract
апаратне забезпечення hardware
acnipaHT postgraduate
астрантура postgraduate course
вчитись в acnipaHTypi to take a postgraduate с
багатогранний Б versatile
базуватися на be based on
брати участь participate
бути за be in favour of
бути залученим be engaged in
бути присутгам на пленарному дант 3aci" attend a plenary meetir,
бута прота to be against
важливий, ютотний В essential
варткть, заслуга, позитивна яккть merit
вдосконалювати perfect (v)
величина, юлыисть quantity
вербувати, наймати на роботу recruit
взяти слово, виступити take the floor
видати патент grant a patent
видатний outstanding/prominent
виживання survival
вижити survive
визнавати recognize
визнання recognition
визначний, ввдомий distinguished
виконання, здшснення, робота performance
виконувати, здайснювати perform
виконувати, проводите carry out (on)
вимагати require


1.вимагати; 2.претендувати; Ъ.амер.

заявляти, твердити

вим1рювання

вим1рювати

вимога

вщповщати вимогам

винахщ

винахщливий

винахцщик

винаходити

випробувальний перюд, учшвство

вирниення, розв’язання

виршувати

виршгувати, розв’язувати

виробляти

виробництво

виробництво, виробничий

висловити свою думку 3

виснаження, вичерпування (запас1в)


висока ощнка, розумшня

високо щнувати

виступ, представления

виховувати, навчати, готувати

в1ддавати належне

вщзначати, вщиляти, розрзняти

вщкладати

вщкривати

вщкриття

вщносний

вщносно

вщношення, зв’язок, залежтсть

вщображати

вщповщальний за

вцшовщальшсть, обов’язок

вщповщати свгговим стандартам

вщповщний

вщродження

вщроджувати, -ся

вщхилятися вщ теми дебапв

внесок

впоратись

впроваджувати hobj перспективш щеУ,

методи, ращонал1заторсыа пропозицп


claim

measurement

measure

requirement

meet requirements

invention

inventive

inventor

invent

noviciate, novitiate

solution

decide

solve

manufacture, produce

production

manufacturing

voice one’s opinion on

depletion

appreciation

appreciate

presentation

train

pay tribute

distinguish

postpone

discover

discovery

relative

relatively

relation

reflect

responsible for

responsibility

meet world standards

respective

revival

revive

wander from the subject under debate

contribution

cope with

innovateвстановити крайшй термш / вкластися establish / meet / miss the deadline for

doing something install introduction scientist

в термш / не вкластися в термш

встановлювати, монтувати

вступ

вчений

Г


галузь, поле, сфера ддялыюсп

галузь, сфера, царина

головувати

головуючий, -а

грамота, свщоцтво, довщка,

фисат, посвщка

група дослщниюв


серти-


field

realm

chair (v)

chairperson / chairman / chairwoman

certificate

research team / group


д


дат, шформащя

джерело

дипломований; той, що мае вищу


квашфшщцо

довмлля, оточення, середовище

доповвдати, повщомляти, звггувати

доповщач

доповщач, репортер

доповщь, повщомлення, звгг

допомагати

ДОСВ1Д

досвщчений досконалий

дослщження

фундаментальш дослщження проводити дослдакення

дослщжувати

дослщшк

дослщник, науковий сшвробггник

дослщницышй

досягати

досягнення

дошка оголошень


data ( pi ofdatum) source

certificated

environment

report (v)

presenter

reporter

report (n)

assist

experience

experienced

perfect (adj)

investigation

fundamental investigations

to make / carry out

investigations

investigate

investigator

researcher

investigative

achieve

achievement

bulletin / notice board


/


conduct


Е


екзаменащйна коняыя

ефективний

ефектившсть, тех. коефцпшт корисноУ

ДО


examination board efficient

efficiency


Ж

 

жадабнють, ненажерливкяъ greediness
1.жорстокий; 2.болюний, тяжкий cruel
жорстоюсть cruelty
1.3'являтися, виходити; 2.виявлятися emerge
забезпечення роботою, зайнятють, пра- employment
цевлаштування  
забезпечувати, гарантувати ensure
забезпечувати, надавати provide
заборона ban (n)
забороняти ban(v)
забруднення pollution
забруднювати pollute
завдавати збитюв; пошкоджувати damage (v)
зав1рений документ, сертифжований certified (document, product, specialist)
(товар), дипломований (cпeцiaлicт)  
завойовувати, шдкоряти conquer
загальна дискуия 1 дискусхя спеща- general / panel discussion
шспв  
загроза threat
займати посаду hold a post
заклад, оргашзащя, товариство institution (n)
науково-дослщний заклад research institution
навчальний заклад educational institution
засновувати, вводити,започатковувати institute (v)
законний, правовий legal
залучення involvement
замшяти replace
замовчувати hush up
заняття, фах, рщ занять occupation
заохочення encouragement
заохочувати encourage


