Ректорська контрольна роботаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ректорська контрольна роботаз курсу „Етнографія України”

для студентів історичного факультету

Пояснювальна записка

до ректорської контрольної роботи з курсу «Етнографія України» для студентів другого курсу історичного факультету

Завдання до комплексної контрольної роботи з нормативного курсу «Етнографія України», обсягом 108 годин (три кредита). Вони складені на основі авторської програми з курсу, затвердженої на засіданні вченої ради Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка (протокол № 2 від 25 вересня 2008 року).

Укладач комплексної контрольної роботи врахували новітні підходи до сприйняття й оцінки процесів, фактів, відомих постатей вітчизняної етнографічної науки.

Студентам пропонується 30 варіантів завдань по 3 питання у кожному.

Студент повинен знати:

1. Дискусійні проблеми українського етногенезу;

2. Основні поняття етнографічної науки, її методології і завдання;

3. Етапи етнічної історії населення України, формування етнічної території;

4. Особливості етно-демографічного розвитку;

5. Історико-етнографічне районування, етнографічні групи українського народу;

6. Етнорегіональну і національну символіку;

7. Основні та допоміжні галузі господарювання українців, риси сільськогосподарської культури;

8. Народні промисла та ремесла українців;

9. Поселення та житлова обрядовість;

10. Комплекси одягу етнографічних районів України;

11. Суспільні відносини на Україні в їх історичному розвитку,

12. Громадський та сімейний побут, народний етикет;

13. Основні ознаки фольклору і сучасної народної творчості, календарні свята обряди, народні знання і вірування;

14. Зміст основних понять курсу;

15. Біографії (політичні портрети) відомих вчених етнографів, антропологів;

16. Джерела і літературу з конкретних проблем курсу.

Студент повинен вміти:

1. Орієнтуватися на історико-етнографічний карті України;

2. Мати навички у класифікації і вивченні етнографічних джерел;

3. Знати особливості складання наукової етнографічної програми;

4. Володіти методикою етнографічних досліджень;

5. Грамотно і логічно викладати матеріал;

6. Вміти аргументувати власну точку зору;

7. Аналізувати поставлені проблеми;

8. Розуміти навчальну мету кожної теми курсу;

9. Подати портретну характеристику авторитетних науковців-етнографів тощо.

Критерії оцінки знань студентів

Критерії включають основні вимоги до оцінки рівня підготовки студента 2-го курсу Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка за спеціальністю 7. 010103 – „Історія”

Критерії оцінок

При оцінці „5” студент:

- повно і глибоко розкриває зміст матеріалу з поставленого завдання або проблеми;

- свідомо розуміє зміст і вільно володіє спеціальною (професійною) термінологією;

- грамотно ілюструє твердження відповідними прикладами, фрагментами, особистими спостереженнями;

- правильно застосовує одержані знання з різних дисциплін для вирішення практичного завдання або проблеми;

- демонструє високий рівень знань;

- послідовно, повно і логічно викладає інформаційний матеріал;

- оформлює роботу чисто і охайно, дотримуючись вимог;

- допускає 2-3 неточності у викладанні матеріалу, які не знижують його інформаційної цінності і не впливають на правильність відповіді;

- вільно користується історичними картами і атласами.

При оцінці „4” студент:

- достатньо повно розкриває зміст матеріалу відповідно з поставленим завданням або проблемою;

- розуміє зміст спеціальних термінологічних питань, але не завжди усвідомлює доцільність їх використання;

- теоретичні твердження правильно ілюструє прикладами, результатам особистих спостережень;

- загалом правильно виконує завдання;

- уміє комплексно вирішувати поставлені проблеми, обґрунтовуючи власну думку;

- не допускає грубих помилок у викладі матеріалу;

- оформлює роботу відповідно до вимог (допускаються окремі відхилення);

- допускає 2-3 неточності в обґрунтуванні висновків, узагальнень;

- допускає окремі неточності при використанні карт і атласів.

При оцінці „3” студент:

- не завжди точно розкриває зміст матеріалу;

- розуміє зміст спеціальної термінології, але не використовує її у теоретичній відповіді, допускає помилки у вживанні термінів;

- майже повністю і правильно відповідає на поставлені питання;

- не завжди теоретичні твердження ілюструє прикладами, фрагментами власного досвіду, використовує для вирішення практичних завдань одержані знання з труднощами;

- вирішує поставлені завдання фрагментарно, не пов’язуючи зміст суміжних дисциплін;

- демонструє задовільний рівень знань;

- допускає помилки, які спотворюють зміст теоретичного матеріалу;

- виклад матеріалу не відповідає вимогам повноти, системності, логічності;

- допускає окремі помилки при використанні карт і атласів.

