Модульна контрольна робота № 2 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модульна контрольна робота № 2з курсу «Етнографії України» для історичного факультету

Картка № 1

1. Етнографічна діяльність М. Костомарова.

2. Етнографічна наука у другій половині ХХ ст.

3. Програма Комісії для опису Київського учбового округу мала назву:

А) Програма комісії;

Б) План статистичного опису губерній Київського учбового округу;

В) «етнографічне положення»;

Г) Етнографічний вісник;

Картка №2

1. Розвиток етнографічної науки наприкінці ХІХ століття;

2. Етнографічний відділ Комісії для опису Київського учбового округу відкритий і був очолений:

А) 26 жовтня 1854 р.;

Б) 16 вересня 1854 року (П. Павлов);

В) 26 листопада 1853 року (В.Дабіжа);

Г) 26 листопада 1854 року (Д.Журавський);

3. Історико-етнографічні музеї на Україні.

Картка №3

1. Процес становлення Української Академії Наук та її установ.

2. Етнографічна комісія при Львівському Науковому товаристві імені Тарас Шевченка.

3. На початку ХХ століття у галузі українського народознавства прцювали……. Продовжіть речення.

Картка №4

1. Особливості розвитку етнографії в радянський період.

2. Керівником етнографічно-статистичної експедиції в «Південно-Західно-український край» був:

А) П. Чубинський;

Б) П. Єфименко;

В) М. Маркевич;

Г) М.Костомаров;

3. Етнографічна комісія ВУАН очолювана ……….. зосереджувала свою увагу на…….. Продовжіть речення і ставте пропущені слова.

Картка № 5

1. Діяльність Етнографічної комісії УАН (1921-1933 рр.).

2. Етнографічна діяльність В.Тарнавського.

3. «Записки о Малороссии, ее жителях и произведениях» побачили світ:

А) 1506 року;

Б)1778 року;

В) 1637 року;

Г) 1777 року;

Картка № 6

1. Становлення та діяльність академічних установ в незалежній Україні;

2. Етнографічна діяльність О. Афанасьєва – Чужбинського.

3. «Кратка летопись Малой России с 1506 – по 1770 гг.» написана:

А) 1777 року;

Б) 1648 року;

В) 1788 року;

Г) 1797 року;

Картка №7

1. Традиції українського літописання у ХІІ-ХУІІ ст..

2. Внесок Феодосія Сафоновича в розвиток етнографії;

3. Рукописная книга «Космографія» написана і поширена в:

А) 1655-1667 рр.;

Б) 1728 року;

В) 1754 року;

Г) 1649 року;

Картка № 8

1. Етнографічні праці першої половини ХХ століття.

2. Твір Рігельмана мав назву:

А) «Летописное повествование о Малой России»;

Б) Письма из Малороссии;

В) Топографическое описание Харьковского наместничества.

Картка № 9

1. Зарубіжні автори про етнографічні знання українців ХУ –ХУІІ століття.

2. Комісія для опису Київського учбового округу була створена:

А) 1845 рік;

Б) 1850 рік;

В) 1851 рік;

Г) 1864 рік;

3. Серед наукових методів вчених етнографів ми називаємо: ……. Продовжіть речення.

Картка № 10

1. Анкета- програма Ф. Туманського для опису України.

2. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства розпочав діяльність:

А) 1873 рік (Київ);

Б) 1876 рік (Київ);

В) 1863 рік (Харків);

Г) 1864 рік (Львів);

3. Друковані органи вітчизняних етнографічних установ.

Картка № 11

1. «Черниговского наместничества топографическое описание» А.Шафонского.

2. Першими підручниками з етнографії на Україні були ……….. (Продовжіть речення).

3. Розвиток історичного краєзнавства на Україні.

Картка № 12

1. «Топографическое описание Харьковского наместничества» Н. Загоровского.

2. Автор нарису «Етнографічні особливості українського народу»:

А) Ф. Колесса;

Б) М. Сумцов;

В) Ф.Вовк;

Г) М. Костомаров;

3. Розвиток етнографічної науки наприкінці ХІХ століття,

Картка № 13

1. Перша етнографічна експедиція РАН в Україну.

2. Етнографічна діяльність Григорія Новицького на початку ХУІІІ століття.

3. Російське географічне товариство очолене (….ким) і мало (… який характер), що становило суть етнографічної установи?

Картка № 14

1. Етнографічна діяльність М. Маркевича.

2. Програма РГТ і її значення.

3. Комісія для опису Київського учбового округу була очолена:

А) Юзефовичем;

Б) Журавським;

В) Траутфеттером;

Г) Маркевичем М.;

Картка № 15

1. Діяльність Комісії для опису губерній Київського учбового округу.

2. Назвіть дві течії (напрямки) в українській етнографії першої половини ХІХ ст.

3. Етнографічна програма Ф. Туманського розроблена в:

А) 1873 році;

Б) 1864 році;

В) 1828 році;

Г) 1779 році;

Картка № 16

1. Історичні умови та особливості розвитку етнографічної науки в Україні у ХІХ столітті.

