Література до курсу «Етнографія України»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Література до курсу «Етнографія України» 

1. Алексеев В.П. Етногенез: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1986.

2. Арсенич П. Етнографічна і культурно-освітня діяльність Володимира Шухевича // Народна творчість і етнографія. – 2004. – №3. – С. 15 - 23.

3. Багринець В.М. Коли і як виникли назви « Україна», «українці» ? : Наук. попул. Вид. / Ред. І. Ребрик. – 2-е вид., допов. – Ужгород: Гранда, 2002. – 61 с.

4. Базиль, Л. Роль етнографічної практики в літературознавчій підготовці майбутнього вчителя-словесника [Текст] / Людмила Базиль // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – №12. – С.34–37.

5. Балушок В. Деякі проблемні моменти етногенезу українців та його завершальний етап //Народна творчість та етнографія. – 2005.– № 6.–С.55-64.

6. Балушок В. Обряды и обычаи жизненного цикла украинских цеховых ремесленников (ХІІ - ХVІІ в.в.) // Советская этнография. – 1987. – №2.

7. Балушок В. Світ середньовіччя в обрядовості українських цехових ремісників. – К.: Либідь, 1993.

8. Балушок В. Роль жінки в юнацьких ініціаціях давніх слов’ян // Родовід. – 1994. – № 9. – С. 18 - 25.

9. Балушок В. Формування об’єктивної основи для етногенезу українців // Народна творчість та етнографія. – 2000. – №1. – С. 32 - 40.

10. Баран В., Козак Д., Терпиловський Р. Походження слов’ян. – К.: Фенікс, 1991.

11. Баран В. Давні слов’яни. – К.: Либідь, 1998.(Україна крізь віки в 15 т. – Т. 3).

12. Балушок В. Етнічна ситуація на слов’янських землях України в епоху Київської Русі // Народна творчість та етнографія. – 2004. – С.46-57.

13. Білокінь, Ф. Села Полтавщини за генеральним описом Лівобережної України 1765-1769 рр. [Текст] / Ф. Білокінь // Сіверянський літопис. – 2003. – №1. – С.40–55.

14. Балушок В. Роль жінки в юнацьких ініціаціях давніх слов’ян // Родовід. – 1994. – №9. – С. 18 - 25.

15. Бовгиря А. «Новгород-Сіверський літопис» – пам’ятка української історіографії другої половини ХУІІІ ст. // Сіверянський літопис. – 2003. – № 5-6. – С.89-93.

16. Богдан С. Скільки є в українців способів привітань? // Українська мова і література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. – 2000. – №3. – С. 212 -223.

17. Богомазова Т.Г. Кустарные деревообрабатывающие промыслы украинцев в конце ХІХ – нач. ХХ века / Т.А Бернштам (отв. Ред.); РАН, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого. – С.Пб., 1999. – 164 с.

18. Бодак, Я. Лемківські трудові пісні-діалоги [Текст] / Я. Бодак // Народна творчість та етнографія. – 2010. – № 6. – С. 46–55.

19. Божко, Л. М. Етнографічні дослідження Поділля у 20-30-х роках ХХ ст. [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Лариса Миколаївна Божко ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – 20 с.

20. Бойківщина: історико-етнографічне дослідження. – К.: Наукова думка, 1987.

21. Бойко, Н. Без вола хата гола [Текст] / Н. Бойко // Українська культура. – 2006. – №7. – С.40–42.

22. Борисенко В. Весільні звичаї та обряди на Україні. – К.: Либідь, 1987.

23. Борисенко В. Нова весільна обрядовість у сучасному селі: на матеріалах південно-східних районів України. – К.: Либідь, 1979.

24. Борисенко В. Різдвяно-новорічні свята в Україні. – Б.М.: Родовід, 2005. – 16с.

25. Боровський Я. Світогляд давніх слов’ян. — К.: Наукова думка, 1992.

26. ратко-Кутинський О. Феномен України. Ідеологія життєтворення // Мандрівець. – 1996. – №2 - 3. – С. 29 - 36.

27. Бромлей Ю. Очерки теории этноса. — М.: Наука, 1983.

28. Бромлей Ю. Этносоциальные процессы: теория, история, современность. — М.: Наука, 1987.

29. Будзар, М. Панська сільська садиба ХІХ ст. як культурна форма (на матеріалі Полтавщини та Чернігівщини) [Текст] / М. Будзар // Народна творчість та етнографія. – 2006. – №3. – С.103–107.

30. Булашев, Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космогонічні укр. нар. погляди та вірування [Текст] / Г. Булашев. – К. : Довіра, 1992. – 416 с.

31. Буковинські віночки. Народні обряди та звичаї. – Ужгород, 1966.

32. Васильева З. Мудрые заповеди народной педагогики. – М.: Наука, 1983.

33. Вільшанська О.Л. Повсякденне життя населення України під час Першої світової війни // УІЖ. – 2004. – № 4. – С.56-70.

34. Великдень в Україні: Нариси про Великодні свята з народними піснями. – К.: Музична Україна, 1993. – 128с.

35. Верговський, С. Витоки традиційної культури українців [Текст] / С. Верговський // Образотворче мистецтво. – 2005. – №3. – С.66–70.

36. Виноградова Л.Н. Народная демонология и мифоритуальная традиция славян / РАН. Ин-т славяноведения. – М.: Индрик, 2000. – 324с.