При оцінці „2” студент:

- не розкриває зміст матеріалу, допускає грубі помилки у його тлумаченні;

- не знає і не використовує відповідну спеціальну термінологію;

- не справляється з поставленим практичним завданням;

- не використовує теоретичні знання для розв’язання практичних проблем;

- не може пояснити, обґрунтувати власну думку, допускає грубі помилки у кінцевих висновках;

- демонструє незадовільний рівень знань;

- оформлення роботи не відповідає вимогам;

- допускає грубі помилки при використанні карт і атласів.


Варіант № 1

1. Визначте предмет, об’єкт та завдання етнографії як науки.

2. Поясніть, що таке «лежень», «дивень».

3. Допишіть визначення:

Бойки – етнографічна група українців. Самоназва …. Основний вид господарської діяльності… Проживали у центральній частині Карпат між річками…

Варіант № 2

1. Порівняйте за змістом понять «етнос», «народ», «нація».

2. Першими підручниками з етнографії на Україні були….. (Продовжіть речення).

3. Розкрийте зміст етнографічної програми Ф.Туманського, яка розроблена в

а) 1873р; б) 1864; в)1828; г) 1779.

Варіант № 3

1. Якою була назва програми Комісії для опису Київського учбового округу:

а) Програма комісії;

б) План статистичного опису губерній Київського учбового округу;

в)»етнографічне положення»; г) етнографічний вісник.

2. Перелічіть козацькі літописи ХУІІІ століття що є джерелами етнографічних знань.

3. Розкрийте діяльність Російського географічного товариства в Україні.

Варіант № 4

1. Перелічіть джерела та методи етнографічних досліджень

2. Опишіть основні галузі господарства українців.

3. Визначте відділення Комісії для опису Київського учбового округу:

а) географічне; б) природничо-історичне; в) промислове; г) статистичне;

д) філологічне.

Варіант № 5

1. Проаналізуйте історичні умови та особливості розвитку етнографічної науки в Україні у ХІХ столітті.

2. Охарактеризуйте етнографічну діяльність Миколи Костомарова.

3. Дайте визначення «народність».

Варіант № 6

1. Назвіть чинники, які ускладнюють вирішення проблеми походження українського народу.

2. Поясніть поняття „супряга», « толока».

3. Розкрийте сутність феномену етнічності.

Варіант № 7

1. Проаналізуйте концепції етногенезу.

2. Поясніть поняття «етнічна група», « етнографічна група».

3. Розкрийте діяльність Федора Вовка.

Варіант № 8

1. «Описание свадебных украинских простонародных обрядов» побачило світ:

а) 1777; б) 1767; в) 1799; г) 1697.

2. Поясніть поняття «літник», «андарак», «шорц-спідниця».

3. Охарактеризуйте весняний обрядовий цикл свят.

Варіант № 9

1. В чому полягає проблема історико-етнографічного районування в українській етнографічній науці ?

2. Охарактеризуйте домашні промисла та ремесла українців.

3. Поясніть поняття «убрус»:

а) поздовжня балка на якій трималася стеля у хаті;

б) давній вид головного убору заміжніх жінок;

в) персонаж української демонології;

Варіант № 10

1. З’ясуйте, які етнологічні терміни є синонімічними до поняття «національна група»: а) етнічна група; б) етноконфесійна група; в) дисперсна група».

2. Поясніть поняття „етносфера”.

3. Охарактеризуйте антропологічні типи українців.

Варіант № 11

1. Проаналізуйте діяльність Етнографічної комісії УАН ( 1921-1933).

2. Допишіть розповідь: Інтер’єр української хати виглядав наступним чином. Напроти печі по діагоналі знаходились… За піччю розміщувався…. Вікно у причілковій стіні називалося….. Вздовж чільної і причілкової стіни розміщувалися….

3. Визначте для періоду середньовіччя був характерний який вид етнічних спільнот: а)консорція; б) народ; в) народність; г) етносоціальний організм.

Варіант № 12

1. Виокреміть, які методи етнографічних досліджень є загальнонауковими:

а) метод аналізу і синтезу; б) узагальнення; в) історико-ретроспективний; г) історико-типологічний.

2. Розкрийте зміст поняття „етнічні процеси”.

3. Опишіть українські народні страви з рослинної сировини.

Варіант № 13

1. Оберіть із поданих назв прикраси українців:

а) клокічки; б) гільце; в) дісага; г) гривна

2. Проаналізуйте землеробську обрядовість українців.

3. Поясніть поняття „демонологія”.

Варіант № 14

1. Проаналізуйте основні напрямки розвитку тваринництва.

2. Оберіть із нище поданих назв верхній одяг українців:

а) кожух; б) юпка; в) запаска; г) гугля; д) кептар.

3.Розкрийте зміст понятть – „шлюб”, «сім’я».

Варіант № 15

1. Назвіть етнодержавознавчі проблеми сучасної України:

а) форма держави; б) правові інститути змішаної республіки;

в) проблеми нормотворчі

2. Поясніть поняття „гільце”

3. Охарактеризуйте види транспорту українців?

Варіант № 16

1. Проаналізуйте системи обробітку грунту.

2. Назвіть етнографічні групи українського етносу та вкажіть територію їх проживання.

