Університет імені В. Г. Короленка 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Університет імені В. Г. КороленкаКафедра історії України

 

 

 

 

Етнографія України

Навчально-методичний комплекс

для студентів історичного факультету

(напрям підготовки – «Історія» 6.020302)

 

 

Укладач: кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

Шаповал Л.І.

 

Полтава


УДК 39 (477) (072.2)

ББК 63.52 (4Укр)р 30

Етнографія України. Навчально-методичний комплекс для студентів історичного факультету(напрям підготовки – «Історія»). Укладач Л. І. Шаповал. — Полтава, 2011. — 156 с.

 

Затверджено до друку рішенням кафедри історії України

Полтавського національного педагогічного

університету імені В. Г. Короленка

(протокол № 10 від 17.01.2012 р.)

 

 

Рецензенти: Р. А. Сітарчук, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

 

Т. В. Оніпко, кандидат історичних наук, доцент кафедри педагогіки, культурології та історії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі»

 

© Л. І. Шаповал, 2012


ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………………….. 4
Опис предмета навчальної дисципліни «Етнографія України» ……………….. 6
Структура навчального курсу «Етнографія України» ………………………...… 7
Основні положення програми …............................................................................. 9
Види навчальної діяльності студентів …………………………………………. 16
Критерії оцінювання знань студентів …………………………………………. 18
Методичні рекомендації для студентів для вивчення курсу …………………. 20
Теми лекційних занять …………………………………………………...………. 42
Плани семінарських занять ………………………………………………….…… 45
Питання для індивідуальної та самостійної роботи ………………..………. 75
Теми семінарських занять винесені на індивідуальне опрацювання ……….… 77
Завдання для самостійної роботи …....................................................................... 86
Тематика рефератів ………………………………………………………………. 88
Пакет візуального супроводження курсу ……………………………………… 89
Питання для підсумкового контролю …................................................................ 90
Ректорська контрольна робота з курсу ………………………………………..… 93
Тестові завдання до ректорської контрольної роботи …................................... 101
Модульна контрольна робота № 1 …………………………………………… 106
Модульна контрольна робота № 2 …………………………………………… 111
Модульна контрольна робота № 3 …………………………………………… 116
Модульна контрольна робота № 4 …................................................................... 121
Контрольні тести для поточного контролю …………………………………. 124
Питання до контрольної роботи ……………………………………………… 127
Навчальні посібники з курсу …………………………………………………… 128
Література з курсу ………………………………………………………………. 131
Програма етнографічної практики ……………………………………….…….. 147
Екзаменаційні питання ………………………………………………………… 151

 


.
ВСТУП

Пропонований студентам історичного факультету навчально-методичний комплекс «Етнографія України» підготовлений згідно з вимогами програми навчального курсу «Етнографія України» затвердженої Міністерством освіти і науки України, виданої редакційним видавничим відділом «Вежа» Волинського державного університету імені Лесі Українки для спеціальності 7.02.0101 – Культурологія / Укладач В.М.Шостак. – Луцьк, 2000. – 37 с.)

Вивчення курсу «Етнографія України» є вкрай важливим для студентів історичного факультету у зв’язку з необхідністю долучення до здобутків людства в сфері духовної і матеріальної культури, прищеплення любові у молоді до духовних надбань українського суспільства.

Актуальність його вивчення обумовлена пріоритетами розвитку педагогічної думки в Україні на сучасному етапі, вироблення виховного ідеалу сучасної педагогіки, сформованого на основі національного колориту, виховання національної свідомості, поваги до національних символів, збереження звичаїв і традицій українського народу.Курс спрямований на вироблення поваги до культури власного народу, його минулого і культурних надбань усіх етнічних спільностей, які проживають на території України В сучасних умовах відкрились нові перспективи у вивченні духовно-матеріальних традицій українського народу, з’являється можливість осягнути витоки етнічної історії, осмислити збереження і розвиток кращих цінностей його культурної свідомості. У цих процесах все більшого значення набуває здатність студентів до систематичної і творчої роботи, вміння використовувати набуті знання і навички в практичній науково-пошуковій діяльності. Саме цій меті підпорядкована сутнісна основа етнографічної практики, під час якої студенти пізнають внутрішній світ українців, осягають світоглядні засади і культурні надбання всіх етнічних спільностей, що проживають на території України.

