З курсу «Етнографія України» (заочне відділення)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З курсу «Етнографія України» (заочне відділення)1. Етнос та етногенез: концепції і теорії.

2. Джерела та методи етнологічних досліджень.

3. Концепції етногенезу та формування українського етносу.

4. Українці за межами етнічної території (діаспора).

5. Роль антропології у вивченні україногенезу.

6. Антропологічне районування території України.

7. Антропологічний склад українського народу.

8. Мова як ознака етносу та її етносоціальні функції.

9. Проблема етнічної і традиційної культури в етнології.

10. Формування історико-етнографічної карти України.

11. Світоглядні уявлення та вірування українців.

12. Житло та поселення Середньої Наддніпрянщини.

13. Житло та поселення Гуцульщини та Бойківщини.

14. Традиційне вбрання українців.

15. Народні знання.

16. Демонологія.

17. Календарно - побутова обрядовість.

18. Структура , жанровий склад українського фольклору.

19. Народне харчування.

20. Допоміжні заняття і промисли та ремесла.

21. Історичні типи і форми української сім’ї.

22. Морально-етичні стосунки в громаді.

23. Сухопутні шляхи сполучення і транспорт.

24. Народна мораль і етика.

25. Громадське самоврядування.

26. Регіональні риси традиційного вбрання українців ХІХ- початку ХХ ст.

27. Сімейні обряди та звичаї.


Навчальні посібники та підручники до курсу «Етнографія України»:

 

1. Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : Навч. посібник / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – К. : Вища шк., 1994. – 398 с.

2. Величко Т. В. Етнографічне музейництво Півдня України: історична та регіональна своєрідність, сучасні тенденції : автореф.. дис. на здобуття наукового ступеня канд. історич. наук: спец. 07.00.05 "Етнологія" / Тетяна Вікторівна Величко ; НАН України ін-ту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – К., 2009. – 20 с.

3. Воропай М. В. Етнокультура українців Північно-Східної Слобожанщини в другій половині ХХ- на початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора історич. наук: спец. 07.00.05 "Етнологія" / Марина Василівна Воропай; Київ. нац.ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2009. – 18с.

4. Гавриленко Л. А. Джерело : Посіб. з укр. народознав. / Л. А. Гавриленко. – Запоріжжя : Просвіта, 2001. – 180 с. –

5. Гасиджак Л. І. Процеси трансформації етнокультури українців Донеччини (кінець ХХ-початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. історич. наук: спец. 07.00.05 "Етнологія" / Леся Іванівна Гасиджак ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2009. – 17 с.Деля, Ф. Д. Альбоми. Т. 1 / Фліз Д. И. Деля ; НАН України, Ін-т укр. археології та джерелознав. імені М. Грушевського, Ін-т рукописів Нац. б-ки України імені В. Вернадського. – К., 1996. – 254 с.

6. Загоруйко С. Т. Народоведение : метод. указ. к изучению курса / С. Т. Загоруйко ; Полтав. гос. пед. ун-т имени В.Г.Короленко; Крымский психолого-пед. ф-т. – Симферополь, 2000. – 36 с.

7. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. – М.: Наука, 1991. – 511с.

8. Жайворонок В. Знаки української етнокультури : Словник-довідник / Віталій Жайворонок ; НАН України. Ін-т мовознавства імені О.О. Потебні. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

9. Жигаленко О. О. Куди ведеш,Чумацький шлях? : книга для читання з українського народознавства / О. О. Жигаленко. – Полтава : Полтавський літератор, 1993. – 191 с.

10. Життя етносу: соціокультурні нариси: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1997. – 240 с.

11. Іватьо Н. С. Живиця : Навч. посіб. з народознавства для 2 кл. чотирирічної почат. шк. / Н. С. Іватьо, О. Д. Жовнір, О. М. Коструба. – К. : Навч. кн., 2001. – 136 с.

12. Іватьо Н. С. Дивосвіт : Навч. посіб. з народознавства для 3 кл. чотирирічної та 2 кл. трирічної почат. шк. / Н. С. Іватьо, О. Д. Жовнір, Т. М. Коструба. – К. : Арка, 2001. – 167 с. .

13. Іватьо М. Р. Перлина : Навч. посіб. з народознав. для 4 кл. чотириріч. та 3 кл. триріч.поч. шк. / М. Р. Іватьо, С. С. Коструба, Т. М. Коструба. – К. : Навч. кн., 2001. – 168 с.

14. Етнографія України: Навч. посіб. для студ. вузів / За ред. С.А. Макарчука. – 2-е вид., перероб. та допов. – Л.: Світ, 1994, 2004. – 520 с.