37. Висоцький А.А. Літописні зведення Київської Русі // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2005. – № 26. – С.22-23.

38. Влад, М. Стрітеннє [Текст] : кн. гуцульських звичаїв і вірувань / М. Влад. – К. : Укр. письменник, 1992. – 222 с.

39. .Волицька, І. В. Театральні елементи в традиційній обрядовості українців Карпат кінця XIX - поч. XX ст. [Текст] : АН України; Ін-т народознавства / І. В. Волицька. – К. : Наук. думка, 1992. – 137 с.

40. .Воробйова І. Християнські свята давнього Києва: осінній цикл // Народна творчість і етнографія. – 2000. – №5 - 6. – С. 57 - 62.

41. Воропай О. Етнографія: наука про націю. – Лондон, 1963. – 24 с.

42. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. Т І -ІІ. — Мюнхен, 1958.

43. Вчені Росії про Закарпаття. Із карпатознавчої спадщини [Текст]. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2009. – 520 с. :

44. Вудвуд, Л. Ф. З родини йде життя людини. Народознавство: Родинознавство. .

45. Обряди та свята. Сценарії. Дитячий фольклор [Текст] / Л. Ф. Вудвуд, І. М. Вудвуд. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1998. –116с.

46. Гавриш, П. А. Народний календар Полтавської губернії [Текст] : Історико-етнографічні нариси. ч.2. Весняно-літній цикл / П. А. Гавриш, Р. Л. Гавриш ; ПДПУ ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2001. – 115 с.

47. Гавриш, П. А. Народний календар Полтавської губернії [Текст] : Історико-етнографічні нариси. ч.1. Осінньо-зимовий цикл / П. А. Гавриш, Р. Л. Гавриш ; ПДПУ ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2000. – 100 с.

48. Гавриш, П. Я. Полтавський народний календар [Текст] : історико-етнографічні нариси / П. Я. Гавриш ; Р. Л. Гавриш, В. В. Копил. – Полтава : Інтер Графіка, 2002. – 212 с.

49. Гаврош, О. Пишайтесь Бойківщиною! [Текст] / О. Гаврош // Україна молода. – 2007. – №136. – С.12.

50. .Гайова, Є. Лемківське весілля [Текст] / Є. Гайова // Народна творчість та етнографія. – 2008. – №1. – С.80–88.

51. Глушко М. Походження «полазника» як звичаю зимової календарної обрядовості українців // Народна творчість і етнографія. – 2003. – №3.- С. 33 - 37.

52. Гнатюк В. Нарис української міфології / Р. Кирчів ( підгот. та оправ. тексту, вступ. ст. і примітки). – Львів: Ін-т народознавства НАНУ, 2000. – 264 с.

53. .Гороховська Н. Народний календар. Вересень // Шкільний світ. – 2001. – №33.

54. Гирич І. Архів-музей переходової доби // Старожитності. – 1992. – №1.

55. Гумилев Л. Никакой мистики // Юность. — 1990. — № 2. — С. 2 - 6.

56. Гумилев Л. Этногенез и биосфера Земли. — М.: Айрис-пресс, 2006. – 560с.

57. Гумилев Л. Этносфера: история людей и история природы. — М.: Наука, 1993.

58. Гуржій О., Парахіна М. Етнологічні осередки України в 20-х – на поч. 30-х рр. ХХ століття. Нарис діяльності. – К.: Ін-т іст. України НАНУ, 2004. – 248с.

59. Гуслистий Р. До питання про утворення української нації. — К.: Либідь, 1967.

60. Грушевський, М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу [Текст] / Марко Грушевський ; Упоряд. тексту і авт. післямови: Я.Левчук. – К. : Либідь, 2006. – 256 с.

61. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть? – К.: Наукова думка, 1991.

62. Грушевський М. Очерки истории украинского народа. – К.: Либідь, 1991.

63. Головатюк В. Українська обрядова пісенність Підляшшя в етнографічному контексті (зим. цикл) // Народна творчість і етнографія. – 2000.– №1. – С. 66

64. Горленко В. Апполонові житниці // Київська старовина. – 1994. – №1.

65. Горленко, В. Ф. Нариси з історії української етнографії та російсько - українських етнографічних зв'язків [Текст] / В. Ф. Горленко ; Академія наук УРСР; Інститут мистецтвознавства, фолькльору та етнографії. – К. : Наук. думка, 1964. – 248 с.

66. Горленко В. Перша етнографічна програма на Україні // Народна творчість та етнографія. – 1957. – № 4. – С. 34 - 46.

67. Горленко В. Ф. Становление украинской этнографии конца ХУІІІ – первой половине ХІХ ст. / АНУССР. – К.: Наук. думка, 1988. – 214с.

68. Горленко В. Литвини в Україні // Пам’ятки України. -2001. - №1-2. - С. 85 - 103.Горленко, В. Ф. Народна землеробська техніка українців [Текст] : Історико - етнографічна монографія / В. Ф. Горленко ; АН УРСР; Ін-т мистецтвознавства, фолькльору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – К. : Наук. думка, 1971. – 164 с.

69. Горинь, Г. Громадський побут сільського населення Українських Карпат [Текст] : ХІХ - 30-ті роки ХХ ст. / Г. Горинь ; АН України, Ін-т народознавства. – К. : Наук. думка, 1993. – 200 с.

70. Гошко, Ю. Г. Населення Українських Карпат [Текст] : XV - XVIII ст. Заселення. Міграції. Побут / Ю. Г. Гошко ; АН УРСР; Державний музей етнографії та худож. промислу. – К. : Наук. думка, 1976. – 205 с.