Етнографія — наука про народи (етноси) світу, що вивчає проблеми етно- та націогенезу, етнічної історії, міжнаціональних відносин, етнонаціональних процесів, особливостей духовної і матеріальної культури (народних вірувань, знань, побуту, мистецтва). Зародженню етнографії як науки передував значний період накопичення етнографічних знань, починаючи з часу існування Давньоруської держави, що визначений хронологічно добою середньовіччя. Першим свідченням зародження української етнографії стала «Програма» для опису України Ф.Туманського та спеціальна народознавча розвідка Г.Калиновського «Опис весільних українських простонародних обрядів». Українська етнографія зароджувалася на народознавчій основі, на ґрунті фольклору і літератури, концентруючи головну увагу на дослідженні духовної культури. Біля своїх витоків вона формувалася переважно як описова дисципліна, яка ґрунтувалася на базі трьох народознавчих центрів: Харківського і Київського університетів та Львова. Нині українська етнографія, традиційно поєднуючи два рівні досліджень: описовий і узагальнюючий, тяжіє до етнологічного, теоретичного осмислення накопиченого матеріалу.

Мета курсу – ознайомити студентів з основними поняттями української етнографічної (етнологічної) науки, з її методологією і завданнями. В ході вивчення курсу студенти аналізують етапи етнічного розвитку українців, основні риси їхньої матеріальної і духовної культури, суспільні відносини, звичаї та обряди, народне мистецтво, фольклор тощо.

Курс спрямований на вирішення таких завдань:

- вивчити понятійний апарат і методологію української етнографії, її становлення і розвиток;

- ознайомитися з походженням та етнічною історією українців, основними етапами етнодемографічного розвитку;

- охарактеризувати історико-етнографічне районування України, етнографічні групи українського народу, етнорегіональну і національну символіку;

- дослідити основні риси сільськогосподарської культури, поселення, двір і житло, основні комплекси одягу етнографічних районів;

- виокремити народні промисли і художні ремесла, особливості матеріальної культури в різних районах України;

- розкрити суспільні відносини на Україні в їх історичному розвитку, громадський та сімейний побут, народний етикет;

- визначити основні ознаки фольклору і усної народної творчості, календарні свята і обряди, народні знання і повір'я;

- охарактеризувати етнічні спільності та їх культуру в сучасній Україні.

Робоча навчальна програма із дисципліни «Етнографія України» з планами лекційних та семінарських занять, завданнями для самостійної та індивідуальної роботи та іншими методичними рекомендаціями складена для студентів ІІ курсу історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г.Короленка, які вивчають цей курс протягом ІІІ семестру. Вона розроблена відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка» (Полтава, 2006), нормативною базою якого в свою чергу є відповідні накази № 161 від 02.06. 1993 р., № 48 від 23.01. 2004 і № 774 від 30.12.2005 р. Міністерства освіти і науки України.

Навчальна програма складена відповідно до вимог кредитно-модульної системи, в основу якої покладені положення Болонського процесу та здобутки вітчизняних навчальних закладів освіти. Ця система дає можливість врахувати ефективність роботи студента під час аудиторних занять і в процесі передбаченого програмою самостійного вивчення окремих тем курсу впродовж семестру. Для одержання більшої кількості балів студенти виконують ряд індивідуальних завдань за умов креативного підходу до їх виконання, систематичного і повного опанування змістом навчальної програми.

Запровадження модульно-рейтингової системи оцінювання знань і вмінь студентів, яка базується на визначенні відповідної кількості балів, у ході вивчення предмету «Етнографія України» дозволяє активізувати роботу студентів щодо підвищення особистого рейтингу, дає можливість оперативно оцінити поточну успішність та об’єктивно визначати підсумкову оцінку. Загалом, навчальний курс «Етнографія України» і етнологічна наука в цілому посідають вагоме місце у системі вузівської освіти.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 443; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.94.177 (0.009 с.)