15. Этнография: Учеб. для студ. ист. спец. вузов / Под ред.. Ю.В.Бромлея и Г.Е. Маркова. – М.: Высшая школа, 1982. – 320 с.

16. Етнічна історія давньої України / П.П.Толочко, Д.Н.Козак, О.П.Моця та ін.; НАНУ. Ін-т археології. – К., 2000. – 276 с.

17. Етнічна історія України: Навч. посіб. / Макарчук С.А. – К.:Знання, 2008. – 471 с

18. Етнографічний збірник. Т. XXXIII. Вип. 1. Знадоби до української демонольогії / зібрав Володимир Гнатюк. – Львів : Наукове Тов-во імені Шевченка, 1912. – III-XLII+238 c.

19. Етнографічний збірник. Т.1 / за ред. М. Грушевського. – Львів : Наукове Тов-во імені Шевченка, 1895. – 120, 28, 16 с.

20. Вовк, Х. Студії з української етнографії та антропології / Хведір Вовк. – Ню Йорк, 1976. – 356 с. :

21. Качкан В. Українське народознавство в іменах. – К.: Либідь, 1994. – Кн.1. – 333с Лозко Г. Українське народознавство. – Вид. 2-е, допов. – К.: АртЕк, 2004. – 470с.

22. Крисаченко, В. С. Українознавство [Текст] : Хрестоматія-посібник. В 2-х кн. Кн.1 / В. С. Крисаченко. – К. : Либідь, 1996. – 352 с.

23. Крисаченко, В. С. Українознавство [Текст] : Хрестоматія-посібник .В 2-х кн. Кн.2 / В. С. Крисаченко. – К. : Либідь, 1997. – 464 с.

24. Ковальчук, О. В. Українське народознавство [Текст] : Книга для вчителя / О. В. Ковальчук. – К. : Освіта, 1992. – 176 с.

25. Кононенко, П. П. Українознавство [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів, учнів з/о шк., ліцеїв і гімназій, вчителів / П. П. Кононенко ; Ін-т українознав. Київського ун-ту; Наук.- дослідний ін-т "Проблеми людини". – К. : Заповіт, 1994. – 319 с.

26. Культура і побут населення України: навч. посіб. (В.Наулко, В.Горленко та ін.). – К.: Либідь, 1991. – 232с.

27. Лепеха, Т. В. Українознавство [Текст] : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Таїсія Василівна Лепеха. – К. : ВЦ "Просвіта", 2005. – 376 с. Лозко Г. Етнологія України: філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект. – К.: АРТЕК, 2001. – 303 с.

28. Лозко, Г. С. Українське народознавство [Текст] : Посібник для вчителя / Г. С. Лозко. – К. : Зодіак-ЕКО, 1995. – 368 с.

29. Лозко Г. Українське народознавство. – Вид. 2-е, допов. – К.: АртЕк, 2004. – 470с.

30. Лурье С.Э. Историческая этнология: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект-Пресс, 1997. – 448с.

31. Мала енциклопедія етнодержавознавства [Текст] / НАН України; Ін-т держ. і права імені В.М.Корецького; Ред. Ю.І.Римаренко. – К. : Довіра; Генеза, 1996. – 942 с.

32. Нельга О. Теорія етносу. Курс лекцій. – К.: Тандем, 1997. – 367с.

33. Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України: Курс лекцій для студ. вузів. – К. :Либідь, 1996. — 272 с.

34. Пономарьов А.П. Українська етнографія: Курс лекцій: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1994. – 317 с.

35. Становлення української етнологічної (етнографічної) думки [Текст] // Етнологія : Підручник для студ. вищих навч. закладів / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – К., 2006. – С.70–86.

36. Сорока, Ю. М. Населення західноукраїнських земель в етнополітичному та демографічному вимірах (1939-1950 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора історич. наук: спец. 09.00.12 "Українознавство" / Юрій Михайлович Сорока ; Київ.нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2009. – 33 с. Сорока, Ю. М. Населення західноукраїнських земель в етнополітичному та демографічному вимірах (1939-1950 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора історич. наук: спец. 09.00.12 "Українознавство" / Юрій Михайлович Сорока ; Київ.нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2009. – 33 с

37. Студії з української етнографії та антропології [Текст]. – К. : Мистецтво, 1995. – 336 с.