71. Гудченко З. Містечка України // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 1. – С.51-57..

72. Гуслистый К. Вопросы истории Украины и этнического развития украинского народа. – К.: Наукова думка, 1961.

73. Гуслистий К. Українська радянська етнографія // Народна творчість і етнографія. – 1967. – №1. – С.7 – 18.

74. Давидюк, В.Етнокультурна своєрідність Волині [Текст] / В. Давидюк // Народна творчість та етнографія. – 2005. – №3. – С.66–77

75. Данилевський Г. Чумаки. Художньо-документальний нарис. – К.: Либідь, 1992.

76. Данилюк, А. Давня архітектура українського села [Текст] : етнографічний нарис / Архип Данилюк. – К. : Техніка, 2008. – 256 с.

77. Данилюк А. Поліщуки // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2000. - №6. - С.8.

78. Данилюк А. Українська хата. – К.: Либідь, 1991.

79. Данилюк І. Соціальні цінності в українських народних традиціях // Вісник Київського університету імені Т.Г.Шевченка. Українознавство. Вип.5. – 2000. – № 4. – С. 48- 53.

80. Диновський, Д. М. Адміністративно-правові проблеми відтворення генофонду української нації [Текст] / Д. М. Диновський // Держава і право. – К., 2006. – Вип. 32. – С.195–198.

81. Дідух Л. Ремесло у Київській Русі // Історія в школах України. – 2005. – № 5. – С.41

82. Дмитренко С. Роль етносів України у її становленні //Освіта. – 2004.–№17.–С. 8.

83. Дмитренко М. Видатний український народознавець Микола Сумцов // Народна творчість і етнографія. – 2004. – №3. – С. 3 - 14.

84. Дністрянський, М. Регіональні етнографічні відмінності в Україні: чинники формування та тенденції трансформації [Текст] / Мирослав Дністрянський // Педагогічна думка. – 2009. – №3. – С. 32–38.

85. Довгорук О. Весна в багатющій обрядовості українців // Освіта. – 2002. – 17- 24 квітня. – С. 5 - 6.

86. Зайцева З. Інтеграція наукового товариства імені Шевченка у науково-інформаційний простір ( 1894-1914 рр.) // Пам’ять століть. – 2005. – № 3-4. – С.235-250.

87. Заставний, Ф. Д. Українські етнічні землі [Текст] / Ф. Д. Заставний. – Л. : Світ, 1993. – 175 с.

88. Залізняк Л. Етногенез українців: імперські міфи та історична реальність // Вісник Київського університету. Сер. Україноз-во. – 2002. – № 6. – С. 5 - 12.

89. Залізняк Л. Походження українців за даними сучасної етнології // Дзеркало тижня. – 2007. – № 24. – С.21.

90. Зан, М. Етнічні процеси на Закарпатті в сучасну добу [Текст] / Михайло Зан // Народна творчість та етнографія. – 2010. – № 1. – С. 31–42.

91. Здоровега Н. Нариси народної весільної обрядовості на Україні. – К.: Наукова думка, 1974.

92. Зінченко О. Етногенез українців: шляхи становлення нації // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. – № 33. – С.10-13.

93. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. – М.: Наука, 1991. – 511

94. Знойко О. Міфи Київської землі та події стародавні. – К.: Либідь, 1989.

95. Иванова Ю. Из истории Института этнографии (очень личные воспоминания).— Этнографическое обозрение. – 2003. – №5. – С. 43 - 53.

96. Іванівська О.П. Звичаєве право в Україні. Етнотворчий аспект: навч. посіб. К.: Ексоб, 2002. – 263с.

97. Із зразків української обрядово-церковної пісенності та поезії, приурочених до календарних свят // Народна творчість і етнографія. – 1999. – №4. - С.64 - 66.

98. Історія релігій в Україні: Навчальний посібник / А.Колодний, П.Яроцький, Б.Лобовик та ін.; За ред. А.Колодного, П.Яроцького. – К., 1999. – 736с.

99. Иллюстрированная история суеверий и волшебства от древности до наших дней. – К.: Либидь, 1991.

100. Етнографія України: Навч. посіб. для студ. вузів / За ред. С.А. Макарчука. – 2-е вид., перероб. та допов. – Л.: Світ, 1994, 2004. – 520 с.

101. Етнографія Києва і Київщини. Традиції і сучасність. – К.: Наукова думка, 1986.

102. Этнография: Учеб. для студ. ист. спец. вузов / Под ред.. Ю.В.Бромлея и Г.Е. Маркова. – М.: Высшая школа, 1982. – 320 с.

103. Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и методы. – Вып.2. – М.: Наука, 1988.

104. Этнология. Учебный словарь / А.П.Садохин. – М.: Гардарики, 2002. – 208с.

105. Жадан Л. Календарні свята і обряди: Зимовий цикл // Все для вчителя. – 2001. – № 2 – 3. – С. 60 - 61.

106. Життя етносу: соціокультурні нариси: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1997. – 240 с.

107. Еволюція українського народознавства // Українці: історико-етнографічна монографія у двох книгах. – Опішне: Укр. народознавство, 1999. – С. 23 - 36.

108. Етнічна історія давньої України / П.П.Толочко, Д.Н.Козак, О.П.Моця та ін.; НАНУ. Ін-т археології. – К., 2000. – 276 с.