друкованими лгге-
ДО,

запис

записувати

запобггати

заповнити бланк

рами

запрошення

запрошувати

3aci6, cnoci6

2.звертатись

1.застосовувати,

подати заяву

1.застосування, 2.заява

захисний

захисник

захист

захищати

заявити про сво1 права на щось

збагачувати

збшьшувати

зпдно з, вщповщно до

згода, угода

земляк

змогти зробити

зроблений у сшвпращ, групою людей

зупинитись на проблем! детальшше


record (п)

record (v)

prevent

fill in / complete a form in block letters

invitation

invite

means (тж. як sg)

apply

application

defensive

defender

defense

defend

claim one’s right to

enrich

increase

according to / in accordance with

agreement

countryman

manage (to do smth.)

collaborative (effort, work, project)

enlarge on a problem


I


шформашиш технологи


IT (information technologies)


I

'ixara у дшове / наукове вщрядження go on a business trip / scientific mission

K

 

кандидат, претендент applicant
квал1фпсащя qualification
квал1фкований, компетентний qualified
квал1ф*кувати, ощнювати to qualify
квитэдщдя receipt
кер1вництво guidance
пщ KepiBHHUTBOM under the guidance
кер1вництво, нагляд supervision
керувати guide
керувати, наглядати supervise

юйент, покупець customer
комешувати comment on
користь, вигода, прибуток benefit (n)
короткий 3MicT, резюме,'анотащя summary
крайнш TepMiH / строк deadline
критёрш, мирило criterion (pi - ia)
] M
майбутнш, очшуваний prospective
майстер, ремкник craftsman
майстерний skillful
майстернють, вмшня skill
масштаб Оиапазон) scale
мата вщношення, стосуватися чогось relate to
мати справу з, бути пов’язаним з be concerned with, deal with
мета, цшь, призначення purpose
методи дослвдження research methods
мктити в co6i, залучати до involve
М1стити, покласти у конверт enclose
мюце проведения конференцп location of a conference / venue
мовець, оратор speaker
моделювання simulation
моделювати simulate
мудркть wisdom
  H
набувати (знания, навички, досв1д), acquire
одержувати  
набуття, одержання acquisition
навушники earphones
навчання, тренування training
нагороджувати award
наймати employ
найсучаснший р1вень розвитку тех.- state-of-the-art
нолоп! у певнш галуз1  
1. наслщок, результат; 2. висновок; consequence
З.важливють, значения  
настанови instructions
давати настанови to give instructions; to instruct
шструктор, викладач (практик) instructor
наука science
наука i технша science and engineering
наукова конференщя scientific conference


наукова школа

науковедослвдження

наукове товариство

науковий

науковий KepiBHHK

науковий ствробггник

науково-дослщна робота

проводи™ науково-досл1Дну роботу

науково-досшдний заклад

науково-дослцший шститут

науково-дослщний проект

не зум1ти / не змогги зробити щось

небезпека

небезпечний, загрозливий

невидимий

невщ'емна частина

нерннупсть


scientific school

research

scientific society

scientific

supervisor/ scientific adviser

1. research associate; 2. research worker

research work, R&D

to do research

research institution

research institute

research project

fail to do something

danger

dangerous

invisible

1. integral part; 2. part and parcel

indecision


О

 

об'ем, емшсть, потужшсть, спромог- capacity
шсть    
обговорювати   discuss
обладнання   equipment
обладнувати, забезпечувати   equip
обмежувати   limit
обмшюватись   exchange
обов’язковий   obligatory
обробка, опрацювання   processing
обробляти, опрацьовувати, падавати process (v)
анал1зу    
обходитася без   do without
обчислення, пщрахунки   calculation
обчислювати   calculate
оволод1вати, опановувати   master
огляд, реферат   review (n)
робити огляд   review (v)
робити огляд, готувати реферат to make a review
оглядач, критик, рецензент, референт reviewer
оголошення   announcement
оголошення про роботу   classified ad
оголошення, реклама   advertisement / advert / ad
оголошувати   announce


ознайомлювати ознайомитись з означати, мати на уваз1 оминути уривок / абзац оперувати, працювати з оргашзащя, домовлешсть, допшр оргашзовувати, упорядковувати основи

