Тема: календарна обрядовість українців (2 години) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: календарна обрядовість українців (2 години)Мета заняття: простежити історію формування українських звичаїв та обрядів; розмежувати поняття «обряду», «ритуалу», «свята»; підкреслити своєрідність та специфічність календарних обрядів українців; охарактеризувати зміст народного календаря та розкрити зміст його циклів.

План заняття:

1. Загальна характеристика календарного циклу українців. Поняття «ритуал», «обряд», «свято».

2. Етнографічна характеристика свят зимового циклу.

3. Етнографічна характеристика свят весняного циклу.

4. Етнографічна характеристика свят літнього циклу.

5. Етнографічна характеристика свят осіннього циклу.

 

З’ясування питань даного семінару передбачає розгляд перш за все класифікацій українських обрядів та пояснення їхніх видів: оказійної та календарної обрядовості; спонукальних та запобіжних обрядів, а також розмежування за змістом і обсягом понять «обряд», «ритуал», «свято» як співвідношення одиничного до загального. У ході розгляду наступних питань слід висвітлити основні свята українців зимового, весняного, літнього та осіннього циклів. Проте важливим виступає звернення уваги як на православні свята, так і елементи дохристиянських вірувань. Окремою проблемою, яку слід висвітлювати, аналізуючи символічність тих чи інших обрядів, є роль дітей у здійсненні обрядових дій.

Пропоновані теми для написання рефератів:

1. Особливості дитячого щедруванні і колядування в Україні.

2. Русалії як обов’язкові обряди весняного циклу.

3. Язичницькі традиції в українських обрядах.

Рекомендована література:

а) основна

1. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К.: Либідь, 1993.

2. Влад, М. Стрітеннє: кн. гуцульських звичаїв і вірувань / М. Влад. – К.: Укр. письменник, 1992. – 222 с.

3..Волицька, І. В. Театральні елементи в традиційній обрядовості українців Карпат кінця XIX - поч. XX ст.: АН України; Ін-т народознавства / І. В. Волицька. – К.: Наук. думка, 1992. – 137 с.

4..Воробйова І. Християнські свята давнього Києва: осінній цикл // Народна творчість і етнографія. – 2000. – №5 - 6. – С. 57 - 62.

5. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис.Т. І,ІІ. – Мюнхен, 1958.

6. Гавриш П. А. Народний календар Полтавської губернії: Історико-етнографічні нариси. ч.2. Весняно-літній цикл / П. А. Гавриш, Р. Л. Гавриш; ПДПУ ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2001. – 115 с.

7. Гавриш П. А. Народний календар Полтавської губернії: Історико-етнографічні нариси. ч.1. Осінньо-зимовий цикл / П. А. Гавриш, Р. Л. Гавриш; ПДПУ ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2000. – 100 с.

8. Гавриш П. Я. Полтавський народний календар: історико-етнографічні нариси / П. Я. Гавриш; Р. Л. Гавриш, В. В. Копил. – Полтава: Інтер Графіка, 2002. – 212 с.

9..Гороховська Н. Народний календар. Вересень // Шкільний світ. – 2001. – №33.

10. Гошко Ю. Г. Населення Українських Карпат: XV - XVIII ст. Заселення. Міграції. Побут / Ю. Г. Гошко; АН УРСР; Державний музей етнографії та худож. промислу. – К.: Наук. думка, 1976. – 205 с.

11. Глушко М. Походження «полазника» як звичаю зимової календарної обрядовості українців // Народна творчість і етнографія. – 2003. – №3.- С. 33 - 37.

12. Етнографія України / Під ред. С.Макарчука. – Львів: Світ, 1994.

13. Із зразків української обрядово-церковної пісенності та поезії, приурочених до календарних свят // Народна творчість і етнографія. – 1999. – №4. - С.64 - 66.

14. Жадан Л. Календарні свята і обряди: Зимовий цикл // Все для вчителя. – 2001. – № 2 – 3. – С. 60 - 61.

15. Катрій Ю. Значення традиційної християнської обрядовості для етнографічного розвитку України // Народна творчість і етнографія. – 2000. – №1. - С.10- 24.

16. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 3-х кн., 6 т. Кн.1. Т.!: Зимовий цикл. Т.2: ВЕСНЯНИЙ цикл / Степан Килимник. – К.: АТ "Обереги", 1994. – 400 с.

17. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 3-х кн., 6 т. Кн.2. Т.3: Весняний цикл. Т.4: Літній цикл / Степан Килимник. – К.: АТ "Обереги", 1994. – 528 с.

18. Климець Ю.Д. Купальська обрядовість на Україні / АНУРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. – К.: Наукова думка, 1990. – 143с.

19. Ковальчук Н. А. Календарні звичаї та обряди Рівненського Полісся: локальна специфіка та трансформації (ХХ- початок ХХІ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. історич. наук: спец. 07.00.05 "Етнологія" / Надія Анатоліївна Ковальчук; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського. – К., 2008. – 20 с.

20. Ковальчук Н. Трансформація християнських уявлень у традиційній календарній обрядовості (історико-етнографічне дослідження на матеріалах Волинського Полісся) / Н. Ковальчук // Народна творчість та етнографія. – 2007. – №2. – С.105–112.Курочкін О. Новорічні свята українців: традиції і сучасність. – К.: Либідь, 1978.

21. Курочкін О. Українські новорічні обряди: "Коза" і "Маланка" (з історії народних масок) / О. Курочкін; Упр. культ. Полтав. обл. держ. адмін. нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. – Опішне: Укр. народознавство, 1995. – 391 с.:Лохова О. Українські народні звичаї // Хімія. Біологія. – 1999. – №4. – С.8.

22. Лозко Г. С. Коло Свароже: Відроджені традиції / Г. С. Лозко. – К.: Укр. письменник, 2004. – 222 с.

23. Лозко Г. С. Українське народознавство / Г. С. Лозко. – 2- е вид., допов. та перероб. – К.: АртЕк, 2004. – 472 с.

24. Найден О. Купальські обряди на Полтавщині та Вінниччині / О. Найден // Народне мистецтво. – 2007. – №3-4. – С.58–61.Приходченко, К. І. Календарний рік у вправах і завданнях. Зима / К. І. Приходченко. – Х.: Основа, 2004. – 144 с.

25. Різдвяні свята в Україні: Етнографічний нарис з доданням укр. народних пісень. – К.: Музична Україна, 1992. – 150 с.

26. Смолинська Є. Пережитки примітивної обрядовості в українському побуті // Берегиня. – 1999. – №2. – С. 72 - 85; №3. – С. 55 - 67.

27. Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечора: Репринтне вид. / К. Сосенко. – К.: СІНТО, 1994. – 360 с.

28. Старков В. Весняні ігри в традиційній календарній обрядовості українців / від Стрітення до Великодня // Пам’ять століть – 2001. – №2. – С. 116 - 121.

29. Скуратівський В. Т. Святвечір: Нариси-дослідження: У 2-х кн. Кн.1 / В. Т. Скуратівський. – К.: Вироб.комерц. фірма "Перлина", 1994. – 288 с.

30. Скуратівський В. Мандрівка до Русалії // Берегиня. – 1993. – №2; 1994. – №3.

31. Соколова В. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белоруссов. – М.,: Наука, 1979.

32. Таланчук О. Зимова обрядовість. Колядки і щедрівки // Українська мова і література. – 2002. – №23 - 24. – С. 3 - 13.

33. Українські міфи: демонологія, легенди / Упор. М.Дмитренко. – К.: Либідь, 1992.

34. Щербак І Обрядові форми статевої ідентифікації дітей в традиційній культурі українців // Народна творчість і етнографія. – 2000. – №1. – С.114 -118.

б) додаткова

1. Балушок В. Роль жінки в юнацьких ініціаціях давніх слов’ян // Родовід. – 1994. – №9. – С. 18 - 25.

2. Братко-Кутинський О. Феномен України. Ідеологія життєтворення // Мандрівець. – 1996. – №2 - 3. – С. 29 - 36.

3. Борисенко В. Різдвяно-новорічні свята в Україні. – Б.М.: Родовід, 2005. – 16с.

4. Великдень в Україні: Нариси про Великодні свята з народними піснями. – К.: Музична Україна, 1993. – 128с.

5. Головатюк В. Українська обрядова пісенність Підляшшя в етнографічному контексті (зим. цикл) // Народна творчість і етнографія. – 2000.– №1. – С. 66

6. Данилюк І. Соціальні цінності в українських народних традиціях // Вісник Київського університету імені Т.Г.Шевченка. Українознавство. Вип.5. – 2000. – № 4. – С. 48- 53.

