Тестові завдання з курсу «Етнографія України» до ректорської контрольної роботи 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тестові завдання з курсу «Етнографія України» до ректорської контрольної роботиІ варіант (20 тестових завдань)

1 рівень складності (10 тестів по 3 бали)

1. Термін «етнографія» в перекладі з грецької мови означає

а) природоопис;

б) народоопис;

в) культуроопис

2.Уперше поняття «етнос» в етнологічну науку ввів:

а) Ю. Бромлей;

б) Л.Гумільов;

в) С.Широкогоров;

г) О.Нельга

3. Виокреміть з наведеного переліку в Україні етнографічні групи та окресліть ареал їх проживання:

а) черкеси; 1) Поділля;

б) севрюки; 2) Західний етнографічний регіон;

в) поліщуки; 3) Закарпаття;

г) литвини; 4) Прикарпаття;

д) лемки; 5) Галичина;

е) бойки ; 6) Полісся;

є) гуцули; 7) Середня Наддніпрянщина;

ж) подоляни; 8) Центрально-Східний етнографічний регіон

4. Конкретнонауковими методами етнографічних досліджень виступають:

а) метод аналізу і синтезу;

б) узагальнення;

в) історико-ретроспективний;

г) безпосереднього польового спостереження, опису та фіксації матеріалів;

д) порівняльно-історичний;

5. Визначте працю, яка поклала початок української етнографії:

а) «Топографическое описание Киевского наместничества» М. Переверзєва;

б) «Черниговского наместничества топографическое описание » О. Шафонського;

в) « Описание свадебних простонародних обрядов» Г. Калиновського

6. В якому році і місті було створено Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського?

а) 1939; 1) Київ;

б) 1942; 2) Москва;

в) 1946; 3) Львів;

г) 1956 4) Харків:

7. Впізнайте визначення «скіпщина»:

а) звичай традиційної селянської оренди землі;

б)засіб для освітлення хати;

в) зібрання сільської громади для обговорення нагальних справ;

8. До якого антропологічного типу належать українці? Відповідь обґрунтуйте.

а) нижньо-дніпровський; б) деснянський; в) центрально-український;

г) карпатський.

9. Виділіть сучасні напрями розвитку антропологічної науки:

а) дерматогліфіка; б) гематологія; в) одонтологія; г) соматологія;

10. Дайте визначення термінів: «ритуал», « обряд», «свято».

 

2 рівень складності (6 тестівпо5 балів)

1. Скільки історико - етнографічних регіонів виділяється на істотко-етнографічній карті України? Назвіть їх та окресліть межі.

а) два;

б) три;

в) чотири;

г) шість;

2. З’ясуйте, які етнологічні терміни є синонімічними до поняття «національна група»

а) етнічна група; б) етноконфесійна група; в) дисперсна група».

3. Визначте види українського традиційного вбрання, що становлять комплекс народного одягу ? Виберіть із наведеного переліку:

а) головні убори, б) нагрудний одяг, в) поясний (стегновий), г) взуття,

д) прикраси; є) плахта; ж) юпка

4. Охарактеризуйте весняний обрядовий цикл свят.

5. В чому полягає проблема історико-етнографічного районування в українській етнографічній науці?

6. Вставте пропущені слова: «Інтер’єр української хати виглядав наступним чином. Напроти печі по діагоналі знаходились…. За піччю розміщувався…Вікно у причілковій стіні називалося… Вздовж чільної і причілкової стіни розміщувалися…..»

 

3 рівень складності (4 тести по 10 балів)

1. Впізнайте визначення:

а) особливий стан, певний етап розвитку етносу, пов'язаний з творенням національно-державної самосвідомості, загальнонаціональних інтересів, національної ідеї і національної культури ;

б) частку великого народу, яка компактно чи розсіяно проживає на корінній території іншого народу;

в) розвинутий в економічному і культурному відношенні народ, який відрізняється поміж інших своєю мовою, країною проживання, організацією державно-політичного життя, національною свідомістю і особливостями менталітету;

г) частку великого народу, яка в багатьох відношеннях: культури, побуту, мови – помітно відрізняється і сама усвідомлює свою субетнічну особливість.

2. Яка форма планування поселень є найдавнішою? Встановіть хронологію та опишіть форми сільських поселень.

а) рядова;

б) кругова;

в) вулична;

г) комбінована;

д) безсистемна.

3 Скільки великих постів було в традиційному річному колі народного календаря українців? Відповідь обгрунтуйте.

4. Розкрийте зміст понять – «шлюб», «сім’я. Функціями сім’ї є…… Продовжіть речення.