109. Етнічна історія України: Навч. посіб. / Макарчук С.А. – К.:Знання, 2008. – 471 с.

110. Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. Вип. 18. / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАН України; Посольство Фінляндської Республіки в Україні. – К.: УНІСЕРВ, 2005. – 130 с.

111. Ефименко П. Братство и союз нищих // Киевская старина. – 1983. – №9 - 10.

112. Ешин М.Б. Этничность в аспекте ее исторического развития // Мир психологии. – 2004. – № 3. – С.24-37.

113. Канигін Ю. Від Аскольда до Ярослава : Маловідомі сторінки нашої історії // Українська культура. – 2001. – № 1. – С. 38 - 40.

114. Кара-Васильєва Т.В. Українська вишивка /Т.В.Кара-Васильєва, А.Д.Чорноморець. – К.: Либідь, 2002. – 160с.

115. Карлов В.В. Заметки на «мосту между прошлым и будущим», или историческое сознание этноса как феномен и объект изучения // Этнографическое обозрение. – 2004. – № 2. – С.3-21.

116. Касперович, Г. Этнокультурные процессы на белорусско-украинском пограничье [Текст] / Галина Касперович // Народна творчість та етнографія. – 2009. – № 4-5. – С. 19–29.

117. Катигоренко В.О. Зміни етнічного складу населення України / друга половина ХХ століття // Історія України. – 1999. – № 31-32. – С.6-7.

118. Качкан, В. Жива глина: Мандрівка в минуле та сьогоднішнє Опішного [Текст] / В. Качкан ; Упр. культ. Полтав. обл. держ. адмін., Нац. музей заповідник укр. гончарства в Опішному. – Опішне : Укр. народознавство, 1994. – 180 с. Ковальчук, О. В. Українське народознавство [Текст] : Книга для вчителя / О. В. Ковальчук. – К. : Освіта, 1992. – 176 с.

119. Качкан В. Українське народознавство в іменах. – К.: Либідь, 1994. – Кн.1. – 333с.

120. Каюн, В. О. Вихід з общини та створення хуторів і відрубів на Полтавщині у 1906-1916 роках [Текст] / В. О. Каюн // Перші Череванівські читання 20 вересня 2006 року : Зб. матеріалів регіонал. науково-практичної конференції / Полт. держ. пед. ун-т імені В.Г.Короленка. – Полтава, 2007. – С.40–44.

121. Катрій Ю. Значення традиційної християнської обрядовості для етнографічного розвитку України // Народна творчість і етнографія. – 2000. – №1. - С.10- 24.

122. Климець Ю.Д. Купальська обрядовість на Україні / АНУРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. – К.: Наукова думка, 1990. – 143с.

123. Килимник, С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні [Текст] : У 3-х кн., 6 т. Кн.1. Т.!: Зимовий цикл. Т.2: ВЕСНЯНИЙ цикл / Степан Килимник. – К. : АТ "Обереги", 1994. – 400 с.

124. Килимник, С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні [Текст] : У 3-х кн., 6 т. Кн.2. Т.3: Весняний цикл. Т.4: Літній цикл / Степан Килимник. – К. : АТ "Обереги", 1994. – 528 с.

125. Киричів Р. Етнографічне дослідження Бойківщини. – К.: Наукова думка, 1978.

126. Кирчів, Р. Донаукові зацікавлення українським фольклором та етнографією [Текст] / Р. Кирчів // Народна творчість та етнографія. – 2005. – №1. – С.40–48. – 2005.-№2.-С.50-59, №3.- С.52-64.

127. Кисіль І. Міщани в соціальній структурі населення міст Гетьманщини ( 50-60 рр. ХУІІІ ст.) // Пам’ять століть. – 2005. – № 3-4. – С.224-234.

128. Кліффорд Д. Клопоти з культурою. Про авторитет етнографії // Народна творчість і етнографія. — 2004. — №3. — С. 70 -84.

129. Крикун, Ю. С. Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х - на початку 1930-х років [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. історич. наук: спец. 07.00.05 "Етнологія" / Юлія Сергіївна Крикун ; Київ. гнац. ун-т імені Тарса Шевченка. – К., 2009. – 20 с.

130. Коваленко, О. В. Вплив природних умов на містобудівну структуру та розпланування Полтави ХVІІ-ХVІІІ століття [Текст] / О. В. Коваленко // Географія та екологія Полтави / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 25 квітня 2008 року; Полтавський державний пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 93–99

131. Коваль-Фучило І. Голосіння в контексті похоронного ритуалу // Народна творчість і етнографія. – 2000. – №1. – С. 33 - 44.

132. Ковальков, О. Л. Сприйняття часу в українській традиційній культурі (ХІХ- початок ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. історич. наук: спец. 07.00.05 "Етнологія" / Олександр Леонідович Ковальков ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К., 2008. – 20 с.

133. Ковальчук, Н. А. Календарні звичаї та обряди Рівненського Полісся: локальна специфіка та трансформації (ХХ- початок ХХІ ст.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. історич. наук: спец. 07.00.05 "Етнологія" / Надія Анатоліївна Ковальчук ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського. – К., 2008. – 20 с.

134. Ковальчук, Н. Трансформація християнських уявлень у традиційній календарній обрядовості (історико-етнографічне дослідження на матеріалах Волинського Полісся) [Текст] / Н. Ковальчук // Народна творчість та етнографія. – 2007. – №2. – С.105–112.