2. Етнографічна діяльність Володимира Шухевича.

3. Керівником етнографічного відділення Комісії дл опису губерній Київського учбового округу був:

А) Д.Журавський;

В) В.Дабіжа;

В) П.Павлов;

Г) М.Костомаров;

Картка № 17

1. Історичні умови розвитку етнографії у ХУІІ-ХУІІІ століттях.

2. Етнографічне відділення РГТ та його програма.

3. Друга половина ХХ століття у вивченні культури та побуту українців є етапом …. (Закінчіть речення).

Картка № 18

1. Козацькі літописи ХУІІІ століття як джерело етнографічних знань.

2. Етнографічне товариство при Музеї –кабінеті антропології та етнології імені Федора Вовка.

3. Авторитетними вченими зі складу ВУАН в галузі української етнографії були….. (Продовжіть речення).

Картка № 19

1. Внесок українських вчених у вітчизняну і світову етнографічну науку: дослідження Г. Новицького, нотатки Г. Григоровича –Барського, праця Ф. Сафоновича в розвиток етнографії.

2. Структура і діяльність РГТ та Південно- Західного відділу РГТ на Україні.

3. Етнографічні музеї-скансени в сучасній Україні.

Картка № 20

1. Діяльність Російського географічного товариства та його вплив на розвиок етнографічної думки в Україні.

2. Густинський літопис – джерело української історіографії.

3. Відділеннями Комісії для опису Київського учбового округу були:

А) географічне;

Б) природно-історичне;

В) промислове;

Г) статистичне;

Д) філологічне;

Картка № 21

1. Етнографічна інформація в творах полемістів та її значення.

2. Назвіть напрями розвитку української етнографії у ХІХ столітті.

3. Академічними установами вітчизняної етнографії у першій половині ХХ століття були:

А) Українське наукове товариство іменіТ. Шевченка;

Б) Інститут українського фольклору;

В) Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені М.Т.Рильського;

Г) Кабінет і музей антропології та етнології імені Федора Вовка;

Д) Українська Академія Наук (ВУАН);

Картка № 22

1. Програма РГТ та її значення для розвитку української етнографії.

2. Етнографічна діяльність Д. Деля Фліза.

3. «Описание свадебніх украинских простонародніх обрядов «побачило світ:

А) 1777 рік;

Б) 1767 рік;

В) 1799 рік;

Г) 1697 рік;

Картка № 23

1. «Летописное повествование о Малой России» О. Рігельмана.

2. Етнографічна діяльність І. Франка.

3. Першими підручниками з етнографії у ХІХ столітті були …. (Продовжіть речення).

Картка № 24

1. Записки о Малороссии, ее жителях… «Я. Марковича.

2. Програма для збирання відомостей до звичаєвого права на Україні належала:

А) Етнографічній Комісії УАН;

Б) Російському географічному товариству (РГТ);

В) етнографічному відділу Комісії для опису Київського учбового округу;

Г)етнографічному товариству при Музеї-Кабінеті антропології та етнології імені Ф.Вовка;

3. Засновником соціологічної школи в українській етнографії був:

А) М. Грушевський;

Б) Д.Антонович;

В) Ф. Савченко;


Модульна контрольна робота № 3

з курсу «Етнографії України» для історичного факультету

Картка № 1

1. Основні галузі господарства українців.

2. Найдавніші транспортні артерії (сухопутні і водні) та засоби пересування.

3. Виробництво скла називається:

А) бортництво;

Б) гутництво;

В) скловаріння;

Г) кушнірство;

Картка № 2

1. Давньоруський одяг населення території України.

2. Типи українських сільських поселень.

3. Виберіть з вище поданих водні засоби пересування українців:

А) дуба;

Б) баркас;

В) паром;

Г) саква;

Картка № 3

1. Основні системи землеробства. Знаряддя праці для обробітку грунту.

2. Святкова і обрядова їжа. Особливості харчування у піст та скоромні дні

3. Міцний віз для перевезення вантажів називається:

А)фірманка;

Б)бричка;

В)мажа;

Г)гарба;

Картка № 4

1. Основні види та зони поселень.

2. Український одяг періоду ХУ-ХІХ століть.

3. Поширеними стравами в українців були:

А) голубці;

Б)борщ;

В) юшка;

Г) каша;

Д) кваша;

Картка № 5

1. Господарські споруди українців. Поняття двору.

2. Види сухопутного транспотру українців.

3. Найпопулярнішим безалкогольним напоєм в українців був:

А) компот;

Б) узвар;

В) кисіль;

Г) наливка;

Картка № 6

1. Житлова обрядовість та її характерні елементи.

2. Допоміжні галузі господарства українців.

3. Оберіть з вище поданих верхній одяг українців:

А) кожух;

Б) юпка;

В) запаска;

Г) гугля;

Д) кептар;

Картка № 7

1. Домашні промисла і ремесла.

2. Локально-територіальні особливості народного одягу населення України.