ІІ варіант

І рівень(10 тестів по 3 бали)

1.Етнографія охоплює:

а) опис матеріалів з побуту і різних галузей народної культури, в тому числі фольклор;

б) праці про народ і його культуру дослідницького теоретичного характеру;

в) ваш варіант;

2. Поняття «нація» вперше почали вживати:

а) франки;

б) римляни;

в) греки;

г) французи;

3. Оберіть із вищеподаних верхній одяг українців. Виокреміть серед названих видів одягу чоловіче та жіноче вбрання:

а) ферезея;

б) каптан;

в) плахта;

г) гуля;

д) кептарик;

е) чуганя;

4. Різновидом саней в Україні є:

а) грабарка;

б) ридван;

в) ґринджоли;

г) тарантас;

е) барка;

5. Визначте як називався син брата-сестри, рідний брат батька-матері, нерідний син?

а) небіж; шваґер; стрижко;

б) стрижко; шурин, дівер;

в) дядьо; пасерб; вітчим;

6. Виберіть страви із прісного тіста, звареного в окропі:

а) коржі, перепічки, оладки, млинці;

б) галушки,затірка, локшина;

в) мішка, чир, соломаха, мамалига;

7. Визначте найдавніший спосіб вилову риби:

а) снастями;

б) сітями;

в) печеруванням;

г) ятерем;

8. Співжиття однієї жінки з декількома чоловіками носить назву:

а) полігінія,

б) поліандрія,

в) патріархальна сім’я,

г) пуналуальна сім’я

9. В якому російськомовному журналі дозволялося друкувати праці з української етнографії починаючи з 1882 р.?

а) «Малороссийская старина»;

б) «Украинская старина»;

в) «Киевская старина».

10. Хто очолив створений у 1924 р. при Львівському університеті «Етнографічний заклад»?

а) Р.Герасимчук;

б) К. Матейко;

в) А.Фішер;

ІІ рівень(6 тестівпо5 балів)

1.Кому належить авторство «Трудов этнографическо - статистической экспедиции в Западно-Русский край» (1872-1879 гг.)

а) П. Чубинському;

б) І.Гальку;

в) О.Потебні;

г) В. Гнатюку;

2. Оберіть до яких історико-етнографічних районів України належить Полтавщина?

а) Переяславщина; б) Середнє Подніпров’я (Середня Наддніпрянщина); в) Слобожанщина; г) Галичина;

3.До історико-етнографічного району Галичина належать такі сучасні області: Визначте відповідність між географічними і етнографічними термінами:

а) Івано-Франківська область; 1) Західний регіон;

б) Чернівецька область; 2) Закарпаття;

в) Чернігівська область; 3) Полісся;

г) Закарпатська область; 4) Гуцульщина;

4. Сучасний тип сім’ї в Україні носить назву: Дайте визначення названим типам:

а) нуклеарна сім’я;

б) патріархальна сім’я;

в) індивідуальна сім’я;

г) моногамна сім’я;

5.Як називається найдавніший вид вулика? Хто і в який час його винайшов?

а) соломинка;

б) дуплянка;

в) мазанка;

г) лаваш;

6. В лісостеповій зоні поширений тип житла:

а) у зруб;

б) каркасне;

в) монолітне;

г) малодвірний;

е) багатодвірний;

 

ІІІ рівень(4 тести по 10 балів)

1. Проаналізуйте землеробську обрядовість українців.

2. Вставте пропущені слова: Бойки – етнографічна група українців. Самоназва ….. Основний вид господарської діяльності….. Проживали у центральній частині Карпат між річками….

3. Які етнографічні райони вирізняються в складі Центрально-Східного історико-етнографічного регіону України ?

а) Волинь, Поділля, Покуття, Опілля, Буковину,Карпатську зону;

б) Середнє Подніпров’я ( Середня Наддніпрянщина), Слобідська Україна (Слобожанщина), Південно-Степова Україна;

в) Припятський, Наддеснянський, Поліський райони;

4. Вид трудової взаємодопомоги при якій кілька бідних господарств об’єднувалися тягловою силою, реманентом для спільного виконання господарських робіт у кожного по черзі називався: Визначте в якій місцевості переважав названий вид:

а) толока; 1) Полісся;

б) супряга; 2) Центрально-Східний регіон;

в) скопище; 3) Південь України;

г) скіпщина; 4) Карпати;


Модульна контрольна робота № 1

з курсу «Етнографії України» для історичного факультету

Картка №1

1. Поняття етнографії, етнології, народознавства.

2. Етнічні спільноти, їх класифікація.

3. Уперше поняття «етнос» в етнологічну науку ввів:

а) Ю.Бромлей; б) Л.Гумільов; в) С.Широкогоров; г)О.Нельга.