135. Ковальчук, О. В. Українське народознавство [Текст] : Книга для вчителя / О. В. Ковальчук. – К. : Освіта, 1992. – 176 с.

136. Коваленко, О. В. Вплив природних умов на містобудівну структуру та розпланування Полтави ХVІІ-ХVІІІ століття [Текст] / О. В. Коваленко // Географія та екологія Полтави / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 25 квітня 2008 року; Полтавський державний пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 93–99

137. Косміна Т. Сільське житло Поділля. Кінець ХІХ - початок ХХ ст. – К., 1980

138. Курочкін О. Новорічні свята українців: традиції і сучасність. – К.: Либідь, 1978.

139. Курочкін, О. Українські новорічні обряди [Текст] : "Коза" і "Маланка" (з історії народних масок) / О. Курочкін ; Упр. культ. Полтав. обл. держ. адмін. нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. – Опішне : Укр. народознавство, 1995. – 391 с. :Лохова О. Українські народні звичаї // Хімія. Біологія. – 1999. – №4. – С.8.

140. Копцюх, Б. Р. Місцинність племені як чинник в реконструкції етногенезу українців [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Богдан Романович Копцюх ; Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. – К., 2011. – 17 с.

141. Костомаров М. Автобиография. Бунт С. Разина. – К.: Либидь, 1992.

142. Климець Ю.Д. Купальська обрядовість на Україні / АНУРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. – К.: Наукова думка, 1990. – 143с.

143. Кравець, О. М. Сімейний побут і звичаї українського народу [Текст] : історико-етнографічний нарис/ О. М. Кравець ;АН РСР,Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – К. :Наук. думка, 1966. – 200 с.

144. Крисаченко В. Історичні передумови формування етнічної структури населення України // Стратегії розвитку України. – К., 2002. – С. 51 - 64.

145. Крикун, Ю. С. Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х - на початку 1930-х років [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. історич. наук: спец. 07.00.05 "Етнологія" / Юлія Сергіївна Крикун ; Київ. гнац. ун-т імені Тарса Шевченка. – К., 2009. – 20 с.

146. Круковська В.І. Українське весілля. – Львів: Євросвіт, 2005. – 2005. – 92с.

147. Курочкін О.В. Українці в сім’ї європейській: звичаї, обряди, свята. – К.: Б-ка українця, 2004. – 248с.

148. Кулаковський П. Чернігівщина на картах Боплана // Сіверянський літопис. – 2003. – № 1. – С.9-16.

149. Культура і побут населення України: навчальний посібник (В.Наулко, В.Горленко та ін.) — К.: Либідь, 1991. – 232с.

150. Найден О.С. Українська народна іграшка: історія, семантика, образна своєрідність, функціональні особливості. – К.: Артек, 1999. – 256с.

151. .Лазаренко В.М. Каравани українського степу/ В.М.Лазуренко, Ю.М.Вовкотруб. – 2-е вид., доп.. – Черкаси: Ваш Дім, 2004. – 92с.

152. Лобовик Б.Вірування давніх українців та їхніх пращурів. – К.: Укр. центр духов. культури, 1996. – 48с.

153. Лозко Г. Етнологія України: філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект. – К.: АРТЕК, 2001. – 303 с.

154. Лозко, Г. С. Коло Свароже [Текст] : Відроджені традиції / Г. С. Лозко. – К. : Укр. письменник, 2004. – 222 с.

155. Лозко, Г. С. Українське народознавство [Текст] / Г. С. Лозко. – 2- е вид., допов. та перероб. – К. : АртЕк, 2004. – 472 с.

156. Лозко, Г. С. Українське язичництво [Текст] / Г. С. Лозко. – К. : Укр. центр духов. культ., 1994. – 96 с.

157. Любчик, І. Становлення національної ідентичності лемків [Текст] / І. Любчик // Київська старовина. – 2006. – №3. – С.80–97.

158. Лурье С.В. Историческая этнология: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект-Пресс, 1997. – 448с.

159. Макарчук С.Турій О. Український етнос (історичний розвиток).- Львів:Світ, 1990.

160. Макарець, С. В. Ринок продукції тваринництва на Полтавщині епохи вільного підприємництва (кінець ХІХ - початок ХХ століття) [Текст] / С. В. Макарець // Історична пам'ять : науковий зб. – Полтава, 2008. – Вип. 2, 2008. – С.81–87.

161. Марченко М. Українська історіографія. – К.: КДУ, 1959. – 256с.

162. Марченко М. Історія української культури (з найдавніших часів до середини ХVІІ століття). – К.: Наукова думка, 1961.

163. Микитчук, С. Розвиток етнографії в Наддніпрянській Україні наприкінці ХIХ - на початку ХХ століття (історіографічний аспект) [Текст] / Сергій Микитчук // Народна творчість та етнографія. – 2009. – № 4-5. – С. 119–125

164. Милорадович, В. П. Українська відьма [Текст] : нариси з української демонології / В. П. Милорадович ; упоряд., пер., передм. О.М. Таланчук, худож. оформл. І.А. Вишинський. – К. : Веселка, 1993. – 72 с.

165. Мельник Л.Г. Маловідомий опис Гетьманщини першої чверті ХУІІІ ст.. // Вісник Київського національного ун ту. Серія Історія. – 2001. – Вип. 55. – С.13-17.