OCHOBHi, nepBHHHi IliHHOCTi

особливий отримувати отримувати користь охоплювати оцшювати


acquaint

get acquainted with

mean (meant)

omit a passage / paragraph

handle

arrangement

arrange

basics

ultimate values

particular

receive

benefit (v)

include

assess


П


переманювати, шдбурювати

перемщення

переносити

переривати

перспективы технологи

шдкреслювати, робити наголос

шдприемство

шдтвердження, сертифисащя

пщгверджувати, зав1ряти, сертиф1кувати

(прилад, товар тощоУ

шдходити (до пари), бути вдаовщним

плани на майбутне, перспективи

пл;Дний

пов’язаний з

повчальний

погоджуватись з

погрожувати, загрожувати

подавати на розгляд

позапрограмна, позааудиторна д1яль-

HJCTb

полегшувати, сприяти

помилятись

попередня програма

портфол1о

порушення

порушувати (закон iт. ш.)


poach

transfer (п)

transfer (у)

interrupt

innovative technologies

emphasize

enterprise

certification

certify

match (v)

prospects (pi)

fruitful

related to

instructive

agree with

threaten

submit

extracurricular activity

facilitate

be mistaken

preliminary programme

portfolio

violation

violateпоточний

пошук

пошуковий механкм

поява

працедавець

предмет обговорення, проблема

представляти

призначатися, бути призначеним

приймати

прилад

присвячувати

бути вщданим, бути присвяченим

пристосовувати до

проводи™ конференщю

програмна даяльтсть

програмне забезпечення

продовжити

проектувати, планувати

пропозищя

пропонувати

професшний

профеая

процвггання

процвггати

прояв

пункт анкета


current (adj.)

search

search engine

emergence

employer

issue

present

be intended for

accept

device

devote

to be devoted to

accommodate smth. to

hold a conference

curricular activity

software

prolong

design

suggestion

suggest

vocational

vocation

prosperity

prosper

manifestation

questionnaire entry


 

ращонашзатор, новатор   innovator
ращоналиаторський, шноващиний новаторський, innovative
реестращя   registration
рееструвати,-ся   register
резюме, бюграф1я   resume, CV
рекламувати   advertise
ревень   level
ртия, пара   match (n)
pimyqicTb   decisiveness
робити внесок   contribute to
1.робити очевидним; 2.обнародувати; manifest
3. виявляти    
робота, доповщь, проект   paper / work

курсова робота (проект) course work / paper / project
дипломна робота (проект) graduation paper/project
робоча мова working language
роз’яснити свою точку зору clarify one’s point of view
1.розвага;2. веч1рка entertainment
розвивати, -ся // розробляти develop
розвиток, розробка development
розгляд consideration
розглядати, вважати consider
роздатковий матер1ал handout
розклад schedule / timetable (n)
призначати, включати до розкладу schedule (v)
за розкладом according to the timetable
розподшяти distribute
розррбник developer
руйнування, знищення destruction
руйнувати, знищувати destroy

С

 

самосвщомють self-consciousness
секщине обговорення на конференцп swap-shop
синхронний усний переклад synchronous interpretation
службовець employee
слушна нагода, сприятлива можливють opportunity
COBiCTb, СуМЛШНЯ conscience
спадщина legacy
ствробггаицтво, сшвпраця collaboration
сшвпрацювати to collaborate
сплачувати внесок pay a fee
1.справедливють; 2.законнють, право- justice
судия  
сприяння, стимулювання, заохочення; promotion
просування по служб1  
спрйяти, стимулювати, заохочувати promote
ставити завдання set the task
створення creation
стислий,короткий brief
страхування, забезпечення insurance
струм current
судження, думка, погляд judgement
судити, виносити вирок (ргшення) judge
CyMHiB doubt (n)

 

сумшватися doubt (v)
суперник, конкурент competitor
суспшьство, товариство society
сучасний up-to-date

творити, створювати

творчий

творчо

тези доповцц

технша, TexHiHHi прийоми

точка зору


create

creative

creatively

abstract of a paper/report

technique

point of view


У

унаочнення, наочш засоби visual aids

усвщомлення, o6i3HaHicTb, знания awareness

усвщомлювати be aware of

ycnix success

усшшний successful

установка installation

1.усувати (помилки i т. т.); 2.зни- eliminate
щувати

усунення elimination

учасник participant

участь participation

учень apprentice

учювство, навчання професй apprenticeship

ц


цшшсть, Ba^HBicTb.jwam. величина


value


 