4. Назвіть теорії етносу та розкрийте їх суть.

Картка № 2

1. Поняття «нація» вперше почали вживати:

а) франки; б) римляни; в) греки; г) французи

2. Для періоду середньовіччя був характерний такий вид етнічних спільнот, як:

а) консорція; б) народ; в) народність; г) етносоціальний організм.

3. Етнографічні групи українського народу.

4. Методологія етнографічної науки.

Картка № 3

1. Загальнонауковими методами етнографічних досліджень виступають:

а) метод аналізу і синтезу; б) узагальнення; в) історико-ретроспективний; в) історико-типологічний;

2. Поняття «етнічна група», «етнографічна група».

3. Національний склад сучасного українського суспільства.

4. Феномен етнічності. Основні підходи до його визначення.

Картка № 4

1. Офіційною назвою держави П.Скоропадського у ХХ столітті була:

а) Українська держава; б) УНР; в) Гетьманщина; г) УСРР.

2. Понятійний курс «Етнографія України»;

3. Проблема виникнення української нації.

4. Найважливішим фактором етногенезу ( за Л.Гумільовим) є:

а) компліментарність; б) емпатія; в) народність; г) пасіонарність; г)етносфера

Картка № 5

1. Полтавщина входить до таких історико-етнографічних регіонів:

а) Переяславщина; б) Січеславщина; в) Слобожанщина; г) Покуття

2. Співвідношення за змістом і обсягом понять «етнос», «народ», «нація» в етнологічній науці.

3. Антропологічні типи українців.

4. У ХУІІ столітті поширеним значенням «нація» було:

а)організація студентів; б)етнічна спільнота; в) народ; г) населення країни

Картка № 6

1. Теорія пасіонарності та енергетичних полів Л.Гумільова.

2. Антропологічне районування території України.

3. Синонімічними до поняття «національна група» є етнологічні терміни:

а) етнічна група; б) етноконфесійнв група; в) етнодисперсна група

4. Полтавщина входить до таких історико географічних регіонів:

а) Переяславщина; б) Подніпров'я; в) Слобожанщина;в) Покуття

Картка № 7

1. Проблема виникнення індоєвропейської спільноти.

2. Концепції руської державності

3. До історико-етнографічного регіону Галичина належать такі області:

а) Івано-Франківська область; б) Чернівецька область; в) Чернігівська область;

г) Львівська область

4. Для періоду середньовіччя був характерний такий такий вид етнічних спільнот, як: а) консорція; б) народ; в)народність; г) етносоціальний організм.

Картка № 8

1. Проблема походження українців.

2. Етапи формування державності у східних слов'ян.

3. Поняття «етнос» у греків вживалося у значенні: а) нації; б)породи; в) стада; г) соціуму

4. Полтавщина входить до етнографічного регіону:

а) Поділля; б) Подніпров'я; в) Слобожанщина; г) Південь

Картка № 9

1. Проблема походження слов'ян в історіографії.

2. Етнографічне районування України.

3. Земна оболонка, що охоплює сферу існування етнічних спільнот, називається:

а) антропосфера; б) ноосфера; в) біосфера; г) етносфера

4. В Україні існують такі етнографічні групи: а)черкаси, б)севрюки; в) поліщуки; г) литвини; д) бойки; е) гуцули

Картка № 10

1. Періоди руської державності.

2. Основні категорії етнографії як науки.

3. В ХУІІ столітті на етнічній території України існувало державне утворення:

а) Українська держава; б) Гетьманщина; в) Військо Запорозьке; г) ЗУНР

4. До історико-етнографічного регіону Поділля належать такі області:

а) Одеська область; б) Тернопільська область; в) Вінницька область; г) Луганська область

Картка № 11

1. Предмет, об'єкт і завдання етнографії як науки.

2. Антропологічна характеристика українців.

3. Конкретнонауковими методами етнографічних досліджень виступають: а) метод аналізу і синтезу; б) узагальнення; в) історико-ретроспективний; г) безпосереднього спостереження і опису

4. Поняття - «нація».

Картка № 12

1. Історико-етнографічні характеристики українського народу

2. Поняття «національної меншини» вперше було розглянуто в :

а) ХІХ ст.; б) перш.пол. ХХ ст.; в) др. пол. ХХ ст.; г) на початку ХХ ст.

3. Уперше поняття « етнос» в етнологічну науку ввів:

а) Ю.Бромлєй; б)Л.Гумільов; в) С.Широкогоров; г) О.Нельга

4. Етногенез в українській історичній науці.

Картка № 13

1. Етнічні спільноти та їх класифікація.