166. Момрик, А. П. Формування концепції етногенезу українського народу (історіографія проблеми). Спец. 07.00.05- етнологія [Текст] : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Анатолій Петрович Момрик ; НАН України. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського. – К., 2005. – 19 с.

167. Моїсеєнко, Є. В. Проблеми етнології у науковій періодиці України (кінець XX - початок XXI ст.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Єлизавета Валеріївна Моїсеєнко ; Київський нац. ун-т імені Т.Шевченка. – К., 2009. – 20 с.

168. Моця, О. П. Етнічні процеси в автохтонному середовищі на етапі ранньомодерної та модерної історії України [Текст] / О. П. Моця // Український історичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 41–52.

169. Найден, О. Купальські обряди на Полтавщині та Вінниччині [Текст] / О. Найден // Народне мистецтво. – 2007. – №3-4. – С.58–61.

170. Найден О.С. Українська народна іграшка: історія, семантика, образна своєрідність, функціональні особливості. – К.: Артек, 1999. – 256с.

171. Наконечний, В. М. Лемки в ХХ столітті: життя на етнічних землях та в нових геополітичних умовах [Текст] : Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. історич. наук: спец. 09.00.12 "Українознавство" / Володимир Михайлович Наконечний ; Київ нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – 19 с.

172. Народні повір’я / М.К. Дмитренко (автор - упорядник). – К.: Ред.-я часопису

173. « Народознавство», 1997. – 68с.

174. Народні вірування та повір'я, пов'язані з культом померлих, у дослідженнях вітчизняних народознавців XIX-XX ст. [Текст] / О. В. Скиба // Гуманітарні науки. – 2009. – №1. – С.182–188.

175. Наулко В. Етнічний склад населення Української РСР. – К.: Наукова думка, 1965.

176. Наулко В.Нові відомості про Де ла Фліза // Київська старовина. – 1993. – №5.

177. Наулко В. Коріння та крона // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2000. – № 5.

178. Наулко В. И. Украинская этнологическая наука: современное состояние и перспективы развития // Этнографическое обозрение. – 2003.– № 6.– С.115 – 123.

179. Небесна, З. Сімейне виховання українців бойківщини в системі гуманітарної освіти [Текст] / З. Небесна // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 183–186.

180. Нельга О. Теорія етносу. Курс лекцій. – К.: Тандем, 1997. – 367с.

181. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу в українській міфології. – К.: Либідь, 1991.

182. Новарчук Б.Д. Сучасне українське весілля. – Луцьк: Надстир’я, 1993. – 40с. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу. К.: Довіра, 1992. – 142с.

183. Огульчанський Ю. Етнічна структура українського суспільства: уявні та дійсні проблеми. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2006.– 68с.

184. Орлов Р. Обряды и верования древнего населения Украины. – К.: Либидь, 1990

185. Острянин Д. Світогляд М.Максимовича. – К.: Наукова думка, 1960.

186. Павленко Ю. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – Т.1. – К., 1994.

187. Павленко Ю. Структура та розвиток етнічної спільності // Археологія. — 1997.— №3. — С. 15 - 20.

188. Павлюк, С. П. Традиційне хліборобство України: агротехнічний аспект [Текст] / С. П. Павлюк ; АН УРСР, Львів. від.; Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського; Ред. Гошко Ю.Г. – К. : Наукова думка, 1991. – 224 с.

189. Паламарчук Л. Культура здоров’я в традиціях українського народу // Хімія. Біологія. – 2004. – № 24. – С. 49 .

190. Пасько-Єфімова В. Осередок і опора (до 120-річчя Південно-Західного відділення РГТ у Києві) // Старожитності. – 1993. – № 9 - 10.

191. Паучок В.К. Етногенез українського народу і становлення національної символіки. – Тернопіль, 1993.

192. Петров В. Походження українського народу. – К.: Феникс, 1992. – 192 с.

193. Петрова З. Благоустрій сільського житла. – К.: Наукова думка, 1979.

194. Під полиновою зорею [Текст] : фотонарис про історію та культуру Чорнобильського Полісся. – К. : Сєда-стиль : АртЕк, 1996. – 160 с

195. Півторак Г. Українці : звідки ми і наша мова. – К., 1993.

196. Пінчук Ю. Микола Іванович Костомаров (1817 - 1885). – К.: Либідь, 1992.

197. Полесье. Материальная культура. – К.: Наукова думка, 1988.

198. Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України: Курс лекцій для студ. вузів. – К. :Либідь, 1996. — 272 с.

199. Пономарьов П. Развитие семьи и брачных отношений на Украине. – К., 1989.

200. Пономарьов А.П. Українська етнографія: Курс лекцій: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1994. – 317 с.

201. Пономарьова, І. С. Греки Приазов'я: етнонаціональні процеси в аспекті трансформації традиційної культури. Спец. 07.00.05- етнологія [Текст] : Автореф. дис. ... доктора історич. наук / Ірина Семенівна Пономарьова ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2007. – 33 с.

202. Поріцький А. Побут сільськогосподарських робітників Півдня України. – К., 1963.

203. Пошивайло, О. М. Етнографія українського гончарства [Текст] : Лівобережна Україна / О. М. Пошивайло. – К. : Молодь, 1993. – 408 с.

204. Пошивайло, О. Гончарська столиця України [Текст] : Видавництво "Українське Народознавство" / О. Пошивайло ; Упр. культ. Полтав. облдержадмін.; Держ. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. – Опішне : Укр. Народознавство, 2000. – 72 с.