3. Різновидом саней в Україні є:

а ) грабарки; б ) ридван; в ) ґринджоли; г) тарантас.

Варіант № 17

1. Коли виникла назва « Україна» та « українці»?

2. Поясніть поняття: „поліандрія”, «полігінія».

3. Охарактеризуйте основні форми громадського самоврядування..

Варіант № 18

1. Охарактеризуйте поховально-поминальну обрядовість.

2. Дайте визначення , що таке «громадський побут »?

3. Змалюйте оформлення житлових будов і господарських споруд.

Варіант № 19

1. Охарактеризуйте інститут судочинства українців за звичаєвим правом.

2. Фукціями сім’ї є : …….( Продовжіть речення ).

3. Розкрийте внутрішньосімейні стосунки в українській родині.

Варіант № 20

1. Охарактеризуйте деревообробні промисли та ремесла. Відповідь обґрунтуйте.

2. Розкрийте сутність поняття: „етнічність” .

3. Виберіть з нижчеподаних алкогольні напої українців:

а ) наливка; б ) вино; в ) кисіль; г ) узвар; д ) настойка.

Варіант № 21

1. Уперше поняття « етнос» в етнологічну науку ввів:

а ) Ю. Бром лей; б ) Л.Гумільов; в ) С.Широкогоров; г ) О.Нельга? Вибір аргументуйте.

2. Розкрийте сутність поняття «компліментарність», «пасіонарність».

3. Охарактеризуйте основні системи утримання худоби в Україні.

Варіант № 22

1. Охарактеризуйте сімейну обрядовість українців.

2. Назвіть історико-етнографічні регіони України:

а) Карпатський; б) Центрально - Східний; в) Західний; г) Південь України.

3. З’ясуйте, хто був керівником експедиції та редактором видання

«Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край» ( 1872-1878 ) у 7 томах:

а) Пантелеймон Куліш; б) Павло Чубинський; в ) Федір Вовк.

Варіант № 23

1. Скільки великих постів було в традиційному річному колі народного календаря українців ? Відповідь обґрунтуйте.

2. Поясніть поняття: «стельмахування», «бондарство», «гутництво».

3. Як називався верхній козацький чи шляхетський одяг, що надягався поверх жупана?:

а ) кунтуш; б ) свита; в ) гуня

Варіант № 24

1. Розкрийте структурні форми і основні функції молодіжних об’єднань?

2. Впізнайте визначення «скіпщина»:

а ) звичай традиційної селянської оренди землі;

б ) засіб для освітлення хати;

в ) зібрання сільської громади для обговорення нагальних справ

3. Проаналізуйте становище жінки в українській родині.

Варіант № 25

1. Змалюйте українське традиційне вбрання.

2. Поясніть термін «етнонім».

3. З’ясуйте, який тип сім’ї характерний для сучасної України?

а ) нуклеарна сім’я; б) патріархальна сім’я; в) індивідуальна сім’я;

г ) кровноспоріднена сім’я .

Варіант № 26

1. До якого антропологічного типу належать українці?

а ) нижньодніпровський; б ) деснянський; в ) центрально-український;

г ) карпатський. Відповідь обґрунтуйте.

2. Впізнай визначення:

«особливий стан, певний етап розвитку етносу, пов’язаний з творенням національно-державної самосвідомості, загальнонаціональних інтересів, національної ідеї і національної культури».

3. Розкрийте осінній цикл свят у народному календарі українців.

Варіант № 27

1. Розкрийте первісні форми релігійних вірувань жителів етнічної території України.

2. Поясніть поняття „ритуал”, «обряд». «свято».

3. Як називали старшого (старшого хлопця) у парубоцьких громадах?

а ) тополя; б ) береза; в ) дуб.

Варіант № 28

1. Розкрийте періоди руської державності.

2. Виділіть сучасні напрями розвитку антропологічної науки:

а ) дерматогліфіка; б ) гематологія; в ) одонтологія; г ) соматологія;

3. Поясніть поняття «щедрування», « колядування»

Варіант № 29

1. Охарактеризуйте давньоруський одяг населення території України.

2. Виберіть із нище поданих водні засоби пересування українців:

а ) дуба; б ) пором; в ) баркас; г ) саква;

3. олтавщина входить до таких історико-географічних районів:

а ) Переяславщина; б ) Середнє Подніпров’я ( Наддніпрянщина); в ) Слобожанщина; г ) Галичина. Які це територіально-адміністративні одиниці?

Варіант № 30

1. Охарактеризуйте літній цикл свят народного календаря українців.

2. Найважливішим фактором етногенезу (за Л.Гумільовим) є :

а ) компліментарність; б ) емпатія; в ) народність; г) пасіонарність; д) етносфера; Обґрунтуйте відповідь.

3. Як називався чумацький віз ?

а ) чумарка; б ) мажа ; в )грабарка; г ) тарантас;

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.210.184.142 (0.033 с.)