2. Школи і напрями в етнографічній науці.

3. До історико-етнографічного регіону Полісся належать: а)Південь, б) Волинська, в)Київська, г)Чернігівська, д)Сумська

4. Теорія договірного права; теорія пантюркізму

Картка № 14

1. Основні джерела етнографічної науки в Україні.

2. Етнічні процеси та їх типологізація.

3. В Україні існують такі етнографічні групи: а)покутяни; б)бойки, в)гуцули, г)лемки, д)севрюки, е) поліщуки

4. Теорії етносу.

Картка № 15

1. Нація та ключові її ознаки.

2. Становлення етнічної території України в історичній ретроспективі.

3. Теорія пасіонарності Л.Гумільова.

4. Сучасні напрями розвитку антропологічної науки: а) дерматогліфіка; б)гематологія; в) одонтологія; г) соматологія

Картка № 16

1. Антропологічні зони на території України.

2. Становлення української етнографії.

3. Концепцію етногенезу українців засновану на ідеї автохтонності висунув: а) Л.Гумільов; б) Пассек; в) М.Грушевський; г) В.Смолій

4. До історико-етнографічного регіону – Західного належать такі області:

а) Херсонська; б) Львівська; в) Хмельницька; г) Тернопільська; д) Івано-Франківська; е)Чернівецька; є) Закарпатська

Картка № 17

1. Етнічні землі та їх співвідношення із державними кордонами.

2. Методика етнографічних досліджень.

3. До історико-етнографічного району – Волині належать: частини Волинської, Рівненської, Житомирської, Хмельницької, Тернопільської, Львівської. Які це частини?

4. Найважливішою ознакою етносу (за Л.Гумільовим) є: а)компліментарність, б)емпатія; в) пасіонарність; г) етносфера

Картка № 18

1. Структура етносу.

2. Теорія енергетичних полів та пасіонарності Л.Гумільова.

3. До етнографічних антропонімів належать прізвища: а) Кушнір; б) Бойко; в)Андрієнко; г) Поліщук; д) Гуцули

4. Синонімічними до поняття «національна група» є етнологічні терміни: а) етнічна група; б) етноконфесійна група; в) етнодисперсна група

Картка № 19

1. Феномен етнічності. Основні підходи до його розуміння.

2. Поняття етнографії та етнології.

3. Етнодержавознавчі проблеми сучасної України:

а) форма держави; б) правові інститути змішаної республіки; в) проблеми нормотворчості

4. Поняття «нація» вперше почали вживати: а) франки; б) римляни; в) греки; г) французи

Картка № 20

1. Українська державність на рубежі ХХ – ХХІ століть.

2. «Теорія націй» Гердера.

3. Етнічні процеси та їх класифікація.

4. До періоду середньовіччя був характерний такий вид етнічних спільнот, як: а)консорція; б) народ; в) народність; г) етносоціальний організм

Картка № 21

1. Типологія етнічних процесів.

2. Проблема походження українців.

3. До якого антропологічного типу належать українці:

а) нижньодніпровський; б)деснянський; в)центрально-український;г) карпатський

4. Назвіть етнографічні групи українського етносу:

а) гуцули; б)бойки; в)лемки; г)поліщуки; д) сіверяни; е) подоляни

Картка № 22

1. Етнографічні групи українського етносу.

2. Структура української етносфери.

3. Головними ознаками етносу є:

а) етнонім; б)етнічна самосвідомість; в)національна ідея; г) територія; д) мова

4. У ХУІІ столітті на етнічній території України існувало державне утворення:

а) Українська держава; б) Гетьманщина; в) Військо Запорозьке; г)ЗУНР

Картка № 23

1. Міжетнічні взаємини.

2. Антропологічне районування України.

3. Уперше поняття «етнос» в етнологічну науку ввів:

а) Ю.Бромлєй; б) Л.Гумільов; в)С.Широкогоров; г)О.Нельга

4. Науковими методами етнографічних досліджень є:

а)метод аналізу і синтезу; б)узагальнення; в)історико-ретроспективний;г)безпосереднього спостереження і опису; д) періодизації

Картка № 24

1. Перші антропологічні описи українців у ХУІІІ столітті.

Федір Вовк – засновник вітчизняної антропології.

2. Етнічна самосвідомість і національна ідея в історичному розвитку.

3. Назвіть історико-етнографічні регіони України:

а)Карпатський; б) Центрально-східний; в) Західний; г) Південь України

4. Найважливішою ознакою етносу (за Л.Гумільовим) є:

а)компліментарність; б)емпатія; в)пасіонарність; г) О.Нельга.


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 978; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.210.223.150 (0.008 с.)