205. Приходченко, К. І. Календарний рік у вправах і завданнях. Зима [Текст] / К. І. Приходченко. – Х. : Основа, 2004. – 144 с.

206. Проскурова С.В. Чумацтво як українське соціокультурне явище: Автореф. дис… канд. іст. наук: 09.00.12 / Київ. нац. ун-т ім.. Т.Шевченка. – К., 2001. – 18с.

207. Різдвяні свята в Україні [Текст] : Етнографічний нарис з доданням укр. народних пісень. – К. : Музична Україна, 1992. – 150 с.

208. Ревуненков Е., Решетов С. Сергей Михайлович Широкогоров // Этнографическое обозрение. – 2003. – № 3. – С. 100 - 118.

209. Релігієзнавство: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.Арутюнов, В.Мішин, Н.Бортникова та ін. – К., 2001. – 202с.

210. Репрессированные этнографы / Д.Д. Тумаркин ( сост.); РАН. Ин-т этнологии и антропологи им. Н.Н.Миклухо-Маклая. – М.: Изд. Фирма «Восточная литература» РАН, 2003. Вып. 2. – 2003. – 495 с.

211. Решетов А. Институт антропологии и этнографии – Институт этнографии АН СССР. 1933 - 1943 гг. // Этнографическое обозрение. – 2003. – №5. – С. 24.

212. Рубан О. Етнографічна комісія АНУ // Народна творчість і етнографія. – 1999. – №4. – С. 126 - 131.

213. Русина О.В. Міжконфесійні взаємини й суспільно-політичні рухи ХУ – початку ХУІ ст. на теренах України // УІЖ. – 2006. – № 3. – С.4-16.

214. Рутковська О. Золота скриня Волинського Полісся // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2000. – №20. – С. 6 - 7.

215. Рибаков Б. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1981.

216. Рябцев Ю. Крестьянское жилище и утварь // Преподавание истории в школе. – 1995. – №3. – С. 62 - 66.

217. Саварин Т. Я. Головацький, М.Драгоманов про чинність фактора політичного статусу етносів у міжетнічних стосунках лемків з сусідами // Мандрівець. — 2004. – №2. – С. 23 - 25. .

218. Саган О. Вселенське православ’я:суть, історія, сучасний стан. – К.,2004. – 912 с.

219. Самойлович В.П. Народна архітектура України в ілюстраціях / Ю.В. Самойлович (упоряд.). – К.: Абрис, 1999. – 281с.

220. Самойлович В. Народное архитектурное творчество. – К.: Наукова думка, 1977.

221. Самойлович В. Українське народне житло. – К.: Наукова думка, 1972.

222. Сегеда С. Історична динаміка етнічного складу населення України // Досвід України в галузі прав національних меншин. – К., 1994. – С. 7-16.

223. Січинський В.Чужинці про Україну. – К.: Довіра, 1992. – 256с.

224. Сивачук Н. Дитина у світогляді українського народу // Початкова школа. – 2000. – №5. – С. 49 - 52.

225. Скляр, В. М. Еволюція етномовних процесів в Україні наприкінці ХХ- на початку ХХІ ст. [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора історич. наук: спец. :09.00.12 "Українознавство" / Володимир Миколайович Скляр ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – 33 с.

226. Скрипник Г. А. Народознавча спадщина Павла Чубинського з погляду сучасної етнології [Текст] / Скрипник Ганна Аркадіївна // Народна творчість та етнографія. – 2009. – №2. – С. 4–22.

227. Скуратівський В. Берегиня. – К.: Либідь, 1987.

228. Скуратівський В. Мандрівка до Русалії // Берегиня. – 1993. – №2; 1994. – №3.

229. Скуратівський В. Погостини. – К.: Либідь, 1991.

230. Скуратівський, В. Т. Святвечір: Нариси-дослідження : У 2-х кн. Кн.2. / В. Т. Скуратівський. – К. : Вироб.-комерц .фірма "Перлина", 1994. –192с.

231. Скуратівський В. Святки. – К.: Вид-во «Українознавство», 1994. – 120с.

232. Смолинська Є. Пережитки примітивної обрядовості в українському побуті // Берегиня. – 1999. – №2. – С. 72 - 85; №3. – С. 55 - 67.

233. Стельмах Г. Історичний розвиток сільських поселень на Україні. – К., 1964.

234. Стельмахович М. Сімейна педагогіка. – К.: Наукова думка, 1992.

235. Стеллова Н. Календарна обрядовість та фольклор українців Підляшшя // народна творчість і етнографія. – 1999. – № 2 - 3. – С. 117 - 123.

236. Степовик Д. Священність наших обрядів // Дніпро. – 1999. – №3 - 4.

237. Сніжко, В. Етнографічні дослідження в теорії наукового українознавства [Текст] / В. Сніжко // Українознавство. – 2011. – № 2. – С. 183–187.

238. Соколова В. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белоруссов. – М.,: Наука, 1979.

239. Соколовська, К. Культурно-побутові ознаки сучасних українців [Текст] / Клара Соколовська // Персонал. – 2008. – №3-4. – С. 124–134.

240. Сосенко, К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечора [Текст] : Репринтне вид. / К. Сосенко. – К. : СІНТО, 1994. – 360 с.