ч1ткий, стислий


concise


ш


широкий, просторий шюдливий, згубний 1.шкода; 2.пошкодження шукати, намагатися знайти


extensive harmful damage (п) seek


щ

 

що процвггае, заможний prosperous
щортний annual
щоР1чно annually

CONTENTS

UNIT 1. ENGINEERING PROFESSION.......................................................................... 3

SECTION 1. AURAL COMPREHENSION.................................................................... 3

SECTION II. USE OF THE ESSENTIAL VOCABULARY............................................. 4

SECTION III. APPLIED GRAMMAR......................................................................... 11

SECTION IV. DEVELOPING SPEAKING SKILLS...................................................... 16

SECTION V. READING AND WRITING.................................................................... 23

SECTION VI. INSTITUTE OF APPLIED MATHEMATICS AND

FUNDAMENTAL SCIENCES.............................................................................. 29

SECTION VII. INSTITUTE OF COMPUTER TECHNOLOGIES,

AUTOMATION AND METROLOGY......................................................................... 39

SECTION Vni. INSTITUTE OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL

ENGINEERING.......................................................................................................... 46

SECTION IX. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES INSTITUTE....... 49

APPENDIX A. KEYS TO THE TASKS.............................................................. 59

APPENDK B. VERB PATTERNS............................................................. 60

UNIT 2. LABORATORIES............................................................................................... 62

SECTION I. AURAL COMPREHENSION.................................................................. 62

SECTION II. USE OF THE ESSENTIAL VOCABULARY........................................... 63

SECTION Ш. APPLIED GRAMMAR................................................................. 70

SECTION IV. DEVELOPING SPEAKING SKILLS...................................................... 77

SECTION V. READING AND WRITING.................................................................... 80

APPENDIX. KEYS TO THE TASKS................................................................. 85

UNIT 3. UKRAINIAN NAMES IN WORLD SCIENCE.............................................. 86

SECTION I. AURAL COMPREHENSION................................................................... 86

SECTION II. USE OF THE ESSENTIAL VOCABULARY........................................... 87

SECTION III. APPLIED GRAMMAR......................................................................... 93

SECTION IV. DEVELOPING SPEAKING SKILLS...................................................... 97

SECTION V. READING AND WRITING.................................................................. 101

SECTION VI. EXTENDED READING............................................................. 107

APPENDTX. KEYS TO THE TASKS......................................................................... Ill

UNIT 4. STUDENTS’ RESEARCH WORK................................................................. 114

SECTION I. AURAL COMPREHENSION................................................................ 114

SECTION П. USE OF THE ESSENTIAL VOCABULARY......................................... 117

SECTION Ш. APPLIED GRAMMAR....................................................................... 128

SECTION IV. DEVELOPING SPEAKING SKILLS.................................................... 137

SECTION V. READING AND WRITING.................................................................. 143

SECTION VI. EXTENDED READING...................................................................... 154

APPENDIX. KEYS TO THE TASKS............................................................... 159


UNIT 5. AT A SCIENTIFIC CONFERENCE........................................ 161

SECTION I. AURAL COMPREHENSION................................................................ 161

SECTION П. USE OF THE ESSENTIAL VOCABULARY........................................ 163

SECTION Ш. APPLIED GRAMMAR....................................................................... 171

SECTION IV. DEVELOPING SPEAKING SKILLS.................................................... 176

SECTION V. READING AND WRITING.................................................................. 184

APPENDIX. KEYS TO THE TASKS.............................................................. 189

UNIT 6. PROFESSIONAL ETHICS........................................................................... 192

SECTION I. AURAL COMPREHENSION................................................................ 192

SECTION II. USE OF THE ESSENTIAL VOCABULARY......................................... 194

SECTION III. APPLIED GRAMMAR....................................................................... 203

SECTION IV. DEVELOPING SPEAKING SKILLS.................................................... 210

SECTION V. READING AND WRITING.................................................................. 215

SECTION VI. EXTENDED READING............................................................. 224

APPENDIX. KEYS TO THE TASKS............................................................... 248

ENGLISH-UKRAINIAN VOCABULARY................................................................ 250

UKRAINIAN-ENGLISH VOCABULARY................................................................ 262


Пщручник

Getting on in English

(intermediate)

Сшлкуемося англшською мовою

(середнш р1вень)

Видання четверге (доповненеi розширене)

Здано у видавництво 07.02.2011. Пщписано до друку 21.07.2011.

Формат 70x100/16. Патр офсетний. Гарштура Times.

Друк офсетний. Умовн. друк, арк 22,4. Обл.-вид. арк. 15,2.

Видавництво “Растр-7”
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 400; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.105 с.)