38. Супруненко, В. П. Ми - українці [Текст] : Енциклопедія українознавства. У 2-х кн. Кн.1 / В. П. Супруненко ; Мал. Н.Музиченко; макет К.Ткаченко. – Дніпропетровськ : Дніпро-книга, 1999. – 412 с.

39. Супруненко, В. П. Ми - українці [Текст] : Енциклопедія українознавства. У 2-х кн. Кн.2. Вся Україна в цифрах, фактах, подіях і особах / В. П. Супруненко ; Мал. Н.Музиченко; макет К.Ткаченко. – Дніпропетровськ : Дніпро-книга, 1999. – 414 с.

40. Супруненко В. Ми — українці: енциклопедія українознавства. — Дніпропетровськ: ВАТ «Дніпрокнига», 1999. – Кн.1. – 412с; Кн.2. – 144с.

41. Тарасенко, Г. С. Дивосвіт (уроки естетико-екологічної культури на матеріалах українознавства) [Текст] / Г. С. Тарасенко. – К. : МПП Центр "Київ", 995. –204 с Тиводар М. Етнологія: Навч. посіб. для студ. іст. спец. вищих навч. закл. — Л.: Світ, 2004. – 624 с.

42. Українська етнологія : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.К. Борисенко, М.В.Гримич, О.П.Гончаров; В.К.Борисенко ( ред..). – К.: Либідь, 2007. – 399с.

43. Культура і побут населення України: навч. посіб. (В.Наулко, В.Горленко та ін.). – К.: Либідь, 1991. – 232с.

44. Українська етнологія : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.К. Борисенко, М.В.Гримич, О.П.Гончаров; В.К.Борисенко ( ред..). – К.: Либідь, 2007. – 399с.

45. Українські традиції і звичаї [Текст] : Для дітей серед. шк. віку / Авт.-упорядники В.М. Скляренко, А.С. Шуклінова, В.В. Сядро. – Х. : Фоліо, 2006. – 318 с.

46. Українці [Текст] : іст.-етнограф. моногр. У 2 кн. Кн. 1 / Держ. музей-заповід. укр. гончарства в Опішному. – К.; Опішне : Укр. народознавство, 1999. – 528 с.

47. Українці [Текст] : іст.-етнограф. монографія : у 2 кн.. Кн. 2 / Держ. музей-заповід. укр. гончарства в Опішному. – К.; Опішне : Укр. народознавство, 1999. – 544 с.

48. Українознавство [Текст] / Уклад.:В.Я.Мацюк,В.Г.Пугач. – К.:Зодіак, 1994.– 399 с.

49. Українознавство. Посібник / Уклад.: О. Мацюк, С.Пугач. – К.: Либідь, 1994. Українознавство. Українська мова /осінь - зима/ [Текст] : навч. посіб. для 5 кл. – Б/м. : НПА Лиекй, 1994. – 126 с.

50. Українознавство [Текст] : програма підвищення кваліфікації працівників галузі освіти / Науково-дослідний ін-т українознавства. – К., 2008. – 43 с.

51. Українське народознавство [Текст] : Навч. посіб. / За ред. С.П.Павлюка, Г.Й.Горинь, Р.Ф.Кирчіва. – Львів : Фенікс, 1994; 1997. – 608 с.

52. Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник / А.П.Пономарьов, Л.Ф. Артюх, Т.В. Космічна. – К.: Либідь, 1993. – 256с

53. Українські традиції і звичаї [Текст] : Для дітей серед. шк. віку / Авт.-упорядники В.М. Скляренко, А.С. Шуклінова, В.В. Сядро. – Х. : Фоліо, 2006. – 318 с.

54. Шаповал, Л. І. Словник етнографічних (етнологічних) понять і термінів [Текст] : термінологічний словник / Лариса Іванівна Шаповал ; Полтавський держ. пед. ун-т імені В.Г. Короленко. – Полтава : АСМІ, 2009. – 268 с.

55. Юрій М.Ф. Етногенез українського народу: Навч. посіб. – Вид. 3-е, перероб. – К. : Кондор. – 2007. – 262 с.

56. Этнография: Учеб. для студ. ист. спец. вузов / Под ред.. Ю.В.Бромлея и Г.Е. Маркова. – М.: Высшая школа, 1982. – 320 с.

57. Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и методы. – Вып.2. – М.: Наука, 1988.

58. Этнология. Учебный словарь / А.П.Садохин. – М.: Гардарики, 2002. – 208с.

59. Ярещенко, А. П. Під чаром рідної землі [Текст] : посіб. з українознавства / Артур Петрович Ярещенко. – К. : Шанс, 2008. – 344 с

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.210.184.142 (0.01 с.)