3. Обробкою шкіри займалися:

А) гутники;

Б) бортники;

В)кушніри;

Г) скловари;

Картка № 8

1. Основні напрями розвитку тваринництва.

2. Жіночі прикраси.

3. Різновидом саней в Україні є:

А) грабарки;

Б) ридван;

В)ґринджоли;

Г) тарантас;

Картка № 9

1. Деревообробні промисла та ремесла.

2. Роль торгівлі та землеробства для давньоруського суспільства.

3. Виберіть з нижчеподаних алкогольні напої українців:

А) наливка;

Б) вино;

В) кисіль;

Г) узвар;

Д) настойка;

Картка № 10

1. Мережа транспортних сухопутних шляхів та водних артерій України.

2. Одяг гуцулів: етнографічні особливості.

3. Оберіть із вищеподаних верхній одяг українців:

А) ферезея;

Б) каптан;

В) плахта;

Г) гугля;

Д) кептарик;

Картка № 11

1. Традиційні страви та напої українців.

2. Торгівельний шлях «із варяг у греки» в історії українського народу.

3. Оберіть з нижчеподаних прикраси українців:

А) нараквиці;

Б) гердан;

В) ретязі;

Г) гуганя;

Картка № 12

1. Виготовлення виробів з кістки та рогу як один із видів художніх ремесел.

2. Піст у житті українського народу.

3. Головні убори українців:

А) вінок;

Б) намітка;

В) очіпок;

Г) гердан;

Д) шапка;

Картка № 13

1. Чумакування як різновид торгово-візничого промислу українців.

2. Традиційно-побутовий інтер’єр української хати.

3. Оберіть з нижче поданих прикрас українців:

А) нараквиці;

Б) гердан;

В) ретязі;

Г) гуганя;

Картка № 14

1. Металообробні промисли й ремесла в Україні.

2. Сисеми обробітку грунту в Україні.

3. Різновидом саней в Україні є:

А) грабарки;

Б) ридван;

В) ґринджоли;

Г) тарантас;

Картка № 15

1. Землеробські галузі господарства в Україні.

2. Гужовий транспорт. Водні засоби транспортування вантажів і пасажирів.

3. Вирубно-вогнева система на початку ХХ ст.:

А) Крим;

Б) Карпати та Полісся;

В) Полтавщина і Слобожанщина;

Г) Волинь;

Картка № 16

1. Гончарський промисел. Центри гончарського ремесла українців.

2. Народні традиції у конструюванні й оздобленні сучасного одягу в Україні.

3. Після подання якої страви гостям, за етикетом, слід було попрощатися з господарями:

А) фруктовий десерт;

Б) кваша;

В) кисіль;

Г) узвар;

Картка № 17

1. Українські народні страви з рослинної сировини.

2. Лісові й переробно-виробничі промисли в Україні.

3. Оберіть з нижчеподаних прикраси українців:

А) клокічки;

Б) гільце;

В) дісага;

Г) гривна;

Картка № 18

1. Розвиток садівництва в Україні. Регіональні зони садівництва.

2. Землеробська обрядовість українців.

3. Оберіть з нижчеподаних верхній одяг українців:

А)кожух;

Б)юпка;

В) запаска;

Г) гугля;

Д) кептар;

Картка № 19

1. Народні традиції у конструюванні й оздобленні сучасного одягу в Україні.

2. Українські народні страви з рослинної сировини.

3. Найпопулярнішим безалкогольним напоєм в українців був:

А) компот;

Б) узвар;

В)кисіль;

Г) наливка;

Картка № 20

1. Народні страви українців з продуктів тваринного походження.

2. Вирощування традиційних сільськогосподарських культур.

3. Назвіть народні назви приміщення у житлі:

А) клуня;

Б) комора;

В) комірчина;

Г)бурдеї;

Д) хижка;

Картка № 21

1. Вірування українського народу в надприродні сили. Основні образи демонологічного світу українців.

2. Сімейна обрядовість українців.

3. Щедрування та колядування на Україні.

Картка № 22

1. Художня обробка дерева як один із видів ремесел українців.

2. Типи поселень на Україні.

3. Оберіть з вищеподаних прикраси українців:

А) клокічки;

Б) гільце;

В) дісага;

Г) гривна;

Картка № 23

1. Скотарство. Основні системи утримання худоби в Україні.

2. Господарські будови і споруди українців і їх виробничо-побутове призначення.

3. Господарський двір та типи селянських дворів:

А) поєдинчиковий (кінний);

Б) паровий (шнуровий);

В) половинчиків;

Г) дворовий;

Д) гніздовий;

Картка № 24

1. Обрядові й ритуальні страви українців.

2. Історичні зони народних поселень.

3. Одяг бойків: етнографічні особливості.

Картка № 25

1. Обрядові страви у ході зимового циклу обрядовості.

2. Традиційне регіональне планування української хати.

3. Одяг поліщуків: етнографічні особливості.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 687; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.35.32 (0.125 с.)