7. Довгорук О. Весна в багатющій обрядовості українців // Освіта. – 2002. – 17- 24 квітня. – С. 5 - 6.

8. Скуратівський В. Т. Святвечір: Нариси-дослідження: У 2-х кн. Кн.2. / В. Т. Скуратівський. – К.: Вироб.-комерц.фірма "Перлина", 1994. – 192 с.

9. Скуратівський В. Святки. – К.: Вид-во «Українознавство», 1994. – 120с.

10. Сорочук Л. Обрядово-календарне коло – українознавчі виміри // Вісник Київського університету імені Т.Г.Шевченка. Українознавство. Вип. 5. – 2001. – С. 19 - 22.

11. Стеллова Н. Календарна обрядовість та фольклор українців Підляшшя // народна творчість і етнографія. – 1999. – № 2 - 3. – С. 117 - 123.

12. Степовик Д. Священність наших обрядів // Дніпро. – 1999. – №3 - 4.

13. Цюсь А.В. Фізичне виховання в календарній обрядовості українців: Навч. посіб./ Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк: Надстир’я, 2000. – 374с.

14. Українське народознавство [Текст]: Навч. посіб. / За ред. С.П.Павлюка, Г.Й.Горинь, Р.Ф.Кирчіва. – Львів: Фенікс, 1994; 1997. – 608 с.

15. Українці: історико-етнографічна монографія у двох книгах. – Опішне: Українське народознавство, 1999. – Кн. 2. – 544с.

16. Умебаясі М. Типологічні паралелі в календарних святах українців та японців: автореф. дисю на здобуття наук. ступеня канд. історич. наук: спец. 07.00.05 "Етнологія" / Масакі Умебаясі; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2009. – 20 с.

17. Яворницький Д. Як святкували запорожці Новий рік // Народна творчість і етнографія. – 2003. – №1 - 2. – С. 3 - 4.


Питання для індивідуальної та самостійної роботи

Форма контролю для індивідуальної та самостійної роботи — письмова робота у зошиті, написання реферату на одну із запропонованих тем, виготовлення електронних презентацій, складання термінологічного словника)

 

1 модуль. Теоретичні проблеми вивчення етнографії України.

Запитання для індивідуальної та самостійної роботи

(форма контролю — письмова робота)

1. Характеристика основних теорій етносу: біологічна, енергетична, соціальні теорії в радянський час; примордіалістська, інструменталістська, конструктивістська.

2. Характеристика основних концепцій нації: політична, психологічна, культурологічна.

3. Характеристика етнографічних груп в сучасній Україні (литвини, поліщуки, гуцули, лемки, бойки).

4. Сучасна українська діаспора: співпраця з Україною.

5. Позначити на контурній карті етнографічні групи українського народу.

6. Антропологічне районування території України.

7. Позначити на контурній карті антропологічні області українців.

8. Демографічна історія населення України в історичній ретроспективі

Понятійний апарат модуля:

Відносини міжетнічні, група етноконфесійна, група етнічна, група етнографічна, група етнолінгвістична, депортація, дискримінація, діаспора, еміграція, етнізація, етнікос, етнос, етнічність, етногенез, етнографія, етноконфесія, етнологія, етносфера, етноцид, ідентичність, маргінал етнічний, ментальність етнічна, народ, нація, історична пам’ять, історично-етнографічні райони, самовизначення, самоідентифікація, самосвідомість етнічна, сепаратизм етнічний, субетнос.

2 модуль. Історія становлення етнографії як науки в Україні.

Запитання для індивідуальної та самостійної роботи (форма контролю — тестові завдання)

1. Вклад українських вчених у вітчизняну і світову етнографічну науку:

а) Дослідження Г.Новицького;

б) Мандрівні нотатки Г.Григоровича-Барського;

в) Внесок Феодосія Сафоновича в розвиток етнографії.

г) Етнографічна діяльність В.Тарнавського.

д) Етнографічна діяльність О.Афанась’єва-Чужбинського.

к) Етнографічна діяльність Д.Де ла Фліза.

2. Виготовити фото-портрети вчених- етнографів.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 640; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.213.60.33 (0.031 с.)