241. Сорочук, Л. Наукові фольклорно-етнографічні пошуки Миколи Костомарова [Текст] / Л. Сорочувк // Література. Фольклор. Проблеми поетики : Зб. наукових праць / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – К., 2007. – Вип. 28, Ч. 1. – С.265–271.Храмов Ю. та ін. Створення УАН – визначна подія в історії України ХХ століття // Народна творчість і етнографія. – 1998. – № 5 - 6. – С.3 - 10.

242. Сорочук Л. Обрядово-календарне коло – українознавчі виміри // Вісник Київського університету імені Т.Г.Шевченка. Українознавство. Вип. 5. – 2001. – С. 19 - 22.

243. Сосенко, К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечора [Текст] : Репринтне вид. / К. Сосенко. – К. : СІНТО, 1994. – 360 с.

244. Старков В. Весняні ігри в традиційній календарній обрядовості українців / від Стрітення до Великодня // Пам’ять століть – 2001. – №2. – С. 116 - 121.

245. Степовик Д. Звичаї іноземців в описах українського мандрівника ХУІІІ ст. // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 5. – С.47-51.

246. Стельмахович, М. Г. Народне дитинознавство [Текст] / М. Г. Стельмахович. – К. : Знання, 1991. – 48 с.

247. Сумцов, М. Ф. Дослідження з етнографії та історії культури Слободської України [Текст] : вибрані праці / Микола Федорович Сумцов ; Харьківський обл. центр народної творчості, Християн. благод. фонд імені Андрія Первозваного, ЦНБ Харьковского нац. ун-та ім. В.Н. Каразіна. – Х. : АТОС, 2008. – 558 c.

248. Сумцовъ, Н. Ф. Этнографическій очеркъ Харьковской губ. [Текст] / Н. Ф. Сумцовъ. – Х. : Союз, 1918. – 24 с.

249. Супруненко В. Народини. Витоки нації, символи, вірування, звичаї та побут українців. – Запоріжжя: Берегиня, 1993. – 136с.

250. Супруненко В. Ми – українці: енциклопедія українознавства. – Дніпропетровськ: ВАТ «Дніпрокнига», 1999. – Кн..1. – 412с.; Кн.2. – 144с.

251. Супругова С. Етнічні спільноти : сутність, ознака, класифікація // Філософська думка. – 2005. – № 5. – С. 124 – 137.

252. Таланчук О. Зимова обрядовість. Колядки і щедрівки // Українська мова і література. – 2002. – №23 - 24. – С. 3 - 13.

253. Терлецький Л. Етногенез українського народу / НАНУ. Ін-т укр. археограф. та джерел-ва ім. М.С.Грушевського. – Львів: П.П. «Інтелект-Бізнес», 2007. – 632с.

254. Тиводар М. Етнологія: Навч. посіб. для студ. іст. спец. вищих навч. закл. — Л.: Світ, 2004. – 624 с.

255. Тиводар, М. Етнодемографічні процеси на Закарпатті (I - початок III тисячоліття) [Текст] / Михайло Тиводар // Народна творчість та етнографія. – 2010. – № 1. – С. 4–31.

256. Тришньовський, А. Етнопсихологія українського народу [Текст] / Анатолій Тришньовський // Персонал. – 2009. – №3. – С. 68–74.

257. Тронько П. Родовід українського краєзнавства // Краєзнавство. – 1993. – №1.

258. Фігурний, Ю. Основні версії походження українського етносу: фаховий українознавчий аналіз [Текст] / Ю. Фігурний // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 213–220.

259. Хоптяр Ю.А. Етнологія: Навч. посіб./ Кам’янець-Подільський держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2005. – 144с.

260. Шакурова О. Модерні концепції етногенезу українців [Текст] / О. Шакурова // Українознавство. – 2011. – № 2. – С. 192–194.

261. Шилов Ю. Трипільська культура Наддніпров’я України і її зв’язок із прабатьківщиною індоєвропейців // Народна творчість і етнографія. — 2000. — №1. — С. 74 - 81.

262. Щербак І Обрядові форми статевої ідентифікації дітей в традиційній культурі українців // Народна творчість і етнографія. – 2000. – №1. – С.114 -118.

263. Щербаківський, Д. Козак Мамай [Текст] : мистецько-етнографічні праці / Данило Щербаківський ; Упоряд., передм., комент. та прим. М.В. Волкової; За заг. ред. А.П. Ярещенка. – Х. : Факт, 2008. – 512 с.

264. Щербань, О. Весільний обряд у с. Великі Будища (Полтавщина, Україна) [Текст] / Олена Щербань // Берегиня. – 2009. – №2. – С. 5–34.

265. Чмелик Р.П. Мала українська селянська сім’я другої половини ХІХ – початку ХХ століття( структура і функції) (М.Горбань (ред.). – Львів: Ін-т народознавства НАНУ, 1999. – 142с.

266. Чубинський, П. Мудрість віків: Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського [Текст]. Кн. 1 / П. Чубинський. – К. : Мистецтво, 1995. – 224 с.

267. Чубинський, П. Мудрість віків: Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського [Текст]. Кн. 2 / П. Чубинський. – К. : Мистецтво, 1995. – 224 с.

268. Цюсь А.В. Фізичне виховання в календарній обрядовості українців: Навч. посіб./ Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк: Надстир’я, 2000. – 374с.

269. Українці: історико-етнографічна монографія у двох книгах. – Опішне: Укр.. народознавство, 1999. – Кн.1. – 528с.; Кн.2. – 544с.

270. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К.: Либідь, 1992. – 638с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.210.184.142 (0.061 с.)